РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.05.2010г. до 31.05.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 97/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ А.Д.Ш. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 04.05.2010г., в законна сила от 04.05.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 04.05.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 28.04.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат А.Д. ***, като защитник на обвиняемия А.Д.Ш. и обвиняемият А.Д.Ш. - роден на *** *** Ябълково, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан към момента на деянието, пенсионер, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че през периода от 2008 г. до 11.08.2009 г. в с.Горно Ябълково, общ.Средец си служил с контролни знаци, а именно с регистрационна табела с номер А 2077 АС, издадена за друго МПС, а именно за лек автомобил "ВАЗ 2107", като регистрационната табела е монтирана на лек автомобил "УАЗ-469Б" с № на рама 75180 - престъпление по чл.345 от НК, поради което и на основание чл.345 от НК и чл.55 ал.1 т.2б."б" от НК му НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 97/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

А.Д.Ш.
ПРОБАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ, СРЕЩИ С ПРОБ.СЛУЖ. 8 МЕСЕЦА И БЕЗВ.ТРУД 100 ЧАСА ЗА една година.
 
2 Гражданско дело No 357/2009 Искове по СК Й.А.М. И.Д.Д.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.БУРГАС
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 27.04.2010г., в законна сила от 05.05.2010г.
Съдът намира, че постигнато при горепосочените условия споразумение между страните по делото не противоречи на закона и добрите нрави, поради което, на основание чл.234 ал.1 от ГПК
О П Р Е Д Е Л И:
ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба в горния смисъл.
На основание чл.78, ал.9 от ГПК на ищеца Й.А.М. по първоначалния иск да се върне половината от внесената държавна такса в размер на 15 /петнадесет/ лева.
На основание чл.78, ал.9 от ГПК на ищцата по насрещния иск И.Д.Д. да се върне половината от внесената държавна такса в размер на 15/петнадесет/ лева.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.Д.№358/2009 година по описа на районен съд - гр.Средец.
Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр.Бургас в едноседмичен срок от днес.

 
3 Гражданско дело No 5/2010 Развод и недейств. на брака Д.В.Д. М.В.А. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 05.05.2010г., в законна сила от 05.05.2010г.
Решение № 13.ПРЕКРАТЯВА сключения на 13.04.1989 година граждански брак, за което е съставен акт за граждански брак № 2/13.04.1989 година на кметство с. Недялско, между Д.В. АТАНАСОВА, с ЕГН - **********,*** и М.В.А., с ЕГН - **********,***, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между двамата за следното:
1. ОТНОСНО РОДЕНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА ДЕЦА :
Родените по време на брака деца са пълнолетни и не се налага постановяване УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА, заплащане на месечна издръжка и определяне на режим на лични отношения.
2. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ :
Ползването на семейното жилище - жилищна сграда, находяща се в гр. Средец, ул. "Г. С. Раковски" № 5, се предоставя на двете страни - Д.В. АТАНАСОВА и М.В.А..
3. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА БРАКА :
След прекратяването на брака съпругата Д.В. АТАНАСОВА, с ЕГН - **********, ще възстанови предбрачното си фамилно име - Д..
4. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ :
Съпрузите взаимно не си дължат издръжка след прекратяване на брака.
ОСЪЖДА Д.В. АТАНАСОВА, с ЕГН - **********,*** и М.В.А., с ЕГН - **********,***, да заплатят в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец, държавна такса във връзка с допускането на развода в размер на по 20 /двадесет/ лева - всеки от тях.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
4 НЧХД No 6/2010 НЧХД С.П.С. Ж.Р.Ж. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Присъда от 04.02.2010г., в законна сила от 10.05.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГРАД СРЕДЕЦ на 04.02.2010 година ПРИЗНАВА подсъдимия Ж.Р.Ж., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, женен, работи като селски козар, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 19.12.2009 г., около 16.30 ч., в гр. Средец, до оградата на двора си, находящ се на ул. "Йорданка Николова" № 61, съседен на двора на С.П.С., отправил псувня в присъствието на С.П.С. ***, с ЕГН **********, с която унизил честта и достойнството му - престъпление по чл. 146, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78 А, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.
ОСЪЖДА подсъдимия Ж.Р.Ж., с ЕГН **********, да заплати на С.П.С., с ЕГН **********,***, сумата 50 /петдесет/ лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди от извършеното деяние, ведно със законната лихва от датата на увреждането 19.12.2009 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния претендиран размер 500 лева.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия Ж.Р.Ж. да заплати на тъжителя и граждански ищец С.П.С. направените от последния по делото разноски в размер на 362 лева, както и държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 50 /петдесет/ лева по набирателната сметка на Районен съд - гр. Средец.
Присъдата може да бъде обжалвана пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.


Ж.Р.Ж.
Мотиви от 15.02.2010г.
МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 12/04.02.2010 г., ПОСТАНОВЕНА ПО
НЧХД № 6/2010 г. ПО ОПИСА НА РС - СРЕДЕЦ

Наказателно частен характер дело № 6/2010 г. е образувано по тъжба на С.П.С. *** против Ж.Р.Ж. ***. По тъжбата /след направено уточнение в с. з. на 04.02.2010 г./ е поддържано обвинение за извършено престъпление по чл. 146, ал. 1 от НК, за това, че на 19.12.2009 г., около 16.30 ч., в гр. Средец, подсъдимият нанесъл обида на тъжителя в присъствието на последния, изричайки унизителни за честта и достойнството му думи "Майка ти ще еба...".
С тъжбата против подсъдимия Ж. е предявен граждански иск за обезщетение за неимуществени вреди в размер на 500 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата. Заявена е претенция за присъждане на направените по делото разноски.
В съдебно заседание гражданският ищец и частен тъжител участва лично и с повереник - адвокат. Счита, че от събраните по делото гласни доказателства се установява, че подсъдимият Ж. е осъществил състава на предявеното му обвинение и следва да бъде признат за виновен. Относно предявения граждански иск прави искане да бъде уважен в пълен размер, ведно с законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане, като се присъдят и направените по делото разноски.
Подсъдимият Ж.Р.Ж. участва лично. Не се признава за виновен по повдигнатото му обвинение. По отношение на гражданския иск изразява становище, че не той, а тъжителят следва да плати парите с лихвите.
За да постанови присъдата си, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:
Подсъдимият Ж.Ж. и частният тъжител С.С. притежават съседни дворове, находящи се в гр. Средец, ул. "Йорданка Николова", разделени от ограда от колове и телена мрежа, като адресът на подсъдимия е на № 61. Отношенията на двамата били изострени.
На 19.12.2009 г., около 16.30 ч., С. и съпругът на сестра му Иван Янев Зафиров отишли в двора на тъжителя, за да видят едно куче. В този момент Ж. бил в двора си. Докато Зафиров гледал кучето, подсъдимият напсувал С. на майка, като му казал: "Майката ти ще еба, ще те пребия" и държал половин парче тухла в ръката си. Обидните думи били чути от свидетеля Зафиров, който останал изумен, тъй като преди това не знаел, че съседите имат кавги. Попитал ги: "Какво става тука?" С. не реагирал, не казал нищо на Ж. и заедно със Зафиров излезли от двора. По повод на възникналия инцидент тъжителят бил засегнат, като казал на свидетеля, че е обиден от това, че подсъдимият го псува.
От приложената по делото справка за съдимост се установява, че подсъдимият Ж. е неосъждан.
Възприетата от съда и изложена по-горе фактическа обстановка се установява от части от обясненията на подсъдимия, от показанията на свидетеля Зафиров и от приобщеното по делото писмено доказателство - справка за съдимост.
Съдът не даде вяра на обясненията на подсъдимия Ж., че на инкриминираната дата не е обиждал частния тъжител, като счете, че същите са израз на защитна позиция. Освен това в тази им част се опровергават от показанията на св. Зафиров, който е присъствал на възникналия инцидент и е чул Ж. да отправя към С. обидните думи. Показанията на този свидетел съдържат сведения относно основни факти от предмета на доказване, стоящи в основата на процесния инцидент.
Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:
Изпълнителното деяние на престъплението обида по чл. 146 от НК се изразява в казване или извършване на нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие.
От обективна страна подсъдимият Ж. е осъществил всички признаци от състава на престъплението по чл. 146, ал. 1 от НК, тъй като на 19.12.2009 г. , около 16.30 часа в гр. Средец, в двора си, находящ се на ул. "Йорданка Николова" № 61, съседен на двора на тъжителя С., отправил псувня в присъствието на последния, с която унизил честта и достойнството му.
По делото се установи, че подсъдимият Ж. на посочената дата и място е напсувал частния тъжител С., казвайки му: "Майката ти ще еба...". С изречените думи подсъдимият е изразил своята негативна оценка към личността на тъжителя, която с оглед естеството на изказаното е безспорно, че има унизителен характер за честта и достойнството му, съобразно приетите в обществото порядки за нормално човешко общуване. Това е сторил чрез използване на обидни думи, казани в присъствието на пострадалия, т. е. последният е разполагал с възможността да възприеме обидните думи.
От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия умишлено, при форма на вина пряк умисъл. Той е съзнавал, че казва думи, унизителни за честта и достойнството на частния тъжител, че последният разполага с възможността да ги чуе и е целял думите да бъдат чути от С..
По наказанието:
Санкцията за престъплението по чл. 146 ал. 1 от НК е глоба от хиляда до три хиляди лева, като съдът може да наложи и наказание обществено порицание.
Подсъдимият Ж. не е осъждан и спрямо него не е прилагана разпоредбата на чл. 78 А, ал. 1 от НК, а от престъплението за което беше признат за виновен, не са причинени имуществени вреди.
Ето защо съдът намери, че в настоящия случай са налице всички законови предпоставки за освобождаване на подсъдимия от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. При определяне размера на наказанието, съдът взе предвид чистото съдебно минало и факта, че деянието е със сравнително невисока степен на обществена опасност. Затова съдът, след като на основание чл. 78 А, ал. 1 от НК освободи от наказателна отговорност подсъдимия Ж.Р.Ж., му наложи за престъплението по чл. 146, ал. 1 от НК административно наказание глоба в минималния предвиден в закона размер 500 лева.
Съдът счита, че за постигане целите на индивидуалната и генералната превенция и най-вече за поправяне и превъзпитание на подсъдимия не е наложително да му бъде определена глоба в по-висок размер. Така наложеното наказание е необходимо и достатъчно за оказване на предупредително, превъзпитателно и възпиращо въздействие, както върху самия подсъдим, който следва да коригира държанието си към зачитане на приетите и охранявани от Държавата норми на обществено поведение, така и върху останалите граждани.
По гражданския иск:
Тъй като подсъдимият Ж. беше признат за виновен по предявеното с тъжбата обвинение по чл. 146, ал. 1 от НК , съдът намери гражданския иск за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени на пострадалия С., за частично основателен и доказан. На основание чл. 52 от ЗЗД съдът го уважи по справедливост, като осъди подсъдимия да заплати на частния тъжител сума в размер на 50 лева, съставляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в резултат на извършеното от Ж. престъпно деяние, ведно със законната лихва от 19.12.2009 г. до окончателното изплащане на главницата, като искът за разликата над уважения размер до пълния предявен такъв от 500 лева отхвърли като неоснователен и недоказан. За да уважи иска до този размер, съдът взе предвид степента на засягане на честта на пострадалия С., отрицателното душевно преживяване и прие, че с тази сума ще овъзмезди изцяло пострадалия, за претърпените от него неимуществени вреди.
По разноските:
Съдът осъди подсъдимия Ж. да заплати държавна такса в размер на 50 лева, съобразно уважения размер на гражданския иск на основание чл. 2 от Тарифа за ДТ по ГПК, както и да заплати на осн. чл. 189, ал. 3 от НПК на тъжителя и граждански ищец С. направените по делото разноски в размер на 362 лева.
Така мотивиран, съдът постанови присъдата си.


 
5 Гражданско дело No 297/2009 Изменение на издръжка С.Д.И. Д.В.И.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.СРЕДЕЦ
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 14.04.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
РЕШЕНИЕ № 12.ИЗМЕНЯ на основание чл. 150 от СК размера на определената по гражданско дело № 81/2006 г. по описа на Районен съд - Средец издръжка, която Д.В.И., с ЕГН **********,***, е бил осъден да заплаща на С.Д.И., с ЕГН **********,***, чрез нейната майка и законен представител П.М.И., с ЕГН **********, като УВЕЛИЧАВА същата от 45 лева на 100 лева месечно, платима на С.Д.И., с ЕГН **********,***, със съгласието на нейната майка и законен представител П.М.И., с ЕГН **********, считано от 17.11.2009 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства.
ОСЪЖДА Д.В.И., с ЕГН **********,***, да заплати по сметката на РС - Средец държавна такса в размер на 79,20 лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Бургас в 2-седмичен срок от връчването му на страните.


 
6 НОХД No 91/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Д.Д.Б. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 03.05.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
П Р И С Ъ Д А №62/03.05.2010 ГОДИНА ГР. СРЕДЕЦ
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А РАЙОНЕН СЪД - ГР. СРЕДЕЦ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ
На 03.05. /трети май/ 2010 /две хиляди и десета/ година
В публично заседание, в следния състав :
Съдия : Стоян Георгиев
секретар - Маринка Маринчева
прокурор - Росица Дапчева
като разгледа докладваното от съдия Ст. Георгиев
наказателно от общ характер дело № 91 по описа за 2010 година,
П Р И С Ъ Д И: ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.Б. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, вдовец, неосъждан, пенсионер, живущ ***, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.04.2010 година, в гр. Средец, област Бургаска, управлявал МПС - лек автомобил "ВАЗ 2106" с рег. № А 46 06 ВР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,94 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство "Алкотест Дрегер" 7410+" с № 0170 - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки :
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес (чл.42а, ал. 2, т. 1 от НК), за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично ;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ (чл.42а, ал. 2, т. 2 от НК), за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА ;
ЛИШАВА на основание чл. 343г , във връзка с чл. 37 т. 7 от НК Д.Д.Б. от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване на свидетелството му за управление на МПС от органите на полицията - 18.04.2010 година.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд - гр. Бургас в 7-дневен срок от днес.
СЪДИЯ :
МОТИВИ Производството по делото е образувано по повод на обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Средец срещу Д.Д.Б., с посоченото по-горе обвинение, а именно : за това, че на 18.04.2010 година, в гр. Средец, област Бургаска, управлявал МПС - лек автомобил "ВАЗ 2106" с рег. № А 46 06 ВР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,94 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство "Алкотест Дрегер" 7410+" с № 0170 - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК.
В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението и предлага да се наложат наказания с приложение на чл. 55 от НК, като предвиденото наказание "лишаване от свобода" да се замени с "пробация", при следните пробационни мерки : задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от шест месеца, с периодичност два пъти седмично ; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца, като се наложи и наказание "лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.
Подсъдимият се явява в съдебно заседание. Признава вината си и дава обяснения по съществото на делото. Изразява съжаление и съгласие с предложението на прокурора.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното :
На 18.04.2010 година, подсъдимият бил с автомобила си "ВАЗ 2106" с рег. № А 46 06 ВР на язовира в с. Росеново, област Бургаска. Там, заедно със свой познат употребил алкохол - вино. Около 18.00 часа потеглил за гр. Средец. Той управлявал автомобила. На ул. "Тракия" е бил спрян за проверка от органите на полицията при РУ на МВР - гр. Средец. Същия миришел на алкохол. Бил е проверен за наличие на алкохол в издишания въздух с техническо средство - апарат "Алкотест-дрегер 7410+ с № 0170, който отчел концентрация от 1,94 на хиляда. Контролиращият орган издал на водача талон за изпращане на медицинско изследване, но подсъдимия отказал да го получи и не е отишъл да даде кръв за анализ. Полицейските служители съставили акт на подсъдимия за констатирано административно нарушение. Установено било, че подсъдимия е правоспособен водач на МПС - категории "АВСМТ", на отчет в КАТ - гр. Бургас.
С оглед на горната фактическа обстановка съдът счита, че извършеното от подсъдимия деяние осъществява състава на престъплението по чл. 343б ал.1 от НК - в това, че на 18.04.2010 година, в гр. Средец, област Бургаска, управлявал МПС - лек автомобил "ВАЗ 2106" с рег. № А 46 06 ВР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,94 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство "Алкотест Дрегер" 7410+" с № 0170.
От субективна страна деянието е осъществено при пряк умисъл като форма на вината.
При определяне на вида и размера на наказанието, съдът прецени : степента на обществена опасност на деянието, степента на обществена опасност на дееца, направеното признание, изразеното съжаление за извършеното, липсата на наложени наказания по ЗДвП, съгласно приложената справка и възрастта на подсъдимия, поради което намира за справедливо да бъде определено и наложено наказание при наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, с приложение на чл. 55 от НК, като предвиденото наказание "лишаване от свобода" бъде заменено с "пробация".
Настоящият състав счита за справедливо и че целите на наказанието ще бъдат постигнати в максимална степен, ако бъдат наложени мерките, предложени от прокурора, а именно : ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично ; ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като бъде приложена разпоредбата на чл. 343г , във връзка с чл. 37 т. 7 от НК и да се наложи на подсъдимия и наказание "лишаване от право да управлява МПС". Съдът намери за справедливо размера на това наказание да бъде шест месеца, считано от датата на изземване на свидетелството за управление на МПС от органите на полицията - 18.04.2010 година.
По този начин, с така определените и наложени наказания, съдът намира, че подсъдимият ще се поправи и превъзпита.
Мотивиран от изложеното, съдът постанови присъдата.
СЪДИЯ :


Д.Д.Б.
пробация -регистрация и срещи за 6м. и ЛУМПС 6 МЕСЕЦА
Мотиви от 11.05.2010г.
 
7 ЧНД No 99/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ С.М.Й. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 11.05.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
Разпита е проведен. Искане от следовател при ОСл.О-Бургас.
 
8 НАХД No 51/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Х.С.А. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 21.04.2010г., в законна сила от 12.05.2010г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Х.С.А., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец ноември 2009 г. до 31.12.2009 г. си е служил с контролни знаци, издадени за друго МПС, а именно табели с регистрационен № А8112ВМ, отнасящи се за лек автомобил "ВАЗ 2105", поставени на лек автомобил "Форд Фиеста"- престъпление по чл. 345 от НК, поради което и на основание чл. 78 а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.
На обвиняемия да се върнат лек автомобил "Форд Фиеста", бял на цвят и регистрационни табели с № А 81 12 ВМ от МПС "ВАЗ 2105", иззети с 2 бр. Протоколи за доброволно предаване от 31.12.2009 г., след влизане на решението в сила.
Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от обявяването му.

Х.С.А.
глоба 500 лв.
Мотиви от 21.04.2010г.
 
9 Гражданско дело No 127/2010 Развод по взаимно съгласие Ж.Г.Г.,
Т.Т.М.
  Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 28.04.2010г., в законна сила от 13.05.2010г.
 
10 НАХД No 67/2010 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Д.Г.Д. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 21.04.2010г., в законна сила от 13.05.2010г.
РЕШЕНИЕ № 49/21.04.2010г.ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Г.Д., роден на *** ***, български гражданин, българин, с основно образование, вдовец, пенсионер, неосъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец март 2009 г. до 28.09.2009 г. в с. Дебелт, ул. "Цвятко Радойнов" № 76, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на фирма "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас - Технически район Средец, с което създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 78 а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК обвиняемия Д.Г.Д. да заплати направените по делото разноски в размер на 50 лева в полза на държавния бюджет.
Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от обявяването му.

Д.Г.Д.
глоба 500 лева
Мотиви от 21.04.2010г.
 
11 НОХД No 68/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ М.Т.П. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Присъда от 28.04.2010г., в законна сила от 14.05.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 28.04.2010 Г. ПРИЗНАВА подсъдимия М.Т.П. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 31.01.2010 г. в с. Дебелт, Община Средец, на ул. "Рила", след предварителен сговор и в съучастие като извършител с непълнолетния Асен Божанов Димитров, чрез използване на техническо средство - клещи, отнел чужди движими вещи - 60 метра медни проводници със сечение 16 кв. мм., на стойност 156 лева /сто петдесет и шест лева/, от владението на "ЕВН България Електроразпределение" АД, без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен - Престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. "а" от НК, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. "а" от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието в затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС първоначален "СТРОГ" режим за изтърпяване на наложеното наказание.
ОСЪЖДА подсъдимия М.Т.П., с ЕГН **********, да заплати на "ЕВН България Електроразпределение" АД, със седалище и адрес ***15552190, представлявано от Михаил Йорданов Томов и Людмила Николова Църцева - Владимирова, сумата 156 лева /сто петдесет и шест лева/, представляваща обезщетение за причинените имуществени вреди от непозволено увреждане - кражба на 60 метра медни проводници със сечение 16 кв. мм., ведно със законната лихва от датата на увреждането - 31.01.2010 г., до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА подсъдимия М.Т.П., с ЕГН **********, да заплати по сметката на Районен съд - гр. Средец държавна такса върху уважения иск в размер на 50 лева /петдесет лева/.
ОСЪЖДА подсъдимия М.Т.П., с ЕГН **********, да заплати в полза на държавния бюджет, по сметка на Районен съд - гр. Средец сумата 40 /четиридесет/ лева - разноски по делото за възнаграждение на вещо лице.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

М.Т.П.
1 г.лос СТРОГ РЕЖИМ
Мотиви от 04.05.2010г.
МОТИВИ към Присъда № 57/28.04.2010 г., постановена по НОХД № 68/2010 г., по описа на Районен съд - гр. Средец


 
12 НАХД No 104/2010 По УБДХ   С.М.М.,
С.М.М.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 15.05.2010г., в законна сила от 15.05.2010г.
По изложените съображения и на основание чл. 1 от УБДХ Районен съд - гр. Средец

Р Е Ш И:

НАЛАГА С. МИХАИЛОВ М. - роден на *** ***, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН - ********** и С.М.М. - роден на *** ***, български гражданин, неженен, с начално образование, безработен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН - ********** - административни наказания ГЛОБА в размер на по 100 /сто/ лева - за всеки от тях, за това, че на 21.02.2010 година, около 18.00 часа, в гр. Средец, на ул. "Марица", извършили непристойни прояви, изразяващи се в използване на обидни реплики и сбиване с нанесени удари върху Тошко Атанасов, Елена Атанасова и Васил Атанасов, с което са нарушили обществения ред и спокойствието на присъстващите на мястото на инцидента и живеещите на ул. "Марица".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

С.М.М.
С.М.М.
Мотиви от 15.05.2010г.
 
13 НАХД No 165/2009 По ЗГ и ЗЛОД З.В.Н. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР. БУРГАС,
Я.С.М.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 18.01.2010г., в законна сила от 17.05.2010г.
Решение № 87/18.01.2010 г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 141/16.11.2009 година на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Бургас, с което на основание чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча на З.В.Н., с ЕГН - **********,***, к/с "Металург" бл. 5, вх. 1, ет. 4, е наложена глоба в размер на 110 /стои десет/ лева, на основание чл. 94 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложено наказание "лишаване от право на ловуване" за срок от три години, за това, че - вписано : "на 01.11.2009 година, на територията на ДГС Бургас, в землището на с. Дебелт, в м. "Сипела", в отд. 69в ловува като се движи със сглобено и извадено от калъфа оръжие, извън населено място, с писмено разрешително за дребен дивеч, но ловува извън определените в него места за ловуване и без да е убил или уловил дивеч.", като неправилно и незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
14 НОХД No 101/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ В.В.Т.,
Д.М.Т.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 17.05.2010г., в законна сила от 17.05.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 17.05.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 05.05.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат П.Б. ***, като защитник на обвиняемите В.В.Т. и Д.М.Т. и обвиняемите В.В.Т. - роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - ********** и Д.М.Т. - роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемите се признават за ВИНОВНИ за това, че на 02.04.2010 г. в с.Дюлево, след предварителен сговор и в съучастие по между си като извършители и със Станислав Димов Т., чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство - метален лост, отнел от владението на Бина Костадинова Толева движими вещи, както следва: 2 бр. бензинови горелки на обща стойност 50,00 лева, 1 бр. брадва на стойност 10.00 лева, 10 бр. метални корита - хранилки саморъчно изработени на обща стойност 60.00 лева и 15 бр. метални тръби на обща стойност 16.00 лева, всичко на обща стойност 136.00 лева, без съгласието на владелеца и с намерение противозаконно да присвоят вещите, като Д.М.Т. е действал при условията на повторност - престъпление по чл.195 ал.1 т.3, 4 и 5, във връзка с чл.194 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2 от НК за обвиняемия В.В.Т. и престъпление по чл.195 ал.1 т.3, 4, 5 и 7, във връзка с чл.194 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2, във връзка с чл.28 ал.1 от НК за обвиняемия Д. Митко Т., поради което и:
На основание чл. 197 т. 3, във връзка с чл. 195 ал.1 т.3, 4 и 5, във връзка с чл.194 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2 от НК и чл.55 ал.1 т.2 б."б" от НК на обвиняемия В.В.Т. НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 /сто и петдесет/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.195 ал.1 т.3, 4, 5 и 7, във връзка с чл.194 ал.1, във връзка с чл.20 ал.2, във връзка с чл.28 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК на обвиняемия Д.М.Т. НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален "СТРОГ" режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС.

ОСЪЖДА обвиняемите В.В.Т. и Д.М.Т. да заплатят в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр.Средец направените по делото разноски в размер на 40,00 /четиридесет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 101/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


В.В.Т.
ПРОБАЦИЯ- регистрация и срещи с проб.служител за 10 месеца и безв.труд 150 часа за ЕДНА ГОДИНА.
Д.М.Т.
ТРИ МЕСЕЦА ЛОС - СТРОГ РЕЖИМ.
 
15 Гражданско дело No 71/2010 Други дела М.Ж.Ж.,
К.П.П.
ЗКПУ "БИСТРЕЦ" - С. БИСТРЕЦ Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 03.05.2010г., в законна сила от 18.05.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 362. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 713/2010 година по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в едноседмичен срок от връчване на определението.

 
16 НАХД No 144/2009 Административни дела Ж.Р.Ж. ОБЩИНА СРЕДЕЦ,
М.К.Г.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 09.12.2009г., в законна сила от 18.05.2010г.
Решение 78/09.12.2009 г.- Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 122/08.09.2009 година на Кмета на Община Средец, с което на Ж.Р.Ж., с ЕГН - **********,***, е наложено наказание "глоба" в размер на 200 /двеста/ лева, вписано : "на основание чл. 53 ал. 1 от ЗАНН и във връзка с чл. 34 ал. 1 от Наредба за опазване на обществения ред и околната среда", за това, че: вписано : "На 07.08.2009 година, около 08.00 часа, в гр. Средец, на ул. "Йорданка Николова" № 61, отглежда в паянтови постройки в двора си 30 /тридесет/ броя кози, двора и улицата са замърсени от изпражненията им и при извеждането и прибирането им се пускат свободно в зелените площи, с което е нарушил чл. 20 и чл. 20а, чл. 21 т. 1 от Наредба за опазване на обществения ред и околната среда", в частта на наложеното наказание, като намалява същото от "глоба" в размер на 200 лева, на "глоба" в размер на 100 /сто/ лева.
Потвърждава наказателното постановление в останалите части..
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
17 Гражданско дело No 239/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие М.А.А. А.Б.А.,
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР - ГР. СРЕДЕЦ
Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 04.05.2010г., в законна сила от 19.05.2010г.
Определение № 376.ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 239/2009 година по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
18 ЧНД No 58/2010 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Р.А.К. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 03.05.2010г., в законна сила от 19.05.2010г.
На основание чл. 69 ал. 2 от НК и чл. 68 ал. 1 от НК, Районен съд - гр. Средец

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 69 ал. 2 от НК Р.А.К. - роден на *** ***, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, към момента в Затвора Бургас, с ЕГН - **********., от изтърпяване на част от наложеното по НОХД № 22/2008 година по описа на Районен съд - гр. Средец наказание, а именно- за частта от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИВЕЖДА в изпълнение останалата част от наказанието по НОХД № 22/2008 година по описа на Районен съд - гр. Средец, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС осъдения да изтърпи наказанието в затвор - затворническо общежитие от закрит тип.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален "СТРОГ" режим за изтърпяване на наложеното наказание.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

 
19 НОХД No 103/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ А.С.Т. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 19.05.2010г., в законна сила от 19.05.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 19.05.2010 Г. ОДОБРЯВА сключеното на 11.05.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат АНТОН ДАРАКЧИЕВ от АК - гр.Бургас, като защитник на обвиняемия А.С.Т. и обвиняемият А.С.Т. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 02.05.2010 г. в гр.Средец управлявал моторно превозно средство – лек автомобил м.”Рено 19” с рег. № А 9440 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,46 промила, установено по надлежният ред – с техническо средство “Алкотест дрегер 7410+” с фабричен № 0170 - престъпление по чл.343б ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.2б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ЕДНА ГОДИНА, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ЕДНА ГОДИНА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от 02.05.2010 г

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 103/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

А.С.Т.
 
20 НОХД No 108/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ И.Й.Д. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 19.05.2010г., в законна сила от 19.05.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 19.05.2010 Г. ОДОБРЯВА сключеното на 18.05.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия И.Й.Д. и обвиняемият И.Й.Д. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, студент в БСУ, живущ ***, с ЕГН – **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 08.05.2010 г., около 01.15 часа в гр.Средец, обл.Бургас, централна градска част, пред сградата на Община Средец, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено Меган”, с ДГ№ А 7683 КА с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,63 /едно цяло шестдесет и три/ на хиляда, установено по надлежният ред с „Алкотест дрегер” 7410+, с фабричен № 0170 - престъпление по чл.343б ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.2б.”б” от НК му НАЛАГА наказание ”ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес /чл.42а ал.2 т.1 от НК/ - за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител /чл.42а ал.2 т.2 от НК - за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА /чл.42а ал.2 т.6 от НК/

На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, считано от 08.05.2010 г. – датата на изземване на свидетелството му за управление на МПС.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 108/2010 г. по описа на Районен съд – гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.И.Й.Д.
 
21 Гражданско дело No 32/2010 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.БУРГАС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГРАД СРЕДЕЦ Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 30.04.2010г., в законна сила от 22.05.2010г.
РЕШЕНИЕ № 16.НАСТАНЯВА детето ВИОЛИНА ХРИСТИНОВА Н., ЕГН **********,*** за срок до навършване на 7-годишна възраст.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас в 7-дневен срок от обявяването му на страните.
След влизането му в сила заверен препис да се изпрати на Д"СП"!


 
22 НОХД No 98/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ М.В.А. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 25.05.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 25.05.2010 год. ОДОБРЯВА постигнатото на 25.05.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец – РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на подсъдимия М.В.А. и подсъдимият М.В.А. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан/реабилитиран/, безработен, живущ ***, в момента временно живущ ***, к/с „Бенковски” бл.18, вх.Ж, ет.5, ап.139, с ЕГН – **********, с което подсъдимият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 22.02.2010 г. в гр.Средец, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот, отнел от владението на С.Д.М. един брой златна гривна 10,49 грама от 14 к.злато и един златен пръстен със зелен камък от 7,03 грама от 14 к. злато на обща стойност 690.00 лева, без съгласието й и с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати - престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр.чл.194, ал.1 от НК , поради което и на основание чл.197 т.3, във връзка с чл.195, ал.1, т.3, във връзка с чл.194, ал.1 от НК и чл.54 от НК НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.
ОСЪЖДА подсъдимият М.В.А. да заплати направените по делото разноски за възнаграждение на експерт, в размер на 35 /тридесет и пет/ лева, по сметка на Районен съд – гр.Средец.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 98/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.


М.В.А.
3 месеца ЛОС УСЛОВНО ТРИ ГОДИНИ.
 
23 Гражданско дело No 116/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие А.П.Я. П.А.П.,
Г.Г.Й.,
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР - ГР. СРЕДЕЦ
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 03.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
Съдът, като констатира, че молителя е починал и като взе предвид характера на производството, намира, че настоящото производство следва да бъде прекратено, поради което
О П Р Е Д Е Л И :
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 116/2010 година по описа на Районен съд - гр. Средец.

 
24 Гражданско дело No 257/2009 Развод по взаимно съгласие М.С.Т. Т.Я.Т.,
ДИРЕКЦИЯ"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СРЕДЕЦ
Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 04.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 384.ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 257/2009 година по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
25 ЧНД No 117/2010 Реабилитации чл.85-88а НК З.С.И.   Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 31.05.2010г., в законна сила от 31.05.2010г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА пред Районен съд – Средец съдебното производство по ЧНД № 117 по описа за 2010 г. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – гр. Бургас, по компетентност. Препис от определението да се изпрати на З.С.И..
Определението е окончателно.