РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.04.2010г. до 30.04.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 167/2009 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Р.А.К.,
М.Т.П.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Присъда от 19.01.2010г., в законна сила от 07.04.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.А.К. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец август 2009 г. в с. Дебелт, Община Средец, на ул. "Чаталджа", от въздушната електрическа линия от ниско напрежение, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с лицето М.Т.П., с използване на техническо средство - клещи, отнел чужди движими вещи - 175 м. меден електрически проводник със сечение 16 кв. мм., на стойност 507,50 лева /петстотин и седем лева и петдесет стотинки/, от владението на "ЕВН България Електроразпределение" АД, без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да присвои, като деянието е извършено повторно и представлява немаловажен случай.
Престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, 5 и 7, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 28, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, 5 и 7, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието в затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален "СТРОГ" режим за изтърпяване на наложеното наказание.
ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 69, ал. 2 от НК подсъдимия Р.А.К. отчасти от изтърпяване на наказанието шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е било отложено по НОХД № 22/2008 г. по описа на Районен съд - гр. Средец, а именно от изтърпяване на наказанието три месеца лишаване от свобода, като ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл. 68, ал. 1 от НК останалата част от наложеното му наказание - три месеца лишаване от свобода.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 59, ал. 1 от ЗИНЗС Р.А.К. да изтърпи приведеното в изпълнение наказание в затворническо общежитие от открит тип.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 3 от ЗИНЗС първоначален "ОБЩ" режим за изтърпяване на приведеното в изпълнение наказание.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Т.П. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление:
1. През месец август 2009 г. в с. Дебелт, Община Средец, на ул. "Чаталджа", от въздушната електрическа линия от ниско напрежение, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с лицето Р.А.К., с използване на техническо средство - клещи, отнел чужди движими вещи - 175 м. меден електрически проводник със сечение 16 кв. мм., на стойност 507,50 лева /петстотин и седем лева и петдесет стотинки/;
2. През месец август 2009 г. в с. Дебелт, Община Средец, на ул. "Вела Пеева", от въздушна електрическа линия от ниско напрежение, чрез използване на техническо средство - клещи, отнел чужди движими вещи - 200 м. меден електрически проводник със сечение 16 кв. мм., на стойност 580 лева /петстотин и осемдесет лева/;
3. През месец август 2009 г. в с. Дебелт, Община Средец, на ул. "Вихрен", от въздушна електрическа линия от ниско напрежение, чрез използване на техническо средство - клещи, отнел чужди движими вещи - 35 м. меден електрически проводник със сечение 16 кв. мм., на стойност 101,50 лева /сто и един лева и петдесет стотинки/,
всичко на обща стойност 1 189 лева /хиляда сто осемдесет и девет лева/, от владението на "ЕВН България Електроразпределение" АД, без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да присвои.
Престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. "а" и "б" от НК, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. "а" и "б" от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието в затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС първоначален "СТРОГ" режим за изтърпяване на наложеното наказание.
ОСЪЖДА подсъдимите Р.А.К., с ЕГН ********** и М.Т.П., с ЕГН **********, да заплатят солидарно на "ЕВН България Електроразпределение" АД, със седалище и адрес ***15552190, представлявано от Михаил Йорданов Томов и Людмила Николова Църцева - Владимирова, сумата 507,50 лева /петстотин и седем лева и петдесет стотинки/, представляваща обезщетение за причинените имуществени вреди от непозволено увреждане - кражба на 175 м. меден електрически проводник със сечение 16 кв. мм., ведно със законната лихва от датата на увреждането - месец август 2009 г., до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА подсъдимите Р.А.К., с ЕГН ********** и М.Т.П., с ЕГН **********, да заплатят по сметката на Районен съд - гр. Средец държавна такса върху уважения иск в размер на 20,30 лева /двадесет лева и тридесет стотинки/.
ОСЪЖДА подсъдимия М.Т.П., с ЕГН **********, да заплати на "ЕВН България Електроразпределение" АД, със седалище и адрес ***15552190, представлявано от Михаил Йорданов Томов и Людмила Николова Църцева - Владимирова, сумите 580 лева /петстотин и осемдесет лева/ и 101,50 лева /сто и един лева и петдесет стотинки/, представляващи обезщетение за причинените имуществени вреди от непозволено увреждане - кражба на 200 м. меден електрически проводник със сечение 16 кв. мм. и на 35 м. меден електрически проводник със сечение 16 кв. мм., ведно със законната лихва от датата на увреждането - месец август 2009 г., до окончателното изплащане на сумите.
ОСЪЖДА подсъдимия М.Т.П., с ЕГН **********, да заплати по сметката на Районен съд - гр. Средец държавна такса върху уважените искове в размер на 27,26 лева /двадесет и седем лева и двадесет и шест стотинки/.
ОСЪЖДА подсъдимите Р.А.К., с ЕГН ********** и М.Т.П., с ЕГН **********, да заплатят в полза на държавния бюджет, по сметка на Районен съд - гр. Средец сумата 40 /четиридесет/ лева - разноски по делото за възнаграждение на вещо лице.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.


Р.А.К.
осъжда на 8 м.ЛОС строг режим и привежда 3 мес. ЛОС общ режим по НОХД 22/2008 година
М.Т.П.
осъжда на 2 години ЛОС строг режим.
Мотиви от 25.01.2010г.
 
2 Гражданско дело No 26/2010 Други дела Т.Д.Т. К.И.Т. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 31.03.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 31.03.2010 ГОД.ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК производството по Гр.Д.№26/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.


 
3 Гражданско дело No 27/2010 Други дела Т.Д.Т. К.И.Т. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 31.03.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 31.03.210 год. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.232 от ГПК производството по Гр.Д.№27/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.


 
4 Гражданско дело No 31/2010 Изменение на издръжка И.Д.Д. Й.А.М. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 31.03.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
Ответникът Й.А.М., с ЕГН: ********** *** се задължава да заплаща на И.Д.Д., с ЕГН: ********** *** в качеството на майка и законен представител на малолетното дете Мартин Йорданов М., с ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 70 /седемдесет/ лв., считано от 01.02.2010 год., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на правопроменящи или правопрекратяващи издръжката обстоятелства.

С П О Г О Д И Л И С Е:

…………………….. ………………………….

/И. Д./ /Й.М./


Съдът намира, че постигната в горния смисъл спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което и на основание чл.234 ал.1 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигната между страните спогодба при горепосочените условия.

ОСЪЖДА Й.А.М., с ЕГН: ********** да заплати по сметката на Районен съд - гр.Средец в размер на 25 /двадесет и пет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.Д.№31/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр.Бургас с частна жалба в едноседмичен срок от днес. 
5 ЧГД No 114/2010 Отказ от наследство Щ.М.Н.   Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 08.04.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
ДА СЕ ВПИШЕ.
 
6 НАХД No 22/2010 По ЗД по пътищата Т.Г.М. НАЧАЛНИК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ - ГЕОРГИ ИВАНОВ,
Д.Г.Ч.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 22.03.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
НП-изменено Решение 26/22.03.2010 г.Р Е Ш И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на Т.Г.М., с ЕГН **********,***, в частта против Наказателно постановление № 830/22.12.2009 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Средец, с което на основание чл. 183, ал. 1, т. 1 от ЗДвП му е наложено административно наказание глоба в размер на 10 лева - за нарушение по чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 22/2010 г. по описа на РС - Средец в тази част.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 830/22.12.2009 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Средец, в частта, с която на Т.Г.М. на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за нарушение по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА РАЗМЕРА на наказанието лишаване от право да управлява МПС за срок от осемнадесет месеца на срок от дванадесет месеца.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 830/22.12.2009 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Средец в останалата му част, с която на Т.Г.М. на основание чл. 174, ал. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева - за нарушение по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
7 НАХД No 12/2010 По ЗД по пътищата Р.В.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР - ГР. СРЕДЕЦ,
М.П.М.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 22.03.2010г., в законна сила от 09.04.2010г.
НП-измененоР Е Ш И :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 817/15.12.2009 година на началника на РУ на МВР - гр. Средец, в частта, в която на Р.В.Д. ***, с ЕГН - **********, на основание чл. 175 ал. 1 т. 4 от ЗДвП са наложени наказания "глоба" в размер на 200 /двеста/ лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 6 /шест/ месеца, като намаля същите както следва : "глоба" от 200 /двеста/ лева на "глоба" в размер на 50 /петдесет/ лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 6 /шест/ месеца на "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 1 /един/ месец.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 817/15.12.2009 година на началника на РУ на МВР - гр. Средец, в останалата част, като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
8 НАХД No 8/2010 По ЗГ и ЗЛОД Г.И.Т. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГР. БУРГАС,
Я.С.М.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 23.03.2010г., в законна сила от 10.04.2010г.
Решение 24/23.03.2010- Р Е Ш И :ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 143/16.11.2009 година на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Бургас, с което на основание чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча на Г.И.Т., с ЕГН - **********,***, е наложена глоба в размер на 110 /стои десет/ лева, на основание чл. 94 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложено наказание "лишаване от право на ловуване" за срок от три години, за това, че - вписано : "на 01.11.2009 година, на територията на ДГС Бургас, в землището на с. Дебелт, в м. "Сипела", в отд. 69в ловува като се движи със сглобено и извадено от калъфа оръжие, извън населено място, с писмено разрешително за дребен дивеч, но ловува извън определените в него места за ловуване и без да е убил или уловил дивеч.", като неправилно и незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
9 НАХД No 13/2010 По ЗД по пътищата Х.С.А. НАЧАЛНИК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ - ГЕОРГИ ИВАНОВ,
М.П.М.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 24.03.2010г., в законна сила от 13.04.2010г.
Решение 21/24.03.2010 година. Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 839/06.01.2010 година на началника на РУ на МВР - гр. Средец, в частта, в която на Х.С.А. ***, с ЕГН - **********, е наложено наказание на основание чл. 177 ал. 1 т. 1 от ЗДвП - глоба в размер на 300 /триста/ лева, за това, че на 31.12.2009 година, около 01.10 часа, в гр. Средец, до бензиностанция "Петрол", управлява лек автомобил с рег. А 8112 ВМ, без да притежава СУМПС - лишен - за нарушение по чл. 150 от ЗДвП, като неправилно и незаконосъобразно.
ПРЕКРАТЯВА производството, в частта относно обжалването на наложеното наказание "глоба" в размер на 10 /десет/ лева на основание чл. 183 ал. 1 т. 1 от ЗДвП.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
10 НАХД No 30/2010 По ЗД по пътищата Е.Н.О. НАЧАЛНИК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ - ГЕОРГИ ИВАНОВ,
К.Г.К.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 25.03.2010г., в законна сила от 13.04.2010г.
Решение 29/25.03.2010 г. Р Е Ш И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивната жалба на Е.Н.О., с ЕГН **********,***, в частта против Наказателно постановление № 818/15.12.2009 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Средец, с което на жалбоподателя на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 2 от ЗДвП и ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 30/2010 г. по описа на РС - Средец в тази част.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 818/15.12.2009 г. на Началника на РУ на МВР - гр. Средец, в останалата му част, в която на жалбоподателя на основание чл. 179, ал. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева - за нарушение по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП и на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП е наложено административно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец - за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
11 Гражданско дело No 295/2009 Изменение на издръжка Г.Р.Й. М.Г.Й. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 06.04.2010г., в законна сила от 14.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 06.04.2010 г. ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.Д.№ 295/2009 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.
 
12 НАХД No 16/2010 Административни дела С.П.С. НАЧАЛНИК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ - ГЕОРГИ ИВАНОВ,
С.К.Ж.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 15.03.2010г., в законна сила от 14.04.2010г.
Решение № 27/15.03.2010 г. ОТМЕНЯ НП 4/06.01.2010 година на Началника на РУ на МВР гр. Средец, с което на С.П.С., с ЕГН **********,***-Б-13, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ е наложено адм.наказание глоба в размер на 400 лева, за нарушение по чл. 259, т.1,2 от КЗ.. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
 
13 НАХД No 131/2009 По ЗГ и ЗЛОД В.П.Г. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
С.В.В.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 04.12.2009г., в законна сила от 16.04.2010г.
Решение 77/04.12.2009 - РЕШИ:ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 97/18.08.2009 година на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, издадено против В.П.Г., с ЕГН - **********,***, с което на основание чл. 92 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева, за това, че - вписано : "В качеството на водач на превозно средство не спира на подаден сигнал от длъжностно лице по охрана на дивеча. Нарушението е извършено на 18.07.2009 година на главен път между селата Малина и Орлинци, община Средец, област Бургас", като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
14 ЧНД No 80/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ СОНЯ ПЕТРОВА Т.Д.Д. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Разпореждане от 16.04.2010г., в законна сила от 16.04.2010г.
РАЗПИТА Е ПРОВЕДЕН.
 
15 НОХД No 77/2010 Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Р.В.Д. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 20.04.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ ОДОБРЯВА сключеното на 08.04.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия Р.Д.В. и обвиняемият Р.В.Д. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че през месец декември 2009 год., в с.Драчево, общ.Средец осъществил неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа на "ЕВН-България" АД и неправомерно въздействал върху уред за търговско измерване на електрическа енергия - електромер с фабричен № 0034385, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия до 05.02.2010 год. - престъпление чл.234в, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.234в, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК му НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 1 /една/ година и 2 /два/ месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице - 3 /три/ пъти седмично.
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 1 /една/ година и 2 /два/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 /сто/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА.
Поради незначителната стойност на иззетото веществено доказателство 1 бр.кабел от ел.табло - с бяла изолация и оголени краища, същото да се унищожи.


Р.В.Д.
пробация-регистрация и срещи с проб.служ. за 1 година и 2 месеца и труд 100 часа за ЕДНА ГОДИНА.
 
16 НОХД No 78/2010 Гл.XI. Отглеждане на растения и престъпл. свързани с нарк.в-ва - чл.354, 354а ал.5, 354в ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ И.С.Ш. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 20.04.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГРАД СРЕДЕЦ ОДОБРЯВА сключеното на 12.04.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат Д.Л. ***, като защитник на обвиняемия И.С. Андонов и обвиняемият И.С. АНДОНОВ - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование - ученик 12 клас в ПГС "Пеньо Пенев" - гр.Бургас, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 09.02.2010 год., в с.Дебелт, общ.Средец без надлежно разрешение придобил и държал високорискови наркотични вещества - четири броя саморъчно свити цигари от коноп с тегло 0,699 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол - 5,80% на стойност 4,19 лева, като случая е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл.354а, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от НК и чл.54 от НК му НАЛАГА наказание "ГЛОБА" в размер на 350 /ТРИСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.


ОСЪЖДА обвиняемият И.С. АНДОНОВ да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр.Средец направените по делото разноски в размер на 42,00 лв. /четиридесет и два/ лева - за изготвяне на експертиза.


И.С.Ш.
ГЛОБА 350 ЛВ.
 
17 НОХД No 79/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Г.И.Г. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 20.04.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ НА 20.04.2010 Г. ОДОБРЯВА постигнатото на 20.04.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат МАРИЯНА ДЖЕРМОВА от АК - гр.Бургас, като защитник на подсъдимия Г.И.Г. и подсъдимият Г.И.Г. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, работи като екструдерист във фирма "Металпласт", живущ ***0, с ЕГН - **********, с което подсъдимият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 04.04.2010 г. в гр.Средец, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка "Опел Фронтера" с рег. № А 1867 КМ с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,73 промила, установено по надлежният ред - с Алкотест Дрегер 7410+, с фабричен № 0170, след като е осъден с влязла в сила на 13.03.2008 г. присъда по НОХД № 19/2008 г. по описа на Районен съд - гр.Средец за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК - престъпление по чл.343б, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2 от НК и чл.55 ал.1 т.2б."б" от НК НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 1 /една/ година и 3 /три/ месеца, изразяваща се в явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице 3 /три/ пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 1 /една/ година и 3 /три/ месеца;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото - по 100 /сто/ часа годишно за 2 /две/ поредни години.

На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от влизане на съдебния акт в сила.


Г.И.Г.
ПРОБАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ И СРЕЩИ ЗА 1 ГОДИНА И 3 МЕСЕЦА И БЕЗВ.ТРУД ПО СТО ЧАСА ЗА 2 ПОРЕДНИ ГОДИНИ.
 
18 Гражданско дело No 47/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ПЛАСМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ АД СРЕДЕЦ СВЕТЛИНА - ГЕРМАНОВ 2005 ЕООД БУРГАС Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 01.04.2010г., в законна сила от 21.04.2010г.
Определение № 283. Прекратява съдебното производство по гражданско дело № 47/2010 година по описа на Районен съд - гр. Средец.
Изпраща делото на Районен съд - гр. Бургас по компетентност с оглед подсъдността.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд - гр. Средец.
Препис от определението да се връчи на страните, като на ищеца "Пластмасови изделия" АД се връчат преписи и от възражението и отговора!
След влизане в сила на определението, делото да се изпрати на Районен съд - гр. Бургас!


 
19 Гражданско дело No 101/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие М.Г.И. И.М.И. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 12.04.2010г., в законна сила от 21.04.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 295.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 101/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в 1-седмичен срок от връчването му на молителката.

 
20 НАХД No 135/2009 По ЗД по пътищата Г.Н.П. НАЧАЛНИК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ - ГЕОРГИ ИВАНОВ,
К.Г.К.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 04.12.2009г., в законна сила от 22.04.2010г.
Решение № 74/04.12.2009 г. РЕШИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 513/03.08.2009 година на началника на РУ на МВР - гр. Средец, с което на Г.Н.П. ***, с ЕГН - ********** са наложени наказания, на основание чл. 175 ал. 1 т. 4 от ЗДвП - глоба в размер на 50 /петдесет/ лева и 1 /един/ месец лишаване от право да управлява МПС, за това, вписано че : "на 16.07.2009 година, около 15.00 часа, в гр. Средец, по "околовръстен път", управлява лек автомобил с рег. У 2153 КК, и не спира на подаден сигнал със "стоп палка" от униформен служител на "КАТ".
ПРЕКРАТЯВА производството относно обжалването на Наказателно постановление № 513/03.08.2009 година на началника на РУ на МВР - гр. Средец, в частта в която на Г.Н.П. ***, с ЕГН - **********, на основание чл. 183 ал. 4 т. 7 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50 /петдесет/ лев + 8 КТ, за това, вписано че : "на 16.07.2009 година, около 15.00 часа, в гр. Средец, по "околовръстен път", управлява лек автомобил с рег. У 2153 КК без да е поставил обезопасителен колан по време на движение съгласно ЗДвП, като автомобила е оборудван с такива" - за нарушение по чл. 137а ал. 1 от ЗДвП, като недопустимо.
Прекратяването подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд - гр. Бургас, в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
21 НЧХД No 34/2010 НЧХД М.Н.К. С.Д.Н. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 06.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
Съдът констатира, че между страните е постигнато помирение, което е основание за прекратяване на производството, поради което на основание чл.24 ал.4 т.3 от НПК
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 34/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - гр.Бургас.

 
22 НОХД No 83/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Д.С.К. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 22.04.2010 год. ОДОБРЯВА сключеното на 19.04.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, поддържано в съдебно заседание от ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия Д.С.К. и обвиняемият Д.С.К. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, /поснастоящем в с.Сърнево, общ.Карнобат/, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 23/24.06.2007 год., в гр.Средец, ул."Христо Ботев" № 39, от магазин за хранителни стоки, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство - лост, отнел от владението на Мария Вълчева Янчева парична сума от 300 /триста/ лева, без съгласието на владелеца с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр.чл.194, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и 4, вр.чл.194, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА.
ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №83/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

Д.С.К.
три месеца ЛОС условно ТРИ ГОДИНИ.
 
23 НОХД No 84/2010 Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Т.А.Т. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 22.04.2010 год. ОДОБРЯВА сключеното на 19.04.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, поддържано в съдебно заседание от ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемия Т.А.Т. и обвиняемият Т.А.Т. - роден на *** ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, работещ като пастир, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 10.01.2010 год., около 16.00 часа, в гр.Средец, в района на "Вълчаново ханче", при условията на "опасен рецидив", извършил непристойни действия грубо нарушаващи обществения ред, а именно: демонстративно уринирал пред полицейските служители Николай Дамянов Средков, Антим Савов Димитров и Илиян Дамянов Средков; нарекъл същите "скапани ченгета", "тъпи полицаи", "гадни полицаи"; неизпълнил разпореждане на полицейските служители да се легитимира и отправил псувни, обидни ценизми и заплахи срещу тях; извадил нож срещу полицейските служители и оказал съпротива при задържане - всичко това изразяващо явно неуважение към обществото - престъпление по чл.325, ал.4, вр.ал.1, вр.чл.29, ал.1, б."а" и "б" от НК, поради което и на основание чл.325, ал.4, във връзка с ал.1, във връзка с чл.29, ал.1, б."а" и "б" от НК и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС наложеното наказание да бъде изтърпяно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален "СТРОГ" режим, на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС.
Съдът
О П Р Е Д Е Л И:
ОТНЕМА на осн.чл.53, ал.1, б."а" от НК в полза на
държавата иззетото вещественно доказателство 1 бр. нож от автомат "Калашников" АК - 47 СССР, като поради незначителната му стойност същото да се унищожи.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 84/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

Т.А.Т.
ТРИ МЕСЕЦА ЛОС, СТРОГ РЕЖИМ
 
24 НАХД No 129/2009 По ЗГ и ЗЛОД С.Й.Т. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
С.В.В.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 04.12.2009г., в законна сила от 23.04.2010г.
Решение 75/04.12.2009-РЕШИ:ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 95/18.08.2009 година на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, издадено против С.Й.Т., с ЕГН - **********,*** 41, в частта, в която на основание чл. 95 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, вещите послужили за извършване на нарушението - ловен автомат SLR 95 HMВ, кал. 7,62х39 с № AD 460123, оптика SТП, пълнител и 12 бр. ловни патрони кал. 7,62х39, са отнети в полза на държавата, като незаконосъобразно.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 95/18.08.2009 година на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, издадено против С.Й.Т., с ЕГН - **********,*** 41, в останалите части, като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
25 НАХД No 130/2009 По ЗГ и ЗЛОД В.П.Г. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СРЕДЕЦ - ГР.СРЕДЕЦ,
С.В.В.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 04.12.2009г., в законна сила от 23.04.2010г.
Решение 76/4.12.2009 г. РЕШИ:ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 96/18.08.2009 година на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, издадено против В.П.Г., с ЕГН - **********,***, в частта, в която на основание чл. 95 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, вещите послужили за извършване на нарушението - ловна пушка едноцевка ИЖ, калибър 12, № 97104013 и 6 бр. ловни патрони 12 калибър, са отнета в полза на държавата, като незаконосъобразно.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 96/18.08.2009 година на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Средец, издадено против В.П.Г., с ЕГН - **********,***, в останалите части, като правилно и законосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
26 НОХД No 38/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ И.П.И. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 07.04.2010г., в законна сила от 23.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 07.04.2010 г. ПРИЗНАВА подсъдимия И.П.И. - роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, с основно образование, женен, животновъд, осъждан, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на "продължавано престъпление", през месец септември 2009 година, в землището на с. Долно Ябълково, област Бургаска, местността "Големия Орман", от временен склад за дърва на Държавно горско стопанство - Средец, отнел чужди движими вещи - 20 пространствени кубически метра дърва за огрев - метровки на стойност 720 /седемстотин и двадесет/ лева, собственост на ЕТ "С.П.", от владението на Н.С.Б., без съгласието му и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194 ал. 1, във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 194 ал. 1, във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки :
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес (чл.42а, ал. 2, т. 1 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично ;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ (чл.42а, ал. 2, т. 2 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ;
3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО - по 150 (сто и петдесет) часа годишно за две поредни години (чл.42а, ал. 2, т. 6 от НК).
ОСЪЖДА И.П.И. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец сумата от 55 /петдесет и пет/ лева - разноски по делото.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

И.П.И.
пробация регистрация и срещи за една година и шест месеца и безв.труд по 150 часа годишно за две поредни години.
Мотиви от 22.04.2010г.
Производството по делото е образувано по повод на обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Средец срещу И.П.И., с обвинение в това, че при условията на "продължавано престъпление", през месец септември 2009 година, в землището на с. Долно Ябълково, област Бургаска, местността "Големия Орман", от временен склад за дърва на Държавно горско стопанство - Средец, отнел чужди движими вещи - 20 пространствени кубически метра дърва за огрев - метровки на стойност 720 /седемстотин и двадесет/ лева, собственост на ЕТ "С.П.", от владението на Н.С.Б., без съгласието му и с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194 ал. 1, във връзка с чл. 26 ал. 1 от НК.
 
27 Гражданско дело No 163/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СОФИЯ ФРАНС АУТО БУРГАС ООД БУРГАС А.Й.Х.,
Б.К.И.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 05.11.2009г., в законна сила от 26.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от "София Франс Ауто Бургас" ООД, против : А.Й.Х. и Б.К.И.,***, искове за осъждане на двамата ответници солидарно да заплатят на дружеството сумата от 1463,76 лева - представляваща стойността на липсата на 912 литра дизелово гориво, мораторна лихва, считано от 21.01.2009 година в размер на 122 лева и разноските по делото.
ОСЪЖДА "София Франс Ауто Бургас" ООД, ЕИК 102045504, представлявано от управителя Тодор Стоянов Демирков ДА ЗАПЛАТИ :
на А.Й.Х., с ЕГН - **********,***, сумата от 300 /триста/ лева, а
на Б.К.И., с ЕГН - **********,*** сумата от 150 /сто и петдесет/ лева - разноски по делото.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - гр. Бургас.
РЕШЕНИЕ № 51.
 
28 Гражданско дело No 11/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД ГР. СОФИЯ Г.Г.Д. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
Решение № 9.ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Г.Г.Д., с ЕГН - **********,***, в качеството си на кредитополучател по договор за потребителски кредит № 4313010288 от 05.03.2007 година, дължи на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД - ЕИК 121554961, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 52-54, представлявано от Валентин Ангелов Гълъбов - изпълнителен директор, в качеството му на кредитодател по същия договор, изпълнение на парично задължение в размер на 322,42 лв. (триста двадесет и два лева и четиридесет и две стотинки) - неиздължена сума по договора /неизплатени месечни вноски/.
ОСЪЖДА Г.Г.Д., с ЕГН - **********, ДА ЗАПЛАТИ на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД - ЕИК 121554961, сумата от 125 /сто двадесет и пет/ лева - разноски по делото - държавна такса и юрисконсултско възнаграждение.
Решението не подлежи на обжалване.
В едномесечен срок от връчването на неприсъственото решение ответникът може да поиска от въззивния съд /Окръжен съд - гр. Бургас/ неговата отмяна, ако е бил лишен от възможност да участва в делото поради : 1. ненадлежно връчване на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание ; 2. невъзможност да узнае своевременно за връчването на преписа от исковата молба или призовките за съдебното заседание поради особени непредвидени обстоятелства ; 3. невъзможност да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.


 
29 ЧНД No 86/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ А.Р.Д. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
Разпита е проведен.
 
30 ЧНД No 87/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ А.Р.Д. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
Разпита е проведен.
 
31 ЧНД No 88/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ А.Р.Д. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
Разпита е проведен.
 
32 ЧНД No 89/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ Р.В.Д. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
Разпита е проведен.
 
33 ЧНД No 90/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ Р.В.Д. Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
Разпита е проведен.
 
34 НАХД No 26/2010 По ЗД по пътищата Я.Д.Д. НАЧАЛНИК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ - ГЕОРГИ ИВАНОВ,
С.К.Ж.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 07.04.2010г., в законна сила от 27.04.2010г.
НП-отменено РЕШЕНИЕ № 30/07.04.2010 г.Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 823/22.12.2008 година на Началника на РУ на МВР - гр. Средец, с което на основание, вписано : "чл. 180 ал. 1 т. 1 предлож. 9 от ЗДвП на Я.Д.Д. ***, с ЕГН - **********, е наложено наказание глоба в размер на 100 /сто/ лева и са отнети 9 к.т., като е вписано, че е за това, че "на 07.12.2009 година, около 09.05 часа, в гр. Средец по ул. "Софроний Врачански", до МБАЛ, управлявайки лек автомобил с рег. № А 76 65 КА, при движение на заден ход удря паркирания лек автомобил с № А 58 65 АТ - нарушение на чл. 44 ал. 1 от ЗДвП", като неправилно и незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
35 НОХД No 85/2010 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Ж.А.Ж.,
А.С.К.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 27.04.2010г., в законна сила от 27.04.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ на 27.04.2010 год.ОДОБРЯВА сключеното на 22.04.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат М.Д. ***, като защитник на обвиняемите А.С.К. и Ж.А.Ж. и обвиняемите А.С.К. - роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, с ЕГН - ********** и Ж.А.Ж. - роден на *** ***, български гражданин, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, живущ ***8, с ЕГН - **********, с което обвиняемите се признават за ВИНОВНИ за това, че на 24.10.2010 год. в гр.Средец, в съучастие по между си като извършители, отнели от владението на Мара Иванова Георгиева 10 литра домашна гроздова ракия, 10 литра домашно вино и 10 броя компоти от сливи, всичко на обща стойност 92.10 /деветдесет и два лева и десет стотинки/ лева, без съгласието на владелеца и с намерение противозаконно да ги присвоят, като случаят е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд отнетите вещи са върнати - престъпление по чл.197, т.2, във връзка с чл.194, ал.3, във връзка с ал.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.197, т.2, във връзка с чл.194, ал.3, във връзка с ал.1, във връзка с чл.20, ал.2 от НК и чл.54 от НК им НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 2 /две/ години, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемите пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице - 2 /два/ пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 2/две/ години;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото - по 200 /двеста/ часа годишно за 2 /две/ поредни години - за всеки от тях

ОСЪЖДА обвиняемите А.С.К. и Ж.А.Ж. да заплатят в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр.Средец направените по делото разноски в размер на 30 /тридесет/ лева.


ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 85/2010 г. по описа на Районен съд - гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.Ж.А.Ж.
пробация за 2 години.
А.С.К.
пробация за 2 години.
 
36 ЧНД No 96/2010 Разпит на обвиняем - чл.222 НПК РУМВР - ГР. СРЕДЕЦ СТ. РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ Д. ЖЕЛЕВ И.А.М.,
С.И.М.,
А.И.М.
Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Разпореждане от 27.04.2010г., в законна сила от 27.04.2010г.
Разпита е проведен.
 
37 Гражданско дело No 103/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие Т.Ю.К. П.Д.К. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 14.04.2010г., в законна сила от 28.04.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 318.ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 103/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в 1-седмичен срок от връчването му на молителката.

 
38 НАХД No 146/2009 Административни дела ЕКО ФУУД ПРОДУКТ ООД - ГР. ВАРНА ДЪРЖ. АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
Г.Г.Г.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 09.12.2009г., в законна сила от 29.04.2010г.
Решение № 79/09.12.2009 г. - Р Е Ш И :
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № П- 43/23.07.2009 година на и.д. председател на Държавна Агенция за метрологичен и технически надзор, с което на основание чл. 88 ал. 1 от Закона за измерванията /ЗИ/ на "Еко фууд продукт" ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, за нарушение по чл. 60 и чл. 63 ал. 1 от ЗИ, във връзка с чл. 7 ал. 1 т.3 от НПОКП, за това, че "при извършена проверка на 17.03.2009 година, в търговски обект "Сара" - гр. Средец е установено, че "Еко Фууд Продукт" ООД, в качеството си на производител на предварително опаковани продукти /ПОП/, е произвело и пуснало на пазара ПОП с еднакви количества захар "ZARI", с обявено номинално количество 1 кг. е, с идентификация на партидите върху опаковката "09.09", които не отговарят на изискванията на чл. 7 ал. 1 т. 3 от НПОКП, партидата да не съдържа дефектни предварително опаковани продукти, чието отрицателно отклонение е два пъти по-голямо от допустимото отрицателно отклонение".
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
39 Гражданско дело No 292/2009 Развод и недейств. на брака Р.С.П. П.К.П. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 30.04.2010г., в законна сила от 30.04.2010г.
РЕШЕНИЕ № 15.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК брака, сключен на 28.11.1982 г., с акт за граждански брак № 83/28.11.1982 г. на ОбНС Грудово, между П.К.П., с ЕГН ********** и Р.С.П., с ЕГН **********,***, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.К.П. и Р.С.П. споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, както следва:
1. Семейното жилище, находящо се в гр. Средец, ул. "Преображенска", бл. 5, вх. А, ет. 2, ап.4, представляващо двустаен апартамент, ще се ползва от П.К.П., с ЕГН **********, като същият се задължава да заплаща на Р.С.П., с ЕГН **********, месечен наем в размер на 40 /четиридесет/ лева, считано от 01.01.2010 г. до настъпване на правопроменящи обстоятелства, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до окончателното изплащане.
2. След прекратяване на брака бившата съпруга ще носи ПРЕДБРАЧНОТО си фамилно име ХРИСТОВА.
3. Съпрузите не претендират издръжка един от друг след прекратяване на брака.
ОСЪЖДА П.К.П., с ЕГН ********** и Р.С.П., с ЕГН **********, да заплатят по сметката на Районен съд - Средец държавна такса в размер на по 7,50 лева всеки.
Решението не подлежи на обжалване (чл. 330, ал. 5 от ГПК).