РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.06.2010г. до 30.06.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 294/2009 Изменение на издръжка Г.Р.Й. Р.Г.Й. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 17.05.2010г., в законна сила от 01.06.2010г.
Решение № 18.ПРИЕМА за установено по отношение на ответника Р.Г.Й., с ЕГН - **********,***, че са налице основания за прекратяване на издръжката му, определена с решение по Гр.Д. № 69/2008 г. по описа на Районен съд - Средец, а именно: ответника разполага с доходи, от които да се издържа, тъй като същият работи по трудово правоотношение и получава декларирано възнаграждение в размер на 525 лева, а от друга страна предвид влошеното здравословно състояние на ищеца изплащането на издръжка ще съставлява особено затруднение за него.
ПРЕКРАТЯВА изплащането на издръжка на Р.Г.Й., с ЕГН - **********,***, от Г.Р.Й., с ЕГН - **********,***, определена с решение по Гр.Д. № 69/2008 г. на Районен съд - Средец, считано от 11.12.2009 година - датата на сключване на трудовия договор на ответника с Елмек Спорт България
ОСЪЖДА Р.Г.Й., с ЕГН - **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Р.Й., с ЕГН - **********,***, сумата от 105 /сто и пет/ лева - разноски по делото /100 лева възнаграждение на особения представител и 5 лева такса за удостоверение/.
ОСЪЖДА Р.Г.Й., с ЕГН - **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец, сумата от 50 /петдесет/ - държавна такса.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - гр. Бургас в двуседмичен срок от посочената дата за обявяване на решението - 17.05.2010 година, в протокола от съдебното заседание.

 
2 НАХД No 37/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Д.И.Й. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 05.05.2010г., в законна сила от 01.06.2010г.
ПРИЗНАВА Д.И.Й. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.09.2009 година, в землището на гр. Средец, област Бургаска, лесопарк "Водоема", отдел 97, подотдел "Б" на "Държавно горско стопанство" - гр. Средец, без редовно писмено позволително взел и извозил от държавен горски фонд 2 /два/ пространствени кубични метра широколистна дъбова дървесина на стойност 72 /седемдесет и два/ лева, като случая е маловажен - престъпление по чл. 235 ал. 6, във връзка с ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 600 /ШЕСТСТОТИН/ ЛЕВА.
ОСЪЖДА Д.И.Й. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец сумата от 50 /петдесет/ лева - разноски по делото - възнаграждение на вещо лице.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

Д.И.Й.
Глоба 600 лв.
Мотиви от 05.05.2010г.
 
3 НАХД No 120/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Н.П.П. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 01.06.2010г., в законна сила от 01.06.2010г.
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е гр. Средец, 01.06.2010 година
Стоян Георгиев – председател на Районен съд – гр. Средец, в закрито съдебно заседание на 01.06.2010 година, като се запознах с материалите по преписка вх. № 694/31.05.2010 година - НАХД № /2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец,
У С Т А Н О В И Х :
Производството е образувано по предложение на Районна прокуратура – гр. Средец за освобождаване на Н.П.П. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК.
Видно от доказателствата по делото обвиняемият е военнослужещ в поделение 48940 – гр. Бургас.
Предвид на това, производството не е подсъдно на Районен съд – гр. Средец, а съгласно чл. 396 ал. 1 т. 1 от НПК е подсъдно на военен съд.
Във връзка с изложеното, на основание чл. 249 ал. 1, във връзка с чл. 248 ал. 2 т. 1 от НПК, съдебното производство пред Районен съд – гр. Средец следва да бъде прекратено и делото да бъде изпратено на военен прокурор – гр. Сливен, на основание чл. 42 ал. 2 от НПК,
Мотивиран от горното и на основание посочените членове от НПК
Р А З П О Р Е Ж Д А М: ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НАХД № /2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец.
ИЗПРАЩАМ делото на Военна прокуратура - гр. Сливен по компетентност с оглед подсъдността.
Делото да се изпрати на Военна прокуратура – гр. Сливен!
Препис от разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура – гр. Средец и обвиняемия – за сведение!

 
4 НОХД No 95/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Н.Ц.Р. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 18.05.2010г., в законна сила от 02.06.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 18.05.2010 Г. ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Ц.Р. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, общ работник в “Интеринвест пропъртис” ООД - Средец, живущ ***, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.02.2010 година, около 01.54 часа, в гр. Средец, област Бургаска, по ул. “Васил Коларов” управлявал МПС – лек автомобил “Фолксваген” с рег. № А 84 08 КМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,53 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+” с № 0170 – престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. “б” от НК го ОСЪЖДА на “ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки :
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес (чл.42а, ал. 2, т. 1 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА, с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 /три/ пъти седмично ;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ (чл.42а, ал. 2, т. 2 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ОСЕМ МЕСЕЦА ;
3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО – по 200 (двеста) часа годишно за ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ (чл.42а, ал. 2, т. 6 от НК).
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.
СЪДИЯ :

Н.Ц.Р.
пробация-регистрация, срещи за 1г. и 8 месеца и безв.труд по 200 часа годишно за ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ.
Мотиви от 28.05.2010г.
Производството по делото е образувано по повод на обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Средец срещу Н.Ц.Р., с обвинение за това, че на 27.02.2010 година, около 01.54 часа, в гр. Средец, област Бургаска, по ул. “Васил Коларов” управлявал МПС – лек автомобил “Фолксваген” с рег. № А 84 08 КМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,53 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+” с № 0170 – престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.
 
5 Гражданско дело No 305/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци МУНИ - 93 - ЕООД ГР. БУРГАС К.И.П. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 26.02.2010г., в законна сила от 04.06.2010г.
Решение 5/26.02.2010 година Р Е Ш И: ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.И.П., с ЕГН **********,***, че дължи на "МУНИ-93" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, к-с "Славейков", ул. "Яким Якимов" № 3, с ЕИК 102985786, представлявано от Т.И.Д., сумата 932 лева - неизплатен остатък от възнаграждение за ремонт на л. а. "Мазда", модел 323, с ДК№ А 7825 КН, за която е съставена Фактура № 0000006908/21.07.2009 г. и е издадена по реда на чл. 410 от ГПК Заповед № 330/17.09.2009 г. по ч. гр. дело № 245/2009 г. по описа на Районен съд - Средец, ведно със законната лихва от 16.09.2009 г. до окончателното й изплащане.
ОТХВЪРЛЯ предявения от "МУНИ-93" ЕООД - гр. Бургас против К.И.П. иск с правно основание чл. 422 от ГПК за сумата 24,80 лева - мораторна лихва върху главницата за периода 22.07.2009 г. - 16.09.2009 г., за която е издадена по реда на чл. 410 от ГПК Заповед № 330/17.09.2009 г. по ч. гр. дело № 245/2009 г. по описа на Районен съд - Средец
ОСЪЖДА К.И.П. да заплати на "МУНИ-93" ЕООД - гр. Бургас направените по делото разноски в размер на 287,35 лева
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
6 НАХД No 74/2010 Административни дела С.Р.Г. РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ,
К.Г.К.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 19.05.2010г., в законна сила от 05.06.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 80/05.03.2010 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Средец, с което на С.Р.Г., с ЕГН **********,***, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 259, ал. 1, т. 1 от КЗ.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
7 Гражданско дело No 217/2010 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. БУРГАС   Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 19.05.2010г., в законна сила от 08.06.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 459.Прекратява съдебното производство по гражданско дело № /2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец.
Изпраща делото на Районен съд – гр. Сливен по компетентност с оглед подсъдността.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му на молителя, пред Окръжен съд – гр. Бургас.
Препис от определението да се връчи на молителя!
След влизане в сила на определението, делото да се изпрати на Районен съд – гр. Сливен!


 
8 Гражданско дело No 218/2010 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ГР. БУРГАС   Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 19.05.2010г., в законна сила от 08.06.2010г.
№ 460. Прекратява съдебното производство по гражданско дело № /2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец.
Изпраща делото на Районен съд – гр. Сливен по компетентност с оглед подсъдността.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му на молителя, пред Окръжен съд – гр. Бургас.
Препис от определението да се връчи на молителя!
След влизане в сила на определението, делото да се изпрати на Районен съд – гр. Сливен!

 
9 НОХД No 100/2010 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ В.Х.С. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 08.06.2010г., в законна сила от 08.06.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 08.06.2010 ГОД. ОДОБРЯВА постигнатото на 08.06.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на подсъдимия В.Х.С. и подсъдимият В.Х.С. - роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, женен, неосъждан, работи на частно като превозва дърва, живущ ***, с ЕГН: **********, с което подсъдимият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 15.09.2009 год. в гр.Средец, в двора на дома си, на ул.”Цв.Радойнов” № 64 А съхранявал 6 /шест/ пространствени кубични метра широколистна дървесина /дъб/ , на стойност 216 /двеста и шестнадесет/ лева незаконно добити от другиго – неустановена група роми - престъпление по чл.235, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.235, ал.2 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;
На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА наказание „ГЛОБА”.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 100/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

В.Х.С.
Пробация-регистрация и срещи с проб.служ. за 6 месеца.
 
10 ЧНД No 126/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ П.Ж.Ж. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 09.06.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН В 10.00 Ч.
 
11 ЧНД No 127/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ К.А.Б. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 09.06.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН.
 
12 Гражданско дело No 29/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ПК СЕПТЕМВРИ ГР. СРЕДЕЦ ДЖЕСИ СТИЛ ЕООД ГР. БУРГАС Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 20.04.2010г., в законна сила от 10.06.2010г.
№ 14.ОСЪЖДА "ДЖЕСИ СТИЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник", бл. 98, вх. В, ет. 1, с ЕИК 102863889, представлявано от И.К.Д., на основание чл. 233, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД, във връзка с чл. 13 от Договор за наем от 02.02.2004 г., да предаде на ПК "СЕПТЕМВРИ", със седалище и адрес на управление гр. Средец, пл. "Георги Димитров" № 1, с ЕИК 102003050, представлявано от Петьо Георгиев Колеолов, помещение със застроена площ 140 кв. м. на първи етаж и сутеренен етаж в гр. Средец, ул. "Комсомолска", бл. 6, поради прекратяване на сключения между страните наемен договор от 02.02.2004 г.
ОСЪЖДА "ДЖЕСИ СТИЛ" ЕООД - гр. Бургас да заплати на ПК "СЕПТЕМВРИ" - гр. Средец направените по делото разноски в размер на 230 лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Бургас в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 
13 НОХД No 75/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ К.П.Г.,
И.Я.Х.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Присъда от 26.05.2010г., в законна сила от 11.06.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 26.05.2010 Г.ПРИЗНАВА подсъдимия К.П.Г. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, с начално образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, през месец септември 2009 г. в гр. Средец, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с И.Я.Х., отнел чужди движими вещи – 6 /шест/ броя топчета покривна изолация – полизол, на обща стойност 360 лева /триста и шестдесет лева/, от владението на “Рубин 2006” ЕООД с управител Милчо Х.Г., без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” от НК, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието в затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното наказание.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Я.Х. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, без образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, през месец септември 2009 г. в гр. Средец, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с К.П.Г., отнел чужди движими вещи – 6 /шест/ броя топчета покривна изолация – полизол, на обща стойност 360 лева /триста и шестдесет лева/, от владението на “Рубин 2006” ЕООД с управител Милчо Х.Г., без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б” от НК, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б” от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието в затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното наказание.
ОСЪЖДА подсъдимите К.П.Г., с ЕГН ********** и И.Я.Х., с ЕГН **********, да заплатят в полза на държавния бюджет, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата 30 /тридесет/ лева – разноски по делото за възнаграждение на вещо лице.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

К.П.Г.
ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛОС СТРОГ РЕЖИМ.
И.Я.Х.
ЕДНА ГОДИНА ЛОС СТРОГ РЕЖИМ
Мотиви от 02.06.2010г.
МОТИВИ към Присъда № 80/26.05.2010 г., постановена по НОХД № 75/2010 г., по описа на Районен съд – гр. Средец

Производството по делото е образувано по предявени от Районна прокуратура – гр. Средец обвинения против К.П.Г. за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” от НК и против И.Я.Х. за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” и б. “б” от НК – за това, че при условията на опасен рецидив, през месец септември 2009 г. в гр. Средец, след предварителен сговор и в съучастие помежду си като извършители, отнели чужди движими вещи – 6 /шест/ броя топчета покривна изолация – полизол, на обща стойност 360 лева /триста и шестдесет лева/, от владението на “Рубин 2006” ЕООД с управител Милчо Х.Г., без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да ги присвоят.

 
14 НОХД No 129/2010 ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я П-В БРАКА,СЕМЕЙСТВ.И МЛАДЕЖТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ С.М.Й. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 14.06.2010г., в законна сила от 14.06.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 14.06.2010 Г. ОДОБРЯВА сключеното на 08.06.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, поддържано в съдебно заседание от РАЙОНЕН ПРОКУРОР ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемата С.М.Й. и обвиняемата С.М.Й. - роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, неомъжена, неосъждана, безработна, живуща ***2, с ЕГН - **********, с което обвиняемата се признава за ВИНОВНА за това, че през месец септември 2009 г. в с.Дебелт, общ.Средец като била бременна дала съгласие за продажба на детето си в Република Гърция преди раждането му - престъпление чл.182б ал.2, във връзка с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.182б ал.2, във връзка с ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК й НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 129/2010 година по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


С.М.Й.
ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛОС УСЛОВНО ТРИ ГОДИНИ.
 
15 Гражданско дело No 258/2009 Облигационни искове ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД ГР. РУСЕ Т.С.К. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 14.01.2010г., в законна сила от 15.06.2010г.
РЕШЕНИЕ № 60.ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Т.С.К., с ЕГН - **********,***, ДЪЛЖИ на "Еконт Експрес" ООД, ЕИК 117047646, със седалище и адрес на управление - гр. Русе, бул. "Тутракан" 11, представлявано от Николай Събев - управител, Павел Пенчев и Валентин Пенчев - прокуристи, сумата от 2570,69 лв. /две хиляди петстотин и седемдесет лева и шестдесет и девет стотинки/, представляваща : наложена ограничена имуществена отговорност - 918,68 лева, със Заповед № К-681/30.12.2008 година на управителя на "Еконт Експрес" ООД ; наложена ограничена имуществена отговорност - 837,01 лева, със Заповед № К-30/29.01.2009 година на управителя на "Еконт Експрес" ООД ; обезщетение на стойност 450 лева, представляващи три пъти стойността на обучението в случай на дисциплинарно уволнение преди изтичане на 6-месечния срок, за който се е задължил да работи при работодателя след придобиване на квалификацията, съгласно договор за придобиване на квалификация - т.3.5. и обезщетение по чл. 221 ал. 2 от КТ в размер на 365 лева.
ОТХВЪРЛЯ предявената претенция от "Еконт Експрес" ООД, ЕИК 117047646, със седалище и адрес на управление - гр. Русе, бул. "Тутракан" 11, представлявано от Николай Събев - управител, Павел Пенчев и Валентин Пенчев против Т.С.К., с ЕГН - **********,***, за приемане на установено, че Т.С.К. дължи на "Еконт Експрес" ООД сума над уважения размер от 2570,69 лв. /две хиляди петстотин и седемдесет лева и шестдесет и девет стотинки/, до предявения размер от 2833,20 лв. /две хиляди осемстотин тридесет и три лева и двадесет стотинки/ - сумите за : ДОД - 32,97 лева ; ДОО - 9,05 лева ; УПФ - 2,72 лева ; ЗОО - 3,96 лева ; за раб. облекло - 50,30 лева ; ЗО непл. отпуск - 8,42 лева ; удр. минал месец - 90,92 лева ; аванс - 300 лева и обезщетение чл. 221 ал. 2 от КТ над размера от 365 лева, до предявения от 483,01 лева, като недоказана.
ОСЪЖДА Т.С.К., с ЕГН - **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на "Еконт Експрес" ООД, ЕИК 117047646, със седалище и адрес на управление - гр. Русе, бул. "Тутракан" 11, представлявано от Николай Събев - управител, Павел Пенчев и Валентин Пенчев сумата от 415,26 лв. /четиристотин и петнадесет лева и двадесет и шест стотинки/ - разноски по делото, съразмерно с уважената част от иска /адвокатско възнаграждение и държавна такса/.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - гр. Бургас. 
16 НОХД No 102/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ А.И.Н. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 01.06.2010г., в законна сила от 17.06.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ НА 01.06.2010 Г. ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.Н. - роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, без образование, безработен, неженен, осъждан, с ЕГН – ********** за ВИНОВЕН в това, че през месец февруари 2010 година, в с. Малина, област Бургаска, при условията на “опасен рецидив”, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот отнел чужди движими вещи : 30 литра домашна гроздова ракия на стойност 180 /сто и осемдесет/ лева ; 2 кг. пчелен мед на стойност 13 /тринадесет/ лева ; 3 бр. домашни одеала на стойност 51 /петдесет и един/ лева и 4 бр. ножове на стойност 6,30 лв. /шест лева и тридесет стотинки/, всичко на обща стойност 250,30 лв. /двеста и петдесет лева и тридесет стотинки/, от владението на С.Ж.И., без съгласието му и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по : чл. 196 ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 195 ал. 1 т. 3, във връзка с чл. 194 ал. 1, във връзка с чл. 29 ал. 1 б. “а” от НК, поради което и на основание чл. 196 ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 195 ал. 1 т. 3, във връзка с чл. 194 ал. 1, във връзка с чл. 29 ал. 1 б. “а” от НКи чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален “СТРОГ” режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА подсъдимия А.И.Н. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата от 30 /тридесет/ лева – разноски по делото.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

А.И.Н.
ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС СТРОГ РЕЖИМ.
Мотиви от 14.06.2010г.
 
17 ЧНД No 140/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР.СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ П.Х.Ц. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 18.06.2010г., в законна сила от 18.06.2010г.
разпита е проведен
 
18 Гражданско дело No 140/2010 Издръжка Р.Г.С. Г.Х.М.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.СРЕДЕЦ
Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 09.06.2010г., в законна сила от 22.06.2010г.
О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 140/2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – гр. Бургас в едноседмичен срок от връчването му.

 
19 НАХД No 70/2010 По ЗД по пътищата С.Р.Г. РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ,
К.Г.К.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 02.06.2010г., в законна сила от 22.06.2010г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 79/05.03.2010 година на началника на РУ на МВР – гр. Средец, с което на основание чл. 183 ал. 3 т. 7 от ЗДвП на С.Р.Г. ***, с ЕГН - ********** е наложено наказание “глоба” в размер на 30 /тридесет/ лева ; на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП - “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС ; на основание чл. 183 ал. 4 т. 7 от ЗДвП - наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева и на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 от ЗДвП - наказание “глоба” в размер на 300 /триста/ лева, за това, че вписано : “на 18.02.2010 година, около 17. 00 часа, в гр. Средец, на кръстовище с. Дюлево – изхода за гр. Ямбол, управлява лек автомобил с рег. № А 3032 ВН, който е технически неизправен – не светят фаровете и пътепоказателите, водачът не представя СУна МПС – справка невалидно свидетелство от 09.12.2008 година, автомобила е без предна регистрационна табела и водачът не е поставил обезопасителен колан.”, в частта на наложените наказания на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП - “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС и на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 от ЗДвП - “глоба” в размер на 300 /триста/ лева, като намаля същите, както следва : на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП – от “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС на “глоба” в размер на 100 /сто/ лева и 3 /три/ месеца лишаване от право да управлява МПС и на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 от ЗДвП – от “глоба” в размер на 300 /триста/ лева на “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева.
ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалите части.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
20 Гражданско дело No 23/2009 Вещни искове М.Т.И. Я.Т.П.,
С.Т.Б.,
С.П.И.,
И.Д.И.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 31.05.2010г., в законна сила от 23.06.2010г.
Решение № 19.ОСЪЖДА Я.Т.П., с ЕГН – **********,*** да предаде на Мария Т.И., с ЕГН – **********,***, владението върху 1/4 /една четвърт/ идеална част от описаните в нотариален акт № 67, том XIА, рег. № 3112, дело № 22734/1999 година на нотариус Иван Кожухаров, недвижими имоти, находящи се в землището на с. Зорница, област Бургаска, а именно : Нива с площ от 6,776 дка. /шест декара седемстотин седемдесет и шест квадратни метра/, трета категория, в местността “Марков гроб”, имот № 020038 /двадесет хиляди и тридесет и осем по КВС, образуван от имот № 020016, при граници : имоти №№ 020037, 020017, 020039 и 020015 ; Нива с площ от 5,336 дка. /пет декара триста тридесет и шест квадратни метра/, четвърта категория, в местността “Ахмакова чешма”, имот № 037017 /тридесет и седем хиляди и седемнадесет/ по КВС, при граници - имоти №№ 037039, 037016, 000385, 037018 и 1/3 /Една трета/ идеална част от Лозе с площ от 1,263 дка. /един декар двеста шестдесет и три квадратни метра/, в местността “Везир баир”, имот № 010449 /десет хиляди четиристотин четиридесет и девет/ по КВС, при граници – имоти №№ 010448, 000680, 010450 и 000681.
ОТМЕНЯ нотариален акт № 67, том XIА, рег. № 3112, дело № 22734/1999 година на нотариус Иван Кожухаров, в частта за 1/4 /една четвърт/ идеална част от описаните имоти, а именно : Нива с площ от 6,776 дка. /шест декара седемстотин седемдесет и шест квадратни метра/, трета категория, в местността “Марков гроб”, имот № 020038 /двадесет хиляди и тридесет и осем по КВС, образуван от имот № 020016, при граници : имоти №№ 020037, 020017, 020039 и 020015 ; Нива с площ от 5,336 дка. /пет декара триста тридесет и шест квадратни метра/, четвърта категория, в местността “Ахмакова чешма”, имот № 037017 /тридесет и седем хиляди и седемнадесет/ по КВС, при граници - имоти №№ 037039, 037016, 000385, 037018 и 1/3 /Една трета/ идеална част от Лозе с площ от 1,263 дка. /един декар двеста шестдесет и три квадратни метра/, в местността “Везир баир”, имот № 010449 /десет хиляди четиристотин четиридесет и девет/ по КВС, при граници – имоти №№ 010448, 000680, 010450 и 000681.
ОСЪЖДА Я.Т.П., с ЕГН – **********,***, да заплати на Мария Т.И., с ЕГН – **********,*** сумата от 555 /петстотин петдесет и пет/ лева – разноски по делото.
УКАЗВА на ищцата Мария Т.И., на основание чл. 115 от ЗС, в шестмесечен срок от влизане в сила на решението да извърши отбелязване на отмяната на посочения по горе нотариален акт в съответните книги.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – гр. Бургас.


 
21 НАХД No 64/2010 Административни дела М.Т.С. РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ,
Р.К.В.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 02.06.2010г., в законна сила от 23.06.2010г.
Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 103/08.03.2010 година на Началника на РУ на МВР – гр. Средец, с което на основание чл. 315 ал. 1 т. 1 от Кодекса за застраховането /КЗ/ на М.Т.С., с ЕГН – **********,***, е наложено наказание глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за това, че “на 23.02.2010 година, около 23.10 часа, ф. “Промет”, разклон Раков дол посока Дебелт, управлява лек автомобил с рег. № А 54 93 АМ, за който няма застраховка “Гражданска отговорност” към момента на проверката 23.02.2010 година”, като неправилно и незаконосъобразно.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Бургас по в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
22 НАХД No 71/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ А.Р.Д. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 03.06.2010г., в законна сила от 23.06.2010г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА А.Р.Д. – роден на *** ***, български гражданин, безработен, неженен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.09.2009 година, в землището на с. Драчево, област Бургаска, отдел 181е на “Държавно горско стопанство” – гр. Средец, без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от държавен горски фонд 2 /два/ пространствени кубични метра широколистна дървесина /дъб и цер/ на стойност 72 /седемдесет и два/ лева, като случая е маловажен – престъпление по чл. 235 ал. 6, във връзка с ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.
ОСЪЖДА А.Р.Д. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата от 50 /петдесет/ лева – разноски по делото - възнаграждение на вещо лице.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

А.Р.Д.
глоба 1000 лева.
Мотиви от 03.06.2010г.
 
23 НАХД No 82/2010 По ЗД по пътищата Д.Т.Я. РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ,
М.П.М.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 03.06.2010г., в законна сила от 23.06.2010г.
Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 141/30.03.2010 г. на Началника на РУ на МВР – гр. Средец, с което на Д.Т.Я., с ЕГН **********,***, на основание чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба и лишаване от право да управлява МПС – за нарушение по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА РАЗМЕРА на наказанието глоба от 100 лева на 50 лева и на наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на срок от един месец.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
24 Гражданско дело No 210/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие Л.А.Г. А.М.К. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 14.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
Съдът, като взе предвид, че молителката оттегля подадената молба, намира, че производството по делото следва да бъде прекратено, поради което и
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 210/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – гр.Бургас в 7-дневен срок от днес за молителя и от връчване на съобщението за извършителя на насилието.

 
25 Гражданско дело No 160/2010 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СОЗОПОЛ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 14.06.2010г., в законна сила от 26.06.2010г.
Р Е Ш И : ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето СТОЯН ЗЛАТКОВ Х., с ЕГН **********,***.
НАСТАНЯВА детето СТОЯН ЗЛАТКОВ Х., с ЕГН **********, в семейството на И.С.Х., с ЕГН **********,***, за срок от пет години или до промяна на обстоятелствата.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в 7-дневен срок от връчването му на страните.
Решението подлежи на незабавно изпълнение.
След влизането му в сила заверен препис да се изпрати на Д “СП” – Созопол.

 
26 ЧНД No 105/2010 Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ А.Д.Ш. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 10.06.2010г., в законна сила от 26.06.2010г.
РАЙОНЕН СЪД на 10.06.2010 год. на основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения А.Д.Ш., с ЕГН **********,***, к-с “Меден рудник”, бл 59, вх. А, ет. 3, ап. 7, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по влезлите в сила присъди по НОХД 177/2009 г. и по НОХД № 97/2010 г., двете по описа на РС – Средец, пробация при следните пробационни мерки:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и четири месеца с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично.
2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и четири месеца.
3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на сто часа годишно за две поредни години.
На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието пробация по НОХД № 177/2009 г.:
1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от четири месеца и четири дни.
2. Осем проведени планувани задължителни срещи с пробационен служител.
3. 100 часа положен безвъзмезден труд в полза на обществото за първата година.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Бургас в 15-дневен срок от днес.

А.Д.Ш.
общо наказание - пробация-регистрация и срещи с проб.служ за една година и четири месеца и труд 100 часа за две поредни години.
Мотиви от 10.06.2010г.
 
27 НОХД No 106/2010 Гл.V. Измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ М.А.С. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Присъда от 10.06.2010г., в законна сила от 26.06.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 10.06.2010 год. ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.С. - роден на *** ***, живущ ***, к-с “Меден рудник”, ул. “Преображенска” № 25, български гражданин, българин, със средно-специално образование, женен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив, на 08.03.2010 г., в с. Дебелт, Община Средец, Бургаска област, с цел да набави за себе си имотна облага, представяйки се за длъжностно лице, възбудил и поддържал заблуждение у Д.А.И. ***, с което й причинил имотна вреда в размер на 194 лева – престъпление по чл. 211, вр. чл. 210, ал. 1, т. 1, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” и “б” от НК, поради което и на основание чл. 211, вр. чл. 210, ал. 1, т. 1, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. “а” и “б” от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА И СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието в затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален “СТРОГ” режим за изтърпяване на наложеното наказание.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

М.А.С.
ЕДНА ГОДИНА И СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛОС СТРОГ РЕЖИМ
Мотиви от 21.06.2010г.
 
28 ЧНД No 142/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ СОНЯ ПЕТРОВА И.Г.Г. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН В 9.50 ЧАСА