РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ
Справка за свършените дела
за периода от 01.03.2010г. до 31.03.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 33/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ СОНЯ ПЕТРОВА Т.Т.Д. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 01.03.2010г., в законна сила от 01.03.2010г.
Разпита е проведен в 11.00 ч.
 
2 ЧНД No 35/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР.СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ А.И.Н. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 02.03.2010г., в законна сила от 02.03.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН.
 
3 НОХД No 28/2010 ГЛ.VIII. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ Д-ТА НА Д.ОРГ. И ОБЩ.ОРГ-ИИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ Б.С.С. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 04.03.2010г., в законна сила от 04.03.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ ОДОБРЯВА постигнатото на 04.03.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат Т.Н. ***, като защитник на подсъдимият Б.С.С. - роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, с което подсъдимият се признава за ВИНОВЕН за това, че в условията на продължавано престъпление на 06.09.2009 год. в гр.Средец , обл.Бургас, в заведение на ул."Поп Андрей" № 18а, не изпълнил Заповед за незабавна защита от домашно насилие, издадена на 04.08.2009 год. по Гр.Д. №204/2009 год. по описа на Районен съд - гр.Средец и на 31.10.2009 год. в гр.Средец, обл.Бургас, в заведение, находящо се на ул."Поп Андрей" №18а, не изпълнил Заповед за защита от домашно насилие, издадена на 04.09.2009 год. по Гр.Д. №204/2009 год. по описа на Районен съд - гр.Средец - престъпление по чл.296, ал1, вр.чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.296, ал1, вр.чл.26, ал.1 от НК и чл.55 от НК му НАЛАГА наказание "ГЛОБА" в размер на 200 /ДВЕСТА/ ЛЕВА.

Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ЗАЛИЧАВА от списъка на призованите лица, допуснатите до разпит свидетели.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 28/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.

Б.С.С.
ГЛОБА 200ЛВ.
 
4 Гражданско дело No 36/2010 Развод по взаимно съгласие Р.А.А.,
Т.Я.А.
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.СРЕДЕЦ Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 05.03.2010г., в законна сила от 05.03.2010г.
Решение № 7.ПРЕКРАТЯВА сключения на 18.04.1992 година, граждански брак, за което е съставен акт за граждански брак № 20/18.04.1992 година на Община Несебър, между Р.А.А., с ЕГН - **********,***, к/с "Лазур", ул. "Плиска" № 23, вх. 1, ет. 5 и Т.Я.А., с ЕГН - **********,***, к/с "Лазур", ул. "Плиска" № 23, вх. 1, ет. 5, двамата със съдебен адрес - гр. Бургас, ул. "Тр. Китанчев" № 23 ет. 1, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между двамата за следното:
1. ОТНОСНО РОДЕНОТО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА ДЕТЕ :
УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото по време на брака дете Р. Руменов А., с ЕГН - **********, се предоставя на майката Т.Я.А., с ЕГН - **********, като детето ще живее при нея.
Бащата Р.А.А., с ЕГН - **********, ще заплаща на сина си Р. Руменов А., с ЕГН - **********, със съгласието на майката и негов законен представител Т.Я.А. месечна издръжка в размер на 100 /сто/ лева, платими до 10-то число на текущия месец, начиная от влизане в сила на настоящото решение, до настъпването на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката.
Бащата Р.А.А., с ЕГН - **********, ще осъществява лични контакти със сина си Р. Руменов А., с ЕГН - **********, по всяко време, без ограничения.
2. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ :
Ползването на семейното жилище - апартамент, тип мезонет, находящо се в гр. Бургас, к/с "Лазур", ул. "Плиска" № 23, вх. 1, ет. 5, се предоставя на съпруга - Р.А.А., с ЕГН - **********.
*. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА БРАКА :
След прекратяването на брака съпругата Т.Я.А., с ЕГН - **********, ще запази брачното си фамилно име - А..
4. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ :
Съпрузите взаимно не си дължат издръжка след прекратяване на брака.
5. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ :
Придобитите по време на брака движими вещи съпрузите са поделили по между си извънсъдебно и нямат взаимни претенции във връзка със собствеността върху тях. По време на брака си не са придобивали влогове и/или други банкови сметки, представляващи СИО.
ПОСТАВЯ СЕ В ДЯЛ на Р.А.А., с ЕГН - **********, придобития по време на брака недвижим имот - апартамент тип мезонет, находящ се в гр. Бургас, к/с "Лазур", ул. "Плиска" № 23, вх. 1, ет. 5, в жилищна сграда, построена въз основа на отстъпено право на строеж върху дворно място, за което е отреден парцел XVIII-533 /осемнадесети - петстотин тридесет и три/ в кв. 38 /тридесет и осем/ по плана на гр. Бургас с площ от 438 кв.м. /четиристотин тридесет и осем квадратни метра/, с граници : ул. "Плиска", парцели - XIX-491, XVII-532 и XVI-528, състоящ се от : дневна-трапезария, кухня, две спални, баня, WC, килер и антре на първо ниво на мезонета, което ниво е с площ от 180,62 кв.м., /сто и осемдесет цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/, находящо се на целия пети жилищен етаж на сградата ; спалня, гардеробно, кабинет, баня-WC, антре и открита тераса във второ ниво на мезонета, което ниво е с площ от 83,35 кв.м. /осемдесет и три цяло и тридесет и пет квадратни метра/ за жилищната площ и 52,22 кв.м. /петдесет и две цяло и двадесет и два квадратни метра/ площ на откритата тераса, находящо се на целия тавански етаж на сградата, при граници : от всички страни - външен зид, отгоре - подпокривно пространство, отдолу - Златка Маджукова и Димитър Чантов, заедно с гаражна клетка № 2 /две/, с площ от 17,04 кв.м. /седемнадесет цяло и четири стотни квадратни метра/, с граници : северозапад - външен зид, югодапад - скл. помещение на Н. Йорданов, югоизток - коридор, североизток - външен зид, находяща се в сутеренния етаж, складово помещение № 9 /девет/, с площ от 51,72 кв.м. /петдесет и едно цяло и седемдесет и две стотни квадратни метра/, с граници : югозапад - калканен зид, северозапад - стълбищна клетка, североизток - гаражна клетка на Н. Йорданов, югоизток . външен зид и избено помещение № 5 /пет/, с площ от 5,50 кв.м. /пет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, с граници : югозапад - абонатна станция, северозапад - проход, североизток - изба на Константинов, югоизток коридор, находяща се в сутерена на сградата, ведно с 20,469% /двадесет цяло и четиристотин шестдесет и девет хилядни процента/ от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 356,92 кв.м. /триста петдесет и шест цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място.
Данъчната оценка на описания недвижим имот е 412475,20 лв. /четиристотин и дванадесет хиляди и четиристотин седемдесет и пет лева и двадесет стотинки/.
За уравняване на дяловете Р.А.А., с ЕГН - **********, ЩЕ ЗАПЛАТИ на Т.Я.А., с ЕГН - **********, сумата от 90 000 /деветдесет хиляди/ лева - в срок до 31.10.2010 година.
ОСЪЖДА Р.А.А., с ЕГН - **********,***, к/с "Лазур", ул. "Плиска" № 23, вх. 1, ет. 5, да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец : държавна такса във връзка с допускането на развода в размер на 20 /двадесет/ лева ; държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 72 /седемдесет и два/ лева и държавна такса върху стойността на дяла си - 8249,50 лв. /осем хиляди, двеста четиридесет и девет лева и петдесет стотинки/.
ОСЪЖДА Т.Я.А., с ЕГН - **********,***, к/с "Лазур", ул. "Плиска" № 23, вх. 1, ет. 5, да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец : държавна такса във връзка с допускането на развода в размер на 20 /двадесет/ лева и държавна такса върху стойността на дяла си - 1800 /хиляда и осемстотин/ лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
5 Гражданско дело No 270/2009 Изменение на издръжка М.Н.П. Н.П.П.,
ДИРЕКЦИЯ"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СРЕДЕЦ
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 08.03.2010г., в законна сила от 26.03.2010г.
РЕШЕНИЕ № 6.ИЗМЕНЯ размера на издръжката, присъдена с Определение по гражданско дело № 4/2007 година по описа на Районен съд - гр. Средец, като я УВЕЛИЧАВА от 50 лева на 90 /деветдесет/ лева.
ОСЪЖДА Н.П.П., с ЕГН - **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на детето си М.Н.П. - род. на *** година, с ЕГН - ********** чрез майката и негов законен представител Р.П.П., с ЕГН - **********, месечна издръжка в размер на 90 /деветдесет/ лева, начиная от датата на завеждането на исковата молба в съда - 08.10.2009 година до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като иска в останалата част, до предявения размер от 100 /сто/ лева ОТХВЪРЛЯ като недоказан.
ОСЪЖДА Н.П.П., с ЕГН - **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.П.П., с ЕГН - **********, сумата от 205 /двеста и пет/ лева - разноски по делото.
ОСЪЖДА Н.П.П., с ЕГН - **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец, сумата от 57,60 /петдесет и седем лева и шестдесет стотинки/ - държавна такса върху увеличената издръжка.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението относно издръжката.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - гр. Бургас в двуседмичен срок от посочената дата за обявяване на решението - 11.03.2010 година, в протокола от съдебното заседание.


 
6 НОХД No 20/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Т.А.Р. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 10.03.2010г., в законна сила от 26.03.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.А.Р. - роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на "повторност", на 27.08.2009 година, в гр.Средец, отнел от владението на М.Я.Т., движими вещи - дрелка, ъглошлайф, метална кутия с комплект бургии /свредла/ и брезентова раница, на обща стойност 110 /сто и десет/ лева, без съгласието на владелеца и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195 ал. 1 т. 7, във връзка с чл.194 ал. 1, във връзка с чл. 28 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.195 ал. 1 т. 7, във връзка с чл.194 ал. 1, във връзка с чл. 28 ал. 1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален "СТРОГ" режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА подсъдимия Т.А.Р. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец сумата от 40 /четиридесет/ лева - разноски по делото.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

Т.А.Р.
четири месеца ЛОС строг режим
Мотиви от 17.03.2010г.
М О Т И В И НОХДело № 20/2010 година

Производството по делото е образувано по повод на обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Средец срещу Т.А.Р. с обвинение в това, че при условията на "повторност", на 27.08.2009 година, в гр.Средец, отнел от владението на М.Я.Т., движими вещи - дрелка на стойност 35 лева, ъглошлайф на стойност 60 лева, метална кутия с комплект 12 бургии /свредла/ на стойност 12 лева и брезентова раница на стойност 3 лева, всичко на обща стойност 110 /сто и десет/ лева, без съгласието на владелеца и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195 ал. 1 т. 7, във връзка с чл.194 ал. 1, във връзка с чл. 28 ал. 1 от НК.

 
7 НОХД No 36/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Р.А.К. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 10.03.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 02.03.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия Р.А.К. и обвиняемият Р.А.К. - роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че през периода 30.10.2009 г. - 01.11.2009 г. в с.Дебелт, при условията на повторност, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство - лост, отнел от владението на Христо Колев Маринов метален варел, чугунена мивка, метална масичка, 5 бр.тръби и 10 кг. дребно желязо - скрап на обща стойност 46,40 лева, без съгласието му и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.195 ал.1 т.3, 4 и 7, вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.28 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.3, 4 и 7, вр. с чл.194 ал.1, вр. с чл.28 ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60 ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален "СТРОГ" режим, на основание чл.61 т.2 от ЗИНЗС.
ОСЪЖДА обвиняемият Р.А.К. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр.Средец направените по делото разноски в размер на 30,00 /тридесет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 36/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

Р.А.К.
ТРИ МЕСЕЦА ЛОС-СТРОГ РЕЖИМ.
 
8 НЧХД No 25/2010 НЧХД М.П.П. И.С.С. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 11.03.2010г., в законна сила от 27.03.2010г.
ПРЕКРАТЕНО, ПОРАДИ СПОГОДБА.
 
9 ЧНД No 40/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ К.П.Г. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 12.03.2010г., в законна сила от 12.03.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН
 
10 ЧНД No 41/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ И.Я.Х. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 12.03.2010г., в законна сила от 12.03.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН
 
11 ЧГД No 74/2010 Други ЧГД Д.П.И.,
Т.П.Д.
  Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 15.03.2010г., в законна сила от 15.03.2010г.
РАЗРЕШАВА ДА ЗАКРИЯТ ВЛОГА ОТ БАНКА ДСК.ДА СЕ ИЗДАДЕ СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ.
 
12 НАХД No 16/2010 Административни дела С.П.С. НАЧАЛНИК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ - ГЕОРГИ ИВАНОВ,
С.К.Ж.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 15.03.2010г., в законна сила от 14.04.2010г.
Решение № 27/15.03.2010 г. ОТМЕНЯ НП 4/06.01.2010 година на Началника на РУ на МВР гр. Средец, с което на С.П.С., с ЕГН **********,***-Б-13, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ е наложено адм.наказание глоба в размер на 400 лева, за нарушение по чл. 259, т.1,2 от КЗ.. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
 
13 ЧНД No 42/2010 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ СОНЯ ПЕТРОВА   Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 15.03.2010г., в законна сила от 15.03.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН НА 13.03.2010 Г. ПО ДЕЖУРСТВО /СЪБОТА/.
 
14 ЧНД No 43/2010 Други дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ С.М.Й. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 15.03.2010г., в законна сила от 15.03.2010г.
Р Е Ш И :
ПОСТАНОВЯВА РАЗКРИВАНЕ на информация, съставляваща "банкова тайна" от Банка "ДСК" АД - клон Средец, относно лицето С.М.Й. с ЕГН - **********, за периода от 01.09.2009 година до 31.12.2009 година в следния обхват :
1. Има ли извършена на името на С.Й. банкова операция по обмен на валута - евро в български левове, на коя дата, в какво количество, с какъв документ е осъществена операцията?
2. Има ли разкрита банкова сметка *** С.Й., от коя дата, за каква сума?
3. Има ли внасяни други суми или направени преводи на суми по сметката й, кога и от кое лице?
ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за разкриване на посочените сведения, които да се предадат на прокурор при Районна прокуратура - гр. Средец Росица Дапчева.
Решението е окончателно.

 
15 НОХД No 39/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Ф.К.Б. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 17.03.2010г., в законна сила от 17.03.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГРАД СРЕД на 17.03.2010 година ОДОБРЯВА сключеното на 10.03.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат А.Д. ***, като защитник на обвиняемия Ф.К.Б. и обвиняемият
Ф.К.Б. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, не работи, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че при условията на продължавано престъпление, на 20.10.2008 г., на 10.02.2009 г., на 07.04.2009 г. и на 28.05.2009 год. в гр.Средец управлявал моторни превозни средства, както следва: на 20.10.2008 г. - лек автомобил "Рено 19" с рег.№ А 8168 АН, на 10.02.2009 г. и на 07.04.2009 г. - лек автомобил "Фолксваген Транспортер" с рег.№ А 6608 КН и на 28.05.2009 г. - мотопед с неустановена марка, без да притежава съответно свидетелство за управление, в 1-годишен срок от наказанието му по административен ред - с Наказателно постановление № 6479/29.04.2008 г. на нач.група в сектор ПП-КАТ, ОДП-Бургас, в сила от 16.10.2008 г. - за същото деяние - управление на МПС без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл.343в, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343в, ал.2, във връзка с чл.26, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б."б" от НК му НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ЕДНА ГОДИНА, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично ;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ЕДНА ГОДИНА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150/сто и петдесет/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА.ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 39/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.

Ф.К.Б.
Пробация-зад.рег. 1 година, срещи с проб.служ. 1 година, безв.труд 150 часа за 1 година.
 
16 ЧНД No 45/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ СОНЯ ПЕТРОВА М.А.С. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 17.03.2010г., в законна сила от 17.03.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН В 10.40 часа.
 
17 ЧНД No 46/2010 Разпит на свидетел - чл.223 НПК РУМВР - ГР.СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ   Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 17.03.2010г., в законна сила от 17.03.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН В 11,10 Ч.
 
18 ЧНД No 47/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР.СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ А.М.Р. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 17.03.2010г., в законна сила от 17.03.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН В 13.30 Ч.
 
19 НАХД No 12/2010 По ЗД по пътищата Р.В.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР - ГР. СРЕДЕЦ,
М.П.М.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 22.03.2010г., в законна сила от 09.04.2010г.
НП-измененоР Е Ш И :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 817/15.12.2009 година на началника на РУ на МВР - гр. Средец, в частта, в която на Р.В.Д. ***, с ЕГН - **********, на основание чл. 175 ал. 1 т. 4 от ЗДвП са наложени наказания "глоба" в размер на 200 /двеста/ лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 6 /шест/ месеца, като намаля същите както следва : "глоба" от 200 /двеста/ лева на "глоба" в размер на 50 /петдесет/ лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 6 /шест/ месеца на "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 1 /един/ месец.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 817/15.12.2009 година на началника на РУ на МВР - гр. Средец, в останалата част, като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
20 НАХД No 22/2010 По ЗД по пътищата Т.Г.М. НАЧАЛНИК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ - ГЕОРГИ ИВАНОВ,
Д.Г.Ч.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 22.03.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
НП-изменено Решение 26/22.03.2010 г.Р Е Ш И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на Т.Г.М., с ЕГН **********,***, в частта против Наказателно постановление № 830/22.12.2009 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Средец, с което на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 10 лева - за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 22/2010 г. по описа на РС - Средец в тази част.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 830/22.12.2009 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Средец, в частта, с която на Т.Г.М. на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за нарушение по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА РАЗМЕРА на наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от осемнадесет месеца на срок от дванадесет месеца.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 830/22.12.2009 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Средец в останалата му част, с която на Т.Г.М. на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева - за нарушение по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
21 ЧНД No 59/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ СОНЯ ПЕТРОВА М.Т.П. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 22.03.2010г., в законна сила от 22.03.2010г.
Да се образува ДНЧД.Разпита е проведен в 13,10 ч.
 
22 ЧНД No 60/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ СОНЯ ПЕТРОВА,
Х.С.Г.
  Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 22.03.2010г., в законна сила от 22.03.2010г.
Да се образува ДНЧД. Разпита е проведен в 11.15 ч.
 
23 НАХД No 8/2010 По ЗГ и ЗЛОД Г.И.Т. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГР. БУРГАС,
Я.С.М.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 23.03.2010г., в законна сила от 10.04.2010г.
Решение 24/23.03.2010- Р Е Ш И :ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 143/16.11.2009 година на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Бургас, с което на основание чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча на Г.И.Т., с ЕГН - **********,***, е наложена глоба в размер на 110 /стои десет/ лева, на основание чл. 94 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложено наказание "лишаване от право на ловуване" за срок от три години, за това, че - вписано : "на 01.11.2009 година, на територията на ДГС Бургас, в землището на с. Дебелт, в м. "Сипела", в отд. 69в ловува като се движи със сглобено и извадено от калъфа оръжие, извън населено място, с писмено разрешително за дребен дивеч, но ловува извън определените в него места за ловуване и без да е убил или уловил дивеч.", като неправилно и незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
24 НАХД No 13/2010 По ЗД по пътищата Х.С.А. НАЧАЛНИК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ - ГЕОРГИ ИВАНОВ,
М.П.М.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 24.03.2010г., в законна сила от 13.04.2010г.
Решение 21/24.03.2010 година. Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 839/06.01.2010 година на началника на РУ на МВР - гр. Средец, в частта, в която на Х.С.А. ***, с ЕГН - **********, е наложено наказание на основание чл. 177 ал. 1 т. 1 от ЗДвП - глоба в размер на 300 /триста/ лева, за това, че на 31.12.2009 година, около 01.10 часа, в гр. Средец, до бензиностанция "Петрол", управлява лек автомобил с рег. А 8112 ВМ, без да притежава СУМПС - лишен - за нарушение по чл. 150 от ЗДвП, като неправилно и незаконосъобразно.
ПРЕКРАТЯВА производството, в частта относно обжалването на наложеното наказание "глоба" в размер на 10 /десет/ лева на основание чл. 183 ал. 1 т. 1 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
25 НАХД No 30/2010 По ЗД по пътищата Е.Н.О. НАЧАЛНИК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ - ГЕОРГИ ИВАНОВ,
К.Г.К.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 25.03.2010г., в законна сила от 13.04.2010г.
Решение 29/25.03.2010 г. Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на Е.Н.О., с ЕГН **********,***, в частта против Наказателно постановление № 818/15.12.2009 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Средец, с което на жалбоподателя на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 2 от ЗДвП и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 30/2010 г. по описа на РС - Средец в тази част.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 818/15.12.2009 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Средец, в останалата му част, в която на жалбоподателя на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева - за нарушение по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП и на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец - за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
26 ЧНД No 62/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ С.М.Й. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 26.03.2010г., в законна сила от 26.03.2010г.
Прекратява производството по делото. Разпита не е проведен, поради укриване на лицето.
 
27 НОХД No 61/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Д.П.Т. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 29.03.2010г., в законна сила от 29.03.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 29.03.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 23.03.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат А.Д. ***, като защитник на обвиняемия Д.П.Т. и обвиняемият Д.П.Т. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН:**********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 16.03.2010 год., около 01.10 часа в гр.Средец, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Опел Кадет", с ДК № А 5113 АР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,43 /две цяло четиридесет и три/ на хиляда, установено по надлежния ред с Алкотест дрегер 7410+ с фабричен № 0170 - престъпление по чл.343б ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.2б."б" от НК му НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
Задължителна регистрация по настоящ адрес /чл.42а ал.2 т.1 от НК/ - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него лице /3/ три пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител /чл.42а ал.2 т.2 от НК/ - за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА /чл.42а ал.2т.6 от НК/.

На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване на свидетелството му за управление на МПС - 16.03.2010 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 61/2010 година по писа на Районен съд - гр.Средец.


Д.П.Т.
пробация регистрация 8 месеца и срещи с проб.служител 8 месеца и труд 100 часа за една гдина и ЛУМПС 6 месеца.
 
28 Гражданско дело No 359/2009 Облигационни искове З.Д.Д. Д.М.М. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 31.03.2010г., в законна сила от 31.03.2010г.
РЕШЕНИЕ № 8.ОСЪЖДА Д.М.М., с ЕГН - **********,***, ДА ПРЕДАДЕ на З.Д.Д., с ЕГН - **********,*** 15, владението на лек автомобил "Опел-Кадет" с регистрационен номер А 88 09 АМ, с рама № WOL000033M2708354 и двигател № C14NZ019467621.
ОСЪЖДА Д.М.М., с ЕГН - **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на З.Д.Д., с ЕГН - **********,*** 15, сумата от 1020 /хиляда и двадесет/ лева - разноски по делото.
Решението не подлежи на обжалване.
В едномесечен срок от връчването на неприсъственото решение ответникът може да поиска от въззивния съд /Окръжен съд - гр. Бургас/ неговата отмяна, ако е бил лишен от възможност да участва в делото поради : 1. ненадлежно връчване на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание ; 2. невъзможност да узнае своевременно за връчването на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание поради особени непредвидени обстоятелства ; 3. невъзможност да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

 
29 Гражданско дело No 26/2010 Други дела Т.Д.Т. К.И.Т. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 31.03.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 31.03.2010 ГОД.ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК производството по Гр.Д.№26/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.


 
30 Гражданско дело No 27/2010 Други дела Т.Д.Т. К.И.Т. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 31.03.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 31.03.210 год. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК производството по Гр.Д.№27/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.


 
31 Гражданско дело No 31/2010 Изменение на издръжка И.Д.Д. Й.А.М. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 31.03.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
Ответникът Й.А.М., с ЕГН: ********** *** се задължава да заплаща на И.Д.Д., с ЕГН: ********** *** в качеството на майка и законен представител на малолетното дете Мартин Йорданов М., с ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 70 /седемдесет/ лв., считано от 01.02.2010 год., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на правопроменящи или правопрекратяващи издръжката обстоятелства.

С П О Г О Д И Л И С Е:

…………………….. ………………………….

/И. Д./ /Й.М./


Съдът намира, че постигната в горния смисъл спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което и на основание чл.234 ал.1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба при горепосочените условия.

ОСЪЖДА Й.А.М., с ЕГН: ********** да заплати по сметката на Районен съд - гр.Средец в размер на 25 /двадесет и пет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.Д.№31/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр.Бургас с частна жалба в едноседмичен срок от днес. 
32 ЧНД No 69/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ СОНЯ ПЕТРОВА Р.А.К. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 31.03.2010г., в законна сила от 31.03.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН.