Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 26.08.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ
01.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА ПО ИЗП.ДЕЛО № 178/2018 г. на ДСИ при РС Средец [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

01.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА ПО ИЗП.ДЕЛО № 178/2018 г. на ДСИ при РС Средец

РАЙОНЕН СЪД - СРЕДЕЦ
ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
изп.дело №78/2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Подписаната Ю.Кръстева- държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Средец ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 02.07.2019г. до 02.08.2019г., в канцеларията ми в гр.Средец по молба на взискателя и на основание чл.487 ГПК, вр. чл.494 ГПК ще се проведе втора публична продан на недвижим имот, находящ се в гр.Средец, общ.Средец, обл.Бургас.
Страни по делото: взискател- Младен Иванов Палов и длъжник Милка Трайчева Василева.
Описание на имота: самостоятелен обект в сграда - апартамент № 5/пет/, на втори етаж в жилищна сграда блок 13/ тринадесет/, със застроена площ от 75, 57 / седемдесет и пет цяло и петдесет и седем стотни /кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при граници на жилището: север външен зид, юг стълбище, изток външен зид, запад апартамент № 6, отгоре таван, отдолу ап.1, ведно с прилежащото му избено помещение № 3/ три/ с полезна площ 14, 30/ четиринадесет цяло и тридесет стотни/ кв.м., при граници на избеното помещение : север външен зид, юг избено помещение № 2 за апартамент 6 и коридор, изток външен зид, запад избено помещение № 4 за апартамент 7, ведно с прилежащото му таванско помещение № 6/шест/ с полезна площ от 30.66/ тридесет цяло и шестдесет и шест стотни /кв.м, при граници на таванското помещение: север външен зид, юг таван 5 за апартамент 4, изток коридор, запад външен зид, както и припадащите се 14, 221%/ четиринадесет цяло и двеста двадесет и една хилядни процента/идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавната земя, върху която е построена сградата,
Начална цена: проданта ще започне с начална цена от 15 449.04лв.
Собственик на продавания имот: длъжника по делото
Тежести върху имота: възбрана, вписана на 06.08.2018г., том 1, акт № 69, дв.вх.рег.1255 и ипотека, вписана в том 1, дело 812, вх.№ 1661/2017г. на СВ при РС Средец и двете в полза на взискателя по делото
Място на проданта- сградата на РС Средец: Тя продължава един месец и започва от 02.07.2019г. и приключва в края на работния ден на 02.08.2019г.
Оглед на имота и книжата: Лицата, които желаят да купят описания недвижим имот могат да се явят в канцеларията ми в сградата на Районен съд гр.Средец, стая 204, етаж ІІ, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. На основание чл. 487, ал.4 ГПК определям време за оглед на недвижимия имот в дните вторник и четвъртък от 13.00 до 15.00 часа, като за съдействие желаещите предварително следва да се свържат с държавния съдебен изпълнител при РС - гр.Средец.
Наддавателни предложения: За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанция за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на РС.Средец- ІІ етаж, стая 203, до 17.00ч. на 02.08.2019г. Задатъкът се внася предварително по набирателната сметка на РС.Средец в Банка "ДСК"ЕАД - клон гр.Средец, IBAN - BG73STSA93003300700905.
Обявяване на купувач: На 03.08.2019г. в 9.30 часа, в канцеларията на съдебно- изпълнителната служба при РС Средец- стая 204, етаж ІІ, в присъствието на явилите се наддавачи и на основание чл. 492 ГПК, държавния съдебен изпълнител обявява постъпилите предложения, за което съставя протокол и обявява купувача.

Държавен съдебен изпълнител: /Ю.Кръстева/

 

04.04.2019
Конкурс за ученическо есе [ още ...]

16.04.2018
16 април 2018 г. - "Ден на oтворени врати" в Районен съд - гр. Средец [ още ...]

08.12.2017
Нов електронен адрес за кореспонденция [ още ...]

01.09.2015
Плащания чрез ПОС терминално устройство по транзитната сметка на Районен съд - гр. Средец [ още ...]

20.06.2014
Предстоят промени в достъпа до информация за движението на съдебните дела в Бургаски окръжен съд [ още ...]

Страница: 1
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас