РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.07.2010г. до 31.07.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 112/2010 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Д.М.Т. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 17.06.2010г., в законна сила от 03.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 17.06.2010 Г. ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното наказание на Д.М.Т. - роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН – **********, по НОХД № 47/2007 година по описа на Районен съд – гр. Средец, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС осъдения да изтърпи наказанието в затвор - затворническо общежитие от закрит тип.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното наказание.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

 
2 Гражданско дело No 28/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Т.Д.Т. К.И.Т. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 11.06.2010г., в законна сила от 06.07.2010г.
Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.Д.Т., с ЕГН **********,***, ж. к. „Меден рудник”, бл. 133, вх. А, ет. 4, ап. 47, против К.И.Т., с ЕГН **********,***, иск с правно основание чл. 45 от ЗЗД за осъждане на ответницата да му заплати сумата 717,55 лева, ведно със законната лихва от 01.06.1999 г. до окончателното й изплащане – обезщетение за неимуществени вреди, съставляващи заплатен наем за периода април 1999 г. – 2009 г.
ОСЪЖДА Т.Д.Т., с посочени данни, да заплати на К.И.Т., с посочени данни, направените по делото разноски в размер на 250 лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
3 Гражданско дело No 48/2010 Облигационни искове Я.Ж.Д. Х.М.М. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 04.06.2010г., в законна сила от 06.07.2010г.
РЕШЕНИЕ № 20.ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения от Я.Ж.Д., с ЕГН – **********, против Х.М.М., с ЕГН – **********, иск с правно основание чл. 422 от ГПК, че Х.М.М., с ЕГН – ********** дължи на Я.Ж.Д., с ЕГН – ********** и Катя Ж. Зелямова, с ЕГН – **********, заедно или поотделно, сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща главница по запис на заповед издаден от Х.М.М. на 14.02.2007 година и с падеж на 26.03.2007 година.
ОСЪЖДА Х.М.М., с ЕГН – **********, да заплати на Я.Ж.Д., с ЕГН – **********, сумата от 290 /двеста и деветдесет/ лева – разноски по делото /адвокатски хонорар и държавна такса за производството/.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – гр. Бургас.


 
4 ЧНД No 110/2010 Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ М.Т.П. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 18.06.2010г., в законна сила от 06.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 18.06.2010 Г. ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАКАЗАНИЕ на М.Т.П. – роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, между наложените му наказания “лишаване от свобода”, със съдебни актове, както следва : 1. С присъда № 6/19.01.2010 година, постановена по НОХД № 167/2009 година по описа на Районен съд – гр. Средец - ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и 2. С присъда № 57/28.04.2010 година, постановена по НОХД № 68/2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец - ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 25 ал. 1, във връзка с чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА най-тежкото от тях, а именно : ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС осъдения да изтърпи увеличеното общо наказание в затвор - затворническо общежитие от закрит тип.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното увеличено общо наказание.
ПРИСПАДА на основание чл. 25 ал. 2 от НК изтърпяната към настоящия момент част от наказанията, включени в съвкупността.

М.Т.П.
ДВЕ ГОДИНИ ЛОС СТРОГ РЕЖИМ
Мотиви от 18.06.2010г.
 
5 НОХД No 149/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ М.И.Т. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 06.07.2010г., в законна сила от 06.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 06.07.2010 Г. ОДОБРЯВА сключеното на 06.07.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия М.И.Т. и обвиняемият М.И.Т. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, разведен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 28.05.2010 година на път II-79 – гр.Елхово – гр.Средец, на разклона за с.Сливово, общ.Средец си служил с контролни знаци, а именно с регистрационни табели с номера В 2532 СМ като управлявал с тях микробус “Фолксваген Транспортер”, бял на цвят, с номер на рама WV2ZZZ70TH060942, които регистрационни табели са издадени за друго моторно превозно средство, а именно лек автомобил “Фолксваген каравел”- престъпление по чл.345 от НК, поради което и на основание чл.345 от НК и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание ”ГЛОБА” в размер на ТРИСТА ЛЕВА.
- два броя регистрационни табели с № В 25 32 СМ /оставени на основание чл. 110 ал. 4 от НПК на съхранение в РУ на МВР Средец/ и свидетелство за регистрация част II с № 000047500 на лек автомобил “Фолксваген Каравел” с рег. № В 25 32 СМ /находящо се на стр. 8 от делото/ да се предадат на С “Пътна полиция” при ОДП – Варна.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 149/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.М.И.Т.
глоба 300 лева.
 
6 Гражданско дело No 1043/2008 Облигационни искове С.И.С.,
Р.С.С.
Ж.С.С. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 22.06.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
Съдът по направения от ищците отказ от иска
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.233 от ГПК производството по Гр.№ 43/2008 година по описа на Районен съд – гр.Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Окръжен съд – гр.Бургас, в едноседмичен срок от днес.

 
7 Гражданско дело No 6/2010 Развод и недейств. на брака Г.И.А. Д.А.А.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.СРЕДЕЦ
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 18.06.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
РЕШЕНИЕ № 24.ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак на 29.03.1997 година между Г.И.А., с ЕГН – **********,*** и Д.А.А., с ЕГН – **********,***, за което е издадено удостоверение за сключен граждански брак № 7/29.03.1997 година от Община гр. Средец, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.
ОБЯВЯВА, че вина за настъпилото разстройство на брака носи МЪЖЪТ.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на родените по време на брака деца Габриела Димитрова А. – родена на *** година, с ЕГН – ********** и Ангел Димитров А. – роден на *** година, с ЕГН - ********** на майката Г.И.А., с ЕГН – **********, като децата да живеят при майката.
ОПРЕДЕЛЯ осъществяване на лични контакти на бащата Д.А.А., с ЕГН – ********** с децата Габриела Димитрова А. и Ангел Димитров А. - всяка първа и трета седмица от месеца – от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя и двадесет дни през лятото, когато майката Г.И.А. не ползва платен годишен отпуск.
ОСЪЖДА Д.А.А., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на децата си Габриела Димитрова А. – родена на *** година, с ЕГН – ********** и Ангел Димитров А. – роден на *** година, с ЕГН - **********, чрез майката и техен законен представител Г.И.А., месечна издръжка, както следва :
- за детето Габриела Димитрова А. – 100 /сто/ лева ;
- за детето Ангел Димитров А. – 80 /осемдесет/ лева, начиная от датата на завеждане на исковата молба – 08.01.2010 година до настъпването на законни причини за изменяването или прекратяването на издръжката, ведно със съответната лихва за всяка просрочена вноска, като
ОТХВЪРЛЯ искове за над уважените размери, до предявените такива : за детето Габриела – 150 /сто и петдесет/ лева и за детето Ангел – 130 /сто и тридесет/ лева, като недоказани.
ОСЪЖДА Д.А.А., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на децата си Габриела Димитрова А. – родена на *** година, с ЕГН – ********** и Ангел Димитров А. – роден на *** година, с ЕГН - **********, чрез майката и техен законен представител Г.И.А., издръжка за минало време – за периода от 08.01.2010 година до 08.01.2009 година, както следва :
- за детето Габриела Димитрова А. – по 80 /осемдесет/ лева на месец или общ размер за периода 960 /деветстотин и шестдесет/ лева ;
за детето Ангел Димитров А. – по 70 /седемдесет/ лева на месец или общ размер за периода 840 /осемстотин и четиридесет/ лева, като
ОТХВЪРЛЯ искове за над уважените размери, до предявените такива : за детето Габриела – по 140 /сто и четиридесет/ лева на месец или за общ размер – 1680 /хиляда шестстотин и осемдесет/ лева и за детето Ангел – по 120 /сто и двадесет/ лева на месец или за общ размер – 1440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лева, като недоказани.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище представляващо къща, находяща се в гр. Средец, на ул. “Рила” № 5 на ответника Д.А.А., с ЕГН – **********.
ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на ищцата Г.И.А. – ТОДОРОВА.
ОСЪЖДА Д.А.А., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата от по 381,20 лв. /триста осемдесет и един лева и двадесет стотинки/ - държавни такси по делото.
ОСЪЖДА Д.А.А., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.А., с ЕГН – **********,***, сумата от 1025 /хиляда и двадесет и пет/ лева – разноски по делото.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта на издръжката.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд – гр. Бургас.

 
8 НОХД No 151/2010 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Х.А.М. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
ОДОБРЯВА сключеното на 07.07.2010 г. споразумение между РАЙОНЕН ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия Х.А.М. и Х.А.М. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, работник в “Добилес” ЕООД, живущ ***, с ЕГН – **********,с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че През месец октомври 2009 г., в землището на с.Граничар, общ.Средец, в територията на Държавно горско стопанство – гр.Средец, при условията на продължавано престъпление и в съучастие с Пейчо Желязков Желязков действайки в качеството на извършител, без редовно писмено позволително добил – сякъл и извозил от горския фонд 12 кубически метра широколистна дъбова дървесина на стойност 420 лв./четиристотин и двадесет/ лева - престъпление по чл.235 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.26 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.235 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2, във връзка с чл.26 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.2б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес /чл.42а ал.2 т.1 от НК/ - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, с периодичност – явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител /чл.42а ал.2 т.2 от НК/- за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА /чл.42а ал.2 т.6 от НК/

ОСЪЖДА обвиняемият Х.А.М. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лева – за изготвяне на лесотехническа-оценъчна експертиза.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 151/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.
Делото да се върне на Районна прокуратура – гр. Средец за продължаване на досъдебното производство за другия обвиняем!

Х.А.М.
пробация регистрация и срещи за осем месеца и труд 100 часа за една година.
 
9 ЧНД No 109/2010 Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Р.А.К. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 22.06.2010г., в законна сила от 08.07.2010г.
На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Р.А.К., с ЕГН **********,***, в момента в Затвора – гр. Бургас, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по влезлите в сила присъди по НОХД 36/2010 г. и по НОХД № 167/2009 г., двете по описа на РС – Средец, в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНС да бъде изтърпяно в затвор при първоначален “строг” режим.
ПРИСПАДА на осн. чл. 25, ал. 2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията по НОХД 36/2010 г. и по НОХД № 167/2009 г., двете по описа на РС – Средец.
ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 69, ал. 2 от НК осъдения Р.А.К. отчасти от изтърпяване на наказанието шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е било отложено по НОХД № 22/2008 г. по описа на Районен съд – гр. Средец, а именно от изтърпяване на наказанието три месеца лишаване от свобода, като ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл. 68, ал. 1 от НК останалата част от наложеното му наказание – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНС да бъде изтърпяно в затвор при първоначален “строг” режим.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Бургас в 15-дневен срок от днес.

Р.А.К.
ОСЕМ МЕСЕЦА ЛОС СТРОГ РЕЖИМ
Мотиви от 22.06.2010г.
 
10 НАХД No 111/2010 Административни дела И.Б.Д. РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ,
К.Г.К.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 17.06.2010г., в законна сила от 08.07.2010г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 212/28.04.2010 г. на Началника на РУ на МВР – гр. Средец, с което на И.Б.Д., с ЕГН **********,***, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева, за нарушение по чл. 249, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 259, т. 1, т. 1 от КЗ.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
11 НОХД No 145/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ В.Б.В. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 08.07.2010г., в законна сила от 08.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 08.07.2010 год.ОДОБРЯВА сключеното на 30.06.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия В.Б.В. и обвиняемият В.Б.В. - роден на *** ***, български гражданин, със средно специално образование, женен, неосъждан /реабилитиран по право/, работи като механик към “Лозиня” ООД, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 17.05.2010 г. на път ||-53 – с.Загорци – посока разклона за с.Малина, общ.Средец управлявал моторно превозно средство – лек автомобил м.”ВАЗ 21013” с рег.№ А 98 12 АР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,74 промила, установено по надлежния ред с химическа експертиза - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2,б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА.

На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, считано от 17.05.2010 г., датата на изземване на свидетелството му за управление.


ОСЪЖДА обвиняемият В.Б.В. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева, за изготвяне на експертиза.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 145/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


В.Б.В.
пробация-регистрация и срещи осем месеца, труд 100 часа за една година. ЛУМПС СЕДЕМ МЕСЕЦА.
 
12 НОХД No 146/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Д.Х.Д. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 08.07.2010г., в законна сила от 08.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 08.07.2010 год.ОДОБРЯВА сключеното на 30.06.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.С. ***, като защитник на обвиняемия Д.Х.Д. и обвиняемият Д.Х.Д. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, студент 2-ри курс във ВСУ, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 21.12.2009 г. в гр.Средец, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил м.”БМВ 318”, с рег. № А 3833 КН без да притежава свидетелство за управление на Моторно превозно средство, в 1-годишен срок от наказването му по административен ред – с Наказателно постановление № 119/04.03.2009г., в сила от 01.05.2009г. на Началника на РУ на МВР – гр.Средец, за същото деяние – управление на моторно превозно средство без свидетелство за управление на МПС - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343в, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 146/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


Д.Х.Д.
ПРОБАЦИЯ- РЕГИСТРАЦИЯ И СРЕЩИ ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА.
 
13 НОХД No 150/2010 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ И.И.А. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 08.07.2010г., в законна сила от 08.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 08.07.2010 год. ОДОБРЯВА сключеното на 05.07.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия И.И.А. и обвиняемият И.И.А. - роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 06.11.2009 год. в землището на с.Драчево, на около 500 метра от същото село в посока към м.“Факъ дере”, в горски фонд, без редовно писмено позволително, сякъл 5 /пет/ броя около 40 годишни дъбови дървета, равняващи се на 1 куб.м. дървесина на стойност 36.00 лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл.235, ал.6, вр.ал.1 от НК, поради което и на основание чл.235, ал.6, вр.ал.1 и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

ОСЪЖДА обвиняемият И.И.А. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева - за изготвяне на експертиза.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 150/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.И.И.А.
ПРОБАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ И СРЕЩИ ЗА 6 МЕСЕЦА.
 
14 НОХД No 148/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ К.А.А.,
М.А.А.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 09.07.2010г., в законна сила от 09.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 09.07.2010 гад. ОДОБРЯВА сключеното на 30.06.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия К.А.А. и М.А.А. и обвиняемите К.А.А. - роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН – ********** и М.А.А. – роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН – **********, с което обвиняемите се признават за ВИНОВНИ за това, че на 22.03.2010 г. в гр.Средец, след предварителен сговор и в съучастие като извършители по между си и с Илия Янков Христов И Манол Димитров Стоянов, чрез използване на техническо средство – клещи и чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот, направили опит да отнемат от владението на “МБАЛ” – гр.Средец движими вещи, както следва:
- 26,20 метра двужилен кабел със сечение 2,5 квадрата на стойност 22,38 лв.;
- 8 метра трижилен кабел със сечение 4 квадрата на стойност 29,40 лв.;
- 2 метра двужилен кабел със сечение 0,75 кв.мм. на стойност 0,72 лв.
- 15 метра коаксиален кабел с черна изолация на стойност 5,77 лв.;
- 11 метра трижилен кабел със сечение 4 кв.мм. на стойност 40,42 лв.;
- Два броя електрическо динамо за руски автомобил УАЗ на стойност 94 лв.;
- Двоен електрически котлон с капак – кафяв на цвят на стойност 45 лв.;
- Леген от алпака с вместимост 8 литра на стойност 38 лв.;
- Два броя електрически печки с по два реотана, марка “Елва” на стойност 16 лв.,
без съгласието на владелеца и с намерение противозаконно да присвоят вещите, всички на обща стойност 291,69 лева, като К.А.А. е действал при условията на “повторност”, а М.А.А. е действал при условията на “опасен рецидив” - престъпление по чл.195 ал.1 т.3, 4, 5 и 7, вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.20 ал.2, вр. с чл.28 ал.1, вр. чл.18 ал.1 от НК – за обвиняемия К.А.А. и по чл.196 ал.1 т.2, вр. чл.195 ал.1 т.3, 4 и 5, вр. чл.194 ал.1, вр. чл.20 ал.2, вр. чл.29 ал.1 б.”а” и “б”, вр. чл.18 ал.1 от НК – за обвиняемия М.А.А., поради което:
На основание чл.195 ал.1 т.3, 4, 5 и 7, във връзка с чл.194 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2, във връзка с чл.28 ал.1, във връзка с чл.18 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК на обвиняемия К.А.А. НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален “СТРОГ” режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС.
На основание чл.196 ал.1 т.2, във връзка с чл.195 ал.1, т.3, 4 и 5, във връзка с чл.194 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2, във връзка с чл.29 ал.1б.”а” и “б”, във връзка с чл.18 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК на обвиняемия М.А.А. НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА и ПЕТ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален “СТРОГ” режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС

ОСЪЖДА обвиняемите К.А.А. и М.А.А. да заплатят в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 40,00 лв. /четиридесет лева/

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 148/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

За Определението да се съобщи на “МБАЛ” – гр.Средец, че могат да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд!
Делото да се върне на Районна прокуратура – гр.Средец за решаване по отношение на останалите обвиняеми лица – Илия Янков Христов и Манол Димитров Стоянов!


К.А.А.
пет месеца лос строг режим
М.А.А.
една година и пет месеца лос строг режим
 
15 Гражданско дело No 46/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД ГР. СОФИЯ Ж.С.С. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 15.06.2010г., в законна сила от 10.07.2010г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Ж.С.С., с ЕГН – **********,***, в качеството на кредитополучател по договор за финансиране № 8401310492 от 08.02.2008 година, дължи на ищеца "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД - ЕИК 121554961, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 52-54, представлявано от Валентин Ангелов Гълъбов – изпълнителен директор, в качеството му на кредитодател по същия договор, изпълнение на парично задължение в размер на 500,56 лв. (петстотин лева и петдесет и шест стотинки) – главница - неиздължена сума по договора /неизплатени месечни вноски/ ; сумата от 66 /шестдесет и шест/ лева – такса за обслужване ; сумата от 104,18 лв. /сто и четири лева и осемнадесет стотинка/ - договорна лихва за периода от 01.09.2008 година до 26.09.2009 година и сумата от 18,35 лв. /осемнадесет лева и тридесет и пет стотинки/ - лихва /неустойка за забава/ за периода от 01.09.2008 година до 26.09.2009 година, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 19.11.2009 година до окончателното изплащане на вземането.
ОСЪЖДА Ж.С.С., с ЕГН – **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД - ЕИК 121554961, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 52-54, представлявано от Валентин Ангелов Гълъбов, сумата от 125 /сто двадесет и пет/ лева – разноски по делото /държавна такса и юрисконсултско възнаграждение/.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – гр. Бургас.

 
16 Гражданско дело No 151/2010 Развод и недейств. на брака В.Ц.Р. М.Д.Р. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 11.06.2010г., в законна сила от 10.07.2010г.
О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 151/2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – гр. Бургас, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
17 НЧХД No 118/2010 НЧХД А.С.В. А.А.В.,
С.А.В.,
Р.К.И.,
Т.Д.Г.,
Д.И.Й.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 24.06.2010г., в законна сила от 10.07.2010г.
Предвид постигнатото между страните помирение съдът на основание чл.289, ал.1 , във връзка с чл.24,ал.4, т.3 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производство по НЧХД № 118/2010 година по описа на Районен съд – гр.Средец.

Определението в частта за прекратяване подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр.Бургас, в 15-дневен срок от днес.

 
18 Гражданско дело No 143/2010 Развод и недейств. на брака Л.Р.П. Г.Т.П.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.СРЕДЕЦ
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 12.07.2010г., в законна сила от 12.07.2010г.
№ 31.ПРЕКРАТЯВА сключения 28.07.2007 година, граждански брак, за което е съставен акт за граждански брак № I-140/28.07.2007 година на община Бургас, между Л.Р.П., с ЕГН – **********,*** и Г.Т.П., с ЕГН – **********,***, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между двамата за следното:
1. ОТНОСНО РОДЕНОТО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА ДЕТЕ :
УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото по време на брака дете Теодор Георгиев П., роден на *** година, с ЕГН – **********, се предоставя на майката Л.Р.П., с ЕГН – **********, като детето ще живее при нея в гр. Пловдив.
Бащата Г.Т.П., с ЕГН – **********, ще заплаща на сина си Теодор Георгиев П., роден на *** година, с ЕГН – **********, чрез майката и негов законен представител Л.Р.П. месечна издръжка в размер на 80 /осемдесет/ лева, начиная от 01.08.2010 година, до настъпването на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със съответната лихва върху всяка закъсняла вноска.
Бащата Г.Т.П., с ЕГН – **********, ще осъществява лични контакти със сина си Теодор Георгиев П. с ЕГН – **********, както следва :
- втора и четвърта седмица от месеца от 9.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя, като ;
- първите три срещи да бъдат по три часа от 09,00 часа до 12,00 часа в присъствието на майката в гр.Пловдив ;
- ще взема детето в първите пет дни от времето, определено за зимната ученическа ваканция ;
- ще взема детето в първите пет дни от времето, определено за пролетната ваканция ;
- ще взема детето за един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск ;
- ще взема детето в неделя на Великден от 10.00 часа до 18.00 часа всяка нечетна година ;
- ще редуват помежду си Коледните и Новогодишните празници, като по време на Коледните празници на всяка нечетна календарна година детето ще бъде при майка си, а на Новогодишните – при баща си и обратно – всяка четна календарна година по време на Коледните празници детето ще бъде при баща си, а на Новогодишните празници – при майка си. Бащата ще взема детето в 10.00 часа на първия ден от посочените по-горе празници и ще го връща в последния ден в 19.00 часа;
- в дните за свиждане бащата се задължава да взема детето от дома на майката и да го връща отново там в края на свиждането ;
- бащата може да осъществява свиждане с детето и в други дни освен посочените по-горе, но след уговорка с майката за това.
2. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ :
Ползването на семейното жилище – втори жилищен етаж от жилищна сграда, находяща се в гр. Средец, ул. “Любен Каравелов” № 12, собственост на родителите на ответника, се предоставя на ответника – Г.Т.П., с ЕГН – **********.
*. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА БРАКА :
След прекратяването на брака съпругата Л.Р.П., ще възстанови предбрачното си фамилно име - АНГЕЛОВА.
4. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ :
Съпрузите взаимно не си дължат издръжка след прекратяване на брака.
5. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ :
Страните заявяват, че нямат общи придобити по време на брака си спестявания във влогове и депозити в банки и нямат претенции в тази насока един спрямо друг.
Страните заявяват, че са уредили извънсъдебно въпроса с делбата на придобитите по време на брака движими вещи и в настоящия процес няма да уреждан този въпрос. Уредили са помежду си и въпроса с предаването на личните вещи на всеки от тях, намиращи се при другия съпруг. Заявяват, че нямат сметни отношения помежду си, които да уреждат за в бъдеще.
Ако някой от съпрузите е теглил кредити, които не са издължени до този момент, той поема тяхното погасяване изцяло поименно, така както е изтеглен или получен.
ОСЪЖДА Л.Р.П., с ЕГН – **********,*** и Г.Т.П., с ЕГН – **********,***, да заплатят в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец, държавна такса във връзка с допускането на развода в размер на по 20 /двадесет/ лева – всеки от тях.
ОСЪЖДА Г.Т.П., с ЕГН – **********,***, да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец, държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 57,60 лв. /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
19 ЧГД No 339/2010 Други ЧГД Н.Г.Б.   Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 12.07.2010г., в законна сила от 12.07.2010г.
разрешава да изтеглят сумата.
 
20 ЧГД No 340/2010 Отказ от наследство Л.Д.Г.   Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 12.07.2010г., в законна сила от 12.07.2010г.
ДА СЕ ИЗДАДЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО.
 
21 Гражданско дело No 371/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СВЕТЛИНА - ГЕРМАНОВ 2005 ЕООД БУРГАС ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ АД - ГР. СРЕДЕЦ Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 29.04.2010г., в законна сила от 13.07.2010г.
Решение № 11.ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "Пластмасови Изделия" АД, със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. "Спартак" № 3, с ЕИК 812235868, представлявано от Костадин Ставрев Чолаков, че дължи на "Светлина - Германов 2005" ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Крушевец, Община Созопол, с ЕИК 102918047, представлявано от Герман Димов Германов, сумата 2 996 лева - неизплатен остатък от възнаграждение по Договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на горелка за водогреен котел от 23.09.2008 г., за която сума е съставена Фактура 193/21.01.2009 г. на обща стойност 10 536 лева с ДДС и е издадена по реда на чл. 410 от ГПК Заповед № 363/27.10.2009 г. по ч. гр. дело № 282/2009 г. по описа на Районен съд - Средец, ведно със законната лихва от 27.10.2009 г. до окончателното й изплащане.
ОТХВЪРЛЯ предявения от "Светлина - Германов 2005" ЕООД - с. Крушевец против "Пластмасови Изделия" АД - гр. Средец иск с правно основание чл. 422 от ГПК за разликата от 2 996 лева до пълния предявен размер 3 938,24 лева.
ОСЪЖДА "Пластмасови Изделия" АД - гр. Средец да заплати на "Светлина - Германов 2005" ЕООД - с. Крушевец направените по делото разноски в размер на 479,06 лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
22 Гражданско дело No 142/2010 Чл.19 ЗГР Д.И.П.,
Т.Н.П.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 18.06.2010г., в законна сила от 13.07.2010г.
РЕШЕНИЕ № 22.ДОПУСКА промяна на фамилното име на ИВА ДИМИТРОВА П., с ЕГН – **********,*** от П. *** да отбележи промяната на фамилното име в акта за раждане и в регистъра на населението.
Препис от решението да се изпрати на Община Бургас за изпълнение.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – гр. Бургас.

 
23 НАХД No 66/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ А.Х.А. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 18.06.2010г., в законна сила от 13.07.2010г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА А.Х.А. – роден на *** ***, български гражданин, женен, неосъждан, живущ ***, пенсионер, с ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец март 2009 година до 28.09.2009 година, в с. Дебелт, област Бургаска, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас, технически участък Средец, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода– престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.
ОСЪЖДА А.Х.А. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата от 50 /петдесет/ лева – разноски по делото - възнаграждение на вещо лице.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

А.Х.А.
Глоба 1000 лева.
Мотиви от 18.06.2010г.
 
24 Гражданско дело No 200/2010 Изменение на издръжка С.И.И. И.С.И. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 07.07.2010г., в законна сила от 15.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 07.07.2010 година ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба при горните условия.
ОСЪЖДА И.С.И., с ЕГН:**********,*** а да заплати по сметка на Районен съд – гр.Средец държавна такса в размер на 32.40 /тридесет и два лева и четиридесет стотинки/ лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.Д.№ 200 /2010 год. по описа на Районен съд – гр.Средец.

 
25 НАХД No 153/2010 По УБДХ НАЧАЛНИК РПУ - СРЕДЕЦ - ГЕОРГИ ИВАНОВ Х.С.С. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 15.07.2010г., в законна сила от 15.07.2010г.
НАЛАГА на Х.С.С. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, неженен, работи като продавач на дърва, без образование, неосъждан, с ЕГН: **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /ДВЕСТА/ ЛЕВА, за това, че на 27.06.2010 г. около 19.00 часа, в гр. Средец, на ул. “Странджа”, предизвикал скарване и последващо сбиване с лицето Янко Тошков Илиев, с което си държане грубо нарушил обществения ред и възмутил останалите граждани на улицата и в квартала, като поведението му се отличава с изключителна дързост и цинизъм, а именно: извършил непристойни действия спрямо Янко Тошков Илиев, като се нахвърлил да го бие без причина, скъсал му горницата, съборил го на земята, като след намесата на свидетелите-очевидци преустановил действията си.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати за на Началника на РУП – гр.Средец за сведение.Х.С.С.
глоба 200 лева
Мотиви от 15.07.2010г.
 
26 НАХД No 154/2010 По УБДХ НАЧАЛНИК РПУ - СРЕДЕЦ - ГЕОРГИ ИВАНОВ Д.В.К.,
С.А.Ч.,
Д.Т.Т.,
С.Т.И.,
Й.Г.С.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 15.07.2010г., в законна сила от 15.07.2010г.
По изложените съображения и на основание чл.1 от УБДХ, Районен съд – гр.Средец
Р Е Ш И

НАЛАГА на Д.Т.Т. – роден на *** ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, работи в кметството на с. Сърнево, живущ ***, с ЕГН: **********, административно наказание ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ за срок от 1 /ЕДНО/ ДЕНОНОЩИЕ, за това, че на 14.07.2010 г. около 18.10 часа, в центъра на с. Светлина, Община Средец, извършил непристойна проява, изразена в ругатни, псувни и неприлични изрази на публично място, оскърбително отношение към органите на властта, предизвикал скарване с последващо сбиване с Д.В.К. и С.А.Ч., не изпълнил полицейско разпореждане, грубо нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите.
НАЛАГА на С.Т.И. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование,неженен, осъждан, работи в кметството на с. Сърнево, с ЕГН: **********, административно наказание ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ за срок от 1 /ЕДНО/ ДЕНОНОЩИЕ, за това, че на 14.07.2010 г. около 18.10 часа, в центъра на с. Светлина, Община Средец, извършил непристойна проява, изразена в ругатни, псувни и неприлични изрази на публично място, оскърбително отношение към органите на властта, предизвикал скарване с последващо сбиване с Д.В.К. и С.А.Ч., не изпълнил полицейско разпореждане, грубо нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите.
НАЛАГА на Й.Г.С. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, неосъждан, работи в частна фирма без трудов договор, с ЕГН: **********, административно наказание ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ за срок от 1 /ЕДНО/ ДЕНОНОЩИЕ, за това, че на 14.07.2010 г. около 18.10 часа, в центъра на с. Светлина, Община Средец, извършил непристойна проява, изразена в ругатни, псувни и неприлични изрази на публично място, оскърбително отношение към органите на властта, предизвикал скарване с последващо сбиване с Д.В.К. и С.А.Ч., не изпълнил полицейско разпореждане, грубо нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите.
НАЛАГА на Д.В.К. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, работи в частна фирма без трудов договор, с ЕГН: **********, административно наказание ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ за срок от 1 /ЕДНО/ ДЕНОНОЩИЕ, за това, че на 14.07.2010 г. около 18.00 часа, в центъра на с. Светлина, Община Средец, се държал непристойно, предизвикал скандал, прераснал в сбиване с Д.Т.Т. и С.Т.И., с което грубо нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите.
НАЛАГА на С.А.Ч. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, работи като строител на частно без трудов договор, с ЕГН:**********, административно наказание ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ за срок от 1 /ЕДНО/ ДЕНОНОЩИЕ, за това, че на 14.07.2010 г. около 18.00 часа, в центъра на с. Светлина, Община Средец, се държал непристойно, предизвикал скандал, прераснал в сбиване с Д.Т.Т. и С.Т.И., с което грубо нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Да се уведоми работодателя на Д.Т.Т. и С.Т.И. ***.
Препис от решението да се изпрати за на Началника на РУП – гр.Средец за сведение.Д.В.К.
1денонощие задържане в поделение на МВР
С.А.Ч.
1денонощие задържане в поделение на МВР
Д.Т.Т.
1денонощие задържане в поделение на МВР
С.Т.И.
1денонощие задържане в поделение на МВР
Й.Г.С.
1денонощие задържане в поделение на МВР
Мотиви от 15.07.2010г.
 
27 НОХД No 113/2010 ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Т.Б.О. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 30.06.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 30.06.2010 г. ПРИЗНАВА подсъдимия ТОНЮ Б.О. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, пенсионер, животновъд, живущ ***, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 17.10.2009 година, в землището на гр. Средец, в местността “Богданов баир”, се заканил на Д.С.М. с престъпление, а именно убийство, като го ударил с брадва по главата, изкарал нож и се насочил с него към Д.М., както и изкарал пистолет /газов/ и го насочил към Д.С.М., посока към лицето му и извършил движение по зареждане на пистолета и натиснал спусъка, като му заявил, че ще го убие и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл. 144 ал. 3, във връзка с ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 144 ал. 3, във връзка с ал. 1 от НК и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл. 66 ал. 1 от НК изпълнението на наказанието за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Т.Б.О.
шест месеца условно за ТРИ ГОДИНИ
Мотиви от 12.07.2010г.
 
28 НОХД No 114/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Н.И.С. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 30.06.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 30.06.2010 г. ПРИЗНАВА подсъдимия Н.И.С. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, живущ ***7, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 12.02.2010 година, в с. Дебелт, област Бургаска, управлявал МПС – товарен автомобил “Пежо Боксер” с рег. № А 20 96 АН, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,03 на хиляда, установено по надлежния ред – с химическа експертиза № ОХ10-68/07.04.2010 година на БНТЛ при ОД на МВР Бургас, след като е осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б ал. 1 от НК по НОХД 3337/2005 година на Районен съд – гр. Бургас, в сила от 15.12.2005 година – престъпление по чл. 343б ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 343б ал. 2 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. “б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки :
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес (чл.42а, ал. 2, т. 1 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСАЦА, с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 /три/ пъти седмично ;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ (чл.42а, ал. 2, т. 2 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ;
3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО – по 150 (сто и петдесет) часа годишно за ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ (чл.42а, ал. 2, т. 6 от НК).
ЛИШАВА на основание чл. 343г , във връзка с чл. 37 т. 7 от НК Н.И.С. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване на свидетелството му за управление на МПС от органите на полицията.
ОСЪЖДА Н.И.С. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец, сумата от 30 /тридесет/ лева – разноски по делото.

Н.И.С.
ПРОБАЦИЯ РЕГИСТРАЦИЯ И СРЕЩИ ЗА ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА И ТРУД ПО 150 ЧАСА ГОДИШНО ЗА ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ. ЛУМПС ЗА ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.
Мотиви от 08.07.2010г.
 
29 НОХД No 115/2010 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ В.Ф.Б. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 30.06.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ НА 30.06.2010 Г. ПРИЗНАВА подсъдимия В.Ф.Б. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, разведен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец януари 2010 година, в землището на с. Дебелт, област Бургаска, на територията на Държавно горско стопанство Средец, без редовно писмено позволително добил-сякар и извозил от горския фонд 2,2 куб.метра широколистна дървесина – цер на стойност 143 /сто четиридесет и три/ лева, като случая е маловажен – престъпление по чл. 235 ал. 6, във връзка с ал. 1 от НК, поради което и на основание 235 ал. 6, във връзка с ал. 1 от НК и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки :
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес (чл.42а, ал. 2, т. 1 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА, с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 /три/ пъти седмично ;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ (чл.42а, ал. 2, т. 2 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА ;
3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО – 200 (двеста) часа годишно за ЕДНА ГОДИНА (чл.42а, ал. 2, т. 6 от НК).
ОСЪЖДА В.Ф.Б. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец, сумата от 50 /петдесет/ лева – разноски по делото.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

В.Ф.Б.
ПРОБАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ И СРЕЩИ ЗА ЕДНА ГОДИНА И ТРУД 200 ЧАСА ЗА ЕДНА ГОДИНА.
Мотиви от 08.07.2010г.
 
30 НОХД No 155/2010 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ П.Ж.Ж. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 19.07.2010г., в законна сила от 19.07.2010г.
РАЙОНЕНЕ СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 19.09.2010 год. ОДОБРЯВА сключеното на 19.07.2010 г. споразумение между РАЙОНЕН ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат Н.Ч. ***, като защитник на обвиняемия П.Ж.Ж. и
П.Ж.Ж. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан /реабилитиран/, кметски наместник на с.Граничар, живущ ***, с ЕГН – **********,с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че през месец октомври 2009 г. в с.Граничар, общ.Средец, действайки в качеството на подбудител, умишлено склонил Христо Атанасов Мишев, без редовно писмено позволително да добие – сече и извози от горски фонд в землището на с.Граничар, в територията на Държавно горско стопанство - Средец – 12 кубически метра широколистна дъбова дървесина на стойност 420 /четиристотин и двадесет/ лева - престъпление по чл.235, ал.1, вр. чл.20, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.235, ал.1, във връзка с чл.20, ал.3 от НК и чл.55, ал.1, т.2б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес /чл.42а ал.2 т.1 от НК/ - за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност – явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител /чл.42а ал.2 т.2 от НК/- за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ОСЪЖДА обвиняемият П.Ж.Ж. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – гр.Средец направените по делото разноски в размер на 50 /петдесет/ лева – за изготвяне на лесотехническа-оценъчна експертиза.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 155/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


П.Ж.Ж.
ПРОБАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ И СРЕЩИ ЗА ЕДНА ГОДИНА
 
31 Гражданско дело No 65/2010 Изменение на издръжка А.Т.М. Е.Й.М.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.СРЕДЕЦ
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 05.07.2010г., в законна сила от 21.07.2010г.
№ 28.ИЗМЕНЯ размера на издръжката, присъдена с Решение № 64/31.05.2000 година, постановено по гр. д. № 68/2000 година по описа на Районен съд – гр. Средец, като я УВЕЛИЧАВА от 10 лева на 90 /деветдесет/ лева.
ОСЪЖДА Е.Й.М., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на детето си А.Т.М. – род. на *** година, с ЕГН – **********, със съгласието на бащата и негов законен представител Т.С.М., с ЕГН – **********,***, месечна издръжка в размер на 90 /деветдесет/ лева, начиная от датата на завеждането на исковата молба в съда – 26.02.2010 година до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като иска в останалата част, до предявения размер от 150 /сто и петдесет/ лева ОТХВЪРЛЯ като недоказан.
ОСЪЖДА Е.Й.М., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на А.Т.М. – род. на *** година, с ЕГН – **********, със съгласието на баща му и негов законен представител Т.С.М., с ЕГН – **********, сумата от 200 /двеста/ лева - разноски по делото.
ОСЪЖДА Е.Й.М., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец, сумата от 115,20 лв. /сто и петнадесет лева и двадесет стотинки/ – държавна такса върху увеличената издръжка.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението относно издръжката.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас в двуседмичен срок от посочената дата за обявяване на решението – 06.07.2010 година, в протокола от съдебното заседание.

 
32 НОХД No 144/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ В.Д.С. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 05.07.2010г., в законна сила от 21.07.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Д.С. – роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, транжор в „Промет Стийл” АД , живущ ***, с ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.06.2010 година, около 20.35 часа, в гр. Средец, област Бургаска, управлявал МПС – лек автомобил “Рено Клио” с рег. № А 18 66 ВК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,43 на хиляда, установено по надлежния ред – с експертиза № 539/21.06.2010 година на БНТЛ при ОДМВР Бургас – престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. “б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки :
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес (чл.42а, ал. 2, т. 1 от НК), за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 /три/ пъти седмично ;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ (чл.42а, ал. 2, т. 2 от НК), за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА ;
3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО – 120 (сто и двадесет) часа годишно за ЕДНА ГОДИНА (чл.42а, ал. 2, т. 6 от НК).
ЛИШАВА на основание чл. 343г , във връзка с чл. 37 т. 7 от НК В.Д.С. от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване на свидетелството му за управление на МПС от органите на полицията – 18.06.2010 година.
ОСЪЖДА В.Д.С., с ЕГН – **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата от 30 /тридесет/ лева – разноски по делото.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок от днес.
СЪДИЯ :

МОТИВИ
Производството по делото е образувано по повод на обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Средец срещу В.Д.С., с посоченото по-горе обвинение, а именно : за това, че на 18.06.2010 година, около 20.35 часа, в гр. Средец, област Бургаска, управлявал МПС – лек автомобил “Рено Клио” с рег. № А 18 66 ВК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,43 на хиляда, установено по надлежния ред – с експертиза № 539/21.06.2010 година на БНТЛ при ОДМВР Бургас – престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.
В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението и предлага да се наложат наказания с приложение на чл. 55 от НК, като предвиденото наказание “лишаване от свобода” да се замени с “пробация”, при следните пробационни мерки : задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от седем месеца, с периодичност три пъти седмично ; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото 120 часа за една година, като се наложи и наказание “лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.
Подсъдимият се явява в съдебно заседание. Признава вината си и се възползва от правото си да не дава обяснения по съществото на делото. Изразява съжаление за извършеното и съгласие с предложението на прокурора.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното :
На 18.06.2010 година, служители на полицията при РУ на МВР Средец работили по осъществяването на контрол върху движението на превозните средства в гр. Средец. Около 20.30 часа, в гр. Средец, на ул. “Димитър Кичев”, спрели за проверка лек автомобил “Рено Клио” с рег. № А 18 66 ВК, управляван от подсъдимия по делото. Същия бил във видимо нетрезво състояние. Бил е проверен за наличие на алкохол в издишания въздух с техническо средство – апарат “Алкотест-дрегер 7410+ с № 0170, който отчел концентрация от 1,47 на хиляда. Контролиращият орган издал на водача талон за изпращане на медицинско изследване, тъй като подсъдимия оспорил показанието на техническото средство. В ЦСМП Средец е била взета кръв за анализ. От назначената по делото химическа експертиза се установява, че концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия е била 1,43 на хиляда. Полицейските служители съставили акт на подсъдимия за констатирано административно нарушение. Установено било, че подсъдимия е правоспособен водач на МПС – категории “А”, “В”, “М” и “Т”, на отчет в КАТ – гр. Бургас. Било е иззето свидетелството му за управление на МПС.
Горната фактическа обстановка се установява от обвинителния акт, свидетелските показания, заявеното от подсъдимия при разследването на делото и от приложените писмени доказателства.
С оглед на горната фактическа обстановка съдът счита, че извършеното от подсъдимия деяние осъществява състава на престъплението по чл. 343б ал.1 от НК - на 18.06.2010 година, около 20.35 часа, в гр. Средец, област Бургаска, управлявал МПС – лек автомобил “Рено Клио” с рег. № А 18 66 ВК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,43 на хиляда, установено по надлежния ред – с експертиза № 539/21.06.2010 година на БНТЛ при ОДМВР Бургас.
От субективна страна деянието е осъществено при пряк умисъл като форма на вината.
При определяне на вида и размера на наказанието, съдът прецени : степента на обществена опасност на деянието, степента на обществена опасност на дееца, направеното признание, изразеното съжаление за извършеното, липсата на наложени наказания за съществени нарушения по ЗДвП, съгласно приложената справка и възрастта на подсъдимия, поради което намира за справедливо да бъде определено и наложено наказание при наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, с приложение на чл. 55 от НК, като предвиденото наказание “лишаване от свобода” бъде заменено с “пробация”.
Настоящият състав счита за справедливо и че целите на наказанието ще бъдат постигнати в максимална степен, ако бъдат наложени мерките, предложени от прокурора, а именно : ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес, за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 /три/ пъти седмично ; ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ, за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО – 120 часа за една година, като бъде приложена разпоредбата на чл. 343г , във връзка с чл. 37 т. 7 от НК и да се наложи на подсъдимия и наказание “лишаване от право да управлява МПС”. Съдът намери за справедливо размера на това наказание да бъде седем месеца, считано от датата на изземване на свидетелството за управление на МПС от органите на полицията – 18.06.2010 година.
По този начин, с така определените и наложени наказания, съдът намира, че подсъдимият ще се поправи и превъзпита.
Накрая съдът се занима с разноските по делото, които възложи в тежест на подсъдимия.
Мотивиран от изложеното, съдът постанови присъдата.В.Д.С.
пробация-регистрация и срещи СЕДЕМ МЕСЕЦА, ТРУД 120 ЧАСА ЗА ЕДНА ГОДИНА И ЛУМПС СЕДЕМ МЕСЕЦА
Мотиви от 05.07.2010г.
 
33 НАХД No 159/2010 По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР - ГР. СРЕДЕЦ С.М.М.,
С.М.М.,
А.З.Ч.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 21.07.2010г., в законна сила от 21.07.2010г.
По изложените съображения и на основание чл.1 от УБДХ, Районен съд – гр.Средец
Р Е Ш И:

НАЛАГА на С.М.М. - роден на *** ***, живущ *** българин, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 100 /СТО/ ЛЕВА, за това, че на 08.04.2010 г. около 19.30 часа, в гр. Средец, на кръстовище ул. “Х. Димитър” с ул. “Йорданка Николова”, е извършил непристойни прояви, изразяващи се в скарване и последващо сбиване, с което грубо е нарушил обществения ред, мира и спокойствието на гражданите.
НАЛАГА на С.М.М. – роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан, работи на частно, с ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 100 /СТО/ ЛЕВА, за това, че на 08.04.2010 г. около 19.30 часа, в гр. Средец, на кръстовище ул. “Х. Димитър” с ул. “Йорданка Николова”, е извършил непристойни прояви, изразяващи се в скарване и последващо сбиване, с което грубо е нарушил обществения ред, мира и спокойствието на гражданите.
НАЛАГА на А.З.Ч. – роден *** ***, живущ ***, българин български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 100 /СТО/ ЛЕВА, за това, че на 08.04.2010 г. около 19.30 часа, в гр. Средец, на кръстовище ул. “Х. Димитър” с ул. “Йорданка Николова”, е извършил непристойни прояви, изразяващи се в скарване и последващо сбиване, с което грубо е нарушил обществения ред, мира и спокойствието на гражданите.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати за на Началника на РУП – гр.Средец за сведение.
С.М.М.
ГЛОБА 100 ЛЕВА
С.М.М.
ГЛОБА 100 ЛЕВА
А.З.Ч.
ГЛОБА 100 ЛЕВА
Мотиви от 21.07.2010г.
 
34 НАХД No 160/2010 По УБДХ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР - ГР. СРЕДЕЦ И.Г.Х.,
Ж.И.Х.,
С.И.Х.,
Д.Ж.И.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 21.07.2010г., в законна сила от 21.07.2010г.
На основание чл.1 от УБДХ, Районен съд – гр.Средец
Р Е Ш И:

НАЛАГА на И.Г.Х. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с начално образование, женен, неосъждан, работи на частно, с ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /ДВЕСТА/ ЛЕВА, за това, че на 04.04.2010 г. около 09.00 часа, в гр. Средец, на входа на “Военен блок” № 18 е извършил непристойни прояви, изразяващи се в скарване и последващо сбиване, с което е нарушил обществения ред, мира и спокойствието на гражданите.
НАЛАГА на Ж.И.Х. – родена на *** ***, живуща ***, българка, българска гражданка, без образование, омъжена, неосъждана, безработна, с ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /ДВЕСТА/ ЛЕВА, за това, че на 04.04.2010 г. около 09.00 часа, в гр. Средец, на входа на “Военен блок” № 18 е извършила непристойни прояви, изразяващи се в скарване и последващо сбиване, с което е нарушила обществения ред, мира и спокойствието на гражданите.
НАЛАГА на Д.Ж.И. – роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като магазинер, с ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /ДВЕСТА/ ЛЕВА, за това, че на 04.04.2010 г. около 09.00 часа, в гр. Средец, на входа на “Военен блок” № 18 е извършил непристойни прояви, изразяващи се в скарване и последващо сбиване, с което е нарушил обществения ред, мира и спокойствието на гражданите.
ПРЕКРАТЯВА преписката по отношение на С.И.Х. – родена на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, не учи, работи обща работа, с ЕГН **********, като я ИЗПРАЩА на съответната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се изпрати за на Началника на РУП – гр.Средец за сведение.


И.Г.Х.
ГЛОБА 200 ЛЕВА.
Ж.И.Х.
ГЛОБА 200 ЛЕВА
С.И.Х.
ПРЕКРАТЕНО ИЗПРАЩА В КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ.
Д.Ж.И.
ГЛОБА 200 ЛЕВА.
Мотиви от 21.07.2010г.
 
35 ЧГД No 356/2010 Други ЧГД С.Х.А.   Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 22.07.2010г., в законна сила от 22.07.2010г.
разрешава прехвърляне на средствата.
 
36 НАХД No 65/2010 По ЗД по пътищата С.Я.Ц. РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ,
К.Г.К.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 22.04.2010г., в законна сила от 23.07.2010г.
НП-отменено ,РЕШЕНИЕ № 47/22.04.2010 Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 841/06.01.2010 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Средец, с което на С.Я.Ц., с ЕГН **********,***, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП кумулативно са наложени административни наказания глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца - за нарушение по чл. 5, ал. 2, т. 3 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева - за нарушение по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
37 НОХД No 107/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ М.Т.П.,
Р.А.К.,
Х.С.Г.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Присъда от 08.07.2010г., в законна сила от 24.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 08.07.2010 г. ПРИЗНАВА подсъдимия М.Т.П. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, на 02/03.10.2009 г. в с. Кубадин, Община Средец, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с лицата Р.А.К. и Х.С.Г., чрез използване на техническо средство – арматурна ножица и моторно превозно средство, отнел чужди движими вещи – 315 м. меден проводник със сечение 25 кв. мм. на стойност 1 326,15 лева /хиляда триста двадесет и шест лева и петнадесет стотинки/ и 455 м. меден проводник със сечение 16 кв. мм. на стойност 1 183 лева /хиляда сто осемдесет и три лева/, всичко на обща стойност 2 509,15 лева /две хиляди петстотин и девет лева и петнадесет стотинки/, от владението на “ЕВН България Електроразпределение” АД, без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да присвои – престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “а” и “б” от НК, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. “а” и “б” от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ЕДИН МЕСЕЦ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието в затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното наказание.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.А.К. - роден на *** ***, живущ ***1, български гражданин, българин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на повторност, на 02/03.10.2009 г. в с. Кубадин, Община Средец, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с лицата М.Т.П. и Х.С.Г., чрез използване на техническо средство – арматурна ножица и моторно превозно средство, отнел чужди движими вещи – 315 м. меден проводник със сечение 25 кв. мм. на стойност 1 326,15 лева /хиляда триста двадесет и шест лева и петнадесет стотинки/ и 455 м. меден проводник със сечение 16 кв. мм. на стойност 1 183 лева /хиляда сто осемдесет и три лева/, всичко на обща стойност 2 509,15 лева /две хиляди петстотин и девет лева и петнадесет стотинки/, от владението на “ЕВН България Електроразпределение” АД, без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да присвои, като деянието представлява немаловажен случай – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, 5 и 7, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 28, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, 5 и 7, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието в затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното наказание.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.С.Г. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02/03.10.2009 г. в с. Кубадин, Община Средец, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с лицата М.Т.П. и Р.А.К., чрез използване на техническо средство – арматурна ножица и моторно превозно средство, отнел чужди движими вещи – 315 м. меден проводник със сечение 25 кв. мм. на стойност 1 326,15 лева /хиляда триста двадесет и шест лева и петнадесет стотинки/ и 455 м. меден проводник със сечение 16 кв. мм. на стойност 1 183 лева /хиляда сто осемдесет и три лева/, всичко на обща стойност 2 509,15 лева /две хиляди петстотин и девет лева и петнадесет стотинки/, от владението на “ЕВН България Електроразпределение” АД, без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.
ОСЪЖДА подсъдимите М.Т.П., с ЕГН **********, Р.А.К., с ЕГН ********** и Х.С.Г., с ЕГН **********, да заплатят в полза на държавния бюджет, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата 40 /четиридесет/ лева – разноски по делото за възнаграждение на вещо лице.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

М.Т.П.
ДВЕ ГОДИНИ И ЕДИН МЕСЕЦ ЛОС. ОПРЕДЕЛЯ СТРОГ РЕЖИМ
Р.А.К.
СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛОС И ОПРЕДЕЛЯ СТРОГ РЕЖИМ.
Х.С.Г.
ТРИ МЕСЕЦА ЛОС УСЛОВНО ЗА СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.
Мотиви от 14.07.2010г.
 
38 НОХД No 132/2010 Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Й.С.К. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Присъда от 09.07.2010г., в законна сила от 27.07.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 09.07.2010 г.ПРИЗНАВА подсъдимия Й.С.К. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, разведен, безработен, живущ ***, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на продължавано престъпление, след като е бил осъден да издържа свой низходящ – детето Андриана Йорданова Коларова, родена на *** г., съзнателно не изпълнил задължението си в размер на две и повече от две месечни вноски, а именно:
След като е бил осъден с влязло в сила Решение № 118/06.10.2006 г. по гр. дело № 129/2006 г. по описа на Районен съд – Средец, в сила от 31.10.2006 г., съзнателно не изпълнил задължението си както следва:
- от м. юли 2007 г. до м. октомври 2008 г. включително, или общо в размер на 16 месеца по 50 лева месечно;
- за м. декември 2008 г. и м. януари 2009 г., или общо в размер на 2 месеца по 50 лева месечно;
- за м. март 2009 г. и м. април 2009 г., или общо в размер на 2 месеца по 50 лева месечно;
- за м. юни 2009 г. и за м. юли 2009 г., или общо в размер на 2 месеца по 50 лева месечно;
След като е бил осъден с влязло в сила съдебно определение за одобряване на спогодба по гр. дело № 157/2009 г. по описа на Районен съд – Средец, в сила от 14.08.2009 г., съзнателно не изпълнил задължението си, както следва:
- от м. септември 2009 г. до м. ноември 2009 г. включително, или общо в размер на 3 месеца по 70 лева месечно;
- от м. януари 2010 г. до м. април 2010 г. включително, или общо в размер на 4 месеца по 70 лева месечно.
Престъпление по чл. 183, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 183, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 2, б. “в” от НК го ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на 100 ЛЕВА /СТО ЛЕВА/.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

Й.С.К.
глоба 100 ЛЕВА.
Мотиви от 20.07.2010г.
 
39 Гражданско дело No 165/2009 Облигационни искове М.В.К. ЕТ КАРАЦИНОВ - ЛГ - ГЕОРГИ МАНОЛОВ С. ДЕБЕЛТ Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 29.07.2010г., в законна сила от 29.07.2010г.
ОСЪЖДА ЕТ “Керацинов – ЛГ – Г. Манолов”, със седалище и адрес на управление с. Дебелт, ул. “Цвятко Радойнов” № 40, ет. 3, с ЕИК 10272500, представляван от Г. Манолов Керацинов, да заплати на М.В.К., с ЕГН **********,***, ж. к. “Младост 1”, бл. 33, вх. 4, ап. 32, на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗД сумата 3 120,38 лева, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба, до окончателното й изплащане, на основание чл. 86 от ЗЗД сумата 968,33 лева, както и сумата 1 253,55 лева – разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Решение № 33.
 
40 ЧНД No 141/2010 Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ А.И.Н. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 14.07.2010г., в законна сила от 30.07.2010г.

На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения А.И.Н., с ЕГН **********,***, в момента в Затвора – гр. Бургас, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по влезлите в сила присъди по НОХД 11/2010 г. и по НОХД № 102/2010 г., двете по описа на Районен съд – Средец, в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНС да бъде изтърпяно в затвор при първоначален “строг” режим.
ПРИСПАДА на осн. чл. 25, ал. 2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието по НОХД 11/2010 г. по описа на РС – Средец, считано от 24.03.2010 г. до настоящия момент.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Бургас в 15-дневен срок от днес.


А.И.Н.
общо наказание 1 година и 6 месеца
Мотиви от 14.07.2010г.