РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ
Справка за свършените дела
за периода от 01.08.2010г. до 31.08.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 232/2010 Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ М.В.М. ПРОМЕТ СТИИЛ АД ГР.СОФИЯ Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 02.08.2010г.
Решение № 38.ОСЪЖДА „ПРОМЕТ СТИИЛ” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. “Добруджа” № 1, ет. 1, ЕИК 130919989, представлявано от Мирослав Величков Борисов, на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 от КТ да заплати на М.В.М., с ЕГН **********,*** 41, сумата 5 660,73 лева – обезщетение за времето от 24.06.2009 г. до 08.12.2009 г., през което е останала без работа поради незаконното уволнение със Заповед № ІГ-30/22.05.2009 г. на Изпълнителния директор на „ПРОМЕТ СТИИЛ” АД – гр. София, като ОТХВЪРЛЯ иска в разликата над 5 660,73 лева до размера 5 863 лева.
ОСЪЖДА „ПРОМЕТ СТИИЛ” АД – гр. София да заплати на М.В.М. сумата 144,83 лева, представляваща направените по делото разноски.
ОСЪЖДА „ПРОМЕТ СТИИЛ” АД – гр. София да заплати по сметката на Районен съд – Средец държавна такса в размер на 226,43 лева, както и държавна такса в размер на 5 лева при издаване на изпълнителен лист.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.


 
2 НАХД No 128/2010 Административни дела Р.Д.К. РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ГР.БУРГАС,
А.Т.И.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 02.08.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 028/07.04.2010 година на директора на РВМС Бургас, с което на Р.Д.К., с ЕГН – **********,***, на основание чл. 42 ал. 1 от Закона за храните е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, за това, че на 30.03.2010 година, в с. Дебелт, ул. “Вихрен” 16, извършва клане на 18 бр. агнета в нерегламентирано място /обект, неодобрен съгласно ЗХ/ – за нарушение по чл. 12 от Закона за храните, като правилно и законосъобразно.Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
3 НАХД No 163/2010 По УБДХ РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ Ж.М.П.,
Р.П.С.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 02.08.2010г., в законна сила от 02.08.2010г.
По изложените съображения и на основание чл.1 от УБДХ, Районен съд – гр.Средец
Р Е Ш И:

НАЛАГА на Р.П.С. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи във ф-ма „КАМДИ”, с ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /ДВЕСТА/ ЛЕВА, за това, че на 29.05.2010 г. около 18.30 часа, в с. Дебелт извършил непристойна проява, изразяваща се в нанасяне на побой, прераснал в масово сбиване, скандализирайки живущите в района.
НАЛАГА на Ж.М.П. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, неосъждан, работи в „Хелиос Металург”, с ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /ДВЕСТА/ ЛЕВА, за това, че на 29.05.2010 г. около 18.30 часа, в с. Дебелт извършил непристойна проява, изразяваща се в произвеждане на изстрел с газов пистолет, скандализирайки живущите в района.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати за на Началника на РУП – гр.Средец за сведение.

Ж.М.П.
Р.П.С.
 
4 НАХД No 137/2010 Административни дела Ж.П.Н. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" КД - ДАИ - ГР. БУРГАС,
К.Д.Д.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 03.08.2010г., в законна сила от 25.08.2010г.
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000429/12.05.2010 г. на Началника на областен отдел “КД-ДАИ” – гр. Бургас, с което на Ж.П.Н., с ЕГН **********,***, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл. 18, т. 4 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
5 НАХД No 116/2010 Административни дела М.А.Д. АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОО "КД-ДАИ" БУРГАС Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 04.08.2010г., в законна сила от 02.09.2010г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000413/11.05.2010 г. на Началника на областен отдел “КД-ДАИ” – гр. Бургас, с което на М.А.Д., с ЕГН **********,***, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози са наложени административни наказания: глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл. 18, т. 1 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ, глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл. 18, т. 4 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ и глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл. 15, § 7, б. “а” от Реглам. 3821/85, във вр. с чл. 78, ал. 1, т. 2 от ЗАвП.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
6 НАХД No 136/2010 Административни дела М.З.М. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" КД - ДАИ - ГР. БУРГАС,
Н.К.Ч.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 04.08.2010г., в законна сила от 01.09.2010г.
Решение 101/04.08.2010г. РЕШИ-ОТМЕНЯ НП 22-0000452/14.05.2010 година на Началника на областен отдел "КД-ДАИ" - гр. Бургас, с което на М.З.М., с ЕГН **********,***, на осн.чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено адм.наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл.18, т.4 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
 
7 НОХД No 161/2010 Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Б.В.Б. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 04.08.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 04.08.2010 година ОДОБРЯВА сключеното на 28.07.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат А.Д. ***, като защитник на обвиняемия Б.В.Б. и обвиняемият Б.В.Б. - роден на *** ***, български гражданин, със средно специално образование, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, работи като началник-склад към “ALTEST”IGT, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 01.02.2010 г. в гр.Средец причинил на Наско Николов Магазянов средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на първи долен ляв и първи и втори долни десни зъби – чрез удар с юмрук, довел до луксиране на посочените три зъба до степен да не може да се приложи лечение и да се наложи изваждането им, като без тях се затруднява дъвченето и говоренето – престъпление чл.129, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.129, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 6 /шест/ месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – 2 /два/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 6 /шест/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА календарна година.

ОСЪЖДА обвиняемият Б.В.Б. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лева - за възнаграждение на вещото лице.ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 161/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

Б.В.Б.
ПРОБАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ И СРЕЩИ С ПРОБ.СЛУЖИТЕЛ ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА И БЕЗВ.ТРУД 100Т ЧАСА ГОДИШНО ЗА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
 
8 НОХД No 164/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ Г.А.Й. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 04.08.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 04.08.2010 година ОДОБРЯВА сключеното на 02.08.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат А.Д. ***, като защитник на обвиняемия Г.А.Й. и обвиняемият Г.А.Й. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 17.02.2010 год. в с.Радойново отнел от владението на Атанас Петков Янев сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, без съгласието му и с намерение противозаконно да я присвои – престъпление чл.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.197, т.1, във връзка с чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 6 /шест/ месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – 2 /два/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 6 /шест/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА календарна година.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 164/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.Г.А.Й.
ПРОБАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ И СРЕЩИ С ПРОБ.СЛУЖИТЕЛ ЗА 6 МЕСЕЦА И ТРУД 100Ч. ЗА ЕДНА ГОДИНА.
 
9 НОХД No 165/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Я.Н.Т. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 05.08.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 05.08.2010 год. ОДОБРЯВА сключеното на 03.08.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат А.Д. ***, като защитник на обвиняемия Я.Н.Т. и обвиняемият Я.Н.Т. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 04.04.2010 г. в с.Дюлево управлявал моторно превозно средство – лек автомобил м.”Опел Фронтера” с рег.№ А 18 67 КМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 0,74 промила, установено по надлежния ред с Алкотест Дрегер 7410+, с фабричен № 0170, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 41/2008 год. на Районен съд – гр.Средец, в сила от 03.07.2008 г., за престъпление по чл.343б ал.1 от НК - престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2,б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, считано от 04.04.2010 г., датата на изземване на свидетелството му за управление.
ОСЪЖДА обвиняемият Я.Н.Т. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 40 /четиридесет/ лева, за възнаграждение на вещото лице.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 165/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


Я.Н.Т.
Пробация регистрация и задължитени срещи за срок от девет месеца и труд 100 часа за една година
 
10 Гражданско дело No 25/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И.М.М. В.Т.Ш. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 06.08.2010г., в законна сила от 16.09.2010г.
Решение № 37/06.08.2010 г.РЕШИ: ОСЪЖДА В.Т.Ш., с ЕГН **********,***, на основане чл. 45 от ЗЗД да заплати на И.М.М., с ЕГН **********,***, сумата 1500 лева , представляваща обезщетение за претърпени от ПТП неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.07.2009 г. до окончателното й изплащане, сумата 20 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, за която сума е издадена Фактура № 0000017441/14.08.2009 г., както и на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК сумата 770,80 лева, представляваща направените по делото разноски. Решението е постановено при участието на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, райн Красно село, бул."Цар Борис III" № 41, представлявана от С.Х.С., като помагач на В.Т.Ш.. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд - Бургас в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
 
11 Гражданско дело No 40/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД И.И.А. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 09.08.2010г., в законна сила от 09.09.2010г.
Р Е Ш И :

ОСЪЖДА И.И.А., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО “ЕВРОИНС” АД, с ЕИК 121265113, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. “Христофор Колумб” № 43 : сумата от 370,45 лв. /триста и седемдесет лева и четиридесет и пет стотинки/, представляваща изплатено от Застрахователно дружество “Евроинс” АД обезщетение за имуществени вреди по щета № 15-19531/10.04.2006 година по застрахователен договор “Гражданска отговорност” - полица № 7106151461 от 01.01.2006 година за увредения автомобил от настъпило на 31.03.2006 година ПТП, на собственика на автомобила Стоян Владимиров Славов ; сумата от 154 /сто петдесет и четири/ лева – лихва за забава от датата получаването на регресната покана от ответника – 16.05.2006 година - до датата на завеждане на исковата молба в съда – 11.02.2010 година, ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба в съда – 11.02.2010 година до окончателното изплащане на сумата и направените по делото разноски в размер на 325 /триста двадесет и пет/ лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – гр. Бургас.

 
12 Гражданско дело No 386/2010 Други дела Д.Ж.А.   Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 13.08.2010г., в законна сила от 13.08.2010г.
О П Р Е Д Е Л И :

РАЗРЕШАВА на Д.Ж.А., с ЕГН – **********, в качеството й на родител и законен представител на малолетния Стоян Асенов Атанасов, с ЕГН – **********, ДА ИЗТЕГЛИ и ПОЛУЧИ сумата 567,69 лева от сметка № BG95BPBI79374018935601, на името на Стоян Асенов Атанасов в “Юробанк и еф джи България”, като закрие сметката.
Да се издаде съдебно удостоверение!

 
13 ЧНД No 171/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ Д.М.К. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 13.08.2010г., в законна сила от 13.08.2010г.
Разпита е проведен.
 
14 Гражданско дело No 391/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие М.А.Н. В.А.П. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 16.08.2010г., в законна сила от 28.08.2010г.
О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 391/2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – гр. Бургас, в едноседмичен срок от връчването му на страните.


 
15 НАХД No 173/2010 По УБДХ РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ Д.М.М. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 17.08.2010г., в законна сила от 17.08.2010г.
на основание чл. 1 от УБДХ Районен съд – гр. Средец

Р Е Ш И:

НАЛАГА на Д.М.М. – роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, автомонтьор към “Спекта ауто”, неосъждан, живущ ***, с ЕГН - ********** - административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева, за това, че на 26.06.2010 година, около 04.30 часа, в гр. Средец, на площад “Малчика”, срещу заведение “Авеню”, извършил непристойни прояви, изразяващи се в използване на обидни реплики, сбиване и счупване на панорамно стъкло на лек автомобил “Опел Кадет” с ДК№ А 88 28 АМ, собственост на Милен Адамов, като предизвикал силно възмущение сред живущите наблизо и присъствалите на инцидента лица и демонстрирал явното си неуважение към обществото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати на началника на РУП – гр. Средец за сведение!

Д.М.М.
ИЗДАДЕН изпълнителен лист за глоба 200 лева
 
16 Гражданско дело No 286/2009 Вещни искове Н.М.Б. И.С.К.,
П.И.К.,
В.С.Б.,
Е.Д.Б.,
М.С.Б.,
А.Д.Б.
Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 23.08.2010г.
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 286/2009 година по описа на Районен съд – гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – гр. Бургас, в едноседмичен срок от връчването му на страните.


 
17 Гражданско дело No 407/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие Т.Ю.К.   Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 25.08.2010г., в законна сила от 25.08.2010г.
О П Р Е Д Е Л И: Прекратява производството по гр. дело № 407 /2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец.
Изпраща делото на Районен съд – гр. Бургас по подсъдност.
Препис от определението да се изпрати на пострадалото лице!

 
18 ЧНД No 183/2010 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ   Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 27.08.2010г., в законна сила от 27.08.2010г.
Р Е Ш И : ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на информация, съставляваща „банкова тайна” по отношение на лицето ТОНЧО НЕДЕЛЧЕВ ДОНЧЕВ, с ЕГН – **********, като се даде отговор на въпросите, както следва : от “РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/” ЕАД София :
1. На коя дата е открита банкова сметка ***ли банков депозит на името на Тончо Неделчев Дончев, с ЕГН – ********** и с каква първоначална сума?
2. Какви операции са извършвани по банковата сметка и/или депозита – внасяне на суми, теглене на суми, преводи и др., на кои дати и часове за периода 01.01.2010 година – 26.08.2010 година и от/за кои лица?
3. Специално във връзка с внесената на 16.08.2010 година сума в размер на 2000 лева в клон на банката в гр. Бургас, да се посочи точния час на извършване на операцията /на внасяне на сумата/ и от кое лице – т.е. дали лично от Тончо Неделчев Дончев или от друго лице и кое?
от “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД София :
1. На коя дата е открита банкова сметка ***ли банков депозит на името на Тончо Неделчев Дончев, с ЕГН – ********** и с каква първоначална сума?
2. Какви операции са извършвани по банковата сметка и/или депозита – внасяне на суми, теглене на суми, преводи и др., на кои дати и часове за периода 01.01.2010 година – 26.08.2010 година и от/за кои лица?
ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен срок за разкриване на посочените сведения, които да се предадат на Районна прокуратура - гр. Средец.
Решението е окончателно.
Препис от Решението да се връчи на прокурор Дапчева!

 
19 НОХД No 179/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Н.К.М. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 30.08.2010г., в законна сила от 30.08.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 30.08.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 24.08.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат А.Д. ***, като защитник на обвиняемия Н.К.М. и Н.К.М. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работник изолации в “Промстрой” ООД, живущ ***, с ЕГН – **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 14.08.2010 г. в гр.Средец управлявал моторно превозно средство – лек автомобил м.”Форд Ескорт” с рег.№ А 1215 ВМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,60 промила, установено по надлежният ред – с Алкотест дрегер 7410+ с фабричен № 0170 - престъпление по чл.343б ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.2б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от 14.08.2010 г

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 179/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


Н.К.М.
ПРОБАЦИЯ ЗА 6 МЕСЕЦА -РЕГИСТРАЦИЯ И СРЕЩИ ; ТРУД 100 ЧАСА ЗА ЕДНА ГОДИНА И ЛУМПС ЗА 4 МЕСЕЦА.