РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2010г. до 30.04.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 47/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ПЛАСМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ АД СРЕДЕЦ СВЕТЛИНА - ГЕРМАНОВ 2005 ЕООД БУРГАС Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 01.04.2010г., в законна сила от 21.04.2010г.
Определение № 283. Прекратява съдебното производство по гражданско дело № 47/2010 година по описа на Районен съд - гр. Средец.
Изпраща делото на Районен съд - гр. Бургас по компетентност с оглед подсъдността.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд - гр. Средец.
Препис от определението да се връчи на страните, като на ищеца "Пластмасови изделия" АД се връчат преписи и от възражението и отговора!
След влизане в сила на определението, делото да се изпрати на Районен съд - гр. Бургас!


 
2 Гражданско дело No 295/2009 Изменение на издръжка Г.Р.Й. М.Г.Й. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 06.04.2010г., в законна сила от 14.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 06.04.2010 г. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.Д.№ 295/2009 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.
 
3 НЧХД No 34/2010 НЧХД М.Н.К. С.Д.Н. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 06.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
Съдът констатира, че между страните е постигнато помирение, което е основание за прекратяване на производството, поради което на основание чл.24 ал.4 т.3 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 34/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

 
4 НАХД No 26/2010 По ЗД по пътищата Я.Д.Д. НАЧАЛНИК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ - ГЕОРГИ ИВАНОВ,
С.К.Ж.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 07.04.2010г., в законна сила от 27.04.2010г.
НП-отменено РЕШЕНИЕ № 30/07.04.2010 г.Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 823/22.12.2008 година на Началника на РУ на МВР - гр. Средец, с което на основание, вписано : "чл. 180 ал. 1 т. 1 предлож. 9 от ЗДвП на Я.Д.Д. ***, с ЕГН - **********, е наложено наказание глоба в размер на 100 /сто/ лева и са отнети 9 к.т., като е вписано, че е за това, че "на 07.12.2009 година, около 09.05 часа, в гр. Средец по ул. "Софроний Врачански", до МБАЛ, управлявайки лек автомобил с рег. № А 76 65 КА, при движение на заден ход удря паркирания лек автомобил с № А 58 65 АТ - нарушение на чл. 44 ал. 1 от ЗДвП", като неправилно и незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
5 НОХД No 38/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ И.П.И. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 07.04.2010г., в законна сила от 23.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 07.04.2010 г. ПРИЗНАВА подсъдимия И.П.И. - роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, с основно образование, женен, животновъд, осъждан, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на "продължавано престъпление", през месец септември 2009 година, в землището на с. Долно Ябълково, област Бургаска, местността "Големия Орман", от временен склад за дърва на Държавно горско стопанство - Средец, отнел чужди движими вещи - 20 пространствени кубически метра дърва за огрев - метровки на стойност 720 /седемстотин и двадесет/ лева, собственост на ЕТ "С.П.", от владението на Н.С.Б., без съгласието му и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194 ал. 1, във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 194 ал. 1, във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки :
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес (чл.42а, ал. 2, т. 1 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично ;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ (чл.42а, ал. 2, т. 2 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ;
3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО - по 150 (сто и петдесет) часа годишно за две поредни години (чл.42а, ал. 2, т. 6 от НК).
ОСЪЖДА И.П.И. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец сумата от 55 /петдесет и пет/ лева - разноски по делото.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

И.П.И.
пробация регистрация и срещи за една година и шест месеца и безв.труд по 150 часа годишно за две поредни години.
Мотиви от 22.04.2010г.
Производството по делото е образувано по повод на обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Средец срещу И.П.И., с обвинение в това, че при условията на "продължавано престъпление", през месец септември 2009 година, в землището на с. Долно Ябълково, област Бургаска, местността "Големия Орман", от временен склад за дърва на Държавно горско стопанство - Средец, отнел чужди движими вещи - 20 пространствени кубически метра дърва за огрев - метровки на стойност 720 /седемстотин и двадесет/ лева, собственост на ЕТ "С.П.", от владението на Н.С.Б., без съгласието му и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194 ал. 1, във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК.
 
6 ЧГД No 114/2010 Отказ от наследство Щ.М.Н.   Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 08.04.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
ДА СЕ ВПИШЕ.
 
7 НАХД No 27/2010 По ЗГ и ЗЛОД Й.И.М. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР. БУРГАС,
Я.С.М.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 09.04.2010г.
РЕШЕНИЕ № 32/09.04.2010 година :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 142/16.11.2009 година на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Бургас, с което на основание чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча на Й.И.М., с ЕГН - **********,***, е наложена глоба в размер на 110 /сто и десет/ лева, на основание чл. 94 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложено наказание "лишаване от право на ловуване" за срок от три години, за това, че - вписано : "на 01.11.2009 година, на територията на ДГС Бургас, в землището на с. Дебелт, община Средец, в м. "Сипела", в отд. 69в ловува като се движи със сглобено и извадено от калъфа оръжие, извън населено място, с писмено разрешително за дребен дивеч, но ловува извън определените в него места за ловуване и без да е убил или уловил дивеч", като неправилно и незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
8 Гражданско дело No 101/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие М.Г.И. И.М.И. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 12.04.2010г., в законна сила от 21.04.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 295.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 101/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в 1-седмичен срок от връчването му на молителката.

 
9 Гражданско дело No 297/2009 Изменение на издръжка С.Д.И. Д.В.И.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.СРЕДЕЦ
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 14.04.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
РЕШЕНИЕ № 12.ИЗМЕНЯ на основание чл. 150 от СК размера на определената по гражданско дело № 81/2006 г. по описа на Районен съд - Средец издръжка, която Д.В.И., с ЕГН **********,***, е бил осъден да заплаща на С.Д.И., с ЕГН **********,***, чрез нейната майка и законен представител П.М.И., с ЕГН **********, като УВЕЛИЧАВА същата от 45 лева на 100 лева месечно, платима на С.Д.И., с ЕГН **********,***, със съгласието на нейната майка и законен представител П.М.И., с ЕГН **********, считано от 17.11.2009 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства.
ОСЪЖДА Д.В.И., с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на РС - Средец държавна такса в размер на 79,20 лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Бургас в 2-седмичен срок от връчването му на страните.


 
10 Гражданско дело No 103/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие Т.Ю.К. П.Д.К. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 14.04.2010г., в законна сила от 28.04.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 318.ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 103/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в 1-седмичен срок от връчването му на молителката.

 
11 ЧНД No 80/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ СОНЯ ПЕТРОВА Т.Д.Д. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 16.04.2010г., в законна сила от 16.04.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН.
 
12 Гражданско дело No 29/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ПК СЕПТЕМВРИ ГР. СРЕДЕЦ ДЖЕСИ СТИЛ ЕООД ГР. БУРГАС Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 20.04.2010г., в законна сила от 10.06.2010г.
№ 14.ОСЪЖДА "ДЖЕСИ СТИЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж. к. "Меден рудник", бл. 98, вх. В, ет. 1, с ЕИК 102863889, представлявано от И.К.Д., на основание чл. 233, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД, във връзка с чл. 13 от Договор за наем от 02.02.2004 г., да предаде на ПК "СЕПТЕМВРИ", със седалище и адрес на управление гр. Средец, пл. "Георги Димитров" № 1, с ЕИК 102003050, представлявано от Петьо Георгиев Колеолов, помещение със застроена площ 140 кв. м. на първи етаж и сутеренен етаж в гр. Средец, ул. "Комсомолска", бл. 6, поради прекратяване на сключения между страните наемен договор от 02.02.2004 г.
ОСЪЖДА "ДЖЕСИ СТИЛ" ЕООД - гр. Бургас да заплати на ПК "СЕПТЕМВРИ" - гр. Средец направените по делото разноски в размер на 230 лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Бургас в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 
13 НОХД No 77/2010 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Р.В.Д. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 20.04.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ ОДОБРЯВА сключеното на 08.04.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия Р.Д.В. и обвиняемият Р.В.Д. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че през месец декември 2009 год., в с.Драчево, общ.Средец осъществил неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа на "ЕВН-България" АД и неправомерно въздействал върху уред за търговско измерване на електрическа енергия - електромер с фабричен № 0034385, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия до 05.02.2010 год. - престъпление чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК му НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 1 /една/ година и 2 /два/ месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице - 3 /три/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 1 /една/ година и 2 /два/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА.
Поради незначителната стойност на иззетото веществено доказателство 1 бр.кабел от ел.табло - с бяла изолация и оголени краища, същото да се унищожи.


Р.В.Д.
пробация-регистрация и срещи с проб.служ. за 1 година и 2 месеца и труд 100 часа за ЕДНА ГОДИНА.
 
14 НОХД No 78/2010 Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ И.С.Ш. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 20.04.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГРАД СРЕДЕЦ ОДОБРЯВА сключеното на 12.04.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат Д.Л. ***, като защитник на обвиняемия И.С. Андонов и обвиняемият И.С. АНДОНОВ - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование - ученик 12 клас в ПГС "Пеньо Пенев" - гр.Бургас, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 09.02.2010 год., в с.Дебелт, общ.Средец без надлежно разрешение придобил и държал високорискови наркотични вещества - четири броя саморъчно свити цигари от коноп с тегло 0,699 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол - 5,80% на стойност 4,19 лева, като случая е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл.354а, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от НК и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание "ГЛОБА" в размер на 350 /ТРИСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.


ОСЪЖДА обвиняемият И.С. АНДОНОВ да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр.Средец направените по делото разноски в размер на 42,00 лв. /четиридесет и два/ лева - за изготвяне на експертиза.


И.С.Ш.
ГЛОБА 350 ЛВ.
 
15 НОХД No 79/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Г.И.Г. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 20.04.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 20.04.2010 Г. ОДОБРЯВА постигнатото на 20.04.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат МАРИЯНА ДЖЕРМОВА от АК - гр.Бургас, като защитник на подсъдимия Г.И.Г. и подсъдимият Г.И.Г. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, работи като екструдерист във фирма "Металпласт", живущ ***0, с ЕГН - **********, с което подсъдимият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 04.04.2010 г. в гр.Средец, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Опел Фронтера" с рег. № А 1867 КМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,73 промила, установено по надлежният ред - с Алкотест Дрегер 7410+, с фабричен № 0170, след като е осъден с влязла в сила на 13.03.2008 г. присъда по НОХД № 19/2008 г. по описа на Районен съд - гр.Средец за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК - престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2 от НК и чл.55 ал.1 т.2б."б" от НК НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 1 /една/ година и 3 /три/ месеца, изразяваща се в явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3 /три/ пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 1 /една/ година и 3 /три/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото - по 100 /сто/ часа годишно за 2 /две/ поредни години.

На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане на съдебния акт в сила.


Г.И.Г.
ПРОБАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ И СРЕЩИ ЗА 1 ГОДИНА И 3 МЕСЕЦА И БЕЗВ.ТРУД ПО СТО ЧАСА ЗА 2 ПОРЕДНИ ГОДИНИ.
 
16 НАХД No 51/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Х.С.А. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 21.04.2010г., в законна сила от 12.05.2010г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Х.С.А., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец ноември 2009 г. до 31.12.2009 г. си е служил с контролни знаци, издадени за друго МПС, а именно табели с регистрационен № А8112ВМ, отнасящи се за лек автомобил "ВАЗ 2105", поставени на лек автомобил "Форд Фиеста"- престъпление по чл. 345 от НК, поради което и на основание чл. 78 а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.
На обвиняемия да се върнат лек автомобил "Форд Фиеста", бял на цвят и регистрационни табели с № А 81 12 ВМ от МПС "ВАЗ 2105", иззети с 2 бр. Протоколи за доброволно предаване от 31.12.2009 г., след влизане на решението в сила.
Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от обявяването му.

Х.С.А.
глоба 500 лв.
Мотиви от 21.04.2010г.
 
17 НАХД No 67/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Д.Г.Д. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 21.04.2010г., в законна сила от 13.05.2010г.
РЕШЕНИЕ № 49/21.04.2010г.ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Г.Д., роден на *** ***, български гражданин, българин, с основно образование, вдовец, пенсионер, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец март 2009 г. до 28.09.2009 г. в с. Дебелт, ул. "Цвятко Радойнов" № 76, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на фирма "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас - Технически район Средец, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78 а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия Д.Г.Д. да заплати направените по делото разноски в размер на 50 лева в полза на държавния бюджет.
Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от обявяването му.

Д.Г.Д.
глоба 500 лева
Мотиви от 21.04.2010г.
 
18 НАХД No 65/2010 По ЗД по пътищата С.Я.Ц. РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ,
К.Г.К.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 22.04.2010г., в законна сила от 23.07.2010г.
НП-отменено ,РЕШЕНИЕ № 47/22.04.2010 Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 841/06.01.2010 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Средец, с което на С.Я.Ц., с ЕГН **********,***, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗДвП кумулативно са наложени административни наказания глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца - за нарушение по чл. 5, ал. 2, т. 3 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева - за нарушение по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
19 НОХД No 83/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Д.С.К. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 22.04.2010 год. ОДОБРЯВА сключеното на 19.04.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, поддържано в съдебно заседание от ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия Д.С.К. и обвиняемият Д.С.К. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, /поснастоящем в с.Сърнево, общ.Карнобат/, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 23/24.06.2007 год., в гр.Средец, ул."Христо Ботев" № 39, от магазин за хранителни стоки, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство - лост, отнел от владението на Мария Вълчева Янчева парична сума от 300 /триста/ лева, без съгласието на владелеца с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр.чл.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр.чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №83/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

Д.С.К.
три месеца ЛОС условно ТРИ ГОДИНИ.
 
20 НОХД No 84/2010 Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Т.А.Т. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 22.04.2010 год. ОДОБРЯВА сключеното на 19.04.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, поддържано в съдебно заседание от ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия Т.А.Т. и обвиняемият Т.А.Т. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, работещ като пастир, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 10.01.2010 год., около 16.00 часа, в гр.Средец, в района на "Вълчаново ханче", при условията на "опасен рецидив", извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред, а именно: демонстративно уринирал пред полицейските служители Николай Дамянов Средков, Антим Савов Димитров и Илиян Дамянов Средков; нарекъл същите "скапани ченгета", "тъпи полицаи", "гадни полицаи"; неизпълнил разпореждане на полицейските служители да се легитимира и отправил псувни, обидни ценизми и заплахи срещу тях; извадил нож срещу полицейските служители и оказал съпротива при задържане - всичко това изразяващо явно неуважение към обществото - престъпление по чл.325, ал.4, вр.ал.1, вр.чл.29, ал.1, б."а" и "б" от НК, поради което и на основание чл.325, ал.4, във връзка с ал.1, във връзка с чл.29, ал.1, б."а" и "б" от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален "СТРОГ" режим, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОТНЕМА на осн.чл.53, ал.1, б."а" от НК в полза на
държавата иззетото вещественно доказателство 1 бр. нож от автомат "Калашников" АК - 47 СССР, като поради незначителната му стойност същото да се унищожи.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 84/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

Т.А.Т.
ТРИ МЕСЕЦА ЛОС, СТРОГ РЕЖИМ
 
21 Гражданско дело No 299/2009 Делби М.Г.С.,
М.С.Д.
Л.С.Ш. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 26.04.2010г.
Решение № 10. ДОПУСКА съдебна делба между : М.С.Г., с ЕГН - **********,*** ; М.С.Д., с ЕГН - **********,*** и Л.С.Ш., с ЕГН - **********,***, по отношение на следния недвижим имот, находящ се в гр. Средец, област Бургаска, а именно :
Дворно място с площ от 960 /деветстотин и шестдесет/ квадратни метра - по документ за собственост и 949 /деветстотин четиридесет и девет/ квадратни метра - по скица, представляващо УПИ с планоснимачен номер XXII 1491 /двадесет и втори - хиляда четиристотин деветдесет и едно/, в квартал 87 /осемдесет и седем/ по плана на гр. Средец, образуван от имот 501.1491 /петстотин и едно точка хиляда четиристотин деветдесет и едно/, при граници: улица, УПИ XXIII 1492, УПИ IV 1477, УПИ XVII 1489 и УПИ XXI 1490,1491, ведно с построените в дворното място ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 70 /седемдесет/ квадратни метра и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 28 /двадесет и осем/ квадратни метра, при следните квоти :
- за М.С.Г., с ЕГН - ********** - */8 /шест осми/ или 3/4 /три четвърти/ идеални части от дворното място и по 1/3 /една трета идеална част от двуетажната масивна жилищна сграда и стопанската постройка ;
- за М.С.Д., с ЕГН - ********** - */8 /една осма/ идеална част от дворното място и по 1/3 /една трета идеална част от двуетажната масивна жилищна сграда и стопанската постройка ;
- за Л.С.Ш., с ЕГН - ********** - */8 /една осма/ идеална част от дворното място и по 1/3 /една трета идеална част от двуетажната масивна жилищна сграда и стопанската постройка.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
22 Гражданско дело No 11/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД ГР. СОФИЯ Г.Г.Д. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
Решение № 9.ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Г.Г.Д., с ЕГН - **********,***, в качеството си на кредитополучател по договор за потребителски кредит № 4313010288 от 05.03.2007 година, дължи на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД - ЕИК 121554961, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 52-54, представлявано от Валентин Ангелов Гълъбов - изпълнителен директор, в качеството му на кредитодател по същия договор, изпълнение на парично задължение в размер на 322,42 лв. (триста двадесет и два лева и четиридесет и две стотинки) - неиздължена сума по договора /неизплатени месечни вноски/.
ОСЪЖДА Г.Г.Д., с ЕГН - **********, ДА ЗАПЛАТИ на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД - ЕИК 121554961, сумата от 125 /сто двадесет и пет/ лева - разноски по делото - държавна такса и юрисконсултско възнаграждение.
Решението не подлежи на обжалване.
В едномесечен срок от връчването на неприсъственото решение ответникът може да поиска от въззивния съд /Окръжен съд - гр. Бургас/ неговата отмяна, ако е бил лишен от възможност да участва в делото поради : 1. ненадлежно връчване на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание ; 2. невъзможност да узнае своевременно за връчването на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание поради особени непредвидени обстоятелства ; 3. невъзможност да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.


 
23 ЧНД No 86/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ А.Р.Д. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
Разпита е проведен.
 
24 ЧНД No 87/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ А.Р.Д. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
Разпита е проведен.
 
25 ЧНД No 88/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ А.Р.Д. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
Разпита е проведен.
 
26 ЧНД No 89/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ Р.В.Д. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
Разпита е проведен.
 
27 ЧНД No 90/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ Р.В.Д. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
Разпита е проведен.
 
28 Гражданско дело No 357/2009 Искове по СК Й.А.М. И.Д.Д.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.БУРГАС
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 27.04.2010г., в законна сила от 05.05.2010г.
Съдът намира, че постигнато при горепосочените условия споразумение между страните по делото не противоречи на закона и добрите нрави, поради което, на основание чл.234 ал.1 от ГПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба в горния смисъл.
На основание чл.78, ал.9 от ГПК на ищеца Й.А.М. по първоначалния иск да се върне половината от внесената държавна такса в размер на 15 /петнадесет/ лева.
На основание чл.78, ал.9 от ГПК на ищцата по насрещния иск И.Д.Д. да се върне половината от внесената държавна такса в размер на 15/петнадесет/ лева.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.Д.№358/2009 година по описа на районен съд - гр.Средец.
Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр.Бургас в едноседмичен срок от днес.

 
29 НОХД No 85/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Ж.А.Ж.,
А.С.К.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 27.04.2010г., в законна сила от 27.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 27.04.2010 год.ОДОБРЯВА сключеното на 22.04.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемите А.С.К. и Ж.А.Ж. и обвиняемите А.С.К. - роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - ********** и Ж.А.Ж. - роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, живущ ***8, с ЕГН - **********, с което обвиняемите се признават за ВИНОВНИ за това, че на 24.10.2010 год. в гр.Средец, в съучастие по между си като извършители, отнели от владението на Мара Иванова Георгиева 10 литра домашна гроздова ракия, 10 литра домашно вино и 10 броя компоти от сливи, всичко на обща стойност 92.10 /деветдесет и два лева и десет стотинки/ лева, без съгласието на владелеца и с намерение противозаконно да ги присвоят, като случаят е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати - престъпление по чл.197, т.2, във връзка с чл.194, ал.3, във връзка с ал.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.197, т.2, във връзка с чл.194, ал.3, във връзка с ал.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК им НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 2 /две/ години, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемите пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице - 2 /два/ пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 2/две/ години;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото - по 200 /двеста/ часа годишно за 2 /две/ поредни години - за всеки от тях

ОСЪЖДА обвиняемите А.С.К. и Ж.А.Ж. да заплатят в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр.Средец направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.


ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 85/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.Ж.А.Ж.
пробация за 2 години.
А.С.К.
пробация за 2 години.
 
30 ЧНД No 96/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ И.А.М.,
С.И.М.,
А.И.М.
Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 27.04.2010г., в законна сила от 27.04.2010г.
Разпита е проведен.
 
31 Гражданско дело No 127/2010 Развод по взаимно съгласие Ж.Г.Г.,
Т.Т.М.
  Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 28.04.2010г., в законна сила от 13.05.2010г.
 
32 НОХД No 68/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ М.Т.П. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Присъда от 28.04.2010г., в законна сила от 14.05.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 28.04.2010 Г. ПРИЗНАВА подсъдимия М.Т.П. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 31.01.2010 г. в с. Дебелт, Община Средец, на ул. "Рила", след предварителен сговор и в съучастие като извършител с непълнолетния Асен Божанов Димитров, чрез използване на техническо средство - клещи, отнел чужди движими вещи - 60 метра медни проводници със сечение 16 кв. мм., на стойност 156 лева /сто петдесет и шест лева/, от владението на "ЕВН България Електроразпределение" АД, без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен - Престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. "а" от НК, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. "а" от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието в затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС първоначален "СТРОГ" режим за изтърпяване на наложеното наказание.
ОСЪЖДА подсъдимия М.Т.П., с ЕГН **********, да заплати на "ЕВН България Електроразпределение" АД, със седалище и адрес ***15552190, представлявано от Михаил Йорданов Томов и Людмила Николова Църцева - Владимирова, сумата 156 лева /сто петдесет и шест лева/, представляваща обезщетение за причинените имуществени вреди от непозволено увреждане - кражба на 60 метра медни проводници със сечение 16 кв. мм., ведно със законната лихва от датата на увреждането - 31.01.2010 г., до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА подсъдимия М.Т.П., с ЕГН **********, да заплати по сметката на Районен съд - гр. Средец държавна такса върху уважения иск в размер на 50 лева /петдесет лева/.
ОСЪЖДА подсъдимия М.Т.П., с ЕГН **********, да заплати в полза на държавния бюджет, по сметка на Районен съд - гр. Средец сумата 40 /четиридесет/ лева - разноски по делото за възнаграждение на вещо лице.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

М.Т.П.
1 г.лос СТРОГ РЕЖИМ
Мотиви от 04.05.2010г.
МОТИВИ към Присъда № 57/28.04.2010 г., постановена по НОХД № 68/2010 г., по описа на Районен съд - гр. Средец


 
33 Гражданско дело No 371/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СВЕТЛИНА - ГЕРМАНОВ 2005 ЕООД БУРГАС ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ АД - ГР. СРЕДЕЦ Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 29.04.2010г., в законна сила от 13.07.2010г.
Решение № 11.ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "Пластмасови Изделия" АД, със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. "Спартак" № 3, с ЕИК 812235868, представлявано от Костадин Ставрев Чолаков, че дължи на "Светлина - Германов 2005" ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Крушевец, Община Созопол, с ЕИК 102918047, представлявано от Герман Димов Германов, сумата 2 996 лева - неизплатен остатък от възнаграждение по Договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на горелка за водогреен котел от 23.09.2008 г., за която сума е съставена Фактура 193/21.01.2009 г. на обща стойност 10 536 лева с ДДС и е издадена по реда на чл. 410 от ГПК Заповед № 363/27.10.2009 г. по ч. гр. дело № 282/2009 г. по описа на Районен съд - Средец, ведно със законната лихва от 27.10.2009 г. до окончателното й изплащане.
ОТХВЪРЛЯ предявения от "Светлина - Германов 2005" ЕООД - с. Крушевец против "Пластмасови Изделия" АД - гр. Средец иск с правно основание чл. 422 от ГПК за разликата от 2 996 лева до пълния предявен размер 3 938,24 лева.
ОСЪЖДА "Пластмасови Изделия" АД - гр. Средец да заплати на "Светлина - Германов 2005" ЕООД - с. Крушевец направените по делото разноски в размер на 479,06 лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
34 Гражданско дело No 146/2010 Други дела А.В.А.   Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 29.04.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 354.ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № /2010 година по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас, в едноседмичен срок от връчването му на молителя.


 
35 Гражданско дело No 292/2009 Развод и недейств. на брака Р.С.П. П.К.П. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 30.04.2010г., в законна сила от 30.04.2010г.
РЕШЕНИЕ № 15.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК брака, сключен на 28.11.1982 г., с акт за граждански брак № 83/28.11.1982 г. на ОбНС Грудово, между П.К.П., с ЕГН ********** и Р.С.П., с ЕГН **********,***, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.К.П. и Р.С.П. споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, както следва:
1. Семейното жилище, находящо се в гр. Средец, ул. "Преображенска", бл. 5, вх. А, ет. 2, ап.4, представляващо двустаен апартамент, ще се ползва от П.К.П., с ЕГН **********, като същият се задължава да заплаща на Р.С.П., с ЕГН **********, месечен наем в размер на 40 /четиридесет/ лева, считано от 01.01.2010 г. до настъпване на правопроменящи обстоятелства, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до окончателното изплащане.
2. След прекратяване на брака бившата съпруга ще носи ПРЕДБРАЧНОТО си фамилно име ХРИСТОВА.
3. Съпрузите не претендират издръжка един от друг след прекратяване на брака.
ОСЪЖДА П.К.П., с ЕГН ********** и Р.С.П., с ЕГН **********, да заплатят по сметката на Районен съд - Средец държавна такса в размер на по 7,50 лева всеки.
Решението не подлежи на обжалване (чл. 330, ал. 5 от ГПК). 
36 Гражданско дело No 32/2010 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.БУРГАС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГРАД СРЕДЕЦ Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 30.04.2010г., в законна сила от 22.05.2010г.
РЕШЕНИЕ № 16.НАСТАНЯВА детето ВИОЛИНА ХРИСТИНОВА Н., ЕГН **********,*** за срок до навършване на 7-годишна възраст.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас в 7-дневен срок от обявяването му на страните.
След влизането му в сила заверен препис да се изпрати на Д"СП"!