РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.08.2010г. до 31.08.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 163/2010 По УБДХ РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ Ж.М.П.,
Р.П.С.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 02.08.2010г., в законна сила от 02.08.2010г.
По изложените съображения и на основание чл.1 от УБДХ, Районен съд – гр.Средец
Р Е Ш И:

НАЛАГА на Р.П.С. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи във ф-ма „КАМДИ”, с ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /ДВЕСТА/ ЛЕВА, за това, че на 29.05.2010 г. около 18.30 часа, в с. Дебелт извършил непристойна проява, изразяваща се в нанасяне на побой, прераснал в масово сбиване, скандализирайки живущите в района.
НАЛАГА на Ж.М.П. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, неженен, неосъждан, работи в „Хелиос Металург”, с ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /ДВЕСТА/ ЛЕВА, за това, че на 29.05.2010 г. около 18.30 часа, в с. Дебелт извършил непристойна проява, изразяваща се в произвеждане на изстрел с газов пистолет, скандализирайки живущите в района.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати за на Началника на РУП – гр.Средец за сведение.

Ж.М.П.
Р.П.С.
 
2 НАХД No 124/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ С.Д.Т. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 16.07.2010г., в законна сила от 03.08.2010г.
№ 91.ПРИЗНАВА обвиняемия С.Д.Т., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, без образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.04.2010 г. в с. Дюлево, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с Веско Великов Т. и Димо Митков Т., чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство – метален лост, отнел от владението на Бина Костадинова Толева движими вещи, както следва: 2 бр. бензинови горелки на обща стойност 50 лева, 1 бр. брадва на стойност 10 лева, 10 бр. метални корита – хранилки, саморъчно изработени, на обща стойност 60 лева и 15 бр. метални тръби на обща стойност 16 лева, всичко на стойност 136 лева, без съгласието на владелеца и с намерение противозаконно да ги присвои, като бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са били върнати – престъпление по чл. 197, т. 3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, 4 и 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, поради което и на основание чл. 78 а, ал. 6, вр. ал. 1 от НК и чл. 2, ал. 2 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено по местното радио.
Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от обявяването му.


С.Д.Т.
обществено порицание.
Мотиви от 16.07.2010г.
 
3 НАХД No 123/2010 По ЗД по пътищата П.П.Г. РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ,
К.Г.К.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 12.07.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.
№ 96.ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 227/04.05.2010 на началника на РУ на МВР – гр. Средец, в частта, в която на основание 174 ал. 3 от ЗДвП на П.П.Г. ***, с ЕГН - **********, е наложено наказание 18 /осемнадесет/ месеца лишаване от право да управлява МПС, като намаля същото от 18 /осемнадесет/ месеца лишаване от право да управлява МПС на 12 /дванадесет/ месеца лишаване от право да управлява МПС.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалите части.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
4 НОХД No 161/2010 Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Б.В.Б. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 04.08.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 04.08.2010 година ОДОБРЯВА сключеното на 28.07.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат А.Д. ***, като защитник на обвиняемия Б.В.Б. и обвиняемият Б.В.Б. - роден на *** ***, български гражданин, със средно специално образование, неженен, неосъждан /реабилитиран по право/, работи като началник-склад към “ALTEST”IGT, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 01.02.2010 г. в гр.Средец причинил на Наско Николов Магазянов средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на първи долен ляв и първи и втори долни десни зъби – чрез удар с юмрук, довел до луксиране на посочените три зъба до степен да не може да се приложи лечение и да се наложи изваждането им, като без тях се затруднява дъвченето и говоренето – престъпление чл.129, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.129, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 6 /шест/ месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – 2 /два/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 6 /шест/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА календарна година.

ОСЪЖДА обвиняемият Б.В.Б. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лева - за възнаграждение на вещото лице.ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 161/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

Б.В.Б.
ПРОБАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ И СРЕЩИ С ПРОБ.СЛУЖИТЕЛ ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА И БЕЗВ.ТРУД 100Т ЧАСА ГОДИШНО ЗА ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.
 
5 НОХД No 164/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ Г.А.Й. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 04.08.2010г., в законна сила от 04.08.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 04.08.2010 година ОДОБРЯВА сключеното на 02.08.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат А.Д. ***, като защитник на обвиняемия Г.А.Й. и обвиняемият Г.А.Й. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 17.02.2010 год. в с.Радойново отнел от владението на Атанас Петков Янев сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, без съгласието му и с намерение противозаконно да я присвои – престъпление чл.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.197, т.1, във връзка с чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 6 /шест/ месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – 2 /два/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 6 /шест/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА календарна година.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 164/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.Г.А.Й.
ПРОБАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ И СРЕЩИ С ПРОБ.СЛУЖИТЕЛ ЗА 6 МЕСЕЦА И ТРУД 100Ч. ЗА ЕДНА ГОДИНА.
 
6 НОХД No 138/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Г.И.Г. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Присъда от 20.07.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 20.07.2010 год. ПРИЗНАВА подсъдимия Г.И.Г. - роден на *** ***, живущ ***, понастоящем в Затвора – гр. Бургас, български гражданин, българин, със средно образование, разведен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, през месец октомври 2009 г., в с. Факия, Община Средец, отнел чужди движими вещи – златен пръстен, представляващ гравирана халка, 3.5 грама, 14 карата на стойност 147 лв. /сто четиридесет и седем лева/, златен пръстен с фигурки, 3 грама, 14 карата на стойност 126 лв. /сто двадесет и шест лева/ и златен синджир, обикновена плетка, 3 грама, 14 карата на стойност 126 лв. /сто двадесет и шест лева/, всички на обща стойност 399 лв. /триста деветдесет и девет лева/, от владението на С.А.Д. без съгласието й, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “а” и “б” от НК, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “а” и “б” от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И ДЕСЕТ МЕСЕЦ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието в затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното наказание.
ОСЪЖДА подсъдимия Г.И.Г., с ЕГН **********, да заплати на С.А.Д., с ЕГН **********,***, сумата 399 лв. /триста деветдесет и девет лева/, представляваща обезщетение за причинените й имуществени вреди от непозволено увреждане – кражба на златен пръстен, представляващ гравирана халка, 3.5 грама, 14 карата на стойност 147 лв. /сто четиридесет и седем лева/, златен пръстен с фигурки, 3 грама, 14 карата на стойност 126 лв. /сто двадесет и шест лева/ и златен синджир, обикновена плетка, 3 грама, 14 карата на стойност 126 лв. /сто двадесет и шест лева/, ведно със законната лихва от месец октомври 2009 г., до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА подсъдимия Г.И.Г., с ЕГН **********, да заплати по сметката на Районен съд – гр. Средец държавна такса върху уважения иск в размер на 50 лв. /петдесет лева/.
ОСЪЖДА подсъдимия Г.И.Г., с ЕГН **********, да заплати в полза на държавния бюджет, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата 30 лв. /тридесет лева/ – разноски по делото за възнаграждение на вещо лице.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

Г.И.Г.
една година и 10 месеца ЛОС СТРОГ РЕЖИМ.
Мотиви от 28.07.2010г.
 
7 НОХД No 165/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Я.Н.Т. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 05.08.2010г., в законна сила от 05.08.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 05.08.2010 год. ОДОБРЯВА сключеното на 03.08.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат А.Д. ***, като защитник на обвиняемия Я.Н.Т. и обвиняемият Я.Н.Т. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 04.04.2010 г. в с.Дюлево управлявал моторно превозно средство – лек автомобил м.”Опел Фронтера” с рег.№ А 18 67 КМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 0,74 промила, установено по надлежния ред с Алкотест Дрегер 7410+, с фабричен № 0170, след като е осъден с влязла в сила присъда по НОХД № 41/2008 год. на Районен съд – гр.Средец, в сила от 03.07.2008 г., за престъпление по чл.343б ал.1 от НК - престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2,б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично;
-Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, считано от 04.04.2010 г., датата на изземване на свидетелството му за управление.
ОСЪЖДА обвиняемият Я.Н.Т. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 40 /четиридесет/ лева, за възнаграждение на вещото лице.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 165/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


Я.Н.Т.
Пробация регистрация и задължитени срещи за срок от девет месеца и труд 100 часа за една година
 
8 Гражданско дело No 125/2010 Делби Т.Д.Т. К.И.Т. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 26.07.2010г., в законна сила от 10.08.2010г.
№ 757.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 125/2010 г. по описа на Районен съд – гр. Средец, поради недопустимост на предявения иск.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – гр. Бургас в 1-седмичен срок от връчването му на страните.

 
9 НАХД No 94/2010 По ЗД по пътищата М.М.М. РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 08.07.2010г., в законна сила от 11.08.2010г.
РЕШЕНИЕ № 89.ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 119/29.03.2010 година на началника на РУ на МВР – гр. Средец, в частта, в която на основание чл. 183 ал. 4 т. 7 от ЗДвП на М.М. ***, с ЕГН – **********, е наложено наказание “глоба” в размер на 30 /тридесет/ лева, като неправилно и незаконосъобразно.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 119/29.03.2010 година на началника на РУ на МВР – гр. Средец, в частта, в която на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП на М.М. ***, с ЕГН – **********, са наложени : наказание “глоба” в размер на посоченото цифром 200, като изменя същото от вписаното цифром “200” на 50 и в частта на наложеното наказание 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС, като намаля същото от 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС на 2 /два/ месеца лишаване от право да управлява МПС.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалите части.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
10 Гражданско дело No 386/2010 Други дела Д.Ж.А.   Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 13.08.2010г., в законна сила от 13.08.2010г.
О П Р Е Д Е Л И :

РАЗРЕШАВА на Д.Ж.А., с ЕГН – **********, в качеството й на родител и законен представител на малолетния Стоян Асенов Атанасов, с ЕГН – **********, ДА ИЗТЕГЛИ и ПОЛУЧИ сумата 567,69 лева от сметка № BG95BPBI79374018935601, на името на Стоян Асенов Атанасов в “Юробанк и еф джи България”, като закрие сметката.
Да се издаде съдебно удостоверение!

 
11 НАХД No 131/2010 Административни дела Р.Д.К. РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ГР.БУРГАС,
Г.С.Г.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 12.07.2010г., в законна сила от 13.08.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1479/16.04.2010 година на директора на РВМС Бургас, с което на Р.Д.К., с ЕГН – **********,***, на основание чл. 420 ал. 1 от ЗВД, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 /двеста/ лева. за това, че на 30.03.2010 година, в с. Дебелт, общ. Средец транспортира неидентифицирани животни и без ветеринарномедицинско свидетелство – за нарушение по чл. 139 ал. 1 т. 1 и т. 3 от ЗВД., като неправилно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
12 ЧНД No 171/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ Д.М.К. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 13.08.2010г., в законна сила от 13.08.2010г.
Разпита е проведен.
 
13 НАХД No 173/2010 По УБДХ РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ Д.М.М. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 17.08.2010г., в законна сила от 17.08.2010г.
на основание чл. 1 от УБДХ Районен съд – гр. Средец

Р Е Ш И:

НАЛАГА на Д.М.М. – роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, автомонтьор към “Спекта ауто”, неосъждан, живущ ***, с ЕГН - ********** - административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева, за това, че на 26.06.2010 година, около 04.30 часа, в гр. Средец, на площад “Малчика”, срещу заведение “Авеню”, извършил непристойни прояви, изразяващи се в използване на обидни реплики, сбиване и счупване на панорамно стъкло на лек автомобил “Опел Кадет” с ДК№ А 88 28 АМ, собственост на Милен Адамов, като предизвикал силно възмущение сред живущите наблизо и присъствалите на инцидента лица и демонстрирал явното си неуважение към обществото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати на началника на РУП – гр. Средец за сведение!

Д.М.М.
ИЗДАДЕН изпълнителен лист за глоба 200 лева
 
14 Гражданско дело No 407/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие Т.Ю.К.   Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 25.08.2010г., в законна сила от 25.08.2010г.
О П Р Е Д Е Л И: Прекратява производството по гр. дело № 407 /2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец.
Изпраща делото на Районен съд – гр. Бургас по подсъдност.
Препис от определението да се изпрати на пострадалото лице!

 
15 НАХД No 137/2010 Административни дела Ж.П.Н. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" КД - ДАИ - ГР. БУРГАС,
К.Д.Д.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 03.08.2010г., в законна сила от 25.08.2010г.
Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22-0000429/12.05.2010 г. на Началника на областен отдел “КД-ДАИ” – гр. Бургас, с което на Ж.П.Н., с ЕГН **********,***, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл. 18, т. 4 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
16 ЧНД No 183/2010 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ   Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 27.08.2010г., в законна сила от 27.08.2010г.
Р Е Ш И : ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на информация, съставляваща „банкова тайна” по отношение на лицето ТОНЧО НЕДЕЛЧЕВ ДОНЧЕВ, с ЕГН – **********, като се даде отговор на въпросите, както следва : от “РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/” ЕАД София :
1. На коя дата е открита банкова сметка ***ли банков депозит на името на Тончо Неделчев Дончев, с ЕГН – ********** и с каква първоначална сума?
2. Какви операции са извършвани по банковата сметка и/или депозита – внасяне на суми, теглене на суми, преводи и др., на кои дати и часове за периода 01.01.2010 година – 26.08.2010 година и от/за кои лица?
3. Специално във връзка с внесената на 16.08.2010 година сума в размер на 2000 лева в клон на банката в гр. Бургас, да се посочи точния час на извършване на операцията /на внасяне на сумата/ и от кое лице – т.е. дали лично от Тончо Неделчев Дончев или от друго лице и кое?
от “ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД София :
1. На коя дата е открита банкова сметка ***ли банков депозит на името на Тончо Неделчев Дончев, с ЕГН – ********** и с каква първоначална сума?
2. Какви операции са извършвани по банковата сметка и/или депозита – внасяне на суми, теглене на суми, преводи и др., на кои дати и часове за периода 01.01.2010 година – 26.08.2010 година и от/за кои лица?
ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен срок за разкриване на посочените сведения, които да се предадат на Районна прокуратура - гр. Средец.
Решението е окончателно.
Препис от Решението да се връчи на прокурор Дапчева!

 
17 Гражданско дело No 391/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие М.А.Н. В.А.П. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 16.08.2010г., в законна сила от 28.08.2010г.
О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 391/2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – гр. Бургас, в едноседмичен срок от връчването му на страните.


 
18 НОХД No 179/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Н.К.М. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 30.08.2010г., в законна сила от 30.08.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 30.08.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 24.08.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат А.Д. ***, като защитник на обвиняемия Н.К.М. и Н.К.М. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работник изолации в “Промстрой” ООД, живущ ***, с ЕГН – **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 14.08.2010 г. в гр.Средец управлявал моторно превозно средство – лек автомобил м.”Форд Ескорт” с рег.№ А 1215 ВМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,60 промила, установено по надлежният ред – с Алкотест дрегер 7410+ с фабричен № 0170 - престъпление по чл.343б ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.2б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, считано от 14.08.2010 г

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 179/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


Н.К.М.
ПРОБАЦИЯ ЗА 6 МЕСЕЦА -РЕГИСТРАЦИЯ И СРЕЩИ ; ТРУД 100 ЧАСА ЗА ЕДНА ГОДИНА И ЛУМПС ЗА 4 МЕСЕЦА.