Р Е Ш Е Н И Е № 72

 

15.07.2019г., град Средец

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – СРЕДЕЦ, IІ граждански състав, след проведено откритосъдебно заседание на двадесети юни през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

 

                                                                                     Районен съдия: СиранушАртинян

 

При участието на секретаря Маринка Маринчева,като разгледа докладваното от съдията Артинян гр.дело № 371 по описа на съда за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.50 от СК във вр. с чл.330 от ГПК.

Постъпила е молба с вх. № 1278/31.05.2019г., подадена от С.К.К., ЕГН ********** и Д. Г. К., ЕГН **********, представлявани от пълномощника адв.А.Д., с която заявяват, че са постигнали споразумение за прекратяване на брака им, като представят същото в писмен вид и отправят искане към съда да бъде одобрено.

Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото и доводите на страните по реда на чл.12 от ГПК, намира за установено от фактическа страна следното:

Установи се, че съпрузите, молители в производството, са сключили граждански брак на 15.12.2007г. в гр.Средец, община Средец, област Бургас, като съпругата е променила предбрачното си фамилно име Д. и е приела фамилното име на съпруга К. /л.6 от делото/.

Страните имат две непълнолетни общи деца, родени по време на брака им – К. С. К., ЕГН **********, роден на ***г. и Т. С. К., ЕГН **********, родена на ***г., видно от представените удостоверения за раждане.

Представено е споразумение от 31.05.2019г. за прекратяване на граждански брак.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

По молбата с правна квалификация чл.50 от СК:

Молбата за развод по взаимно съгласие е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

Предвид заявеното от съпрузите в молбата и в съдебно заседание, е налице сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за разводмежду тях. Ето защо мотивите за развода са без значение, съобразно нормата на чл.50 от СК, поради което съдът не следва да ги издирва. В настоящото производство молителите са представили и споразумение по чл.51, ал.1 от СК, което не противоречи на закона, нито на добрите нрави. Съпрузите имат две малолетни деца – К. и Т., поради което представеното споразумение третира въпросите за родителските права, личните отношения на детето с родителите и тяхната издръжка и местоживеене. Съдът счита, че така представеното споразумение защитава в пълна степен интересите на децата.

С оглед гореизложеното и на основание чл.330, ал.3 от ГПК, бракът между молителите следва да бъде прекратен, а представеното споразумение утвърдено на основание чл.51, ал.2 от СК.

По разноските:

На основание чл.6, т.3 от Тарифата за ДТ, които се събират по ГПК и съгласно постигнатото споразумение, молителите следва да заплатят по сметка на Районен съд – Средец окончателна държавна такса за развода в размер на 40 лева, т.е. по 20 лева всеки от тях.

Молителят, който ще плаща издръжка на децата, дължи и държавна такса за определените издръжки на децата, съобразно чл.7, т.2 от Тарифата  за ДТ, които се събират по ГПК, в размер на 2% от тригодишните платежи, или общо за двете издръжки 216 лева.

По споразумението за имуществените отношения съпругът дължи, съобразно чл.7, т.1 от Тарифата  за ДТ, които се събират по ГПК и съгласно чл.47, ал.2 и ал.3 от ЗМДТ, държавната такса от 2%, която ще се начисли върху стойността на придобивния от него дял на съпругата от недвижимия имот – а именно ½ от него, съобразно данъчната оценка на имота, т.е. дължимата държавна такса е в размер на 39,31 лева.

Мотивиран от горното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен на 15.12.2007г. в гр.Средец, община Средец, област Бургас, с Акт за граждански брак № 17/15.12.2007г., съставен в гр.Средец, между С.К.К., ЕГН ********** и Д. Г. К., ЕГН **********, на основание чл.50, ал.1 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.К.К., ЕГН ********** и Д. Г. К., ЕГН **********, Споразумение от 31.05.2019г. по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА за отглеждане и възпитаване на родените през време на брака ненавършили пълнолетие деца К. С. К., ЕГН **********, роден на ***г. и Т. С. К., ЕГН **********, родена на ***г., се предоставят на майката Д. Г. К.,ЕГН **********.

МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата е при майката в жилище собственост на нейните родители в гр.Я., ул.“***“ бл.*, вх.*, ет.*, ап.*.

ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на бащата С.К.К., ЕГН ********** с децата К. С. К., ЕГН **********и Т. С. К., ЕГН **********, както следва:

-          Всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца от 17.00 часа на петъка до 17.00 часа на неделята, с преспиване в дома на бащата, като същият ще взима детето в петък от дома на майката и ще го връща в неделя отново в дома на майката;

-          Един месец през лятото /а при започване на училище на детето един месец през лятната ваканция/ с преспиване в дома на бащата в периода от 15.06. до 30.08. на годината, за която се отнася, като бащата уведомява преди началото на периода майката за дните на лятото, през които ще вземе децата;

ЗАДЪЛЖАВА бащата С.К.К., ЕГН ********** да заплаща на всяко едно от децата си К. С. К., ЕГН ********** и Т. С. К., ЕГН **********, чрез тяхната майка Д. Г. К., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150.00 лева /сто и петдесет лева/, считано от влизане в сила на настоящото споразумение до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо апартамент с адрес: гр.Б., ж.к.“*“, бл.*, вх.*, ет.*, ап.* – след развода ще бъде освободено от съпрузите, като семейно жилище – съпружеска имуществена общност няма придобито по време на брака.

ФАМИЛНОТО ИМЕ на съпругата Д. Г. К., ЕГН **********, след прекратяване на брака ще бъде нейното фамилно име преди сключване на брака – Д..

Съпрузите се съгласяват имуществото, придобито по време на брака им, в режим на съпружеска имуществена общност, да бъде реално поделено, както следва:

В дял на съпруга С.К.К., ЕГН **********, се поставят и стават негова изключителна собственост:

Дворно място, находящо се с.С., община С., област Б.,  с площ 1725 кв.м /хиляда седемстотин двадесет и пет квадратни метра/, съставляващо УПИ V-272 /пето римско двеста седемдесет и две/, в квартал 55 /петдесет и пет/ по плана на селото, при граници и съседи: улица, УПИ VI – 273, УПИ – I – 268, УПИ II – 269 и УПИ  IV – 271, ведно с изградена в имота едноетажна полумасивна жилищна сграда, застроена от 68 кв.м. /шейсет и осем квадратни метра/ и полумасивен навес, застроен на площ 33 кв.м. /тридесет и три квадратни метра/.

Съпрузите С.К.К., ЕГН ********** и Д. Г. К., ЕГН ********** заявяват, че не желаят уравнение на дяловете си, относно гореописания недвижим имот.

Съпрузите заявяват, че нямат претенции за издръжка един спрямо друг.

ОСЪЖДА С. К.К., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Съдебната власт по сметка на Районен съд – Средец държавна такса в общ  размер на 275,31 лева /двеста седемдесет и пет лева и тридесет и една стотинки/.

ОСЪЖДА Д. Г. К., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати в полза на Съдебната власт по сметка на Районен съд – Средец държавна такса в размер на 20.00 лева /двадесет лева/.

 

Решението не подлежи на обжалване на основание чл.330, ал.5 от ГПК.

 

 

 

Районен съдия:………………………….