РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2010г. до 31.01.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 293/2009 Искове по СК Н.П.М. Д.Г.Д.,
Г.Х.Д.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.СРЕДЕЦ
Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 05.01.2010г., в законна сила от 27.01.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14.ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 293/2009 година по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
2 Гражданско дело No 1065/2008 Делби Х.А.Х. П.А.Х.,
Д.Т.Г.,
Р.Т.Н.,
Х.Т.А.,
П.С.Б.,
Д.Б.Б.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 07.01.2010г.
Решение № 57.РАЗПРЕДЕЛЯ земеделските земи, находящи се в землището на с. Проход, област Бургаска, с ЕКАТТЕ 58712, между съделителите по следния начин :
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Х.А.Х., с ЕГН - **********,*** :
1. 1/2 /една втора/ идеална част или 2,659/5,318 дка. /два декара и шестстотин петдесет и девет квадратни метра върху пет декара и триста и осемнадесет квадратни метра/ идеални части от Нива с площ от 5,318 дка. /пет декара и триста и осемнадесет квадратни метра/, трета категория, в местността "Долни лъки", съставляваща имот № 017001 /седемнадесет хиляди и едно/ по КВС, при граници : имоти №№ : 000232, 000218, 027001, 000145 и 017002.
Върху имота има следните ограничения : За ВЛ 6 kv. 20 kv. и до 30 kv. при трасе в земеделски земи общо 7,5 м., в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5 м. от страната, избрана за обслужване и 2,5 м. от другата страна. Сервитути за имота : 7,50 м. 5,00 м. от едната страна и 2,50 м. от другата страна. Ограниченията за ползването са съгласно чл. 20 ал. 1 от Наредба 16 от 09.06.2004 г. на МРРБ, МЗП и МЕЕЕ.
Имотът е съсобствен между Х.А.Х. и П.А.Х..
Стойността на идеалната част от имота е 1595 /хиляда петстотин деветдесет и пет/ лева.
2. Нива с площ от 5,991 дка. /пет декара, деветстотин деветдесет и един квадратни метра, четвърта категория, в местността "Д. Стояновата шума", имот № 007023 /седем хиляди и двадесет и три/ по КВС, при граници : имоти №№ 007013,007024, 000062 и 007006.
Имотът е образуван от имот № 007014.
Стойността на този имот е 3594 /три хиляди петстотин деветдесет и четири/ лева.
3. Нива с площ от 8,187 дка. /осем декара и сто осемдесет и седем квадратни метра/, трета категория, в местността "Долни лъки", имот № 017124 /седемнадесет хиляди сто двадесет и четири/ по КВС, при граници : имоти №№ 017123, 000237,000148, 017125 и 000147.
Имотът е образуван от имот № 017056.
Върху имота има следните ограничения : За ВЛ 6 kv. 20 kv. и до 35 kv. при трасе в земеделски земи общо 7,5 м., в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5 м. от страната, избрана за обслужване и 2,5 м. от другата страна. Сервитути за имота : 7,50 м. 5,00 м. от едната страна и 2,50 м. от другата страна. Ограниченията за ползването са съгласно чл. 20 ал. 1 от Наредба 16 от 09.06.2004 г. на МРРБ, МЗП и МЕЕЕ.
Право на преминаване през имот № 017125.
Право на преминаване за имот № 017123.
Право на преминаване за имот № 017122.
Право на преминаване за имот № 017121.
Право на преминаване за имот № 017120.
Стойността на имота е 4912 /четири хиляди деветстотин и дванадесет/ лева.
Имотите в този дял са с обща площ от 16,835 дка. /шестнадесет декара и осемстотин тридесет и пет квадратни метра/ и са на стойност 10101 /десет хиляди сто и един/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на П.А.Х., с ЕГН - **********,*** :
1. 1/2 /една втора/ идеална част или 2,659/5,318 дка. /два декара и шестстотин петдесет и девет квадратни метра върху пет декара и триста и осемнадесет квадратни метра/ идеални части от Нива с площ от 5,318 дка. /пет декара и триста и осемнадесет квадратни метра/, трета категория, в местността "Долни лъки", съставляваща имот № 017001 /седемнадесет хиляди и едно/ по КВС, при граници : имоти №№ : 000232, 000218, 027001, 000145 и 017002.
Върху имота има следните ограничения : За ВЛ 6 kv. 20 kv. и до 30 kv. при трасе в земеделски земи общо 7,5 м., в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5 м. от страната, избрана за обслужване и 2,5 м. от другата страна. Сервитути за имота : 7,50 м. 5,00 м. от едната страна и 2,50 м. от другата страна. Ограниченията за ползването са съгласно чл. 20 ал. 1 от Наредба 16 от 09.06.2004 г. на МРРБ, МЗП и МЕЕЕ.
Имотът е съсобствен между Х.А.Х. и П.А.Х..
Стойността на идеалната част от имота е 1596 /хиляда петстотин деветдесет и шест/ лева.
2. Нива с площ от 6,552 дка. /шест декара, петстотин петдесет и два квадратни метра, четвърта категория, в местността "Д. Стояновата шума", имот № 007024 /седем хиляди и двадесет и четири/ по КВС, при граници : имоти №№ 007023,007013, 007025 и 000062.
Имотът е образуван от имот № 007014.
Стойността на този имот е 3931 /три хиляди деветстотин тридесет и един/ лева.
3. Нива с площ от 8,511 дка. /осем декара и петстотин и единадесет квадратни метра/, трета категория, в местността "Долни лъки", имот № 017125 /седемнадесет хиляди сто двадесет и пет/ по КВС, при граници : имоти №№ 017124, 000148,017112, 000151 и 000147.
Имотът е образуван от имот № 017056.
Върху имота има следните ограничения : За ВЛ 6 kv. 20 kv. и до 35 kv. при трасе в земеделски земи общо 7,5 м., в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5 м. от страната, избрана за обслужване и 2,5 м. от другата страна. Сервитути за имота : 7,50 м. 5,00 м. от едната страна и 2,50 м. от другата страна. Ограниченията за ползването са съгласно чл. 20 ал. 1 от Наредба 16 от 09.06.2004 г. на МРРБ, МЗП и МЕЕЕ.
Право на преминаване за имот № 017124.
Право на преминаване за имот № 017123.
Право на преминаване за имот № 017122.
Право на преминаване за имот № 017121.
Право на преминаване за имот № 017120.
Стойността на имота е 5107 /пет хиляди сто и седем/ лева.
Имотите в този дял са с обща площ от 17,723 дка. /седемнадесет декара и седемстотин двадесет и три квадратни метра/ и са на стойност 10634 /десет хиляди шестстотин тридесет и четири/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.Т.Г., с ЕГН - **********,*** :
1. 0,767/3,183 дка. /нула декара и седемстотин шестдесет и седем квадратни метра върху три декара и сто осемдесет и три квадратни метра/ идеални части от Нива с площ от 3,183 дка. /три декара и сто осемдесет и три квадратни метра/, четвърта категория, в местността "Д. Стояновата шума", имот № 007025 /седем хиляди и двадесет и пет/ по КВС, при граници : имоти №№ 007024,007013, 000003 и 000062.
Имотът е образуван от имот № 007014.
Имотът е съсобствен между Д.Т.Г., Р.Т.Н. и Х.Т.А..
Стойността на идеалната част от имота е 459 /четиристотин петдесет и девет/ лева.
2. Нива с площ от 2,999 дка. /два декара и деветстотин деветдесет и девет квадратни метра/, трета категория, в местността "Долни лъки", имот № 017120 /седемнадесет хиляди сто и двадесет / по КВС, при граници : имоти №№ 000150, 000147,017121 и 000237.
Имотът е образуван от имот № 017056.
Върху имота има следните ограничения : За ВЛ 6 kv. 20 kv. и до 35 kv. при трасе в земеделски земи общо 7,5 м., в т.ч. спрямо оста на електропровода - 5 м. от страната, избрана за обслужване и 2,5 м. от другата страна. Сервитути за имота : 7,50 м. 5,00 м. от едната страна и 2,50 м. от другата страна. Ограниченията за ползването са съгласно чл. 20 ал. 1 от Наредба 16 от 09.06.2004 г. на МРРБ, МЗП и МЕЕЕ.
Право на преминаване през имот № 017125.
Право на преминаване през имот № 017124.
Право на преминаване през имот № 017123.
Право на преминаване през имот № 017122.
Право на преминаване през имот № 017121.
Стойността на имота е 1800 /хиляда и осемстотин/ лева.
Имотите в този дял са с обща площ от 3,766 дка. /три декара и седемстотин шестдесет и шест квадратни метра/ и са на стойност 2259 /две хиляди двеста петдесет и девет/ лева.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Р.Т.Н., с ЕГН - **********,*** :
1. 1,208/3,183 дка. /един декар и двеста и осем квадратни метра върху три декара и сто осемдесет и три квадратни метра/ идеални части от Нива с площ от 3,183 дка. /три декара и сто осемдесет и три квадратни метра/, четвърта к
 
3 Гражданско дело No 353/2009 Развод по взаимно съгласие С.Д.А.,
М.И.А.
  Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 11.01.2010г., в законна сила от 29.01.2010г.
Определение № 29. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 353/2009 година по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в едноседмичен срок от връчване на определението.

 
4 НОХД No 170/2009 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Г.В.К. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 12.01.2010г., в законна сила от 28.01.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.В.К. - роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2009 година, в с. Дебелт област Бургаска, управлявал МПС - трактор "Зетор" с ДК№ А 03885, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 104/23.02.2009 година на Началника на РУ на МВР Средец, в сила от 28.04.2009 година - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки :
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес (чл.42а, ал. 2, т. 1 от НК), за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично ;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ (чл.42а, ал. 2, т. 2 от НК), за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА ;
3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО - 100 (сто) часа за една година (чл.42а, ал. 2, т. 6 от НК)
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

Г.В.К.
Пробация осем месеца
Мотиви от 12.01.2010г.
МОТИВИ НОХД № 170/2009 година

Производството по делото е образувано по повод на обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Средец срещу Г.В.К. с обвинение за това, че на 04.08.2009 година, в с. Дебелт област Бургаска, управлявал МПС - трактор "Зетор" с ДК№ А 03885, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 104/23.02.2009 година на Началника на РУ на МВР Средец, в сила от 28.04.2009 година - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.
В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението и предлага съдът да наложи наказание с приложение на чл. 55 от НК, като предвиденото наказание "лишаване от свобода" бъде заменено с "пробация", при следните пробационни мерки : задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично ; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 (сто) часа за една година.
Подсъдимият се признава за виновен. Дава обяснения по съществото на делото. Заявява, че действително е управлявал трактор, без да притежава свидетелство за управление, след като за това деяние е бил наказан по административен ред. Изразява съгласие с предложението на прокурора.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното :
Подсъдимият К. не притежава свидетелство за управление на МПС. На 03.02.2009 година е бил установен от органи на полицията при РУ на МВР гр. Средец, че управлява МПС - трактор "Владимировец" с ДК№ А 7935 ЕЕ. Съставен е бил акт за установяване на административно нарушение № 104/03.02.2009 година. Въз основа на акта е било издадено наказателно постановление № 104/23.02.2009 година, с което на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 от ЗДвП, за това, че управлява МПС без съответно свидетелство за управление на МПС, му е било наложено наказание. Наказателното постановление е влязло в сила от 28.04.2009 година.
На 04.08.2009 година, в с. Дебелт, област Бургаска, подсъдимият отново е бил установен от органи на полицията при РУ на МВР гр. Средец, че управлява МПС - трактор "Зетор" с рег. № А 03885. При извършената служебна справка от органите на полицията е било установено, че подсъдимия е неправоспособен водач. Съставен е бил акт за установяване на административно нарушение № 540/04.08.2009 година.
От приложената справка от КАТ Бургас /л.19/ е видно, че подсъдимият не притежава свидетелство за управление на МПС.
Горната фактическа обстановка се установява от обясненията на подсъдимия, свидетелските показания и писмените доказателства по делото.
Подсъдимият обяснява извършеното от него с обстоятелството, че трактора е бил пригоден за рязане на дърва за огрев и това е била единствената възможна работа, която е открил, за да осигури препитанието на себе си и семейството си.
С оглед на горната фактическа обстановка съдът счита за доказано по безспорен и категоричен начин от обективна и от субективна страна, че подсъдимият е извършил престъплението, за което е обвинен в обвинителния акт, а именно : на 04.08.2009 година, в с. Дебелт област Бургаска, управлявал МПС - трактор "Зетор" с ДК№ А 03885, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 104/23.02.2009 година на Началника на РУ на МВР Средец, в сила от 28.04.2009 година - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК
К. много добре е знаел, че към момента на извършване деянието не е бил правоспособен водач на МПС, поради което съдът счита, че деянието е извършено при пряк умисъл като форма на вината - К. е съзнавал общественоопасния характер на същото, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване.
Предвид изложеното подсъдимият беше признат за виновен в извършването на посоченото престъпление и му бе наложено съответно наказание.
При определяне на вида и размера на наказанието, съдът взе предвид относително невисоката степен на обществена опасност на деянието, сравнително високата степен на обществената опасност на подсъдимия - осъждан за престъпления от общ характер от НК, самопризнанията по фактическата обстановка, направени от подсъдимия, наличието на критичност и съжаление от страна на подсъдимия за извършеното деяние, причините за извършването на деянието и факта, че предвиденото в Закона наказание за извършеното престъпление би се явило несъразмерно тежко.
Във връзка с описаното, съдът намери за справедливо на подсъдимия да бъде наложено наказание с приложение на чл. 55 ал. 1 т. 2 б. "б" от НК - "пробация", при следните пробационни мерки : задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него лице два пъти седмично ; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 (сто) часа за една година, каквото наказание наложи.
Във връзка с това, че подсъдимия не е носител на правото да управлява МПС, не би могло да се наложи наказание "лишаване от право да управлява МПС", поради което съдът не наложи такова наказание.
Като причини за извършване на деянието следва да се приемат ниската правна култура на подсъдимия, незачитането на установения в страната правов ред, а също безработицата и липсата на средства за съществуването на подсъдимия и семейството му.
Мотивиран от горното, съдът постанови присъдата.
СЪДИЯ : ………………..

 
5 НАХД No 166/2009 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Т.С.Д. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 13.01.2010г., в законна сила от 30.01.2010г.
Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА Т.С.Д. - роден на *** ***, женен, със средно образование, пенсионер, живущ ***, неосъждан, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата, през месец юли 2009 година, до 05.08.2009 година, в гр. Средец, област Бургаска, ул. "Иван Вазов" № 62, осъществил неправомерно присъединяване посредством Т-образна фасонна част към водоснабдителната система на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас, технически участък Средец, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода.- престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА.
ОСЪЖДА Т.С.Д. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец сумата от 40 /четиридесет/ лева - разноски по делото - възнаграждение на вещо лице.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

Т.С.Д.
глоба 500 лева
Мотиви от 13.01.2010г.
 
6 НАХД No 171/2009 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ С.И.Г. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 13.01.2010г., в законна сила от 12.02.2010г.
ПРИЗНАВА С.И.Г. - роден на *** ***, български гражданин, женен, неосъждан, с основно образование, пенсионер, живущ ***, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 12.08.2009 година - 27.08.2009 година, в гр. Средец, област Бургаска, ул. "Г.С.Раковски" № 22, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас, технически участък Средец, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА.
ОСЪЖДА С.И.Г. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец сумата от 40 /четиридесет/ лева - разноски по делото - възнаграждение на вещо лице.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

С.И.Г.
глоба 500 лева.
Мотиви от 13.01.2010г.
 
7 НАХД No 172/2009 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Х.А.И. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 13.01.2010г., в законна сила от 02.02.2010г.
Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА Х.А.И. - роден на *** ***, български гражданин, вдовец, неосъждан, с начално образование, пенсионер, живущ ***, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода 01.07.2009 година - 27.08.2009 година, в гр. Средец, област Бургаска, ул. "Никола Попов" № 85а, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас, технически участък Средец, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода - престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА.
ОСЪЖДА Х.А.И. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец сумата от 40 /четиридесет/ лева - разноски по делото - възнаграждение на вещо лице.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

Х.А.И.
глоба 500 лв.
Мотиви от 13.01.2010г.
 
8 Гражданско дело No 258/2009 Облигационни искове ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД ГР. РУСЕ Т.С.К. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 14.01.2010г., в законна сила от 15.06.2010г.
РЕШЕНИЕ № 60.ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Т.С.К., с ЕГН - **********,***, ДЪЛЖИ на "Еконт Експрес" ООД, ЕИК 117047646, със седалище и адрес на управление - гр. Русе, бул. "Тутракан" 11, представлявано от Николай Събев - управител, Павел Пенчев и Валентин Пенчев - прокуристи, сумата от 2570,69 лв. /две хиляди петстотин и седемдесет лева и шестдесет и девет стотинки/, представляваща : наложена ограничена имуществена отговорност - 918,68 лева, със Заповед № К-681/30.12.2008 година на управителя на "Еконт Експрес" ООД ; наложена ограничена имуществена отговорност - 837,01 лева, със Заповед № К-30/29.01.2009 година на управителя на "Еконт Експрес" ООД ; обезщетение на стойност 450 лева, представляващи три пъти стойността на обучението в случай на дисциплинарно уволнение преди изтичане на 6-месечния срок, за който се е задължил да работи при работодателя след придобиване на квалификацията, съгласно договор за придобиване на квалификация - т.3.5. и обезщетение по чл. 221 ал. 2 от КТ в размер на 365 лева.
ОТХВЪРЛЯ предявената претенция от "Еконт Експрес" ООД, ЕИК 117047646, със седалище и адрес на управление - гр. Русе, бул. "Тутракан" 11, представлявано от Николай Събев - управител, Павел Пенчев и Валентин Пенчев против Т.С.К., с ЕГН - **********,***, за приемане на установено, че Т.С.К. дължи на "Еконт Експрес" ООД сума над уважения размер от 2570,69 лв. /две хиляди петстотин и седемдесет лева и шестдесет и девет стотинки/, до предявения размер от 2833,20 лв. /две хиляди осемстотин тридесет и три лева и двадесет стотинки/ - сумите за : ДОД - 32,97 лева ; ДОО - 9,05 лева ; УПФ - 2,72 лева ; ЗОО - 3,96 лева ; за раб. облекло - 50,30 лева ; ЗО непл. отпуск - 8,42 лева ; удр. минал месец - 90,92 лева ; аванс - 300 лева и обезщетение чл. 221 ал. 2 от КТ над размера от 365 лева, до предявения от 483,01 лева, като недоказана.
ОСЪЖДА Т.С.К., с ЕГН - **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на "Еконт Експрес" ООД, ЕИК 117047646, със седалище и адрес на управление - гр. Русе, бул. "Тутракан" 11, представлявано от Николай Събев - управител, Павел Пенчев и Валентин Пенчев сумата от 415,26 лв. /четиристотин и петнадесет лева и двадесет и шест стотинки/ - разноски по делото, съразмерно с уважената част от иска /адвокатско възнаграждение и държавна такса/.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - гр. Бургас. 
9 Гражданско дело No 281/2009 Развод и недейств. на брака З.Г.Р. Й.В.Р.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.СРЕДЕЦ
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 14.01.2010г., в законна сила от 14.01.2010г.
Решение № 61.ПРЕКРАТЯВА сключения на 08.05.1999 година граждански брак, за което е съставен акт за граждански брак № 0016/08.05.1999 година на Община Средец, между З.Г.Р., с ЕГН - **********,*** и Й.В.Р., с ЕГН - **********,***, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между двамата за следното:
1. ОТНОСНО РОДЕНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА ДЕЦА :
УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на родените по време на брака деца Мария Йорданова Р. с ЕГН - ********** и Василена Йорданова Р. с ЕГН - ********** се предоставя на майката З.Г.Р., с ЕГН - **********.
Бащата Й.В.Р., с ЕГН - **********, ще заплаща на децата, чрез майката и техен законен представител З.Г.Р. месечна издръжка, както следва :
на Мария Йорданова Р. с ЕГН - **********, сумата от 70 /седемдесет/ лева,
на Василена Йорданова Р. с ЕГН - **********, сумата от 60 /шестдесет/ лева,
считано от датата на завеждане на исковата молба в съда 22.10.2009 година до настъпване на законни причини за изменяване или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
Бащата Й.В.Р., с ЕГН - **********, ще осъществява лични контакти с децата Мария Йорданова Р. и Василена Йорданова Р. всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18 часа в неделя /с преспиване/, както и един месец през лятото, когато майката не ползва платения си годишен отпуск.
2. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ :
Ползването на семейното жилище - масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Средец, ул. "Андон Николов" № 8, собственост на съпруга, се предоставя на съпруга - Й.В.Р., с ЕГН - **********.
*. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА БРАКА :
След прекратяването на брака съпругата З.Г.Р., с ЕГН - **********, ще възстанови предбрачното си фамилно име - АЛЕКСИЕВА.
4. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ :
Съпрузите взаимно не си дължат издръжка след прекратяване на брака.
5. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ :
По време на брака си страните не са придобивали недвижими имоти, движими вещи и парични влогове - СИО, за които да се прави разпределение.
ОСЪЖДА З.Г.Р., с ЕГН - **********,*** и Й.В.Р., с ЕГН - **********,***, да заплатят в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец, държавна такса във връзка с допускането на развода в размер на по 20 /двадесет/ лева - всеки от тях.
ОСЪЖДА Й.В.Р., с ЕГН - **********,***, да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец, държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 93,60 лв. /деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
10 Гражданско дело No 288/2009 Облигационни искове РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ "ЧЕРНОМОРИЕ" ПК "ЦВЯТКО РАДОЙНОВ" Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 14.01.2010г., в законна сила от 18.02.2010г.
Р Е Ш И :
ОСЪЖДА ПК "Цвятко Радойнов", Булстат 102001415, със седалище и адрес на управление - с. Дебелт, област Бургаска, представлявана от председателя С.С.Н., с ЕГН - **********, ДА ЗАПЛАТИ на Районен Кооперативен Съюз "Черноморие", ЕИК 000057371, със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Фердинандова" № 43, представляван от председателя В.Д.Б., сумата от 16403 /шестнадесет хиляди, четиристотин и три/ лева, представляваща : сумата от 14403 /четиринадесет хиляди, четиристотин и три/ лева - главница - стойността на получени, но не изплатени стоки за периода 14.07.2008 година - 15.09.2009 година и сумата от 2000 /две хиляди/ лева - лихва за забава върху неплатените суми по главницата за периода от 14.07.2008 година до 15.09.2009 година, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба - 19.10.2009 година до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА ПК "Цвятко Радойнов", Булстат 102001415, със седалище и адрес на управление - с. Дебелт, област Бургаска, представлявана от председателя С.С.Н., с ЕГН - **********, ДА ЗАПЛАТИ на Районен Кооперативен Съюз "Черноморие", ЕИК 000057371, със седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Фердинандова" № 43, представляван от председателя В.Д.Б., сумата от 3457,80 лв. /три хиляди, четиристотин петдесет и седем лева и осемдесет стотинки/ - разноски по делото /държавна такса и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - гр. Бургас.

 
11 НОХД No 2/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ В.С.К. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 15.01.2010г., в законна сила от 15.01.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 15.01.2010 г. ОДОБРЯВА постигнатото на 15.01.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат АНТОН ДАРАКЧИЕВ от АК - гр.Бургас, като защитник на подсъдимия В.С.К. - роден на *** *** български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работещ като пастир, живущ ***, с ЕГН - **********, с което подсъдимият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 05.01.2010 г. , около 17.55 часа в с.Зорница, общ.Средец, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Фолксваген", модел "Пасат" с ДК № А 7111ВН с концентрация на алкохол в кръвта си на 1,2 на хиляда, а именно: 1,61 /едно цяло шестдесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред с Експертиза № 24/08.01.2010 год. на БНТЛ при ОД на МВР - гр.Бургас - престъпление по чл.343б ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.2б."б" от НК НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес /чл.42а ал.2 т.1 от НК/ - за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА с периодичност - три пъти седмично явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него лице ;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител /чл.42 ал.2 т.2 от НК/- за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 /СТО/ ЧАСА годишно за ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване на свидетелството за управление на МПС.
ОСЪЖДА подсъдимият В.С.К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Средец направените по делото разноски в размер на 30,00 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

В.С.К.
Пробация - регистрация и срещи 7 месеца и безв.труд 100 часа за една година и ЛУМПС за СЕДЕМ МЕСЕЦА
 
12 НОХД No 3/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ Д.Д.Д. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 15.01.2010г., в законна сила от 23.01.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 15.01.2010 г. ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.Д. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, строител на частна практика, живущ ***, с постоянен адрес:***, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.01.2010 година, около 00.35 часа , в гр. Средец, област Бургаска, на бензиностанция "Петрол", управлявал МПС - лек автомобил "Опел Омега" с ДК№ А 33 47 ВН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,82 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство "Алкотест Дрегер" 7410+" с № 0170 - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки :
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес (чл.42а, ал. 2, т. 1 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 /три/ пъти седмично ;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ (чл.42а, ал. 2, т. 2 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ;
3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО - по 200 (двеста) часа годишно за ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ (чл.42а, ал. 2, т. 6 от НК).
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд - гр. Бургас в 7-дневен срок от днес.

Д.Д.Д.
Пробация- регистрация и зад.срещи за една година и шест месеца и безв.труд по 200 /двеста/ часа за две поредни години.
Мотиви от 15.01.2010г.
 
13 Гражданско дело No 205/2009 Облигационни искове Г.Т.Т. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД ГР. БУРГАС,
ОБЩИНА СРЕДЕЦ
Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 18.01.2010г., в законна сила от 19.02.2010г.
Определение № 46.ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 205/2009 г. по описа на Районен съд - Средец
Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Бургас с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
14 Гражданско дело No 368/2009 Развод по взаимно съгласие В.Д.С.,
М.Т.С.
ДИРЕКЦИЯ"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СРЕДЕЦ Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 18.01.2010г., в законна сила от 18.01.2010г.
РЕШЕНИЕ № 2.ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК брака, сключен на 08.06.2003 г., с акт за граждански брак № ІІ-81/08.06.2003 г. на Община Бургас, между М.Т.С., с ЕГН ********** и В.Д.С., с ЕГН **********, двамата със съдебен адрес ***, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.Т.С. и В.Д.С. споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, както следва:
1. След прекратяване на брака малолетното дете Тодор Милославов С., с ЕГН **********,***, ж. к. "Зорница", бл. 36 А, вх. 2, ет. 8, ап. 24, при майка си В.Д.С., на която е предоставено упражняването на родителските права.
2. Родителските права върху малолетното дете Тодор Милославов С., с ЕГН **********, ще се упражняват след развода от
майката В.Д.С., като на бащата М.Т.С. се определя режим на лични контакти с детето, както следва: всеки четвъртък, петък и събота от седмицата от 09.00 ч. в четвъртък до 12.00 ч. в събота с преспиване, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.
3. Бащата М.Т.С. се задължава да заплаща месечна издръжка за отглеждането на
малолетното дете Тодор Милославов С., с ЕГН **********, в размер на 60 (шестдесет) лева, на В.Д.С., в качеството й на майка и законен представител, до всяко пето число от месеца, по банков път или чрез пощенски запис, считано от 18.01.2010 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпването на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката.
4. Съпрузите не претендират издръжка един от друг.
5. След прекратяване на брака бившата съпруга ще носи ПРЕДБРАЧНОТО си фамилно име ВЪЛЧЕВА.
6. Семейното жилище, находящо се в гр. Бургас, ж. к. "Зорница", бл. 11, вх. Д, ет. 6, ап. 18, собственост на родителите на съпруга М.Т.С., ще се ползва от него.
7. Съпрузите не са придобивали по време на брака си недвижими имоти, а движимите вещи са поделили извънсъдебно и не си дължат уравнение на дяловете.
ОСЪЖДА М.Т.С., с ЕГН **********, да заплати по сметката на Районен съд - Средец държавна такса в размер на 50,70 лева.
ОСЪЖДА В.Д.С., с ЕГН **********, да заплати по сметката на Районен съд - Средец държавна такса в размер на 7,50 лева.

Решението не подлежи на обжалване (чл. 330, ал. 5 от ГПК).

 
15 НАХД No 165/2009 По ЗГ и ЗЛОД З.В.Н. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГР. БУРГАС,
Я.С.М.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 18.01.2010г., в законна сила от 17.05.2010г.
Решение № 87/18.01.2010 г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 141/16.11.2009 година на Директора на Държавно горско стопанство - гр. Бургас, с което на основание чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча на З.В.Н., с ЕГН - **********,***, к/с "Металург" бл. 5, вх. 1, ет. 4, е наложена глоба в размер на 110 /стои десет/ лева, на основание чл. 94 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложено наказание "лишаване от право на ловуване" за срок от три години, за това, че - вписано : "на 01.11.2009 година, на територията на ДГС Бургас, в землището на с. Дебелт, в м. "Сипела", в отд. 69в ловува като се движи със сглобено и извадено от калъфа оръжие, извън населено място, с писмено разрешително за дребен дивеч, но ловува извън определените в него места за ловуване и без да е убил или уловил дивеч.", като неправилно и незаконосъобразно.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
16 НОХД No 167/2009 Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Р.А.К.,
М.Т.П.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Присъда от 19.01.2010г., в законна сила от 07.04.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.А.К. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че през месец август 2009 г. в с. Дебелт, Община Средец, на ул. "Чаталджа", от въздушната електрическа линия от ниско напрежение, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с лицето М.Т.П., с използване на техническо средство - клещи, отнел чужди движими вещи - 175 м. меден електрически проводник със сечение 16 кв. мм., на стойност 507,50 лева /петстотин и седем лева и петдесет стотинки/, от владението на "ЕВН България Електроразпределение" АД, без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да присвои, като деянието е извършено повторно и представлява немаловажен случай.
Престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, 5 и 7, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 28, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 4, 5 и 7, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието в затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален "СТРОГ" режим за изтърпяване на наложеното наказание.
ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 69, ал. 2 от НК подсъдимия Р.А.К. отчасти от изтърпяване на наказанието шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е било отложено по НОХД № 22/2008 г. по описа на Районен съд - гр. Средец, а именно от изтърпяване на наказанието три месеца лишаване от свобода, като ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл. 68, ал. 1 от НК останалата част от наложеното му наказание - три месеца лишаване от свобода.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 59, ал. 1 от ЗИНЗС Р.А.К. да изтърпи приведеното в изпълнение наказание в затворническо общежитие от открит тип.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 3 от ЗИНЗС първоначален "ОБЩ" режим за изтърпяване на приведеното в изпълнение наказание.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Т.П. - роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, българин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление:
1. През месец август 2009 г. в с. Дебелт, Община Средец, на ул. "Чаталджа", от въздушната електрическа линия от ниско напрежение, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с лицето Р.А.К., с използване на техническо средство - клещи, отнел чужди движими вещи - 175 м. меден електрически проводник със сечение 16 кв. мм., на стойност 507,50 лева /петстотин и седем лева и петдесет стотинки/;
2. През месец август 2009 г. в с. Дебелт, Община Средец, на ул. "Вела Пеева", от въздушна електрическа линия от ниско напрежение, чрез използване на техническо средство - клещи, отнел чужди движими вещи - 200 м. меден електрически проводник със сечение 16 кв. мм., на стойност 580 лева /петстотин и осемдесет лева/;
3. През месец август 2009 г. в с. Дебелт, Община Средец, на ул. "Вихрен", от въздушна електрическа линия от ниско напрежение, чрез използване на техническо средство - клещи, отнел чужди движими вещи - 35 м. меден електрически проводник със сечение 16 кв. мм., на стойност 101,50 лева /сто и един лева и петдесет стотинки/,
всичко на обща стойност 1 189 лева /хиляда сто осемдесет и девет лева/, от владението на "ЕВН България Електроразпределение" АД, без съгласието на владелеца, с намерение противозаконно да присвои.
Престъпление по чл. 196, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. "а" и "б" от НК, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 4 и 5, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 29, ал. 1, б. "а" и "б" от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60, ал. 1 от ЗИНЗС осъденият да изтърпи наказанието в затвор.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61, т. 2 от ЗИНЗС първоначален "СТРОГ" режим за изтърпяване на наложеното наказание.
ОСЪЖДА подсъдимите Р.А.К., с ЕГН ********** и М.Т.П., с ЕГН **********, да заплатят солидарно на "ЕВН България Електроразпределение" АД, със седалище и адрес ***15552190, представлявано от Михаил Йорданов Томов и Людмила Николова Църцева - Владимирова, сумата 507,50 лева /петстотин и седем лева и петдесет стотинки/, представляваща обезщетение за причинените имуществени вреди от непозволено увреждане - кражба на 175 м. меден електрически проводник със сечение 16 кв. мм., ведно със законната лихва от датата на увреждането - месец август 2009 г., до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА подсъдимите Р.А.К., с ЕГН ********** и М.Т.П., с ЕГН **********, да заплатят по сметката на Районен съд - гр. Средец държавна такса върху уважения иск в размер на 20,30 лева /двадесет лева и тридесет стотинки/.
ОСЪЖДА подсъдимия М.Т.П., с ЕГН **********, да заплати на "ЕВН България Електроразпределение" АД, със седалище и адрес ***15552190, представлявано от Михаил Йорданов Томов и Людмила Николова Църцева - Владимирова, сумите 580 лева /петстотин и осемдесет лева/ и 101,50 лева /сто и един лева и петдесет стотинки/, представляващи обезщетение за причинените имуществени вреди от непозволено увреждане - кражба на 200 м. меден електрически проводник със сечение 16 кв. мм. и на 35 м. меден електрически проводник със сечение 16 кв. мм., ведно със законната лихва от датата на увреждането - месец август 2009 г., до окончателното изплащане на сумите.
ОСЪЖДА подсъдимия М.Т.П., с ЕГН **********, да заплати по сметката на Районен съд - гр. Средец държавна такса върху уважените искове в размер на 27,26 лева /двадесет и седем лева и двадесет и шест стотинки/.
ОСЪЖДА подсъдимите Р.А.К., с ЕГН ********** и М.Т.П., с ЕГН **********, да заплатят в полза на държавния бюджет, по сметка на Районен съд - гр. Средец сумата 40 /четиридесет/ лева - разноски по делото за възнаграждение на вещо лице.
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.


Р.А.К.
осъжда на 8 м.ЛОС строг режим и привежда 3 мес. ЛОС общ режим по НОХД 22/2008 година
М.Т.П.
осъжда на 2 години ЛОС строг режим.
Мотиви от 25.01.2010г.
 
17 Гражданско дело No 8/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие С.Г.С. Н.Г.С. Докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Определение от 25.01.2010г., в законна сила от 06.02.2010г.
Определение № 64.Прекратява производтвото по делото.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр.Бургас.
 
18 НОХД No 9/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ С.Р.А. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 26.01.2010г., в законна сила от 26.01.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 26.01.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 18.01.2010 г. споразумение между РАЙОНЕН ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат С.С. ***, като защитник на обвиняемия С.Р.А. и обвиняемият С.Р.А. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, работи на частно в животновъдството, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 12.01.2010 г. на път 53 - кръстовище - с.Драка - с.Малина управлявал МПС - товарен автомобил "Рено Рапид" с рег.№ А 9974 ВН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,91 промила, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 44/13.01.2010 г. на БНТЛ при ОД на МВР - Бургас - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б."б" от НК му НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ЕДНА ГОДИНА, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично ;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ЕДНА ГОДИНА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100/сто/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 12.01.2010 г. - датата на изземване на свидетелството му за управление на МПС.

ОСЪЖДА обвиняемият С.Р.А. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр.Средец направените по делото разноски в размер на 30,00 /тридесет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 9/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


С.Р.А.
пробация-регистрация и срещи с проб.служ. за 1 година, безв.труд 100 часа за 1 година и ЛУМПС за 3 месеца.
 
19 НАХД No 174/2009 Административни дела Т.П.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ГР. СОФИЯ,
Д.Г.К.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 29.01.2010г., в законна сила от 02.03.2010г.
Решение № 8/29.01.2010 г. ОТМЕНЯ НП 11011849/07.12.2009 г. Решението подлежи на касационно обжалване пред АДМ.СЪД БУРГАС в 14 дневен срок от получавне на съобщението.
 
20 НАХД No 1/2010 Административни дела ЖАР 06 ЕООД ГР. СРЕДЕЦ ДИРЕКЦИЯ ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТД НА НАП ГР. БУРГАС,
Д.И.С.
Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 29.01.2010г., в законна сила от 23.02.2010г.
Решение 10/29.01.2010 г. Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22677-О-0006451/17.11.2009 г. на Директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - гр. Бургас, с което на "ЖАР 06" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. "Никола Попов" № 2, представлявано от Ж.С.К., на основание чл. 261, ал. 1 от ЗКПО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл. 92 от ЗКПО.
ПРЕКРАТЯВА административно-наказателното производство по Акт за установяване на административно нарушение, серия АА № 0006451/17.04.2009 г. на ТД на НАП - гр. Бургас.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.