Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 26.08.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ
10.04.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА ПО ИЗП.ДЕЛО № 146/2018 г. на ДСИ при РС Средец [ още ... ]

 

   

НОВИНИ

08.03.2019
Обявление по изп.дело №4/2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

                                           

Подписаната Ю.Кръстева- държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Средец ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че  от 11.03.2019г. до 11.04.2019г.,  в канцеларията ми в гр.Средец  по молба на взискателя и   на основание  чл.487   ГПК, вр. чл.494 ал.2, изр.3 ГПК   ще се проведе първа  публична продан на  недвижими имоти, находящи се в землището на с.СВЕТЛИНА,  общ.Средец, обл.Бургас.   

Страни по делото:  взискател- Ф Х  и длъжник А Х Д.

Описание на имота и начална цена:

1/ 6 ид. част от  поземлен имот с идентификатор 65560.15.25, находящ се в  с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас,  адрес: местност"Конарката", площ на цялата 3 402 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - друг вид нива, категория при неполивни условия трета, стар идентификатор няма, номер по предходен план 015025, съседи: 65560.15.24, 65560.15.20, 65560.15.21, 65560.15.26 , 65560.15.281, с начална цена от която ще започне наддаването в размер на 400лв.

1/ 6 ид. част от  поземлен имот с идентификатор 65560.24.18, находящ се в  с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас,  адрес: местност"ДРЕМДЖИТЕ", площ на цялата 4001 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - друг вид нива, категория при неполивни условия трета, стар идентификатор няма, номер по предходен план 024018, съседи: 65560.24.19, 65560.129.79, 65560.24.17, 65560.24.9 ,  с начална цена от която ще започне наддаването в размер на 480лв.

1/ 6 ид. част от  поземлен имот с идентификатор 65560.27.27, находящ се в  с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас,  адрес: местност"КАШЛИЩЕТО", площ на цялата 3585 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - друг вид нива, категория при неполивни условия четвърта, стар идентификатор няма, номер по предходен план 027027, съседи: 65560.172.114, 65560.27.28, 65560.27.45, 65560.27.25 ,  с начална цена от която ще започне наддаването в размер на 426.40лв..

1/ 6 ид. част от  поземлен имот с идентификатор 65560.36.29 находящ се в  с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас,  адрес: местност"ГОЛЕМИЯ ЮРТ", площ на цялата 2698  кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - друг вид нива, категория при неполивни условия трета, стар идентификатор няма, номер по предходен план 036029, съседи: 65560.36.30, 65560.36.24, 65560.36.28 65560.36.300, ,  с начална цена от която ще започне наддаването в размер на 320лв.

1/ 6 ид. част от  поземлен имот с идентификатор 65560.37.16, находящ се в  с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас,  адрес: местност"ЧЕНГИНЕ БАИР", площ на цялата 2999 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - друг вид нива, категория при неполивни условия трета, стар идентификатор няма, номер по предходен план 037016, съседи: 65560.37.97, 65560.37.15, 65560.5, 65560.37.4, 65560.37.17 ,  с начална цена от която ще започне наддаването в размер на 346.40лв.

1/ 6 ид. част от  поземлен имот с идентификатор 65560.55.4, находящ се в  с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас,  адрес: местност"СИМЕОНОВ БЕНТ", площ на цялата 15298 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - ливада, категория при неполивни условия трета, стар идентификатор няма, номер по предходен план 055004, съседи: 65560.55.8, 65560.56.176, 65560.55.184, 65560.55.5, 65560.42.232 ,  с начална цена от която ще започне наддаването в размер на 1800лв;

1/ 6 ид. част от  поземлен имот с идентификатор 65560.56.1, находящ се в  с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас,  адрес: местност"ОРГАНДЖИКА", площ на цялата 3443 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - друг вид нива, категория при неполивни условия девета, стар идентификатор няма, номер по предходен план 056001, съседи: 65560.56.2, 65560.56.178, 65560.56.181 ,  с начална цена от която ще започне наддаването в размер на 284лв.

1/ 6 ид. част от  поземлен имот с идентификатор 65560.90.3, находящ се в  с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас,  адрес: местност"АЙДЕРЕ", площ на цялата 5000 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - друг вид нива, категория при неполивни условия пета, стар идентификатор няма, номер по предходен план 090003, съседи: 58712.2.120, 65560.90.4, 65560.177.312, 65560.90.2,  с начална цена от която ще започне наддаването в размер на 586.40лв..

1/ 6 ид. част от  поземлен имот с идентификатор 65560.122.11, находящ се в  с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас,  адрес: местност"ТРАПА", площ на цялата 3600 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - друг вид нива, категория при неполивни условия трета, стар идентификатор няма, номер по предходен план 122011, съседи: 65560.122.6, 65560.122.12, 65560.122.128, 65560.122.10 ,  с начална цена от която ще започне наддаването в размер на 426.40лв.

1/ 6 ид. част от  поземлен имот с идентификатор 65560.137.45, находящ се в  с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас,  адрес: местност"ЛИСИЧЕВ БАИР", площ на цялата 609 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване -лозе, категория при неполивни условия четвърта, стар идентификатор няма, номер по предходен план 137045, съседи: 65560.137.44, 65560.137.46, 65560.137.650, 65560.137.37 ,  с начална цена от която ще започне наддаването в размер на 74.40лв.

1/ 6 ид. част от  поземлен имот с идентификатор 65560.150.23, находящ се в  с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас,  адрес: местност"ЛОЗЯТА", площ на цялата 10222 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване -друг вид нива, категория при неполивни условия четвърта, стар идентификатор няма, номер по предходен план 150023, съседи: 65560.149.50, 65560.150.22, 65560.150.51, 65560.152.324 , 65560.150.24  с начална цена от която ще започне наддаването в размер на 1200лв

1/ 6 ид. част от  поземлен имот с идентификатор 65560.137.44, находящ се в  с.Светлина, общ.Средец, обл.Бургас,  адрес: местност"ЛИСИЧЕВ БАИР", площ на цялата 465 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване -лозе, категория при неполивни условия четвърта, стар идентификатор няма, номер по предходен план 137044, съседи: 65560.137.42, 65560.137.46, 65560.137.45, 65560.137.37, 65560.137.41,  с начална цена от която ще започне наддаването в размер на 57.60лв

Собственик на продавания имот:  дъжника по делото

Тежести върху имота: възбрана, вписана на 02.02.2018г. в полза на взискателя по делото

Място на проданта- сградата на РС Средец: Тя продължава един месец и започва от 11.03.2019г. и приключва в края на работния ден на 11.04.2019г.

Оглед на имота и книжата: Лицата, които желаят да купят описания недвижим имот могат да се явят в  канцеларията ми в сградата  на Районен съд гр.Средец, стая 204, етаж ІІ,    всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. На основание чл. 487, ал.4 ГПК определям време за оглед на  недвижимия имот  в дните вторник  и четвъртък  от 13.00 до 15.00 часа, като за съдействие желаещите предварително следва да се свържат с държавния съдебен изпълнител при РС - гр.Средец.

Наддавателни предложения: За участие в наддаването се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи,  и подава предложението си заедно с квитанция за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на  РС.Средец- ІІ етаж, стая 203,  до 17.00ч. на 11.04.2019г. Задатъкът  се внася предварително по набирателната сметка на РС.Средец в Банка "ДСК"ЕАД - клон гр.Средец, IBAN - BG73STSA93003300700905.

            Обявяване на купувач: На 12.04.2019г. в 9.30 часа, в канцеларията на съдебно- изпълнителната служба при РС Средец- стая 204, етаж ІІ, в присъствието на явилите се наддавачи и  на основание чл. 492 ГПК, държавния съдебен изпълнител обявява постъпилите предложения, за което  съставя протокол и обявява купувача.

             

                                                           Държавен съдебен изпълнител:                  /Ю.Кръстева/

 

10.04.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА ПО ИЗП.ДЕЛО № 146/2018 г. на ДСИ при РС Средец [ още ...]

04.04.2019
Конкурс за ученическо есе [ още ...]

14.03.2019
Обявление по изп.дело №78/2018г. [ още ...]

16.04.2018
16 април 2018 г. - "Ден на oтворени врати" в Районен съд - гр. Средец [ още ...]

08.12.2017
Нов електронен адрес за кореспонденция [ още ...]

01.09.2015
Плащания чрез ПОС терминално устройство по транзитната сметка на Районен съд - гр. Средец [ още ...]

20.06.2014
Предстоят промени в достъпа до информация за движението на съдебните дела в Бургаски окръжен съд [ още ...]

Страница: 1
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас