РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ
Справка за свършените дела
за периода от 01.05.2010г. до 31.05.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 71/2010 Други дела М.Ж.Ж.,
К.П.П.
ЗКПУ "БИСТРЕЦ" - С. БИСТРЕЦ Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 03.05.2010г., в законна сила от 18.05.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 362. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 713/2010 година по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в едноседмичен срок от връчване на определението.

 
2 Гражданско дело No 116/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие А.П.Я. П.А.П.,
Г.Г.Й.,
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР - ГР. СРЕДЕЦ
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 03.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
Съдът, като констатира, че молителя е починал и като взе предвид характера на производството, намира, че настоящото производство следва да бъде прекратено, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 116/2010 година по описа на Районен съд - гр. Средец.

 
3 ЧНД No 58/2010 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Р.А.К. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 03.05.2010г., в законна сила от 19.05.2010г.
На основание чл. 69 ал. 2 от НК и чл. 68 ал. 1 от НК, Районен съд - гр. Средец

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 69 ал. 2 от НК Р.А.К. - роден на *** ***, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, към момента в Затвора Бургас, с ЕГН - **********., от изтърпяване на част от наложеното по НОХД № 22/2008 година по описа на Районен съд - гр. Средец наказание, а именно- за частта от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИВЕЖДА в изпълнение останалата част от наказанието по НОХД № 22/2008 година по описа на Районен съд - гр. Средец, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС осъдения да изтърпи наказанието в затвор - затворническо общежитие от закрит тип.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален "СТРОГ" режим за изтърпяване на наложеното наказание.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

 
4 НОХД No 91/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Д.Д.Б. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 03.05.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
П Р И С Ъ Д А №62/03.05.2010 ГОДИНА ГР. СРЕДЕЦ
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ГР. СРЕДЕЦ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ
На 03.05. /трети май/ 2010 /две хиляди и десета/ година
В публично заседание, в следния състав :
Съдия : Стоян Георгиев
секретар - Маринка Маринчева
прокурор - Росица Дапчева
като разгледа докладваното от съдия Ст. Георгиев
наказателно от общ характер дело № 91 по описа за 2010 година,
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.Б. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, вдовец, неосъждан, пенсионер, живущ ***, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.04.2010 година, в гр. Средец, област Бургаска, управлявал МПС - лек автомобил "ВАЗ 2106" с рег. № А 46 06 ВР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,94 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство "Алкотест Дрегер" 7410+" с № 0170 - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки :
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес (чл.42а, ал. 2, т. 1 от НК), за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично ;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ (чл.42а, ал. 2, т. 2 от НК), за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА ;
ЛИШАВА на основание чл. 343г , във връзка с чл. 37 т. 7 от НК Д.Д.Б. от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване на свидетелството му за управление на МПС от органите на полицията - 18.04.2010 година.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд - гр. Бургас в 7-дневен срок от днес.
СЪДИЯ :
МОТИВИ Производството по делото е образувано по повод на обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Средец срещу Д.Д.Б., с посоченото по-горе обвинение, а именно : за това, че на 18.04.2010 година, в гр. Средец, област Бургаска, управлявал МПС - лек автомобил "ВАЗ 2106" с рег. № А 46 06 ВР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,94 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство "Алкотест Дрегер" 7410+" с № 0170 - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.
В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението и предлага да се наложат наказания с приложение на чл. 55 от НК, като предвиденото наказание "лишаване от свобода" да се замени с "пробация", при следните пробационни мерки : задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично ; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, като се наложи и наказание "лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.
Подсъдимият се явява в съдебно заседание. Признава вината си и дава обяснения по съществото на делото. Изразява съжаление и съгласие с предложението на прокурора.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното :
На 18.04.2010 година, подсъдимият бил с автомобила си "ВАЗ 2106" с рег. № А 46 06 ВР на язовира в с. Росеново, област Бургаска. Там, заедно със свой познат употребил алкохол - вино. Около 18.00 часа потеглил за гр. Средец. Той управлявал автомобила. На ул. "Тракия" е бил спрян за проверка от органите на полицията при РУ на МВР - гр. Средец. Същия миришел на алкохол. Бил е проверен за наличие на алкохол в издишания въздух с техническо средство - апарат "Алкотест-дрегер 7410+ с № 0170, който отчел концентрация от 1,94 на хиляда. Контролиращият орган издал на водача талон за изпращане на медицинско изследване, но подсъдимия отказал да го получи и не е отишъл да даде кръв за анализ. Полицейските служители съставили акт на подсъдимия за констатирано административно нарушение. Установено било, че подсъдимия е правоспособен водач на МПС - категории "АВСМТ", на отчет в КАТ - гр. Бургас.
С оглед на горната фактическа обстановка съдът счита, че извършеното от подсъдимия деяние осъществява състава на престъплението по чл. 343б ал.1 от НК - в това, че на 18.04.2010 година, в гр. Средец, област Бургаска, управлявал МПС - лек автомобил "ВАЗ 2106" с рег. № А 46 06 ВР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,94 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство "Алкотест Дрегер" 7410+" с № 0170.
От субективна страна деянието е осъществено при пряк умисъл като форма на вината.
При определяне на вида и размера на наказанието, съдът прецени : степента на обществена опасност на деянието, степента на обществена опасност на дееца, направеното признание, изразеното съжаление за извършеното, липсата на наложени наказания по ЗДвП, съгласно приложената справка и възрастта на подсъдимия, поради което намира за справедливо да бъде определено и наложено наказание при наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, с приложение на чл. 55 от НК, като предвиденото наказание "лишаване от свобода" бъде заменено с "пробация".
Настоящият състав счита за справедливо и че целите на наказанието ще бъдат постигнати в максимална степен, ако бъдат наложени мерките, предложени от прокурора, а именно : ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично ; ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като бъде приложена разпоредбата на чл. 343г , във връзка с чл. 37 т. 7 от НК и да се наложи на подсъдимия и наказание "лишаване от право да управлява МПС". Съдът намери за справедливо размера на това наказание да бъде шест месеца, считано от датата на изземване на свидетелството за управление на МПС от органите на полицията - 18.04.2010 година.
По този начин, с така определените и наложени наказания, съдът намира, че подсъдимият ще се поправи и превъзпита.
Мотивиран от изложеното, съдът постанови присъдата.
СЪДИЯ :


Д.Д.Б.
пробация -регистрация и срещи за 6м. и ЛУМПС 6 МЕСЕЦА
Мотиви от 11.05.2010г.
 
5 Гражданско дело No 239/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие М.А.А. А.Б.А.,
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР - ГР. СРЕДЕЦ
Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 04.05.2010г., в законна сила от 19.05.2010г.
Определение № 376.ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 239/2009 година по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
6 Гражданско дело No 257/2009 Развод по взаимно съгласие М.С.Т. Т.Я.Т.,
ДИРЕКЦИЯ"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СРЕДЕЦ
Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 04.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 384.ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 257/2009 година по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
7 НОХД No 97/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ А.Д.Ш. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 04.05.2010г., в законна сила от 04.05.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 04.05.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 28.04.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат А.Д. ***, като защитник на обвиняемия А.Д.Ш. и обвиняемият А.Д.Ш. - роден на *** *** Ябълково, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан към момента на деянието, пенсионер, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че през периода от 2008 г. до 11.08.2009 г. в с.Горно Ябълково, общ.Средец си служил с контролни знаци, а именно с регистрационна табела с номер А 2077 АС, издадена за друго МПС, а именно за лек автомобил "ВАЗ 2107", като регистрационната табела е монтирана на лек автомобил "УАЗ-469Б" с № на рама 75180 - престъпление по чл.345 от НК, поради което и на основание чл.345 от НК и чл.55 ал.1 т.2б."б" от НК му НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 97/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

А.Д.Ш.
ПРОБАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ, СРЕЩИ С ПРОБ.СЛУЖ. 8 МЕСЕЦА И БЕЗВ.ТРУД 100 ЧАСА ЗА една година.
 
8 Гражданско дело No 5/2010 Развод и недейств. на брака Д.В.Д. М.В.А. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 05.05.2010г., в законна сила от 05.05.2010г.
Решение № 13.ПРЕКРАТЯВА сключения на 13.04.1989 година граждански брак, за което е съставен акт за граждански брак № 2/13.04.1989 година на кметство с. Недялско, между Д.В. АТАНАСОВА, с ЕГН - **********,*** и М.В.А., с ЕГН - **********,***, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между двамата за следното:
1. ОТНОСНО РОДЕНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА ДЕЦА :
Родените по време на брака деца са пълнолетни и не се налага постановяване УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА, заплащане на месечна издръжка и определяне на режим на лични отношения.
2. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ :
Ползването на семейното жилище - жилищна сграда, находяща се в гр. Средец, ул. "Г. С. Раковски" № 5, се предоставя на двете страни - Д.В. АТАНАСОВА и М.В.А..
3. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА БРАКА :
След прекратяването на брака съпругата Д.В. АТАНАСОВА, с ЕГН - **********, ще възстанови предбрачното си фамилно име - Д..
4. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ :
Съпрузите взаимно не си дължат издръжка след прекратяване на брака.
ОСЪЖДА Д.В. АТАНАСОВА, с ЕГН - **********,*** и М.В.А., с ЕГН - **********,***, да заплатят в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец, държавна такса във връзка с допускането на развода в размер на по 20 /двадесет/ лева - всеки от тях.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
9 НАХД No 21/2010 По ЗД по пътищата Р.Д.К. НАЧАЛНИК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ - ГЕОРГИ ИВАНОВ,
С.Р.С.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 05.05.2010г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18/20.01.2010 година на началника на РУ на МВР - гр. Средец, с което на Р.Д. ***, с ЕГН - ********** са наложени наказания "глоба" в размер на 200 /двеста/ лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 6 /шест/ месеца на основание чл. 175 ал. 1 т. 4 от ЗДвП, за нарушение по чл. 103 от ЗДвП, за това, че вписано : "на 05.01.2010 година, около 20.20 часа, на кръстовище с. Дюлево, посока гр. Средец, управлява лек автомобил с рег. А 6145 ВН, като не спира на подаден светлинен сигнал от служебен автомобил и "стоп палка" от униформен служител, изменя посоката на движение и избягва проверката и спрян от друг служебен автомобил", като намаля същите както следва : "глоба" от 200 /двеста/ лева на "глоба" в размер на 100 /сто/ лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 6 /шест/ месеца на "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 3 /три/ месеца.
ПРЕКРАТЯВА производството в частта на обжалването на наложеното наказание "глоба" в размер на 20 /двадесет/ лева на основание чл. 185 от ЗДвП за посоченото в наказателното постановление нарушение по чл. 157 ал. 6 от ЗДвП,
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
10 НАХД No 37/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Д.И.Й. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 05.05.2010г., в законна сила от 01.06.2010г.
ПРИЗНАВА Д.И.Й. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.09.2009 година, в землището на гр. Средец, област Бургаска, лесопарк "Водоема", отдел 97, подотдел "Б" на "Държавно горско стопанство" - гр. Средец, без редовно писмено позволително взел и извозил от държавен горски фонд 2 /два/ пространствени кубични метра широколистна дъбова дървесина на стойност 72 /седемдесет и два/ лева, като случая е маловажен - престъпление по чл. 235 ал. 6, във връзка с ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 600 /ШЕСТСТОТИН/ ЛЕВА.
ОСЪЖДА Д.И.Й. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец сумата от 50 /петдесет/ лева - разноски по делото - възнаграждение на вещо лице.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

Д.И.Й.
Глоба 600 лв.
Мотиви от 05.05.2010г.
 
11 НАХД No 48/2010 По ЗГ и ЗЛОД Т.С.И. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
С.Д.Й.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 42/05.03.2010 година на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, с което на основание чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча на Т.С.И., с ЕГН - **********,***, е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева, на основание чл. 94 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложено наказание "лишаване от право на ловуване" за срок от три години и на основание чл. 95 ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча е определено да заплати паричната равностойност на "липсващите вещи", послужили за извършване на нарушението - вписано : "ловна пушка, в размер на 200 лева", за това, че - вписано : "Ловува, като се движи извън населено място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие оръжие, извън определеното в разрешителното място - ловище I, местност "Айдере", без да е убил или уловил дивеч. Нарушението е извършено на 28.02.2010 година в III-то ловище, отдел 588 "ж", землище на с. Проход." Вписано е, че с това деяние е нарушил чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, като неправилно и незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
12 НАХД No 49/2010 По ЗГ и ЗЛОД Я.Т.Т. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
С.Д.Й.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43/05.03.2010 година на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, с което на основание чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча на Я.Т.Т., с ЕГН - **********,***, е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева, на основание чл. 94 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложено наказание "лишаване от право на ловуване" за срок от три години и на основание чл. 95 ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча е определено да заплати паричната равностойност на "липсващите вещи", послужили за извършване на нарушението - вписано : "ловна пушка, в размер на 200 лева", за това, че - вписано : "Ловува, като се движи извън населено място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие оръжие, извън определеното в разрешителното място - ловище I, местност "Айдере", без да е убил или уловил дивеч. Нарушението е извършено на 28.02.2010 година в III-то ловище, отдел 588 "ж", землище на с. Проход." Вписано е, че с това деяние е нарушил чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, като неправилно и незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
13 НАХД No 50/2010 По ЗГ и ЗЛОД М.Я.И. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
И.Н.А.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 47/05.03.2010 година на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, с което на основание чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча на М.Я.И., с ЕГН - **********,***, е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева, на основание чл. 94 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложено наказание "лишаване от право на ловуване" за срок от три години и на основание чл. 95 ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча е определено да заплати паричната равностойност на "липсващите вещи", послужили за извършване на нарушението - вписано : "ловна пушка, в размер на 200 лева", за това, че - вписано : "Ловува, като се движи извън населено място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие оръжие, извън определеното в разрешителното място - ловище I, местност "Айдере", без да е убил или уловил дивеч. Нарушението е извършено на 28.02.2010 година в III-то ловище, отдел 588 "ж", землище на с. Проход." Вписано е, че с това деяние е нарушил чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, като неправилно и незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
14 Гражданско дело No 125/2010 Делби Т.Д.Т. К.И.Т. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 11.05.2010г.
Определение № 382.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 125/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в 1-седмичен срок от връчването му на ищеца.


 
15 Гражданско дело No 126/2010 Делби Т.Д.Т. К.И.Т. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 11.05.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 379.ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 126/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в 1-седмичен срок от връчването му на ищеца.

 
16 НАХД No 52/2010 По ЗГ и ЗЛОД Х.А.Х. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
С.Д.Й.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 11.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на Х.А.Х., с ЕГН **********,***, к-с "Меден рудник", бл. 109, вх. Б, ет. 1, ап. 1, в частта против Наказателно постановление № 44/05.03.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, с което на жалбоподателя на основание чл. 95, ал. 3 от ЗЛОД е определено да заплати сумата 200 лева, представляваща равностойността на ловна пушка, послужила за извършване на нарушението по чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 52/2010 г. по описа на РС - Средец в тази част.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 44/05.03.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, в частта, в която на Х.А.Х. на основание чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
17 НАХД No 53/2010 По ЗГ и ЗЛОД Х.П.М. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
И.Н.А.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 11.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на Х.П.М., с ЕГН **********,***, к-с "Славейков", бл. 67, ап. 79, в частта против Наказателно постановление № 48/05.03.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, с което на жалбоподателя на основание чл. 95, ал. 3 от ЗЛОД е определено да заплати сумата 200 лева, представляваща равностойността на ловна пушка, послужила за извършване на нарушението по чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 53/2010 г. по описа на РС - Средец в тази част.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 48/05.03.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, в частта, в която на Х.П.М. на основание чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
18 НАХД No 54/2010 По ЗГ и ЗЛОД И.С.И. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
И.Н.А.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 11.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на И.С.И., с ЕГН **********,***, в частта против Наказателно постановление № 51/05.03.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, с което на жалбоподателя на основание чл. 95, ал. 3 от ЗЛОД е определено да заплати сумата 200 лева, представляваща равностойността на ловна пушка, послужила за извършване на нарушението по чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 54/2010 г. по описа на РС - Средец в тази част.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 51/05.03.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, в частта, в която на И.С.И. на основание чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
19 НАХД No 81/2010 По ЗГ и ЗЛОД КМК ЕООД - С. ФАКИЯ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
И.Х.С.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 11.05.2010г.
Съгласно разпоредбата на чл. 113, ал. 4 от Закона за горите, не подлежат на съдебен контрол Наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100 лв. включително или е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, чиято стойност е до 1 000 лв., или обезщетението за причинени щети е на същата стойност. В случая атакуваното Наказателно постановление представлява влязъл в сила административен акт, който съобразно цитираната разпоредба не подлежи на съдебен контрол. Определените с него санкция и обезщетение са под минимално предвидения в посочената разпоредба размер за обжалване. Депозираната жалба се явява недопустима, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на "КМК" ЕООД - гр. Бургас против Наказателно постановление № 74/26.03.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №81/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.
Определението подлежи на обжалване пред Административен съд - гр.Бургас, в 14 -дневен срок от днес.

 
20 ЧНД No 99/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ С.М.Й. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 11.05.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
Разпита е проведен. Искане от следовател при ОСл.О-Бургас.
 
21 Гражданско дело No 144/2010 Други дела Д.И.В.   Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 12.05.2010г.
ОПРЕЕДЕЛЕНИЕ № 392.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Д.И.В., с ЕГН **********,***, к-с “Меден рудник”, бл. 44, вх. В, ет. 8, ап. 67 – за свикване на Общо събрание на Сдружение на ловците и риболовците – Ловно-рибарско дружество “Орловица” – гр. Средец и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на молителя.


 
22 НАХД No 57/2010 По ЗГ и ЗЛОД Д.Х.Д. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
И.Н.А.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 13.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на Д.Х.Д., с ЕГН **********,***, в частта против Наказателно постановление № 49/05.03.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, с което на жалбоподателя на основание чл. 95, ал. 3 от ЗЛОД е определено да заплати сумата 200 лева, представляваща равностойността на ловна пушка, послужила за извършване на нарушението по чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 57/2010 г. по описа на РС - Средец в тази част.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 49/05.03.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, в частта, в която на Д.Х.Д. на основание чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
23 НАХД No 104/2010 По УБДХ   С.М.М.,
С.М.М.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 15.05.2010г., в законна сила от 15.05.2010г.
По изложените съображения и на основание чл. 1 от УБДХ Районен съд - гр. Средец

Р Е Ш И:

НАЛАГА С. МИХАИЛОВ М. - роден на *** ***, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН - ********** и С.М.М. - роден на *** ***, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН - ********** - административни наказания ГЛОБА в размер на по 100 /сто/ лева - за всеки от тях, за това, че на 21.02.2010 година, около 18.00 часа, в гр. Средец, на ул. "Марица", извършили непристойни прояви, изразяващи се в използване на обидни реплики и сбиване с нанесени удари върху Тошко Атанасов, Елена Атанасова и Васил Атанасов, с което са нарушили обществения ред и спокойствието на присъстващите на мястото на инцидента и живеещите на ул. "Марица".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

С.М.М.
С.М.М.
Мотиви от 15.05.2010г.
 
24 Гражданско дело No 294/2009 Изменение на издръжка Г.Р.Й. Р.Г.Й. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 17.05.2010г., в законна сила от 01.06.2010г.
Решение № 18.ПРИЕМА за установено по отношение на ответника Р.Г.Й., с ЕГН - **********,***, че са налице основания за прекратяване на издръжката му, определена с решение по Гр.Д. № 69/2008 г. по описа на Районен съд - Средец, а именно: ответника разполага с доходи, от които да се издържа, тъй като същият работи по трудово правоотношение и получава декларирано възнаграждение в размер на 525 лева, а от друга страна предвид влошеното здравословно състояние на ищеца изплащането на издръжка ще съставлява особено затруднение за него.
ПРЕКРАТЯВА изплащането на издръжка на Р.Г.Й., с ЕГН - **********,***, от Г.Р.Й., с ЕГН - **********,***, определена с решение по Гр.Д. № 69/2008 г. на Районен съд - Средец, считано от 11.12.2009 година - датата на сключване на трудовия договор на ответника с Елмек Спорт България
ОСЪЖДА Р.Г.Й., с ЕГН - **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Р.Й., с ЕГН - **********,***, сумата от 105 /сто и пет/ лева - разноски по делото /100 лева възнаграждение на особения представител и 5 лева такса за удостоверение/.
ОСЪЖДА Р.Г.Й., с ЕГН - **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец, сумата от 50 /петдесет/ - държавна такса.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - гр. Бургас в двуседмичен срок от посочената дата за обявяване на решението - 17.05.2010 година, в протокола от съдебното заседание.

 
25 НОХД No 101/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ В.В.Т.,
Д.М.Т.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 17.05.2010г., в законна сила от 17.05.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 17.05.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 05.05.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат П.Б. ***, като защитник на обвиняемите В.В.Т. и Д.М.Т. и обвиняемите В.В.Т. - роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - ********** и Д.М.Т. - роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемите се признават за ВИНОВНИ за това, че на 02.04.2010 г. в с.Дюлево, след предварителен сговор и в съучастие по между си като извършители и със Станислав Димов Т., чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство - метален лост, отнел от владението на Бина Костадинова Толева движими вещи, както следва: 2 бр. бензинови горелки на обща стойност 50,00 лева, 1 бр. брадва на стойност 10.00 лева, 10 бр. метални корита - хранилки саморъчно изработени на обща стойност 60.00 лева и 15 бр. метални тръби на обща стойност 16.00 лева, всичко на обща стойност 136.00 лева, без съгласието на владелеца и с намерение противозаконно да присвоят вещите, като Д.М.Т. е действал при условията на повторност - престъпление по чл.195 ал.1 т.3, 4 и 5, във връзка с чл.194 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2 от НК за обвиняемия В.В.Т. и престъпление по чл.195 ал.1 т.3, 4, 5 и 7, във връзка с чл.194 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2, във връзка с чл.28 ал.1 от НК за обвиняемия Д. Митко Т., поради което и:
На основание чл. 197 т. 3, във връзка с чл. 195 ал.1 т.3, 4 и 5, във връзка с чл.194 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б."б" от НК на обвиняемия В.В.Т. НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.195 ал.1 т.3, 4, 5 и 7, във връзка с чл.194 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2, във връзка с чл.28 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК на обвиняемия Д.М.Т. НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален "СТРОГ" режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС.

ОСЪЖДА обвиняемите В.В.Т. и Д.М.Т. да заплатят в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр.Средец направените по делото разноски в размер на 40,00 /четиридесет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 101/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


В.В.Т.
ПРОБАЦИЯ- регистрация и срещи с проб.служител за 10 месеца и безв.труд 150 часа за ЕДНА ГОДИНА.
Д.М.Т.
ТРИ МЕСЕЦА ЛОС - СТРОГ РЕЖИМ.
 
26 НОХД No 95/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Н.Ц.Р. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 18.05.2010г., в законна сила от 02.06.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 18.05.2010 Г. ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Ц.Р. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, общ работник в “Интеринвест пропъртис” ООД - Средец, живущ ***, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.02.2010 година, около 01.54 часа, в гр. Средец, област Бургаска, по ул. “Васил Коларов” управлявал МПС – лек автомобил “Фолксваген” с рег. № А 84 08 КМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,53 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+” с № 0170 – престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. “б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки :
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес (чл.42а, ал. 2, т. 1 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА, с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 /три/ пъти седмично ;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ (чл.42а, ал. 2, т. 2 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА ;
3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО – по 200 (двеста) часа годишно за ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ (чл.42а, ал. 2, т. 6 от НК).
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.
СЪДИЯ :

Н.Ц.Р.
пробация-регистрация, срещи за 1г. и 8 месеца и безв.труд по 200 часа годишно за ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.
Мотиви от 28.05.2010г.
Производството по делото е образувано по повод на обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Средец срещу Н.Ц.Р., с обвинение за това, че на 27.02.2010 година, около 01.54 часа, в гр. Средец, област Бургаска, по ул. “Васил Коларов” управлявал МПС – лек автомобил “Фолксваген” с рег. № А 84 08 КМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,53 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+” с № 0170 – престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.
 
27 Гражданско дело No 217/2010 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. БУРГАС   Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 19.05.2010г., в законна сила от 08.06.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 459.Прекратява съдебното производство по гражданско дело № /2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец.
Изпраща делото на Районен съд – гр. Сливен по компетентност с оглед подсъдността.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му на молителя, пред Окръжен съд – гр. Бургас.
Препис от определението да се връчи на молителя!
След влизане в сила на определението, делото да се изпрати на Районен съд – гр. Сливен!


 
28 Гражданско дело No 218/2010 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. БУРГАС   Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 19.05.2010г., в законна сила от 08.06.2010г.
№ 460. Прекратява съдебното производство по гражданско дело № /2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец.
Изпраща делото на Районен съд – гр. Сливен по компетентност с оглед подсъдността.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му на молителя, пред Окръжен съд – гр. Бургас.
Препис от определението да се връчи на молителя!
След влизане в сила на определението, делото да се изпрати на Районен съд – гр. Сливен!

 
29 НАХД No 74/2010 Административни дела С.Р.Г. РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ,
К.Г.К.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 19.05.2010г., в законна сила от 05.06.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 80/05.03.2010 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Средец, с което на С.Р.Г., с ЕГН **********,***, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 259, ал. 1, т. 1 от КЗ.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
30 НОХД No 103/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ А.С.Т. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 19.05.2010г., в законна сила от 19.05.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 19.05.2010 Г. ОДОБРЯВА сключеното на 11.05.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат АНТОН ДАРАКЧИЕВ от АК - гр.Бургас, като защитник на обвиняемия А.С.Т. и обвиняемият А.С.Т. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 02.05.2010 г. в гр.Средец управлявал моторно превозно средство – лек автомобил м.”Рено 19” с рег. № А 9440 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,46 промила, установено по надлежният ред – с техническо средство “Алкотест дрегер 7410+” с фабричен № 0170 - престъпление по чл.343б ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.2б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ЕДНА ГОДИНА, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ЕДНА ГОДИНА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 02.05.2010 г

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 103/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

А.С.Т.
 
31 НОХД No 108/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ И.Й.Д. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 19.05.2010г., в законна сила от 19.05.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 19.05.2010 Г. ОДОБРЯВА сключеното на 18.05.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия И.Й.Д. и обвиняемият И.Й.Д. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, студент в БСУ, живущ ***, с ЕГН – **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 08.05.2010 г., около 01.15 часа в гр.Средец, обл.Бургас, централна градска част, пред сградата на Община Средец, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено Меган”, с ДГ№ А 7683 КА с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,63 /едно цяло шестдесет и три/ на хиляда, установено по надлежният ред с „Алкотест дрегер” 7410+, с фабричен № 0170 - престъпление по чл.343б ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.2б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес /чл.42а ал.2 т.1 от НК/ - за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител /чл.42а ал.2 т.2 от НК - за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА /чл.42а ал.2 т.6 от НК/

На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, считано от 08.05.2010 г. – датата на изземване на свидетелството му за управление на МПС.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 108/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.И.Й.Д.
 
32 НАХД No 93/2010 По ЗГ и ЗЛОД КМК ЕООД - С. ФАКИЯ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
И.Х.С.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 20.05.2010г.
Във връзка с направеното искане, съдът изхождайки от размера на наложената санкция – 100,00 лева и предвиденото в Закона за горите – чл. 113 ал. 4, че не подлежат на обжалване Наказателни постановления с наложено наказание глоба до 100,00 лева, съдът намира, че Наказателното постановление е влязло в сила, поради което не подлежи на обжалване и производството по делото следва да бъде прекратено.
Мотивиран от изложеното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 93/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Бургас в 14-дневен срок от днес.

 
33 НАХД No 44/2010 По ЗГ и ЗЛОД П.И.Г. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
И.Н.А.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 25.05.2010г.
Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на П.И.Г., с ЕГН **********,***, в частта против Наказателно постановление № 50/05.03.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство – гр. Средец, с което на жалбоподателя на основание чл. 95, ал. 3 от ЗЛОД е определено да заплати сумата 200 лева, представляваща равностойността на ловна пушка, послужила за извършване на нарушението по чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 44/2010 г. по описа на РС – Средец в тази част.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 50/05.03.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство – гр. Средец, в частта, в която на П.И.Г. на основание чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
34 НОХД No 98/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ М.В.А. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 25.05.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 25.05.2010 год. ОДОБРЯВА постигнатото на 25.05.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на подсъдимия М.В.А. и подсъдимият М.В.А. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан/реабилитиран/, безработен, живущ ***, в момента временно живущ ***, к/с „Бенковски” бл.18, вх.Ж, ет.5, ап.139, с ЕГН – **********, с което подсъдимият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 22.02.2010 г. в гр.Средец, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот, отнел от владението на С.Д.М. един брой златна гривна 10,49 грама от 14 к.злато и един златен пръстен със зелен камък от 7,03 грама от 14 к. злато на обща стойност 690.00 лева, без съгласието й и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК , поради което и на основание чл.197 т.3, във връзка с чл.195, ал.1, т.3, във връзка с чл.194, ал.1 от НК и чл.54 от НК НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.
ОСЪЖДА подсъдимият М.В.А. да заплати направените по делото разноски за възнаграждение на експерт, в размер на 35 /тридесет и пет/ лева, по сметка на Районен съд – гр.Средец.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 98/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.


М.В.А.
3 месеца ЛОС УСЛОВНО ТРИ ГОДИНИ.
 
35 Гражданско дело No 1047/2008 Делби Т.И.К.,
И.Н.С.,
С.Н.С.
К.И.Б.,
С.И.Б.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 26.05.2010г.
Решение № 17.РАЗПРЕДЕЛЯ имотите, допуснати до делба, находящи се в землището на с. Факия, област Бургаска, с ЕКАТТЕ 76039, между съделителите по следния начин :

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на И.Н.С., с ЕГН – ********** и С.Н.С., с ЕГН – ********** :
*. Изоставена нива от 6,004 дка./шест декара и четири квадратни метра/, девета категория, в местността “Сарпасан”, имот № 017040 /седемнадесет хиляди и четиридесет / по КВС, при граници : имоти №№ 017042, 000094, 017021, 222007 и 000805.
Имотът е образуван от имот № 017029 и е на стойност 696 /шестстотин деветдесет и шест/ лева.
2. Залесена територия от 28,998 дка./двадесет и осем декара и деветстотин деветдесет и осем квадратни метра/, девета категория, в местността “Дрингова курия”, имот № 042021 /четиридесет и две хиляди и двадесет и едно/ по КВС, – широколистна гора, при граници : имоти №№ 042020, 000156, 211002 и 211001.
Имотът е образуван от имот № 042009 и е на стойност 3480 /три хиляди четиристотин и осемдесет/ лева.
Върху имота има следните ограничения : Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.
3. Изоставени трайни насаждения от 2,001 дка./два декара и един квадратен метър/, девета категория, в местността “Лозята”, имот № 049338 /четиридесет и девет хиляди, триста тридесет и осем/ по КВС, при граници : имоти №№ 049340, 049337, 049336, 049335 и 049339.
Стойността на имота е 208 /двеста и осем/ лева.
Върху имота има следните ограничения : Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСЗЗ до изтичане на амортизационния срок.
Общата площ на имотите в този дял е 37,002 дка. /тридесет и седем декара и два квадратни метра/, на обща стойност 4384 /четири хиляди триста осемдесет и четири/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.И.Б., с ЕГН – ********** :
*. Изоставена нива от 3,001 дка./три декара и един квадратен метър/, девета категория, в местността “Сарпасан”, имот № 017042 /седемнадесет хиляди и четиридесет и две/ по КВС, при граници : имоти №№ 017040, 000094, 017043 и 000805.
Имотът е образуван от имот № 017029 и е на стойност 348 /триста четиридесет и осем/ лева.
2. Залесена територия от 15,499 дка./петнадесет декара и четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/, девета категория, в местността “Дрингова курия”, имот № 042020 /четиридесет и две хиляди и двадесет/ по КВС, – широколистна гора, при граници : имоти №№ 042019, 211001, 042021 и 000156.
Имотът е образуван от имот № 042009 и е на стойност 1860 /хиляда осемстотин и шестдесет/ лева.
Върху имота има следните ограничения : Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.
Общата площ на имотите в този дял е 18,500 дка. /осемнадесет декара и петстотин квадратни метра/, на обща стойност 2208 /две хиляди двеста и осем/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.И.Б., с ЕГН – ********** :
*. Изоставена нива от 3,001 дка./три декара и един квадратен метър/, девета категория, в местността “Сарпасан”, имот № 017043 /седемнадесет хиляди и четиридесет и три/ по КВС, при граници : имоти №№ 017042, 000094, 017028 и 000805.
Имотът е образуван от имот № 017029 и е на стойност 348 /триста четиридесет и осем/ лева.
2. Залесена територия от 15,500 дка./петнадесет декара и петстотин квадратни метра/, девета категория, в местността “Дрингова курия”, имот № 042019 /четиридесет и две хиляди и деветнадесет/ по КВС, от които 14,570 дка. – широколистна гора и 0,930 дка. – иглолистна гора, при граници : имоти №№ 042020, 211001, 042001, 042002 и 000156.
Имотът е образуван от имот № 042009 и е на стойност 1860 /хиляда осемстотин и шестдесет/ лева.
Върху имота има следните ограничения : Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му.
Общата площ на имотите в този дял е 18,501 дка. /осемнадесет декара и петстотин и един квадратни метра/, на обща стойност 2208 /две хиляди двеста и осем/ лева.
ОСЪЖДА съделителите да заплатят на държавата, по сметка на Районен съд - гр.Средец, такси върху стойността на дяловете им, както следва :
И.Н.С., с ЕГН – ********** и С.Н.С., с ЕГН – ********** – двамата заедно - сума от 175,36 лв. /сто седемдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки/ ;
К.И.Б., с ЕГН – ********** и С.И.Б., с ЕГН – ********** - сума от по 88,32 лв. /осемдесет и осем лева и тридесет и две стотинки/ - всеки от тях.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – гр. Бургас.

 
36 НОХД No 75/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ К.П.Г.,
И.Я.Х.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Присъда от 26.05.2010г., в законна сила от 11.06.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 26.05.2010 Г.ПРИЗНАВА подсъдимия К.П.Г. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, с начално образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, през месец септември 2009 г. в гр. Средец, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с И.Я.Х., отнел чужди движими вещи – 6 /шест/ броя топчета покривна изолация – полизол, на обща стойност 360 лева /триста и шестдесет лева/, от владението на “Рубин 2006” ЕООД с управител Милчо Х.Г., без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” от НК, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието в затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното наказание.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Я.Х. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, през месец септември 2009 г. в гр. Средец, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с К.П.Г., отнел чужди движими вещи – 6 /шест/ броя топчета покривна изолация – полизол, на обща стойност 360 лева /триста и шестдесет лева/, от владението на “Рубин 2006” ЕООД с управител Милчо Х.Г., без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б” от НК, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б” от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието в затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното наказание.
ОСЪЖДА подсъдимите К.П.Г., с ЕГН ********** и И.Я.Х., с ЕГН **********, да заплатят в полза на държавния бюджет, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата 30 /тридесет/ лева – разноски по делото за възнаграждение на вещо лице.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

К.П.Г.
ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛОС СТРОГ РЕЖИМ.
И.Я.Х.
ЕДНА ГОДИНА ЛОС СТРОГ РЕЖИМ
Мотиви от 02.06.2010г.
МОТИВИ към Присъда № 80/26.05.2010 г., постановена по НОХД № 75/2010 г., по описа на Районен съд – гр. Средец

Производството по делото е образувано по предявени от Районна прокуратура – гр. Средец обвинения против К.П.Г. за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” от НК и против И.Я.Х. за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б” от НК – за това, че при условията на опасен рецидив, през месец септември 2009 г. в гр. Средец, след предварителен сговор и в съучастие помежду си като извършители, отнели чужди движими вещи – 6 /шест/ броя топчета покривна изолация – полизол, на обща стойност 360 лева /триста и шестдесет лева/, от владението на “Рубин 2006” ЕООД с управител Милчо Х.Г., без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да ги присвоят.

 
37 НАХД No 72/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ К.С.С. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 27.05.2010г.
Р Е Ш И:ПРИЗНАВА обвиняемия К.С.С., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, със средно образование, женен, частен стопанин, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.05.2009 г. в с. Дюлево се заканил с убийство на Стою Петков Георгиев, нанасяйки му побой в областта на главата и заплашвайки го с думите “Ще те убия, ще те утрепя” и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му – престъпление по чл. 144, ал. 3, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78 а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 700 /седемстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от обявяването му.

К.С.С.
Глоба 700 лева.
Мотиви от 27.05.2010г.
 
38 Гражданско дело No 23/2009 Вещни искове М.Т.И. Я.Т.П.,
С.Т.Б.,
С.П.И.,
И.Д.И.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 31.05.2010г., в законна сила от 23.06.2010г.
Решение № 19.ОСЪЖДА Я.Т.П., с ЕГН – **********,*** да предаде на Мария Т.И., с ЕГН – **********,***, владението върху 1/4 /една четвърт/ идеална част от описаните в нотариален акт № 67, том XIА, рег. № 3112, дело № 22734/1999 година на нотариус Иван Кожухаров, недвижими имоти, находящи се в землището на с. Зорница, област Бургаска, а именно : Нива с площ от 6,776 дка. /шест декара седемстотин седемдесет и шест квадратни метра/, трета категория, в местността “Марков гроб”, имот № 020038 /двадесет хиляди и тридесет и осем по КВС, образуван от имот № 020016, при граници : имоти №№ 020037, 020017, 020039 и 020015 ; Нива с площ от 5,336 дка. /пет декара триста тридесет и шест квадратни метра/, четвърта категория, в местността “Ахмакова чешма”, имот № 037017 /тридесет и седем хиляди и седемнадесет/ по КВС, при граници - имоти №№ 037039, 037016, 000385, 037018 и 1/3 /Една трета/ идеална част от Лозе с площ от 1,263 дка. /един декар двеста шестдесет и три квадратни метра/, в местността “Везир баир”, имот № 010449 /десет хиляди четиристотин четиридесет и девет/ по КВС, при граници – имоти №№ 010448, 000680, 010450 и 000681.
ОТМЕНЯ нотариален акт № 67, том XIА, рег. № 3112, дело № 22734/1999 година на нотариус Иван Кожухаров, в частта за 1/4 /една четвърт/ идеална част от описаните имоти, а именно : Нива с площ от 6,776 дка. /шест декара седемстотин седемдесет и шест квадратни метра/, трета категория, в местността “Марков гроб”, имот № 020038 /двадесет хиляди и тридесет и осем по КВС, образуван от имот № 020016, при граници : имоти №№ 020037, 020017, 020039 и 020015 ; Нива с площ от 5,336 дка. /пет декара триста тридесет и шест квадратни метра/, четвърта категория, в местността “Ахмакова чешма”, имот № 037017 /тридесет и седем хиляди и седемнадесет/ по КВС, при граници - имоти №№ 037039, 037016, 000385, 037018 и 1/3 /Една трета/ идеална част от Лозе с площ от 1,263 дка. /един декар двеста шестдесет и три квадратни метра/, в местността “Везир баир”, имот № 010449 /десет хиляди четиристотин четиридесет и девет/ по КВС, при граници – имоти №№ 010448, 000680, 010450 и 000681.
ОСЪЖДА Я.Т.П., с ЕГН – **********,***, да заплати на Мария Т.И., с ЕГН – **********,*** сумата от 555 /петстотин петдесет и пет/ лева – разноски по делото.
УКАЗВА на ищцата Мария Т.И., на основание чл. 115 от ЗС, в шестмесечен срок от влизане в сила на решението да извърши отбелязване на отмяната на посочения по горе нотариален акт в съответните книги.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – гр. Бургас.


 
39 ЧНД No 117/2010 Реабилитации чл.85-88а НК З.С.И.   Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 31.05.2010г., в законна сила от 31.05.2010г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА пред Районен съд – Средец съдебното производство по ЧНД № 117 по описа за 2010 г. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – гр. Бургас, по компетентност. Препис от определението да се изпрати на З.С.И..
Определението е окончателно.