РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ
Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2010г. до 30.06.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 102/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ А.И.Н. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 01.06.2010г., в законна сила от 17.06.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ НА 01.06.2010 Г. ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.Н. - роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, без образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН – ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец февруари 2010 година, в с. Малина, област Бургаска, при условията на “опасен рецидив”, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот отнел чужди движими вещи : 30 литра домашна гроздова ракия на стойност 180 /сто и осемдесет/ лева ; 2 кг. пчелен мед на стойност 13 /тринадесет/ лева ; 3 бр. домашни одеала на стойност 51 /петдесет и един/ лева и 4 бр. ножове на стойност 6,30 лв. /шест лева и тридесет стотинки/, всичко на обща стойност 250,30 лв. /двеста и петдесет лева и тридесет стотинки/, от владението на С.Ж.И., без съгласието му и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по : чл. 196 ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 195 ал. 1 т. 3, във връзка с чл. 194 ал. 1, във връзка с чл. 29 ал. 1 б. “а” от НК, поради което и на основание чл. 196 ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 195 ал. 1 т. 3, във връзка с чл. 194 ал. 1, във връзка с чл. 29 ал. 1 б. “а” от НКи чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален “СТРОГ” режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА подсъдимия А.И.Н. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата от 30 /тридесет/ лева – разноски по делото.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

А.И.Н.
ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС СТРОГ РЕЖИМ.
Мотиви от 14.06.2010г.
 
2 НАХД No 120/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Н.П.П. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 01.06.2010г., в законна сила от 01.06.2010г.
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е гр. Средец, 01.06.2010 година
Стоян Георгиев – председател на Районен съд – гр. Средец, в закрито съдебно заседание на 01.06.2010 година, като се запознах с материалите по преписка вх. № 694/31.05.2010 година - НАХД № /2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец,
У С Т А Н О В И Х :
Производството е образувано по предложение на Районна прокуратура – гр. Средец за освобождаване на Н.П.П. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК.
Видно от доказателствата по делото обвиняемият е военнослужещ в поделение 48940 – гр. Бургас.
Предвид на това, производството не е подсъдно на Районен съд – гр. Средец, а съгласно чл. 396 ал. 1 т. 1 от НПК е подсъдно на военен съд.
Във връзка с изложеното, на основание чл. 249 ал. 1, във връзка с чл. 248 ал. 2 т. 1 от НПК, съдебното производство пред Районен съд – гр. Средец следва да бъде прекратено и делото да бъде изпратено на военен прокурор – гр. Сливен, на основание чл. 42 ал. 2 от НПК,
Мотивиран от горното и на основание посочените членове от НПК
Р А З П О Р Е Ж Д А М: ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НАХД № /2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец.
ИЗПРАЩАМ делото на Военна прокуратура - гр. Сливен по компетентност с оглед подсъдността.
Делото да се изпрати на Военна прокуратура – гр. Сливен!
Препис от разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура – гр. Средец и обвиняемия – за сведение!

 
3 НАХД No 63/2010 По ЗГ и ЗЛОД Т.С.Т. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
С.Д.Й.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 02.06.2010г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 45/05.03.2010 година на Директора на Държавно горско стопанство – гр. Средец, с което на основание чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча на Т.С.Т., с ЕГН - **********,***, е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева, на основание чл. 94 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложено наказание “лишаване от право на ловуване” за срок от три години и на основание чл. 95 ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча е определено да заплати паричната равностойност на “липсващите вещи”, послужили за извършване на нарушението – вписано : “ловна пушка, в размер на 200 лева”, за това, че - вписано : “Ловува, като се движи извън населено място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие оръжие, извън определеното в разрешителното място – ловище I, местност “Айдере”, без да е убил или уловил дивеч. Нарушението е извършено на 28.02.2010 година в III-то ловище, отдел 588 “ж”, землище на с. Проход.”, като неправилно и незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
4 НАХД No 64/2010 Административни дела М.Т.С. РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ,
Р.К.В.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 02.06.2010г., в законна сила от 23.06.2010г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 103/08.03.2010 година на Началника на РУ на МВР – гр. Средец, с което на основание чл. 315 ал. 1 т. 1 от Кодекса за застраховането /КЗ/ на М.Т.С., с ЕГН – **********,***, е наложено наказание глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за това, че “на 23.02.2010 година, около 23.10 часа, ф. “Промет”, разклон Раков дол посока Дебелт, управлява лек автомобил с рег. № А 54 93 АМ, за който няма застраховка “Гражданска отговорност” към момента на проверката 23.02.2010 година”, като неправилно и незаконосъобразно.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Бургас по в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
5 НАХД No 70/2010 По ЗД по пътищата С.Р.Г. РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ,
К.Г.К.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 02.06.2010г., в законна сила от 22.06.2010г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 79/05.03.2010 година на началника на РУ на МВР – гр. Средец, с което на основание чл. 183 ал. 3 т. 7 от ЗДвП на С.Р.Г. ***, с ЕГН - ********** е наложено наказание “глоба” в размер на 30 /тридесет/ лева ; на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП - “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС ; на основание чл. 183 ал. 4 т. 7 от ЗДвП - наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева и на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 от ЗДвП - наказание “глоба” в размер на 300 /триста/ лева, за това, че вписано : “на 18.02.2010 година, около 17. 00 часа, в гр. Средец, на кръстовище с. Дюлево – изхода за гр. Ямбол, управлява лек автомобил с рег. № А 3032 ВН, който е технически неизправен – не светят фаровете и пътепоказателите, водачът не представя СУна МПС – справка невалидно свидетелство от 09.12.2008 година, автомобила е без предна регистрационна табела и водачът не е поставил обезопасителен колан.”, в частта на наложените наказания на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП - “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС и на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 от ЗДвП - “глоба” в размер на 300 /триста/ лева, като намаля същите, както следва : на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП – от “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС на “глоба” в размер на 100 /сто/ лева и 3 /три/ месеца лишаване от право да управлява МПС и на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 от ЗДвП – от “глоба” в размер на 300 /триста/ лева на “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалите части.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
6 НАХД No 71/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ А.Р.Д. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 03.06.2010г., в законна сила от 23.06.2010г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА А.Р.Д. – роден на *** ***, български гражданин, безработен, неженен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.09.2009 година, в землището на с. Драчево, област Бургаска, отдел 181е на “Държавно горско стопанство” – гр. Средец, без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от държавен горски фонд 2 /два/ пространствени кубични метра широколистна дървесина /дъб и цер/ на стойност 72 /седемдесет и два/ лева, като случая е маловажен – престъпление по чл. 235 ал. 6, във връзка с ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.
ОСЪЖДА А.Р.Д. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата от 50 /петдесет/ лева – разноски по делото - възнаграждение на вещо лице.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

А.Р.Д.
глоба 1000 лева.
Мотиви от 03.06.2010г.
 
7 НАХД No 82/2010 По ЗД по пътищата Д.Т.Я. РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ,
М.П.М.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 03.06.2010г., в законна сила от 23.06.2010г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 141/30.03.2010 г. на Началника на РУ на МВР – гр. Средец, с което на Д.Т.Я., с ЕГН **********,***, на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба и лишаване от право да управлява МПС – за нарушение по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА РАЗМЕРА на наказанието глоба от 100 лева на 50 лева и на наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на срок от един месец.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
8 Гражданско дело No 48/2010 Облигационни искове Я.Ж.Д. Х.М.М. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 04.06.2010г., в законна сила от 06.07.2010г.
РЕШЕНИЕ № 20.ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения от Я.Ж.Д., с ЕГН – **********, против Х.М.М., с ЕГН – **********, иск с правно основание чл. 422 от ГПК, че Х.М.М., с ЕГН – ********** дължи на Я.Ж.Д., с ЕГН – ********** и Катя Ж. Зелямова, с ЕГН – **********, заедно или поотделно, сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща главница по запис на заповед издаден от Х.М.М. на 14.02.2007 година и с падеж на 26.03.2007 година.
ОСЪЖДА Х.М.М., с ЕГН – **********, да заплати на Я.Ж.Д., с ЕГН – **********, сумата от 290 /двеста и деветдесет/ лева – разноски по делото /адвокатски хонорар и държавна такса за производството/.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – гр. Бургас.


 
9 НАХД No 73/2010 Административни дела СЪНРАЙЗ 2007 ЕООД - ГР.СРЕДЕЦ МИТНИЦА - БУРГАС,
В.Н.Р.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 04.06.2010г.
Решение 69/08.06.2010 г. Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 38/11.03.2010 г. на Началник Митница Бургас, с което на “СЪНРАЙС 2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. Александър Стамболийски” № 42, с Булстат 147181665, представлявано от П.Н.И., на основание чл. 123, ал. 2 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението: 1 бр. Бренди “Метакса” – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 38%, с бандерол сер. № МФ АА 00201079, 1 бр. Ликьор “Какао” – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 25%, с бандерол сер. № МФ АА 00034196, 1 бр. Пина Колада – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 15%, с бандерол сер. № МФ АА 08272312, 1 бр. Бренди “Слънчев бряг” – стъклена бутилка 0,5 л. с алкохолно съдържание 40%, с бандерол дер. № МФ АА 080170012, 1 бр. Бренди “Ахелой” – стъклена бутилка 0,5 л. с алкохолно съдържание 36%, с бандерол № МФ АА 038194998, 1 бр. Водка “Руски стандарт” – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 40%, с бандерол сер. № МФ АА 187954556 и 1 бр. Ракия “Перлова-63” – стъклена бутилка 0,5 л. с алкохолно съдържание 40%, с бандерол сер. № МФ АА 02440161.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
10 НОХД No 100/2010 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ В.Х.С. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 08.06.2010г., в законна сила от 08.06.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 08.06.2010 ГОД. ОДОБРЯВА постигнатото на 08.06.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на подсъдимия В.Х.С. и подсъдимият В.Х.С. - роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, женен, неосъждан, работи на частно като превозва дърва, живущ ***, с ЕГН: **********, с което подсъдимият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 15.09.2009 год. в гр.Средец, в двора на дома си, на ул.”Цв.Радойнов” № 64 А съхранявал 6 /шест/ пространствени кубични метра широколистна дървесина /дъб/ , на стойност 216 /двеста и шестнадесет/ лева незаконно добити от другиго – неустановена група роми - престъпление по чл.235, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.235, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА наказание „ГЛОБА”.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 100/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

В.Х.С.
Пробация-регистрация и срещи с проб.служ. за 6 месеца.
 
11 Гражданско дело No 140/2010 Издръжка Р.Г.С. Г.Х.М.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.СРЕДЕЦ
Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 09.06.2010г., в законна сила от 22.06.2010г.
О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 140/2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – гр. Бургас в едноседмичен срок от връчването му.

 
12 ЧНД No 126/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ П.Ж.Ж. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 09.06.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН В 10.00 Ч.
 
13 ЧНД No 127/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ К.А.Б. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 09.06.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН.
 
14 ЧНД No 105/2010 Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ А.Д.Ш. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 10.06.2010г., в законна сила от 26.06.2010г.
РАЙОНЕН СЪД на 10.06.2010 год. на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения А.Д.Ш., с ЕГН **********,***, к-с “Меден рудник”, бл 59, вх. А, ет. 3, ап. 7, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по влезлите в сила присъди по НОХД 177/2009 г. и по НОХД № 97/2010 г., двете по описа на РС – Средец, пробация при следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и четири месеца с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и четири месеца.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на сто часа годишно за две поредни години.
На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието пробация по НОХД № 177/2009 г.:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от четири месеца и четири дни.
2. Осем проведени планувани задължителни срещи с пробационен служител.
3. 100 часа положен безвъзмезден труд в полза на обществото за първата година.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Бургас в 15-дневен срок от днес.

А.Д.Ш.
общо наказание - пробация-регистрация и срещи с проб.служ за една година и четири месеца и труд 100 часа за две поредни години.
Мотиви от 10.06.2010г.
 
15 НОХД No 106/2010 Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ М.А.С. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Присъда от 10.06.2010г., в законна сила от 26.06.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 10.06.2010 год. ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.С. - роден на *** ***, живущ ***, к-с “Меден рудник”, ул. “Преображенска” № 25, български гражданин, българин, със средно-специално образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, на 08.03.2010 г., в с. Дебелт, Община Средец, Бургаска област, с цел да набави за себе си имотна облага, представяйки се за длъжностно лице, възбудил и поддържал заблуждение у Д.А.И. ***, с което й причинил имотна вреда в размер на 194 лева – престъпление по чл. 211, вр. чл. 210, ал. 1, т. 1, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” и “б” от НК, поради което и на основание чл. 211, вр. чл. 210, ал. 1, т. 1, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” и “б” от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието в затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното наказание.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

М.А.С.
ЕДНА ГОДИНА И СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛОС СТРОГ РЕЖИМ
Мотиви от 21.06.2010г.
 
16 Гражданско дело No 28/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Т.Д.Т. К.И.Т. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 11.06.2010г., в законна сила от 06.07.2010г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.Д.Т., с ЕГН **********,***, ж. к. „Меден рудник”, бл. 133, вх. А, ет. 4, ап. 47, против К.И.Т., с ЕГН **********,***, иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД за осъждане на ответницата да му заплати сумата 717,55 лева, ведно със законната лихва от 01.06.1999 г. до окончателното й изплащане – обезщетение за неимуществени вреди, съставляващи заплатен наем за периода април 1999 г. – 2009 г.
ОСЪЖДА Т.Д.Т., с посочени данни, да заплати на К.И.Т., с посочени данни, направените по делото разноски в размер на 250 лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
17 Гражданско дело No 151/2010 Развод и недейств. на брака В.Ц.Р. М.Д.Р. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 11.06.2010г., в законна сила от 10.07.2010г.
О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 151/2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – гр. Бургас, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
18 Гражданско дело No 160/2010 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СОЗОПОЛ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 14.06.2010г., в законна сила от 26.06.2010г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето СТОЯН ЗЛАТКОВ Х., с ЕГН **********,***.
НАСТАНЯВА детето СТОЯН ЗЛАТКОВ Х., с ЕГН **********, в семейството на И.С.Х., с ЕГН **********,***, за срок от пет години или до промяна на обстоятелствата.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в 7-дневен срок от връчването му на страните.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
След влизането му в сила заверен препис да се изпрати на Д “СП” – Созопол.

 
19 Гражданско дело No 210/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие Л.А.Г. А.М.К. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 14.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
Съдът, като взе предвид, че молителката оттегля подадената молба, намира, че производството по делото следва да бъде прекратено, поради което и
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 210/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – гр.Бургас в 7-дневен срок от днес за молителя и от връчване на съобщението за извършителя на насилието.

 
20 НОХД No 129/2010 ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ С.М.Й. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 14.06.2010г., в законна сила от 14.06.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 14.06.2010 Г. ОДОБРЯВА сключеното на 08.06.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, поддържано в съдебно заседание от РАЙОНЕН ПРОКУРОР ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемата С.М.Й. и обвиняемата С.М.Й. - роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, неомъжена, неосъждана, безработна, живуща ***2, с ЕГН - **********, с което обвиняемата се признава за ВИНОВНА за това, че през месец септември 2009 г. в с.Дебелт, общ.Средец като била бременна дала съгласие за продажба на детето си в Република Гърция преди раждането му - престъпление чл.182б ал.2, във връзка с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.182б ал.2, във връзка с ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК й НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 129/2010 година по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


С.М.Й.
ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛОС УСЛОВНО ТРИ ГОДИНИ.
 
21 Гражданско дело No 46/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД ГР. СОФИЯ Ж.С.С. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 15.06.2010г., в законна сила от 10.07.2010г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Ж.С.С., с ЕГН – **********,***, в качеството на кредитополучател по договор за финансиране № 8401310492 от 08.02.2008 година, дължи на ищеца "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД - ЕИК 121554961, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 52-54, представлявано от Валентин Ангелов Гълъбов – изпълнителен директор, в качеството му на кредитодател по същия договор, изпълнение на парично задължение в размер на 500,56 лв. (петстотин лева и петдесет и шест стотинки) – главница - неиздължена сума по договора /неизплатени месечни вноски/ ; сумата от 66 /шестдесет и шест/ лева – такса за обслужване ; сумата от 104,18 лв. /сто и четири лева и осемнадесет стотинка/ - договорна лихва за периода от 01.09.2008 година до 26.09.2009 година и сумата от 18,35 лв. /осемнадесет лева и тридесет и пет стотинки/ - лихва /неустойка за забава/ за периода от 01.09.2008 година до 26.09.2009 година, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 19.11.2009 година до окончателното изплащане на вземането.
ОСЪЖДА Ж.С.С., с ЕГН – **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД - ЕИК 121554961, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 52-54, представлявано от Валентин Ангелов Гълъбов, сумата от 125 /сто двадесет и пет/ лева – разноски по делото /държавна такса и юрисконсултско възнаграждение/.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – гр. Бургас.

 
22 НАХД No 56/2010 По ЗГ и ЗЛОД Г.И.К. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
С.Д.Й.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 15.06.2010г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 46/05.03.2010 година на Директора на Държавно горско стопанство – гр. Средец, с което на основание чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча на Г.И.К., с ЕГН – **********,***, е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева, на основание чл. 94 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложено наказание “лишаване от право на ловуване” за срок от три години и на основание чл. 95 ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча е определено да заплати паричната равностойност на “липсващите вещи”, послужили за извършване на нарушението – вписано : “ловна пушка, в размер на 200 лева”, за това, че - вписано : “Ловува, като се движи извън населено място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, извън определеното в разрешителното място – ловище I, местност “Айдере”, без да е убил или уловил дивеч. Нарушението е извършено на 28.02.2010 година в III-то ловище, отдел 588 “ж”, землище на с. Проход”, като неправилно и незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
23 Гражданско дело No 269/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АПОГЕЙ - 91 ООД - ГР. БУРГАС ЕТ КЕРАЦИНОВ - ЛГ - ГЕОРГИ МАНОЛОВ С. ДЕБЕЛТ Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 17.06.2010г.
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 571/17.06.2010 г.гр. Средец
РАЙОНЕН СЪД – СРЕДЕЦ, гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на седемнадесети юни през две хиляди и десета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЕВА

като разгледа докладваното от съдията Кр. Донева гр. д. № 269 по описа на РС – Средец за 2010 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпила е искова молба от “Апогей-91” ООД – гр. Бургас, представлявано от П.Р.М., с искане да бъде прието за установено по отношение на ЕТ “КЕРАЦИНОВ – ЛГ – ГЕОРГИ МАНОЛОВ” – гр. Плевен, представляван от Георги Манолов Керацинов, че ответникът дължи на ищеца сумата 170 484,44 лева, ведно със законната лихва от 06.10.2009 г. до окончателното й изплащане, за която сума е била издадена по реда на чл. 417 от ГПК Заповед за незабавно изпълнение по ч. гр. дело № 255/2009 г. по описа на Районен съд – Средец.
Съдът, след като се запозна с исковата молба и приложенията, намира, че претенциите на ищеца са с правно основание чл. 422 от ГПК. Същите са депозирани с оглед установяване на вземания на ищеца за сумите 61 129,44 лева и 109 355 лева в рамките на общата искова сума, дължими от ответника по 2 бр. Записи на заповед от 08.05.2009 г. За сумите по заповедите е било подадено заявление по ч. гр. дело № 255/2009 г. по описа на Районен съд – Средец и е била издадена заповед по чл. 417 от ГПК срещу ответника. Последният е възразил срещу заповедта по смисъла на чл. 414 от ГПК, което е обусловило правния интерес от предявяване на установителните претенции.
Съгласно разпоредбата на чл. 104, т. 4 от ГПК, на окръжен съд като първа инстанция са подсъдни искове по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лева, с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет. В настоящия случай главните искове са с цени 61 129,44 лева и 109 355 лева.
Предвид родовата подсъдност, за която съдът следи служебно и съобразявайки се с разпоредбата на чл. 118 от ГПК, настоящият състав счита, че производството по делото следва да бъде прекратено пред Районен съд – Средец, а делото следва да се изпрати по подсъдност на Окръжен съд – Бургас.
Така мотивиран и на осн. чл. 118, ал. 2, вр. чл. 119, ал. 1 и чл. 104, т. 4 от ГПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА пред Районен съд – гр. Средец производството по гр. дело №..269/2010 г. по описа на РС – Средец.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.


 
24 НАХД No 111/2010 Административни дела И.Б.Д. РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ,
К.Г.К.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 17.06.2010г., в законна сила от 08.07.2010г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 212/28.04.2010 г. на Началника на РУ на МВР – гр. Средец, с което на И.Б.Д., с ЕГН **********,***, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева, за нарушение по чл. 249, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 259, т. 1, т. 1 от КЗ.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
25 ЧНД No 112/2010 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Д.М.Т. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 17.06.2010г., в законна сила от 03.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 17.06.2010 Г. ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното наказание на Д.М.Т. - роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН – **********, по НОХД № 47/2007 година по описа на Районен съд – гр. Средец, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС осъдения да изтърпи наказанието в затвор - затворническо общежитие от закрит тип.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното наказание.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

 
26 Гражданско дело No 6/2010 Развод и недейств. на брака Г.И.А. Д.А.А.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.СРЕДЕЦ
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 18.06.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
РЕШЕНИЕ № 24.ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак на 29.03.1997 година между Г.И.А., с ЕГН – **********,*** и Д.А.А., с ЕГН – **********,***, за което е издадено удостоверение за сключен граждански брак № 7/29.03.1997 година от Община гр. Средец, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.
ОБЯВЯВА, че вина за настъпилото разстройство на брака носи МЪЖЪТ.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на родените по време на брака деца Габриела Димитрова А. – родена на *** година, с ЕГН – ********** и Ангел Димитров А. – роден на *** година, с ЕГН - ********** на майката Г.И.А., с ЕГН – **********, като децата да живеят при майката.
ОПРЕДЕЛЯ осъществяване на лични контакти на бащата Д.А.А., с ЕГН – ********** с децата Габриела Димитрова А. и Ангел Димитров А. - всяка първа и трета седмица от месеца – от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя и двадесет дни през лятото, когато майката Г.И.А. не ползва платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА Д.А.А., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на децата си Габриела Димитрова А. – родена на *** година, с ЕГН – ********** и Ангел Димитров А. – роден на *** година, с ЕГН - **********, чрез майката и техен законен представител Г.И.А., месечна издръжка, както следва :
- за детето Габриела Димитрова А. – 100 /сто/ лева ;
- за детето Ангел Димитров А. – 80 /осемдесет/ лева, начиная от датата на завеждане на исковата молба – 08.01.2010 година до настъпването на законни причини за изменяването или прекратяването на издръжката, ведно със съответната лихва за всяка просрочена вноска, като
ОТХВЪРЛЯ искове за над уважените размери, до предявените такива : за детето Габриела – 150 /сто и петдесет/ лева и за детето Ангел – 130 /сто и тридесет/ лева, като недоказани.
ОСЪЖДА Д.А.А., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на децата си Габриела Димитрова А. – родена на *** година, с ЕГН – ********** и Ангел Димитров А. – роден на *** година, с ЕГН - **********, чрез майката и техен законен представител Г.И.А., издръжка за минало време – за периода от 08.01.2010 година до 08.01.2009 година, както следва :
- за детето Габриела Димитрова А. – по 80 /осемдесет/ лева на месец или общ размер за периода 960 /деветстотин и шестдесет/ лева ;
за детето Ангел Димитров А. – по 70 /седемдесет/ лева на месец или общ размер за периода 840 /осемстотин и четиридесет/ лева, като
ОТХВЪРЛЯ искове за над уважените размери, до предявените такива : за детето Габриела – по 140 /сто и четиридесет/ лева на месец или за общ размер – 1680 /хиляда шестстотин и осемдесет/ лева и за детето Ангел – по 120 /сто и двадесет/ лева на месец или за общ размер – 1440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лева, като недоказани.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище представляващо къща, находяща се в гр. Средец, на ул. “Рила” № 5 на ответника Д.А.А., с ЕГН – **********.
ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на ищцата Г.И.А. – ТОДОРОВА.
ОСЪЖДА Д.А.А., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата от по 381,20 лв. /триста осемдесет и един лева и двадесет стотинки/ - държавни такси по делото.
ОСЪЖДА Д.А.А., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.А., с ЕГН – **********,***, сумата от 1025 /хиляда и двадесет и пет/ лева – разноски по делото.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта на издръжката.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд – гр. Бургас.

 
27 Гражданско дело No 142/2010 Чл.19 ЗГР Д.И.П.,
Т.Н.П.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 18.06.2010г., в законна сила от 13.07.2010г.
РЕШЕНИЕ № 22.ДОПУСКА промяна на фамилното име на ИВА ДИМИТРОВА П., с ЕГН – **********,*** от П. *** да отбележи промяната на фамилното име в акта за раждане и в регистъра на населението.
Препис от решението да се изпрати на Община Бургас за изпълнение.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – гр. Бургас.

 
28 НАХД No 66/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ А.Х.А. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 18.06.2010г., в законна сила от 13.07.2010г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА А.Х.А. – роден на *** ***, български гражданин, женен, неосъждан, живущ ***, пенсионер, с ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец март 2009 година до 28.09.2009 година, в с. Дебелт, област Бургаска, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас, технически участък Средец, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода– престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.
ОСЪЖДА А.Х.А. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата от 50 /петдесет/ лева – разноски по делото - възнаграждение на вещо лице.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

А.Х.А.
Глоба 1000 лева.
Мотиви от 18.06.2010г.
 
29 НАХД No 76/2010 По ЗА, ЗДДС и ДОПК ЕТ "ПЛАТИНА - ДОНКА СИВРИЛОВА" - ГР. СРЕДЕЦ МИТНИЦА - БУРГАС,
К.Д.К.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 18.06.2010г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15/16.03.2010 г. на началника на Митница Бургас, с което на ЕТ “Платина – Донка Сиврилова”, на основание чл. 123, ал. 2 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението по чл. 123, ал. 2 от ЗАДС, за това, че на 11.01.2010 година, в търговски обект стопанисван от ЕТ “Платина – Донка Сиврилова”, находящ се в гр. Средец на ул. “Христо Ботев” № 5, съхранява 13 /тринадесет/ броя бутилки с алкохолни напитки, подробно описани и индивидуализирани в наказателното постановление, облепени с акцизни бандероли с изтекъл срок на валидност, като незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
30 НАХД No 92/2010 По ЗД по пътищата Г.И.И. РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ,
М.П.М.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 18.06.2010г.
Р Е Ш И :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 136/26.03.2010 година на началника на РУ на МВР – гр. Средец, с което на основание чл. 183 ал. 3 т. 7 от ЗДвП на Г.И.И. ***, с ЕГН – **********, е наложено наказание “глоба” в размер на 30 /тридесет/ лева и на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП - “глоба” в размер на 100 /сто/ лева и 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС, за това, че вписано : “на 03.03.2010 година, в 12.00 часа, в с. Дебелт, до КПП “Промет Стийл”, управлява лек автомобил с рег. № В 4604 КР с прикачено ремарке с № 991071214 на рамата, което е технически неизправно – липсват светлини и няма регистрационна табела” за нарушения по чл. 139 ал. 1 т. 1 ; чл. 140 ал. 1 от ЗДП, в частта на наложеното наказание на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП - 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС, като намаля същото от 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС на 3 /три/ месеца лишаване от право да управлява МПС.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалите части.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
31 ЧНД No 110/2010 Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ М.Т.П. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 18.06.2010г., в законна сила от 06.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 18.06.2010 Г. ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на М.Т.П. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, между наложените му наказания “лишаване от свобода”, със съдебни актове, както следва : 1. С присъда № 6/19.01.2010 година, постановена по НОХД № 167/2009 година по описа на Районен съд – гр. Средец - ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и 2. С присъда № 57/28.04.2010 година, постановена по НОХД № 68/2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец - ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 25 ал. 1, във връзка с чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА най-тежкото от тях, а именно : ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС осъдения да изтърпи увеличеното общо наказание в затвор - затворническо общежитие от закрит тип.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното увеличено общо наказание.
ПРИСПАДА на основание чл. 25 ал. 2 от НК изтърпяната към настоящия момент част от наказанията, включени в съвкупността.

М.Т.П.
ДВЕ ГОДИНИ ЛОС СТРОГ РЕЖИМ
Мотиви от 18.06.2010г.
 
32 ЧНД No 140/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР.СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ П.Х.Ц. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 18.06.2010г., в законна сила от 18.06.2010г.
разпита е проведен
 
33 Гражданско дело No 1043/2008 Облигационни искове С.И.С.,
Р.С.С.
Ж.С.С. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 22.06.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
Съдът по направения от ищците отказ от иска
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.233 от ГПК производството по Гр.№ 43/2008 година по описа на Районен съд – гр.Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд – гр.Бургас, в едноседмичен срок от днес.

 
34 ЧНД No 109/2010 Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Р.А.К. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 22.06.2010г., в законна сила от 08.07.2010г.
На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Р.А.К., с ЕГН **********,***, в момента в Затвора – гр. Бургас, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по влезлите в сила присъди по НОХД 36/2010 г. и по НОХД № 167/2009 г., двете по описа на РС – Средец, в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНС да бъде изтърпяно в затвор при първоначален “строг” режим.
ПРИСПАДА на осн. чл. 25, ал. 2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията по НОХД 36/2010 г. и по НОХД № 167/2009 г., двете по описа на РС – Средец.
ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 69, ал. 2 от НК осъдения Р.А.К. отчасти от изтърпяване на наказанието шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е било отложено по НОХД № 22/2008 г. по описа на Районен съд – гр. Средец, а именно от изтърпяване на наказанието три месеца лишаване от свобода, като ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл. 68, ал. 1 от НК останалата част от наложеното му наказание – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНС да бъде изтърпяно в затвор при първоначален “строг” режим.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Бургас в 15-дневен срок от днес.

Р.А.К.
ОСЕМ МЕСЕЦА ЛОС СТРОГ РЕЖИМ
Мотиви от 22.06.2010г.
 
35 НЧХД No 118/2010 НЧХД А.С.В. А.А.В.,
С.А.В.,
Р.К.И.,
Т.Д.Г.,
Д.И.Й.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 24.06.2010г., в законна сила от 10.07.2010г.
Предвид постигнатото между страните помирение съдът на основание чл.289, ал.1 , във връзка с чл.24,ал.4, т.3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производство по НЧХД № 118/2010 година по описа на Районен съд – гр.Средец.

Определението в частта за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр.Бургас, в 15-дневен срок от днес.

 
36 ЧНД No 142/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ СОНЯ ПЕТРОВА И.Г.Г. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН В 9.50 ЧАСА
 
37 НОХД No 113/2010 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Т.Б.О. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 30.06.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 30.06.2010 г. ПРИЗНАВА подсъдимия ТОНЮ Б.О. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, пенсионер, животновъд, живущ ***, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.10.2009 година, в землището на гр. Средец, в местността “Богданов баир”, се заканил на Д.С.М. с престъпление, а именно убийство, като го ударил с брадва по главата, изкарал нож и се насочил с него към Д.М., както и изкарал пистолет /газов/ и го насочил към Д.С.М., посока към лицето му и извършил движение по зареждане на пистолета и натиснал спусъка, като му заявил, че ще го убие и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144 ал. 3, във връзка с ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 144 ал. 3, във връзка с ал. 1 от НК и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Т.Б.О.
шест месеца условно за ТРИ ГОДИНИ
Мотиви от 12.07.2010г.
 
38 НОХД No 114/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Н.И.С. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 30.06.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 30.06.2010 г. ПРИЗНАВА подсъдимия Н.И.С. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, живущ ***7, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.02.2010 година, в с. Дебелт, област Бургаска, управлявал МПС – товарен автомобил “Пежо Боксер” с рег. № А 20 96 АН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,03 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № ОХ10-68/07.04.2010 година на БНТЛ при ОД на МВР Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б ал. 1 от НК по НОХД 3337/2005 година на Районен съд – гр. Бургас, в сила от 15.12.2005 година – престъпление по чл. 343б ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 343б ал. 2 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. “б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки :
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес (чл.42а, ал. 2, т. 1 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСАЦА, с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 /три/ пъти седмично ;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ (чл.42а, ал. 2, т. 2 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ;
3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО – по 150 (сто и петдесет) часа годишно за ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ (чл.42а, ал. 2, т. 6 от НК).
ЛИШАВА на основание чл. 343г , във връзка с чл. 37 т. 7 от НК Н.И.С. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване на свидетелството му за управление на МПС от органите на полицията.
ОСЪЖДА Н.И.С. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец, сумата от 30 /тридесет/ лева – разноски по делото.

Н.И.С.
ПРОБАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ И СРЕЩИ ЗА ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА И ТРУД ПО 150 ЧАСА ГОДИШНО ЗА ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ. ЛУМПС ЗА ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 08.07.2010г.
 
39 НОХД No 115/2010 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ В.Ф.Б. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 30.06.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ НА 30.06.2010 Г. ПРИЗНАВА подсъдимия В.Ф.Б. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, разведен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец януари 2010 година, в землището на с. Дебелт, област Бургаска, на територията на Държавно горско стопанство Средец, без редовно писмено позволително добил-сякар и извозил от горския фонд 2,2 куб.метра широколистна дървесина – цер на стойност 143 /сто четиридесет и три/ лева, като случая е маловажен – престъпление по чл. 235 ал. 6, във връзка с ал. 1 от НК, поради което и на основание 235 ал. 6, във връзка с ал. 1 от НК и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки :
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес (чл.42а, ал. 2, т. 1 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА, с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 /три/ пъти седмично ;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ (чл.42а, ал. 2, т. 2 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА ;
3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО – 200 (двеста) часа годишно за ЕДНА ГОДИНА (чл.42а, ал. 2, т. 6 от НК).
ОСЪЖДА В.Ф.Б. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец, сумата от 50 /петдесет/ лева – разноски по делото.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

В.Ф.Б.
ПРОБАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ И СРЕЩИ ЗА ЕДНА ГОДИНА И ТРУД 200 ЧАСА ЗА ЕДНА ГОДИНА.
Мотиви от 08.07.2010г.