РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.02.2010г. до 28.02.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 360/2009 Развод и недейств. на брака Т.М.М. К.Д.Т.,
ДИРЕКЦИЯ"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СРЕДЕЦ
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 02.02.2010г., в законна сила от 02.02.2010г.
Р Е Ш Е Н И Е

№ 4 02.02.2010 г. гр. Средец

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд - гр. Средец, гражданска колегия,
в открито съдебно заседание на 02.02.2010 година,
в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЕВА
Секретар Костадинка Лапова
Прокурор
Като разгледа докладваното от съдия Кр. Донева
гражданско дело № 360 по описа за 2009 г.
За да се произнесе, взе предвид следното:

ПРОИЗВОДСТВОТО Е ПО РЕДА НА ЧЛ. 321, АЛ. 5, ВР ЧЛ. 330 ОТ ГПК.
На основание чл. 50 от СК К.Д.Т. и Т.М. Тагавова са поискали прекратяване на брака им по взаимно съгласие. Представили са споразумение, което желаят да бъде утвърдено.
СЪДЪТ, СЛЕД КАТО ОБСЪДИ НАПРАВЕНИТЕ ДОВОДИ И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ПО ДЕЛОТО, НАМИРА ЗА УСТАНОВЕНО ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА СЛЕДНОТО:
Видно от Удостоверение за сключен граждански брак № 229503/01.02.2003 г., издадено от Община Средец въз основа на акт за граждански брак № 3/01.02.2003 г., К.Д.Т., с ЕГН ********** и Т.М.М., с ЕГН **********, са сключили граждански брак на 01.02.2003 г., като съпругата след брака е приела да носи фамилното име Тагавова.
От представеното Удостоверение за раждане № 0032288/03.07.2003 г., издадено от ТД "Изгрев" при Община Бургас въз основа на акт за раждане № ІІ-785/03.07.2003 г., се установява, че молителите по делото са родители на малолетното дете Димитър Костов Т., с ЕГН **********.
ПРИ ТАКА УСТАНОВЕНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА, СЪДЪТ ДОСТИГНА ДО СЛЕДНИТЕ ПРАВНИ ИЗВОДИ:
I. По молбата с правна квалификация чл. 50 от СК.
Молбата за развод по взаимно съгласие е основателна.
Между съпрузите, с оглед заявеното от тях в съдебно заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. При това мотивите за развода са ирелевантни, съгласно чл. 50 от СК, поради което съдът не следва да ги издирва. Наред с това съпрузите - молители в настоящото производство, са представили споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, в което са уредили въпросите относно упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете от брака им, личните отношения с него и издръжката му, личните и имуществените отношения по между си и фамилното име. Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и защитава интересите на детето на съпрузите-молители.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 330, ал. 3 от ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение - утвърдено.
II. Относно разноските за производството.
Молителят следва да заплати държавна такса за определената издръжка съгласно чл. 7, т. 2 от Тарифа ЗДТ по ГПК в размер на 57,60 лева. Всеки от молителите следва да заплати окончателна държавна такса за прекратяване на брака в размер на по 7,50 лева.
ТАКА МОТИВИРАН И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 330, АЛ. 3 ОТ ГПК, СЪДЪТ

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК брака, сключен на 01.02.2003 г., с акт за граждански брак № 3/01.02.2003 г. на Община Средец, между К.Д.Т., с ЕГН **********,*** и Т.М. Тагавова, с ЕГН **********,***, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.Д.Т. и Т.М. Тагавова споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, както следва:
1. Родителските права върху малолетното дете Димитър Костов Т., с ЕГН **********, ще се упражняват след развода от
майката Т.М. Тагавова, като на бащата К.Д.Т. се определя режим на лични контакти с детето, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 ч. в събота до 19.00 ч. в неделя с преспиване, първата половина от дните на коледните, новогодишните и великденските празници, първата половина от дните на пролетната ваканция и двадесет дни през лятната ваканция. При отсъствие на майката Т.М. *** за повече от три дни поради лични или служебни ангажименти, или при престой в болнично заведение, за детето Димитър Костов Т. ще полага грижи бащата К.Д.Т..
2. Бащата К.Д.Т. се задължава да заплаща месечна издръжка за отглеждането на
малолетното дете Димитър Костов Т., с ЕГН **********, в размер на 80 (осемдесет) лева, на Т.М. Тагавова, в качеството й на майка и законен представител, считано от 02.02.2010 г. до настъпването на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.
3. Съпрузите не претендират издръжка един от друг.
4. Семейното жилище, представляващо самостоятелен етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Средец, ул. "Генерал Столетов" № 4, изключителна собственост на К.Д.Т., се предоставя за ползване на К.Д.Т..
5. Съпрузите не са придобивали по време на брака си недвижими имоти, които да представляват съпружеска имуществена общност.
6. Съпрузите са поделили извънсъдебно придобитите по време на брака движими вещи.
7. Страните нямат придобити спестовни влогове в режим на съпружеска имуществена общност.
8. Страните нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.
9. По време на брака страните не са поемали общи задължения и всяка от страните ще поеме поетите от нея задължения лично.
10. След прекратяване на брака бившата съпруга Т.М. Тагавова ще носи ПРЕДБРАЧНОТО си фамилно име М..
ОСЪЖДА К.Д.Т., с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд - Средец държавна такса в размер на 65,10 лева.
ОСЪЖДА Т.М. Тагавова, с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на Районен съд - Средец държавна такса в размер на 7,50 лева.

Решението не подлежи на обжалване (чл. 330, ал. 5 от ГПК).


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


 
2 НАХД No 172/2009 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Х.А.И. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 13.01.2010г., в законна сила от 02.02.2010г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА Х.А.И. - роден на *** ***, български гражданин, вдовец, неосъждан, с начално образование, пенсионер, живущ ***, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 01.07.2009 година - 27.08.2009 година, в гр. Средец, област Бургаска, ул. "Никола Попов" № 85а, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас, технически участък Средец, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА.
ОСЪЖДА Х.А.И. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец сумата от 40 /четиридесет/ лева - разноски по делото - възнаграждение на вещо лице.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

Х.А.И.
глоба 500 лв.
Мотиви от 13.01.2010г.
 
3 НОХД No 10/2010 Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Т.Д.Д. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 02.02.2010г., в законна сила от 02.02.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГРАД СРЕДЕЦ на 02.02.2010 година ОДОБРЯВА сключеното на 18.01.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат И.К. ***, като защитник на обвиняемия Т.Д.Д. и обвиняемият Т.Д.Д. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***4, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че през лятото на 2009 г. в гр.Средец, без надлежно разрешително придобил и до 12.11.2009 г. в гр.Средец, ул."Военни блокове" бл.20, ет.3, ап.14 държал високорискови наркотични вещества - коноп с тегло на наркотичното вещество 14.120 гр./четиринадесет цяло сто и двадесет грама/, със съдържание на активен компонент 0.65% тегловни тетрахидроканабинол на стойност 84,72 лв. /осемдесет и четири лева и седемдесет и две стотинки/ - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл.354а, ал.3, т.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален "СТРОГ" режим, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК в полза на държавата, предметът на престъплението - 14,120 грама наркотично вещество коноп, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 0,65 процента, на стойност 84,72 /осемдесет и четири лева и седемдесет и две стотинки/ лева, който да се унищожи.
На обвиняемия Т.Д. да се върнат веществени доказателства - № 4 /кутийка с надпис "Нескафе" от 100 гр., № 6 /сгънат лист от списание/ и № 7 /найлонова торбичка/, приобщени с протокол за претърсване и изземване от 12.11.2009 г.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Т.Д. на основание чл.69, ал.2, вр. чл.68, ал.1 от НК, вр. чл.383, ал.2 от НПК изцяло от изтърпяване на наказанието по НОХД 38/2006 г. на РС - Средец, в сила от 28.07.2006 г., чието изпълнение е било отложено.

ОСЪЖДА обвиняемият Т.Д.Д. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр.Средец направените по делото разноски в размер на 78,00 лв. /седемдесет и осем/ лева - за изготвяне на физикохимическа експертиза.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 10/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, в частта за освобождаване изцяло от изтърпяване на наказанието по НОХД № 38/2006 г. на РС - Средец подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - гр.Бургас, в 15-дневен срок от днес.Т.Д.Д.
3 МЕСЕЦА ЛОС СТРОГ РЕЖИМ.
 
4 ЧНД No 17/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР.СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ М.Т.П. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 02.02.2010г., в законна сила от 02.02.2010г.
Разпита е проведен
 
5 НАХД No 63/2009 Административни дела Д.И.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 07.08.2009г., в законна сила от 03.02.2010г.
НП-отменено Решение 56/07.08.2009 година - РЕШИ ОТМЕНЯ НП 11010267/24.04.2009 година на директора на Агенция за държавна финансова инспеция гр.София като неправилно и незаконосъобразно. Решението подлежи на касационно обжалване пред АС Бургас в 14 дневен срок от съобщаването на страните.
 
6 Гражданско дело No 1065/2008 Делби Х.А.Х. П.А.Х.,
Д.Т.Г.,
Р.Т.Н.,
Х.Т.А.,
С.Б.Б.,
П.С.Б.,
Д.Б.Б.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 24.02.2009г., в законна сила от 04.02.2010г.
Решение № 5.I. ДОПУСКА съдебна делба между : Х.А.Х., с ЕГН - **********,*** ; П.А.Х., с ЕГН - **********,*** ; Д.Т.Г., с ЕГН - **********,*** ; Р.Т.Н., с ЕГН - **********,*** ; Х.Т.А., с ЕГН - **********,*** ; П.С.Б., с ЕГН - **********,*** и Д.Б.Б., с ЕГН - **********, представлявана от майка си и неин законен представител - П.Д.Б., по отношение на следните недвижими имоти, находящ се в землището на с. Проход, област Бургаска, а именно :
1. Нива с площ от 15,726 дка., четвърта категория, в местността "Д. Стояновата шума", имот № 007014 /седем хиляди и четиринадесет/ по КВС и
2. Нива с площ от 29,464 дка., трета категория, в местността "Долни лъки", имот № 017056 /седемнадесет хиляди петдесет и шест/ по КВС, при квоти :
- Х.А.Х. и П.А.Х. - по 8/24 (осем двадесет и четвърти) идеални части или по 1/3 (една трета) идеална част ;
- Д.Т.Г., Р.Т.Н. и Х.Т.А. - по 2/24 (две двадесет и четвърти) идеални части или по 1/12 (една дванадесета) идеална част ;
- П.С.Б. и Д.Б.Б. - по 1/24 (една двадесет и четвърта) идеална част.

II. ДОПУСКА съдебна делба между : Х.А.Х., с ЕГН - **********,*** ; П.А.Х., с ЕГН - **********,*** ; Р.Т.Н., с ЕГН - **********,*** и Х.Т.А., с ЕГН - **********,***, по отношение на следния недвижим имот, находящ се в землището на с. Проход, област Бургаска, а именно :
Нива с площ от 5,318 дка., трета категория, в местността "Долни лъки", имот № 017001 /седемнадесет хиляди и едно/ по КВС, при квоти :
- Х.А.Х. - 4/12 (четири дванадесети) идеални части или 1/3 (една трета) идеална част ;
- П.А.Х. - 6/12 (шест дванадесети) идеални части или 1/2 (една втора) идеална част ;
- Р.Т.Н. и Х.Т.А. - по 1/12 (една дванадесета) идеална част.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
7 ЧГД No 35/2010 Отказ от наследство Н.С.Н.   Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 04.02.2010г., в законна сила от 04.02.2010г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ.
 
8 Гражданско дело No 8/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие С.Г.С. Н.Г.С. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 25.01.2010г., в законна сила от 06.02.2010г.
Определение № 64.Прекратява производтвото по делото.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр.Бургас.
 
9 Гражданско дело No 27/2009 Искове по КТ Д.И.И. ЗКПУ УСПЕХ В ЛИКВИДАЦИЯ ГР.СРЕДЕЦ Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 26.05.2009г., в законна сила от 09.02.2010г.
РЕШЕНИЕ № 31. ОТХВЪРЛЯ ПРЕДЯВЕНИЯ ОТ Д.И.И. ИСК ПРОТИВ ЗКПУ "УСПЕХ" - В ЛИКВИДАЦИЯ, КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН.ОСЪЖДА Д.И.И. ДА ЗАПЛАТИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ДЪРЖАВНА ТАКСА В РАЗМЕР НА 878,71 ЛЕВА И СУМАТА ОТ 145 ЛЕВА - РАЗНОСКИ ПО ДЕЛОТО.
 
10 НОХД No 18/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ И.С.В. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 09.02.2010г., в законна сила от 09.02.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 09.02.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 04.02.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат Й.Ж. ***, като защитник на обвиняемия И.С.В. и обвиняемият И.С.В. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***8, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че 15.09.2009 год., в гр.Средец, на път II-53, около 206 км. - с.Светлина, от отводнителна канавка, отнел от владението на Районна пътна служба - гр.Средец 29/двадесет и девет/ броя мелиоративни бетонови плочи на стойност 74.10 /седемдесет и четири лева и десет стотинки/, без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление чл.197, т.2, във вр. с чл.194, ал.3, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.197, т.2, във вр. с чл.194, ал.3, вр. с ал.1 от НК и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес /чл.42а ал.2 т.1 от НК/ - за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, с периодичност - три пъти седмично явяване и подписване пред пробационен служител.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител /чл.42а, ал.2, т.2, от НК/ - за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /СТО/ ЧАСА годишно за ЕДНА ГОДИНА /чл.42а, ал.2, т.6 от НК/.
ОСЪЖДА обвиняемият И.С.В. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр.Средец направените по делото разноски в размер на 40 /четиридесет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 18/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


И.С.В.
Пробация-зад.регистрация и срещи с проб.служител за ДЕВЕТ МЕСЕЦА и труд 100 /сто/ часа за ЕДНА ГОДИНА.
 
11 НОХД No 19/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ М.А.И. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 09.02.2010г., в законна сила от 09.02.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 09.02.2010 г ОДОБРЯВА сключеното на 04.02.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат Й.Ж. ***, като защитник на обвиняемия М.А.И. и обвиняемият М.А.И. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 15.09.2009 год., в гр.Средец, на път II-53, около 206 км. - с.Светлина, от отводнителна канавка, при условията на "опасен рецидив", отнел от владението на Районна пътна служба - гр.Средец 31/тридесет и един/ броя мелиоративни бетонови плочи на стойност 79.21 /седемдесет и девет лева и двадесет и една стотинка/, без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.196, ал.1, т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1б."а" и б."б" от НК, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.29, ал.1б."а" и б."б" от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален "СТРОГ" режим, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС.


ОСЪЖДА обвиняемият М.А.И. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр.Средец направените по делото разноски в размер на 40,00 /четиридесет/ лева - за изготвяне на съдебно-оценъчна експертиза.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 19/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

М.А.И.
З МЕСЕЦА ЛОС ПРИ СТРОГ РЕЖИМ.
 
12 НАХД No 154/2009 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.БУРГАС А.Й.Н. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 30.12.2009г., в законна сила от 11.02.2010г.
РЕШЕНИЕ 84/30.12.2009 Г. - ПРИЗНАВА А.Й.Н. - родена на *** ***, българска гражданка, с висше образование, разведена, неосъждана, управител на "АМ-Трейдинг" ООД . гр. Хасково, с адрес ***, с ЕГН - **********, за НЕВИННА и я ОПРАВДАВА за това, че на 05.09.2007 година, в гр. Средец, област Бургаска, в качеството си на управител на "АМ-Трейдинг" ООД, със седалище и адрес ***, БУЛСТАТ 126039374, чрез Антон Жеков Даракчиев, с ЕГН - **********, в качеството му на посредствен извършител - наказателно неотговорен за настоящото деяние, който не е съзнавал и допускал настъпването на обществено опасните последици, потвърдила неистина относно обстоятелството, че представляваното от нея дружество е придобило право на собственост върху земеделска земя, имот № 000172, по плана на с. Дебелт, област Бургаска на 05.09.1996 година, в писмена декларация, която по силата на чл. 17 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ се дава пред орган на властта - в случая отдел "МДТ" Община Средец, за удостоверяване истинността на обстоятелството, че дружеството е придобило право на собственост върху посочената земя, на посочената дата и представляваното от нея дружество е данъчно задължено за имота - престъпление по чл. 313 ал. 1 от НК".
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

А.Й.Н.
Мотиви от 30.12.2009г.
 
13 НАХД No 171/2009 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ С.И.Г. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 13.01.2010г., в законна сила от 12.02.2010г.
ПРИЗНАВА С.И.Г. - роден на *** ***, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, пенсионер, живущ ***, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 12.08.2009 година - 27.08.2009 година, в гр. Средец, област Бургаска, ул. "Г.С.Раковски" № 22, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас, технически участък Средец, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА.
ОСЪЖДА С.И.Г. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец сумата от 40 /четиридесет/ лева - разноски по делото - възнаграждение на вещо лице.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

С.И.Г.
глоба 500 лева.
Мотиви от 13.01.2010г.
 
14 ЧГД No 42/2010 Други ЧГД Д.С.Д.   Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 15.02.2010г., в законна сила от 15.02.2010г.
РАЗРЕШАВА ДА ИЗТЕГЛИ ОТ ДЕТСКИ ВЛОГ СУМАТА ОТ 1000 ЕВРО.
 
15 НАХД No 29/2010 По ЗГ и ЗЛОД С.Х.И. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 16.02.2010г., в законна сила от 16.02.2010г.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. Средец, 16.02.2010 г.

КРАСИМИРА ДОНЕВА - съдия-докладчик по НАХД № 29/2010 г. по описа на Районен съд - Средец, след като се запознах с материалите по делото, образувано по жалба на С.Х.И., против действия по изземване и задържане на вещи, предмет или средство на административно нарушение, за което е съставен АУАН № 23/28.01.2010 г., намирам, че не са налице законовите предпоставки за разглеждане на делото в открито съдебно заседание поради недопустимост на производството, по следните съображения:
Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал.1 от ЗАНН, на обжалване пред районния съд подлежи наказателното постановление, издадено въз основа на съставен акт за установяване на административно нарушение. Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 8 от ЗАНН административно-наказващият орган се произнася и за иззетите вещи, ако има такива.
В настоящия случай, липсва издадено наказателно постановление, което да е предмет на депозираната жалба. Съставеният АУАН е част от производството по издаване на НП и не подлежи на самостоятелно обжалване.
С оглед на гореизложеното намирам, че съдебното разглеждане на делото от РС - Средец следва да бъде прекратено.
Така мотивиран и на осн. чл. 63, ал. 2 от ЗАНН съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № ....29......./2010 г. по описа на Районен съд - Средец.
Определението не подлежи на обжалване.

 
16 Гражданско дело No 288/2009 Облигационни искове РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ "ЧЕРНОМОРИЕ" ПК "ЦВЯТКО РАДОЙНОВ" Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 14.01.2010г., в законна сила от 18.02.2010г.
Р Е Ш И :
ОСЪЖДА ПК "Цвятко Радойнов", Булстат 102001415, със седалище и адрес на управление - с. Дебелт, област Бургаска, представлявана от председателя С.С.Н., с ЕГН - **********, ДА ЗАПЛАТИ на Районен Кооперативен Съюз "Черноморие", ЕИК 000057371, със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Фердинандова" № 43, представляван от председателя В.Д.Б., сумата от 16403 /шестнадесет хиляди, четиристотин и три/ лева, представляваща : сумата от 14403 /четиринадесет хиляди, четиристотин и три/ лева - главница - стойността на получени, но не изплатени стоки за периода 14.07.2008 година - 15.09.2009 година и сумата от 2000 /две хиляди/ лева - лихва за забава върху неплатените суми по главницата за периода от 14.07.2008 година до 15.09.2009 година, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба - 19.10.2009 година до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА ПК "Цвятко Радойнов", Булстат 102001415, със седалище и адрес на управление - с. Дебелт, област Бургаска, представлявана от председателя С.С.Н., с ЕГН - **********, ДА ЗАПЛАТИ на Районен Кооперативен Съюз "Черноморие", ЕИК 000057371, със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Фердинандова" № 43, представляван от председателя В.Д.Б., сумата от 3457,80 лв. /три хиляди, четиристотин петдесет и седем лева и осемдесет стотинки/ - разноски по делото /държавна такса и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - гр. Бургас.

 
17 ЧГД No 12/2010 Съдебни поръчки ТРУДОВ СЪД В ГР.ЙЕНДЖЕЙОВ ПОЛША М.А.П. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 18.02.2010г., в законна сила от 18.02.2010г.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.ГР.Д. №12/2010 год. по описа на Районен съд - гр.Средец.

 
18 ЧГД No 13/2010 Съдебни поръчки ТРУДОВ СЪД В ГР.ЙЕНДЖЕЙОВ ПОЛША С.П.Я. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 18.02.2010г., в законна сила от 18.02.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГРАД СРЕДЕЦ на 18.02.2010 година О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№13/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.
 
19 Гражданско дело No 205/2009 Облигационни искове Г.Т.Т. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД ГР. БУРГАС,
ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 18.01.2010г., в законна сила от 19.02.2010г.
Определение № 46.ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 205/2009 г. по описа на Районен съд - Средец
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
20 НОХД No 23/2010 ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ Г.И.Б. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 22.02.2010г., в законна сила от 22.02.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 22.02.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 11.02.2010 г. споразумение между РАЙОНЕН ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.С. ***, като защитник на обвиняемия Г.И.Б. и обвиняемият Г.И.Б. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, работи като охранител във фирма "Дага полис", живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че
А/ I. ОТНОСНО ДЕЯНИЕТО:
1. При условията на продължавано престъпление:
- През периода месец май 2009 г. до 23.06.2009 г. в с.Дебелт, общ.Средец си служил с контролни знаци, а именно с регистрационни табели с номера А 3276 ВН, издадени за друго моторно превозно средство, а именно за лек автомобил "Форд Фиеста СLX" с оригинален № на рама WFOAXXGAFANY52982 с оригинален червен цвят, като ги поставил на друг лек автомобил "Форд Фиеста" с неустановен номер на рама, с номер на двигател МL05126 с оригинален бял цвят.
- През периода месец май 2009 г. до 22.06.2009 г. в с.Дебелт, общ.Средец си служил с контролни знаци, а именно с регистрационни табели с номера А 5348 АМ, издадени за друго моторно превозно средство, а именно за лек автомобил "Нисан Шери", като ги поставил на лек автомобил "Форд Фиеста CLX" с оригинален № на рама WFOAXXGAFANY52982 с оригинален червен цвят - престъпление по чл.345, вр. чл.26 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.345, вр. чл.26 ал.1 и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален "СТРОГ" режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС.
В/ I. ОТНОСНО ДЕЯНИЕТО:
1. При условията на продължавано престъпление:
- През месец май 2009 г. в с.Дебелт, общ.Средец, в нарушение на установения за това ред, заличил оригинален идентификационен номер, а именно - номер на рама WF0AXXGAFANY52982 на моторно превозно средство - лек автомобил марка "Форд Фиеста СLX" с оригинален червен цвят, като изрязал металните планки, на които номера бил набит - от двигателния отсек под преден капак и от пода до предна дясна врата.
- През месец май 2009 г. в с.Дебелт, общ.Средец, в нарушение на установения за това ред: 1. Заличил оригинален идентификационен номер, а именно - неустановен номер на рама на моторно превозно средство - лек автомобил "Форд Фиеста" с оригинален бял цвят и с номер на двигател МL05126, като изрязал металните планки, на които номера бил набит - от двигателния отсек под преден капак и от пода до предна дясна врата и ги изхвърлил и 2. Подправил идентификационният номер на същия автомобил, като на мястото на изрязания оригинален идентификационния номер заварил метални планки с друг идентификационен номер, а именно WF0AXXGAFANY52982 - престъпление по чл.345а ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.345а ал.1, вр. чл.26 ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален "СТРОГ" режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС.
С/ I. ОТНОСНО ДЕЯНИЕТО:
1. За това, че през месец май 2009 г. в с.Дебелт, общ.Средец заличил номер на част на моторно превозно средство марка "Форд Фиеста СLX" с оригинален червен цвят, а именно - номер на двигател, като го изтрил с флекс - престъпление по чл.345а ал.3 от НК, поради което и на основание чл.345а ал.3 и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален "СТРОГ" режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.23 ал.1 от НК общо наказание на Г.И.Б., между наказанието ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наложено за престъплението по чл.345, вр. чл.26 ал.1 от НК, между наказанието ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наложено за престъплението по чл.345а ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК и между наказанието ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наложено за престъпление по чл.345а ал.3 от НК, в размер на най-тежкото от трите, а именно: ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното общо наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален "СТРОГ" режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС.
- На основание чл.112 ал.3 от НПК лек автомобил "Форд Фиеста" в момента боядисан в тъмно червен цвят, с установен оригинален бял цвят, с поставен в момента номер на рама WF0AXXGAFANY52982 - изрязан от друг автомобил и с неустановен оригинален номер на рама, с номер на двигател "МL 05126", намиращ се на съхранение в РУ на МВР - Средец, да остане на съхранение в РУ на МВР - Средец, или по преценка на последната организация - в друго учреждение срещу нарочен протокол /разписка/, до изтичане на 5/пет/ години от изземването му на 23.06.2009 г.
- Регистрационните табели поставени на този автомобил с № А 3276 ВН и Свидетелство за регистрация част II на лек автомобил "Форд Фиеста" с рег.№ А 3276 ВН да се предадат на С "Пътна полиция" при ОДП - Бургас.
- Застрахователна полица за "Гражданска отговорност на автомобилистите" № 9227945 да се върне на Г.И.Б. и на Нана Георгиева Георгиева, ЕГН **********.
- На основание чл.111 ал.1 от НПК 1 бр.контактен ключ за лек автомобил "Форд Фиеста" с червен /вишнев/ цвят, намиращ се в IV РУ на МВР - Бургас, както и самия автомобил - същият със заличен номер на двигател, със заличен идентификационен номер, а с установен оригинален номер на рама WF0AXXGAFANY52982 да се върне на собствениците му - Г.И.Б. и Нана Георгиева Георгиева, освен ако не е налице друго - административно основание за задържането му, за което копие от споразумението следва да се изпрати на С "Пътна полиция" при ОДП - Бургас.
- На основание чл.111 ал.1, вр. чл.112 ал.2 от НПК, поставените на този автомобил 2 бр.регистрационни табели с № А 5348 АМ да се предадат на С "Пътна полиция" при ОДП - Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 23/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


Г.И.Б.
Общо наказание 5 месеца ЛОС СТРОГ РЕЖИМ.
 
21 Гражданско дело No 219/2009 Други дела Д.И.Я. ЕКО РЕСУРС ООД - С.МОМИНА ЦЪРКВА Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 19.11.2009г., в законна сила от 23.02.2010г.
Определение № 412.ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 219/2009 година по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас, в едноседмичен срок от връчването му на страните.


 
22 НАХД No 1/2010 Административни дела ЖАР 06 ЕООД ГР. СРЕДЕЦ ДИРЕКЦИЯ ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТД НА НАП ГР. БУРГАС,
Д.И.С.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 29.01.2010г., в законна сила от 23.02.2010г.
Решение 10/29.01.2010 г. Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22677-О-0006451/17.11.2009 г. на Директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр. Бургас, с което на "ЖАР 06" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. "Никола Попов" № 2, представлявано от Ж.С.К., на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл. 92 от ЗКПО.
ПРЕКРАТЯВА административно-наказателното производство по Акт за установяване на административно нарушение, серия АА № 0006451/17.04.2009 г. на ТД на НАП - гр. Бургас.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.


 
23 Гражданско дело No 21/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие Н.Р.М. П.Я.М. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 09.02.2010г., в законна сила от 24.02.2010г.
Определение № 101.ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 21/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в 1-седмичен срок от връчването му на молителката.

 
24 НАХД No 169/2009 Административни дела Г.Д.К. НАЧАЛНИК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ - ГЕОРГИ ИВАНОВ,
Г.П.М.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 05.02.2010г., в законна сила от 24.02.2010г.
Решение 7/05.02.2010 г. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 135/21.10.2009 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Средец, с което на Г.Д.К., с ЕГН **********,***, на основание чл. 53, ал. 2 от ЗАНН и чл. 29, ал. 1 от ЗКВВООБ е наложено административно наказание глоба в размер на "100 /двеста/" лева, за нарушение по чл. 14 В, ал. 1 от ЗКВВООБ.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
25 ЧНД No 32/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ СОНЯ ПЕТРОВА М.В.А. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 24.02.2010г., в законна сила от 24.02.2010г.
ДА СЕ ОБРАЗУВА ДНЧД. РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН В 10.50 Ч.
 
26 НОХД No 15/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ С.В.Л. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Присъда от 10.02.2010г., в законна сила от 26.02.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 10.02.2010 г. ПРИЗНАВА подсъдимия С.В.Л., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че в условията на продължавано престъпление, в срока на изтърпяване на наложено му по НОХД № 77/2008 г. по описа на Районен съд - Средец наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство, на 18.02.2009 г. в гр. Средец, на 14.08.2009 г. в с. Дебелт и на 27.08.2009 г. в гр. Средец, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Опел Вектра" с рег. № А 8889 АМ, след като е наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 1017/13.10.2008 г., в сила от 09.12.2008 г.
Престъпление по чл. 343 в, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343 в, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване за подпис пред пробационен служител три пъти седмично /чл. 42 а, ал. 2, т. 1 от НК/ - за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
2. Задължителни пробационни срещи с пробационен служител /чл. 42 а, ал. 2, т. 2 от НК/ - за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ /чл. 42 а, ал. 2, т. 6 от НК/.

С.В.Л.
Пробация-2 години.
Мотиви от 16.02.2010г.
Мотиви към Присъда № 16/10.02.2010 г.,
постановена по НОХД № 15/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Средец

Производството по делото е образувано по предявено от Районна прокуратура - гр. Средец обвинение против С.В.Л. за престъпление по чл. 343 в, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК - за това, че в условията на продължавано престъпление, в срока на изтърпяване на наложено му по НОХД № 77/2008 г. по описа на Районен съд - Средец наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство, на 18.02.2009 г. в гр. Средец, на 14.08.2009 г. в с. Дебелт и на 27.08.2009 г. в гр. Средец, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Опел Вектра" с рег. № А 8889 АМ, след като е наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 1017/13.10.2008 г., в сила от 09.12.2008 г.
В съдебно заседание участващият по делото прокурор поддържа обвинението против подсъдимия, като счита, че същото е безспорно доказано. Представителят на държавното обвинение пледира подсъдимият да бъде признат за виновен, като му се определи наказание при условията на чл. 55 от НК "Пробация" при следните параметри: задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване за подпис пред пробационен служител три пъти седмично за срок от две години, задължителни пробационни срещи с пробационен служител за срок от две години и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за две поредни години. Изразява становище, че подсъдимият не следва да бъде лишаван от правоуправление, тъй като е неправоспособен водач.
Подсъдимият участва в съдебното заседание, признава се за виновен и признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Изразява съжаление за стореното.
Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:
Подсъдимият С.В.Л. е роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********.
Съгласно одобрено споразумение от 10.10.2008 г. по НОХД № 77/2008 г. по описа на Районен съд - Средец, за деяние по чл. 343 в, ал. 1 от НК на Л. е наложено кумулативно наказание "лишаване от право да управлява МПС" за срок от една година.
С Наказателно постановление № 1017/13.10.2008 г. на Началника на РПУ - Средец, влязло в сила на 09.12.2008 г., Л. е наказан по административен ред за управление на лек автомобил без свидетелство за управление на МПС.
На 18.02.2009 г., около 16.30 часа, в гр. Средец, по ул. "Цвятко Радойнов" подсъдимият е установен от св. Ч. - автоконтрольор при РУ на МВР - Средец, да управлява лек автомобил "Опел Вектра" с рег. № А 8889 АМ, въпреки че е лишен от правоуправление. Съставен му е АУАН № 125/18.02.2009 г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 125/26.02.2009 г.
На 14.08.2009 г., около 14.50 часа, в с. Дебелт, подсъдимият е установен от св. Айранов - гл. полицай при РУ на МВР - Средец, да управлява лек автомобил "Опел Вектра" с рег. № А 8889 АМ, въпреки че е неправоспособен. Съставен му е АУАН № 616/14.08.2009 г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 616/03.09.2009 г.
На 27.02.2009 г., около 08.40 часа, в гр. Средец, по ул. "Х. Ботев" подсъдимият е установен от св. К. - мл. полицейски инспектор при РУ на МВР - Средец, да управлява лек автомобил "Опел Вектра" с рег. № А 8889 АМ, въпреки че е лишен от правоуправление. За констатираното нарушение му е съставен АУАН № 622/27.08.2009 г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 622/23.09.2009 г.
От приложената по делото справка за съдимост се установява, че подсъдимият Л. е осъждан многократно за престъпления от общ характер, като в един от случаите е бил освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78 а от НК.
Видно от Справка за нарушител от региона от 30.11.2009 г., свидетелството за правоуправление на подсъдимия е валидно до 21.01.2010 г., т. е. към настоящия момент е неправоспособен да управлява МПС.
Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на доказателствата по ДП № 08-279/2009 г. по описа на РУ на МВР - Средец, както и от показанията на разпитаните по делото свидетели Ч., К. и А.. Всички доказателства са безпротиворечиви, логични и последователни, и по безспорен начин установяват фактите относно авторството, времето, мястото и механизма на извършване на престъплението, като напълно подкрепят направените от подсъдимия самопризнания.
Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:
С деянията си подсъдимият С.В.Л. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна фактическия състав на престъплението по чл. 343 в, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, тъй като в условията на продължавано престъпление, в срока на изтърпяване на наложено му по НОХД № 77/2008 г. по описа на Районен съд - Средец наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство, на 18.02.2009 г. в гр. Средец, на 14.08.2009 г. в с. Дебелт и на 27.08.2009 г. в гр. Средец, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Опел Вектра" с рег. № А 8889 АМ, след като е наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 1017/13.10.2008 г., в сила от 09.12.2008 г.
От обективна страна подсъдимият е управлявал МПС - лек автомобил "Опел Вектра" с рег. № А 8889 АМ, в срока на изтърпяване на наложено му по НОХД № 77/2008 г. по описа на Районен съд - Средец наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 1017/13.10.2008 г., в сила от 09.12.2008 г.
Подсъдимият е извършил престъплението при условията на продължавано престъпление, тъй като в един непродължителен период от време е извършил горепосочените три деяния, които поотделно осъществяват състава на престъплението, за което е обвинен. Деянията са извършени при еднородност на вината и всяко последващо деяние обективно и субективно се явява продължение на предходните.
От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал всички елементи от състава на престъплението, разбирал е противоправния характер на извършеното, но въпреки това е целял да управлява МПС и то нееднократно.
По вида и размера на наказанието:
За извършеното от Л. престъпление се предвижда наказание "лишаване от свобода" до две години.
Съдът определи наказанието при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б. "б" от НК, като замени лишаването от свобода с пробация, при следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес с явяване за подпис пред пробационен служител три пъти седмично /чл. 42 а, ал. 2, т. 1 от НК/ - за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
2. Задължителни пробационни срещи с пробационен служител /чл. 42 а, ал. 2, т. 2 от НК/ - за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ /чл. 42 а, ал. 2, т. 6 от НК/.
При определяне и индивидуализацията на наказанието съдът взе предвид приноса на подсъдимия за разкриване на обективната истина по делото, самопризнанието му и пълното съдействие на органите на досъдебното производство, осъзнаване на вината и младата му възраст.
От друга страна съдът отчете като отегчаващи отговорността обстоятелства, че Л. е системен нарушител на правилата за движение по пътищата и обремененото му съдебно минало.
Така наложеното наказание е необходимо и достатъчно за оказване на предупредително, превъзпитателно и възпиращо въздействие, както върху самия подсъдим, който следва да коригира държанието си към зачитане на приетите и охранявани от Държавата норми на общ
 
27 НОХД No 31/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Р.С.Г. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 26.02.2010г., в законна сила от 26.02.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ НА 26.02.2010 Г.ОДОБРЯВА сключеното на 22.02.2010 г. споразумение между РАЙОНЕН ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия Р.С.Г. и обвиняемият Р.С.Г. - роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, неосъждан-реабилитиран, не работи, живущ ***, с ЕГН:**********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 12.11.2009 год. в гр.Средец отнел от владението на Златка Тодорова Димова мобилен телефон "Самсунг", модел "J700" ведно със сим карта на абонаментен план на обща стойност 152 лева, без съгласието й и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен - престъпление по чл.194 ал.3, във връзка с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.197 т.2, във връзка с чл.194 ал.3, във връзка с ал.1 от НК и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично;
- ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА.

ОСЪЖДА обвиняемият Р.С.Г. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр.Средец направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 31/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест

Р.С.Г.
Пробация-регистрация и срещи с проб.служ. за ШЕСТ МЕСЕЦА и безв.труд 100 часа за ЕДНА ГОДИНА.