РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.09.2010г. до 30.09.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 136/2010 Административни дела М.З.М. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" КД - ДАИ - ГР. БУРГАС,
Н.К.Ч.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 04.08.2010г., в законна сила от 01.09.2010г.
Решение 101/04.08.2010г. РЕШИ-ОТМЕНЯ НП 22-0000452/14.05.2010 година на Началника на областен отдел "КД-ДАИ" - гр. Бургас, с което на М.З.М., с ЕГН **********,***, на осн.чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози е наложено адм.наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл.18, т.4 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
 
2 НОХД No 181/2010 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ С.С.М. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 01.09.2010г., в законна сила от 01.09.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 01.09.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 25.08.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат А.Д. ***, като защитник на обвиняемия С.С.М. и С.С.М. - роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН – **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, през периода от месец ноември 2009 година до 11.01.2010 година, в землището на с. Драчево, област Бургаска, на територията на Държавно горско стопанство – гр. Средец, без редовно писмено позволително, на два пъти, добил – сякъл и извозил от горския фонд 3 куб. метра широколистна дъбова дървесина на стойност 108 /сто и осем/ лева, като случаят е маловажен - чл. 235 ал. 6, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 235 ал. 6, във връзка с ал. 1, във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 54 ал. 1 от НК му НАЛАГА наказание ”ГЛОБА” в размер на 100 /сто/ лева.
ОСЪЖДА С.С.М. ДА ЗАПЛАТИ в полза на дължавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец разноски по делото в размер на 50 /петдесет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 181/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.С.С.М.
ГЛОБА 100 ЛЕВА
 
3 НАХД No 116/2010 Административни дела М.А.Д. АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ОО "КД-ДАИ" БУРГАС Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 04.08.2010г., в законна сила от 02.09.2010г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000413/11.05.2010 г. на Началника на областен отдел “КД-ДАИ” – гр. Бургас, с което на М.А.Д., с ЕГН **********,***, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози са наложени административни наказания: глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл. 18, т. 1 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ, глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл. 18, т. 4 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ и глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл. 15, § 7, б. “а” от Реглам. 3821/85, във вр. с чл. 78, ал. 1, т. 2 от ЗАвП.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
4 НОХД No 185/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ В.М.Й.,
Т.И.Т.,
С.С.Й.,
Т.Ж.И.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 03.09.2010г., в законна сила от 03.09.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 03.09.2010 година ОДОБРЯВА сключеното на 27.08.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат А.Д. ***, като защитник на обвиняемите В.М.Й. и Т.И.Т. и В.М.Й. - роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН – ********** и Т.И.Т. – роден на *** ***, български гражданин, неженен, без образование, осъждан-реабилитиран, безработен, живущ ***, с ЕГН – ********** и адв.М.Д. ***, като защитник на обвиняемите С.С.Й. и Т.Ж.И. и С.С.Й. – роден на *** ***, български гражданин, неженен, без образование, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН – ********** и Т.Ж.И. – роден на *** ***, български гражданин, неженен, без образование, неосъждан, безработен, живущ ***4, с ЕГН – **********, с което обвиняемите се признават за ВИНОВНИ за това, че на 29.04.2010 година в землището на с.Дебелт, общ.Средец от завод “Промет Стийл”АД – с.Дебелт, след предварителен сговор и в съучастие като извършители по между си отнели 1920 кг. арматурно желязо /скрап/ на стойност 672/шестстотин седемдесет и два/ лева от владението на фирма “Промет Стийл”АД, без съгласието на владелеца с намерение противозаконно да ги присвоят, като случая е немаловажен и С.С.Й. е действал при условията на “опасен рецидив” - престъпление по чл.195 ал.1 т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК за обвиняемите В.М.Й., Т.И.Т. и Т.Ж.И. и престъпление по чл.196 ал.1 т.2, вр. чл.195 ал.1 т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.29 ал.1б.”б” от НК от НК за обвиняемия С.С.Й. ,поради което и:
На основание чл.195 ал.1 т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК на обвиняемия В.М.Й. НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
На основание чл.195 ал.1 т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК на обвиняемите Т.И.Т. и Т.Ж.И. НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от по ШЕСТ МЕСЕЦА за всеки от тях.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от по ТРИ ГОДИНИ за всеки от тях.
На основание чл.196 ал.1 т.2, вр. чл.195 ал.1 т.5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.29 ал.1б.”б” от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК НАЛАГА на С.С.Й. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален “СТРОГ” режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС.

ОСЪЖДА обвиняемите В.М.Й., Т.И.Т., С.С.Й. И Т.Ж.И. да заплатят в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 40,00 /четиридесет лева/ за изготвяне на съдебно оценъчна експертиза.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

В.М.Й.
8 МЕСЕЦА ЛОС УСЛОВНО ЗА ТРИ ГОДИНИ
Т.И.Т.
6 месеца условно за 3 години.
С.С.Й.
10 месеца ЛОС СТРОГ РЕЖИМ
Т.Ж.И.
6 месеца ЛОС УСЛОВНО ЗА 3 ГОДИНИ.
 
5 НОХД No 187/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Ж.А.Ж.,
А.С.К.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 08.09.2010г., в законна сила от 08.09.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 08.09.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 01.09.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат Й.Ж. ***, като защитник на обвиняемите Ж.А.Ж. и А.С.К. и Ж.А.Ж. - роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***8, с ЕГН – ********** и А.С.К. – роден на *** ***, български гражданин, неженен, без образование, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН – **********, с което обвиняемите се признават за ВИНОВНИ за това, че в началото на месец юни 2010 година, в гр.Средец, при условията на “опасен рецидив”, в съучастие по между си като извършители, отнели от владението на Георги Димчев Димов следните движими вещи, собственост на Иван Цвятков Кабаков:
- 1 бр. циркуляр – малък, руско производство с метален плот на стойност 125 лева;
- 1 бр. метални вериги за сняг, за гумите на лек автомобил, поставени в пластмасова кутия – немско производство на стойност 104,50 лева;
- 1 бр. комплект от 5 бр. флашки плюс 1 бр. тресчотка за резба на метални тръби, поставени в метална кутия на стойност 58,90 лева и
- 1 бр. метална стяга /менгеме/ за метални тръби на стойност 96,90 лева,
общо всичко на стойност 385,30 лева, без съгласието на владелеца и с намерение противозаконно да присвоят вещите - престъпление по чл.196 ал.1 т.1, във връзка с чл.194 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2, във връзка с чл.29 ал.1 б.”а” и “б” от НК за обвиняемия Ж.А.Ж. и престъпление по чл.196 ал.1 т.1, във връзка с чл.194 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2, във връзка с чл.29 ал.1 б.”б” от НК за обвиняемия А.С.К., поради което и:
На основание чл.196 ал.1 т.1, във връзка с чл.194 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2, във връзка с чл.29 ал.1 б.”а” и “б” от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК на обвиняемия Ж.А.Ж. и на основание чл.196 ал.1 т.1, във връзка с чл.194 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2, във връзка с чл.29 ал.1 б.”б” от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК на обвиняемия А.С.К. им НАЛАГА наказания ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА и за двамата обвиняеми.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложените и на двамата обвиняеми наказания да бъдат изтърпени в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален “СТРОГ” режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА обвиняемите Ж.А.Ж. и А.С.К. да заплатят в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 40,00 /четиридесет/ лева.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

Ж.А.Ж.
8 месеца ЛОС СТРОГ РЕЖИМ
А.С.К.
8 МЕСЕЦА ЛОС СТРОГ РЕЖИМ.
 
6 Гражданско дело No 40/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД И.И.А. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 09.08.2010г., в законна сила от 09.09.2010г.
Р Е Ш И :

ОСЪЖДА И.И.А., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО “ЕВРОИНС” АД, с ЕИК 121265113, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. “Христофор Колумб” № 43 : сумата от 370,45 лв. /триста и седемдесет лева и четиридесет и пет стотинки/, представляваща изплатено от Застрахователно дружество “Евроинс” АД обезщетение за имуществени вреди по щета № 15-19531/10.04.2006 година по застрахователен договор “Гражданска отговорност” - полица № 7106151461 от 01.01.2006 година за увредения автомобил от настъпило на 31.03.2006 година ПТП, на собственика на автомобила Стоян Владимиров Славов ; сумата от 154 /сто петдесет и четири/ лева – лихва за забава от датата получаването на регресната покана от ответника – 16.05.2006 година - до датата на завеждане на исковата молба в съда – 11.02.2010 година, ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба в съда – 11.02.2010 година до окончателното изплащане на сумата и направените по делото разноски в размер на 325 /триста двадесет и пет/ лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – гр. Бургас.

 
7 Гражданско дело No 337/2010 Развод по взаимно съгласие В.Г.Р.,
Г.К.Р.
  Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 21.07.2010г., в законна сила от 09.09.2010г.
Съгласно чл.330, ал.1 от ГПК при искане при развод по взаимно съгласие съпрузите трябва да се явяват лично в с.з. В случая единият от молителите, редовно призован, не се явява, без да е посочил уважителна причина, поради което ход на делото не следва да бъде даден и на основание чл.330, ал.2 от ГПК производството по същото следва да бъде прекратено. Ето защо съдът

О П Р Е ДЕ Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.№ 337/2010 год. по описа на Районен съд – гр. Средец.

 
8 НОХД No 193/2010 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ Б.С.С. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 10.09.2010г., в законна сила от 10.09.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.Средец на 10.09.2010 г.ОДОБРЯВА сключеното на 10.09.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат Т.Н. ***, като защитник на обвиняемия Б.С.С. и Б.С.С. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, с основно образование, разведен, осъждан, общ работник в “Аква системс” АД – Бургас, с ЕГН – ********** ,с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 13.02.2010 г. в гр.Средец, ул.”Раковска” № 4 в магазин “Водолей”, около 17,30 часа, причинил лека телесна повреда на Радислав Димитров Гюров на 15 години, изразяваща се в болка и страдание, без разстройство на здравето, като деянието е извършено по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.130, ал.2 от НК и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес /чл.42а ал.2 т.1 от НК/ - за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, с периодичност – три пъти седмично явяване и подписване пред пробационен служител;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител /чл.42а ал.2 т.2 от НК/- за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа годишно за една година /чл.42а ал.2 т.6 от НК/

ОСЪЖДА обвиняемият Б.С.С. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 40 /четиридесет/ лева – за изготвяне на съдебномедицинска експертиза.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 193/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.


Б.С.С.
Пробация-рег. и срещи - 9 месеца и безв.труд 150 ч. за една година.
 
9 НОХД No 190/2010 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ П.К.К. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 13.09.2010г., в законна сила от 13.09.2010г.

РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 13.09.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 07.09.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия П.К.К. и П.К.К. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН – **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че 14.01.2010 година в землището на с.Орлинци, общ.Средец, от отдел 5, местност “Кара баир”, на ДГС – Средец, отсякъл от държавен горски фонд 1,5 /едно цяло и пет/ пространствени кубични метра широколистна дървесина /дъб и цер/ на стойност 54/петдесет и четири/ лева, без редовно писмено позволително, като случая е маловажен - престъпление по чл.235, ал.6, във връзка с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.235 ал.6, във връзка с ал.1 и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание ”ГЛОБА” в размер на ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.

ОСЪЖДА обвиняемият П.К.К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лева – за изготвяне на лесотехническа оценъчна експертиза.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 190/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.


П.К.К.
ГЛОБА 50 ЛЕВА
 
10 НОХД No 191/2010 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ Й.С.Ш. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 14.09.2010г., в законна сила от 14.09.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 14.09.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 07.09.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат П.Б. ***, като защитник на обвиняемия Й.С.Ш. и Й.С.Ш. - роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН – ********** ,с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 05.03.2010 г. в землището на гр.Средец, местността “Белите брези” в територията на Държавно горско стопанство – Средец, без редовно писмено позволително - взел и извозил от горския фонд 1/един/ пространствен кубичен метър широколистна дъбова дървесина на стойност 35/тридесет и пет/ лева, като случая е маловажен - престъпление по чл.235 ал.6, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.235 ал.6, във връзка с ал.1 от НК и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес /чл.42а ал.2 т.1 от НК/ - за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, с периодичност – явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител /чл.42а ал.2 т.2 от НК/- за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА /чл.42а ал.2 т.6 от НК/

ОСЪЖДА обвиняемият Й.С.Ш. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лева – за изготвяне на лесотехническа-оценъчна експертиза.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 191/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.


Й.С.Ш.
Пробация-рег. и срещи 10 м. и безв.труд 150 часа годишно за ЕДНА ГОДИНА.
 
11 Гражданско дело No 136/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО" ГР. СОФИЯ ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ АД - ГР. СРЕДЕЦ Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 30.07.2010г., в законна сила от 15.09.2010г.
№ 35.ОСЪЖДА “Пластмасови изделия” АД, със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. “Спартак” № 3, ЕИК 812235868, представлявано от Костадин Ставрев Ч., да заплати на Държавно предприятие “ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО”, със седалище и адрес на управление гр. София, район Сердика, бул. “Ген. Н. Столетов” № 26, ЕИК 812235868, представлявано от Свилен Иванов Чичев, на осн. чл. 266, във вр. с чл. 258 от ЗЗД сумата 4 032 лева, представляваща задължение по Фактура № 4000003282/28.11.2008 г., съгласно чл. 11, ал. 2 от Договор за отдаване на труд № 83/04.07.2008 г., ведно със законната лихва от 19.04.2010 г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА “Пластмасови изделия” АД – гр. Средец да заплати на Държавно предприятие “ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО” – гр. София на осн. чл. 86, ал. 1 от ЗЗД сумата 685,35 лева – лихва за забава върху неизплатената главница по горепосочената фактура за периода 02.12.2008 г. – 19.04.2010 г.
ОСЪЖДА “Пластмасови изделия” АД – гр. Средец да заплати на Държавно предприятие “ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО” – гр. София на осн. чл. 78, ал. 1 от ГПК сумата 188,69 лева – разноски по делото.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
12 Гражданско дело No 25/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И.М.М. В.Т.Ш. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 06.08.2010г., в законна сила от 16.09.2010г.
Решение № 37/06.08.2010 г.РЕШИ: ОСЪЖДА В.Т.Ш., с ЕГН **********,***, на основане чл. 45 от ЗЗД да заплати на И.М.М., с ЕГН **********,***, сумата 1500 лева , представляваща обезщетение за претърпени от ПТП неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 31.07.2009 г. до окончателното й изплащане, сумата 20 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, за която сума е издадена Фактура № 0000017441/14.08.2009 г., както и на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК сумата 770,80 лева, представляваща направените по делото разноски. Решението е постановено при участието на ЗК "ЛЕВ ИНС" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, райн Красно село, бул."Цар Борис III" № 41, представлявана от С.Х.С., като помагач на В.Т.Ш.. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Окръжен съд - Бургас в 2-седмичен срок от връчването му на страните.
 
13 Гражданско дело No 226/2010 Облигационни искове Т.Д.Т. К.И.Т. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 17.09.2010г., в законна сила от 17.09.2010г.
ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производството по гражданско дело № 226/2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец пред Районен съд – гр. Средец.
ИЗПРАЩАМ, на основание чл. 23 ал. 3 от ГПК, делото на Окръжен съд – гр. Бургас за постановяване изпращането на същото за разглеждане в друг равен съд.
Препис от разпореждането и отвода да се връчи на страните!

 
14 НОХД No 166/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ В.А.Ж.,
Х.А.Ч.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 01.09.2010г., в законна сила от 17.09.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 01.09.2010 г. ПРИЗНАВА подсъдимите : В.А.Ж. - роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, без образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН – ********** и Х.А.Ч. - роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН – **********, за ВИНОВНИ в това, че на 13/14.01. 2010 година, в с. Дебелт, област Бургаска, след предварителен сговор и в съучастие по между си като извършители, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство – клещи и сатър, отнели чужди движими вещи : 170 метра меден проводник със сечение 6 кв.мм. на стойност 317,90 лева ; ВиК части, подробно изброени и описани в обстоятелствената част на обвинителния акт на стойност 33,45 лева ; алуминиева тава на стойност 32 лева ; бензинова лампа на стойност 35 лева и част от амуниция за кон /кошум/ на стойност 38 лева, всичко на обща стойност 456,35 лв. /четиристотин петдесет и шест лева и тридесет и пет стотинки/, от владението на С.А.Я., без съгласието му и с намерение противозаконно да ги присвоят - престъпление по чл. 195 ал. 1 т. 3, 4 и 5, във връзка с чл. 194 ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 195 ал. 1 т. 3, 4 и 5, във връзка с чл. 194 ал. 1, във връзка с чл. 20 ал. 2 от НК и чл. 55 ал. 1 j= 1 от НК, ги ОСЪЖДА на по ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, всеки от тях.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание на подсъдимия В.А.Ж. да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален “СТРОГ” режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС.
ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия Х.А.Ч. наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ОСЪЖДА подсъдимите В.А.Ж. и Х.А.Ч. да заплатят в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата от 35 /тридесет и пет/ лева – разноски по делото.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

В.А.Ж.
6м.ЛОС СТРОГ Р.
Х.А.Ч.
6 месеца ЛОС УСЛ. ТРИ ГОДИНИ
Мотиви от 08.09.2010г.
 
15 НОХД No 197/2010 Гл.VIII. Незаконно преминаване през границата - чл.279 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Е.А.С. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 20.09.2010г., в законна сила от 20.09.2010г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 20.09.2010 год. ОДОБРЯВА сключеното на 20.09.2010 г. споразумение между РАЙОНЕН ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия Е.А.С. /ERCAN ALI SURMELI/ и обвиняемият Е.А.С. /ERCAN ALI SURMELI/ - роден на *** ***, Република Турция, националност – турска, гражданство – турско, образование – средно, неженен, неосъждан, работи като туристически агент в гр.Бодрум, притежаващ документ за самоличност № 34135432702/24.12.2008г., живущ *** джандарма”, бл.Е. , с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 17/18.09.2010 год., в района на 132 гранична пирамида с.Горно Ябълково, общ.Средец, влязъл през границата на Република България без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.279, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и “ГЛОБА” в размер на 200 /ДВЕСТА/ ЛЕВА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.


ОСЪЖДА обвиняемият Е.А.С. /ERCAN ALI SURMELI/ да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 140,00 лв. / сто и четиридесет / лева – за предоставения преводач.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 197/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


Е.А.С.
глоба 200 лева и 6 месеца ЛОС УСЛОВНО 3 ГОДИНИ.
 
16 ЧНД No 167/2010 Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Р.А.К. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 03.09.2010г., в законна сила от 21.09.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 03.09.2010 година ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на Р.А.К. - роден на *** ***, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, към момента в Затвора Бургас, с ЕГН - **********, между наложените му наказания “лишаване от свобода”, със съдебни актове, както следва : 1. По НОХД № 36/2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец - ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА; 2. По НОХД № 167/2009 година по описа на Районен съд – гр. Средец - ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и 3. По НОХД № 107/2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец - СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 25 ал. 1, във връзка с чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА най-тежкото от тях, а именно ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24 от НК определеното и наложено общо наказание с ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, с което същото става ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС осъдения да изтърпи увеличеното общо наказание в затвор - затворническо общежитие от закрит тип.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното увеличено общо наказание.
ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 69 ал. 2 от НК Р.А.К. - роден на *** ***, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, към момента в Затвора Бургас, с ЕГН - **********, от изтърпяване на част от наложеното по НОХД № 22/2008 година по описа на Районен съд – гр. Средец наказание, а именно– за частта от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИВЕЖДА в изпълнение останалата част от наказанието по НОХД № 22/2008 година по описа на Районен съд – гр. Средец, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС осъдения да изтърпи наказанието в затвор - затворническо общежитие от закрит тип.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното наказание.
ПРИСПАДА на основание чл. 25 ал. 2 от НК изтърпяната към настоящия момент част от наказанията, включени в съвкупността, а също и изтърпяната част от приведеното в изпълнение наказание.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

Р.А.К.
ОБЩО НАКАЗАНИЕ ЕДНА ГОДИНА ЛОС СТРОГ РЕЖИМ . ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛОС СТРОГ РЕЖИМ ПО НОХД 22/2008 ГОДИНА.
Мотиви от 03.09.2010г.
 
17 Гражданско дело No 225/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД ГР. СОФИЯ П.Я.Й. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 16.09.2010г., в законна сила от 24.09.2010г.
Районен съд - гр.Средец на 16.09.2010 год.О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.Д. №225/2010 год. по описа на Районен съд – гр.Средец.

 
18 Гражданско дело No 377/2010 Облигационни искове И.Г.Т. В.И.С. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 07.09.2010г., в законна сила от 24.09.2010г.
№ 877.ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 377/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – гр. Бургас в 1-седмичен срок от връчването му на ищеца.

 
19 ЧНД No 147/2010 Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ М.А.С. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 08.09.2010г., в законна сила от 24.09.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 08.09.2010 г.ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на М.А.С. - роден на *** ***, български гражданин, със средно специално образование, женен, безработен, осъждан, живущ ***, с ЕГН – **********, между наложените му наказания “лишаване от свобода”, със съдебни актове, както следва : 1. По НОХД № 114/2010 година по описа на Районен съд – гр. Карнобат - ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и 2. По НОХД № 106/2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец - ЕДНА ГОДИНА и СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 25 ал. 1, във връзка с чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА най-тежкото от тях, а именно ЕДНА ГОДИНА и СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
УВЕЛИЧАВА на основание чл. 24 от НК определеното и наложено общо наказание с ПЕТ МЕСЕЦА, с което същото става ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС осъдения да изтърпи увеличеното общо наказание в затвор - затворническо общежитие от закрит тип.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното увеличено общо наказание.
ПРИСПАДА на основание чл. 25 ал. 2 от НК изтърпяната към настоящия момент част от наказанията, включени в съвкупността.
ПРИСПАДА на основание чл. 59 ал. 2 от НК, времето през което осъдения е бил предварително задържан и времето, през което осъдения е бил с мярка за неотклонение “задържане под стража”, а именно : от 15.03.2010 година до 24.03.2010 година.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

М.А.С.
 
20 Гражданско дело No 401/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие И.И.Н. Н.И.И.,
И.Н.И.,
П.Н.И.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 17.09.2010г., в законна сила от 25.09.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 17.09.2010 г. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 401/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – гр.Бургас в 7-дневен срок от днес.

 
21 НЧХД No 125/2010 НЧХД С.П.С. Ж.Р.Ж. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 09.09.2010г., в законна сила от 25.09.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.Средец на основание чл.24 ал.4 т.4 от НПК ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 125/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Бургас.

 
22 НАХД No 168/2010 По ЗГ и ЗЛОД М.К.Г. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
М.М.Т.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 07.09.2010г., в законна сила от 25.09.2010г.
РЕШЕНИЕ № 127ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 140/08.07.2010 година на Директора на Държавно горско стопанство – гр. Средец, в частта, в която е отнета в полза на държавата вещта, послужила за извършване на нарушението - моторен трион “Щил № 170219957 и в частта, в която е определено жалбоподателят да заплати “паричната равностойност на липсващите вещи, предмет на нарушението – 1,5 куб.м. дърва за огрев, в размер на 52,50 лв. /петдесет и два лева и петдесет стотинки/”, като неправилно и незаконосъобразно.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 140/08.07.2010 година на Директора на Държавно горско стопанство – гр. Средец в останалите части, като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
23 НЧХД No 119/2010 НЧХД И.А.А. А.А.В.,
С.А.В.,
Р.К.И.,
Т.Д.Г.,
Д.И.Й.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 08.09.2010г., в законна сила от 28.09.2010г.
На основание чл.24 ал.4 т.4 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 119/2010 година по описа на Районен съд – гр.Средец.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр.Бургас в 15-дневен срок от съобщаването на страните.

 
24 ЧНД No 156/2010 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ К.А.А. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 10.09.2010г., в законна сила от 28.09.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 10.09.2010 г. на основание чл. 68, ал. 1 от НК ПОСТАНОВЯВА осъденият К.А.А., с ЕГН **********,***, да изтърпи наложеното по НОХД № 126/2009 г. по описа на РС – Средец, в сила от 08.09.2009 г., наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
На основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНС ОПРЕДЕЛЯ наказанието да бъде изтърпяно в затвор при първоначален “строг” режим.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Бургас в 15-дневен срок от днес.

 
25 НОХД No 177/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ М.Д.С.,
И.Я.Х.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 29.09.2010г., в законна сила от 29.09.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 29.09.2010 год. ОДОБРЯВА постигнатото на 29.09.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на подсъдимите М.Д.С. и И.Я.Х. и подсъдимите М.Д.С. – роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, не работи, живущ ***, с ЕГН – ********** и И.Я.Х. – роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, не работи, живущ ***4, с ЕГН – **********, с което подсъдимите се признават за ВИНОВНИ за това, че на 22.03.2010 год. в гр.Средец, след предварителен сговор и в съучастие по между си и с Красимир Алексиев Атанасов и Михаил Алексиев Атанасов като извършители, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство – клещи, направили опит да отнемат от владението на „МБАЛ” – гр.Средец движими вещи, подробно описани в обстоятелствената част на обвинителния акт на обща стойност 291,69 лева, без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да ги присвоят, като И.Я.Х. е действал при условията на опасен рецидив - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, 4 и 5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.18, ал.1 от НК – за подсъдимия М.Д.С. и престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, 4 и 5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.29, ал.1, б.”А” и „Б”, вр.чл.18, ал.1 от НК – за подсъдимия И.Я.Х., поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, 4 и 5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.18, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия М.Д.С. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА. и на основание чл.196, ал.1, т.2, вр. чл.195, ал.1, т.3, 4 и 5, вр.чл.194, ал.1, вр.чл.20, ал.2, вр.чл.29, ал.1, б.”А” и „Б”, вр.чл.18, ал.1 от НК и чл.55, ал.1,т.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия И.Я.Х. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ПЕТ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален “СТРОГ” режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС, за всеки от тях.

ОСЪЖДА подсъдимите М.Д.С. и И.Я.Х. да заплатят в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 40 /четиридесет/ лева за възнаграждение на вещото лице.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 177/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


М.Д.С.
пет месеца ЛОС строг режим
И.Я.Х.
една година и пет месеца ЛОС строг режим.