РАЙОНЕН СЪД - ГР.СРЕДЕЦ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.01.2010г. до 31.01.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 194/2009 Облигационни искове ЗПК "ЛЕВ ИНС" АД - ГР.СОФИЯ Р.А.Х. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 02.12.2009г., в законна сила от 05.01.2010г.
Решение № 54.ОСЪЖДА Р.А.Х., с ЕГН - **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ "ЛЕВ ИНС" АД - ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление - гр. София, район "Красно село", ул. "Цар Борис III" № 41, представлявано от Стефан Х. Софиянски, сумата от 1090,02 лв. (хиляда и деветдесет лева и две стотинки), от които: сумата от 851,72 лв. (осемстотин петдесет и един лева и седемдесет и две стотинки) - главница по договор за издаване на кредитна карта "VISA ELECTRON" от 16.09.2006 година и сумата от 238,30 лв. (двеста тридесет и осем лева и тридесет стотинки) - лихва за забава от 27.06.2007 година до 15.05.2009 година, ведно със законната лихва върху главницата от 30.05.2009 година - датата на постъпване на заявлението в съда - до изплащането на вземането и сумата от 168,23 лв. (сто шестдесет и осем лева и двадесет и три стотинки) - разноски по делото.
ОТХВЪРЛЯ исковете над уважения размер : до предявения размер от 852,56 лв. /осемстотин петдесет и два лева и петдесет и шест стотинки/ - за главницата и над уважения размер до претендирания от 281,35 лв. /двеста осемдесет и един лева и тридесет и пет стотинки/ - за лихвата за забава, като недоказани.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - гр. Бургас в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 
2 Гражданско дело No 248/2009 Развод и недейств. на брака И.К.К. Г.Ж.К. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 15.12.2009г., в законна сила от 05.01.2010г.
Решение 55/15.12.2009 : Р Е Ш И :

ПРЕКРАТЯВА сключения на 08.10.1978 година между И.К.К., с ЕГН - **********,*** и Г.Ж.К., с ЕГН - **********,***, граждански брак, за което е съставен акт № 73/08.10.1978 година за сключен граждански брак от Община Средец, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.
ОБЯВЯВА, че вина за настъпилото разстройство на брака имат МЪЖЪТ и ЖЕНАТА.
ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Средец, област Бургаска, ул. "Военен блок" № 12, ет. 2, ап. 8 на мъжа И.К.К., с ЕГН - **********.
ОСЪЖДА И.К.К., с ЕГН - ********** и Г.Ж.К., с ЕГН - **********, ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец държавна такса за делото, както следва : И.К.К., с ЕГН - ********** - сумата от 10 /десет/ лева, а Г.Ж.К., с ЕГН - ********** - сумата от 40 /четиридесет/ лева.
Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - гр. Бургас.

 
3 НАХД No 118/2009 По ЗГ и ЗЛОД З.С.П. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГР. БУРГАС,
Х.Д.Ч.
Председател и докладчик: ИВАЙЛО Й. БЪЧВАРОВ  Решение от 11.12.2009г., в законна сила от 05.01.2010г.
Решение 65/11.12.2009 г. - РЕШИ ИЗМЕНЯ наказателно постановление 77/20.07.2009 г. на Директора на Държавно горско стопанство гр. Средец, в частта му с която на З.С.П. ***, с ЕГН **********, на осн.чл. 101 ал. 1 от Закона за горите, е наложена глоба 1000 лв., като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание глоба на 50 лв. ПОТВЪРЖДАВА постановлението в останалата му част. Решението подлежи на касационно обжалване пред АС Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
 
4 НАХД No 128/2009 По ЗД по пътищата Х.Х.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР - ГР. СРЕДЕЦ Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 04.12.2009г., в законна сила от 05.01.2010г.
Решение № 73/04.12.2009 г.ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 521/29.07.2009 година на началника на РУ на МВР - гр. Средец, в частта му, в която на Х.Х.В. ***, с ЕГН - **********, е наложено наказание от 1000 /хиляда/ лева глоба по чл. 179 ал. 3 т. 1 от ЗДвП - за това, че 24.07.2009 година, около 15.00 часа, по път II-79, км. 62, посока гр. Елхово - гр. Средец, управлява товарен автомобил с рег. № А 0730 КА - триос и авторемарке с рег. № РВ 82 62 ЕМ-двуосо, без да има платена такса за движение по републиканската пътна мрежа "винетка".
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
5 ЧНД No 161/2009 Кумулации - чл.23, 25 и 27 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Й.Л.Г. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 17.12.2009г., в законна сила от 05.01.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 86/17.12.2009

ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на Й.Л.Г. - роден на *** ***, български гражданин, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, настоящ адрес ***, ЕГН - **********, между наказанията, наложени с :
1. С присъда № 31 от 27.09.2007 година, постановена по НОХД № 141/2007 година по описа на Районен съд - гр. Котел - ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ; 2. С определение за одобряване на споразумение № 30 от 16.10.2007 година, постановено по НОХД № 127/2007 година по описа на Районен съд - гр. Котел - ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА; 3. С присъда № 114/30.11.2007 година, постановена по НОХД № 59/2007 година по описа на Районен съд - гр. Средец - ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 25 ал. 1, във връзка с чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА най-тежкото от тях - ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС осъдения да изтърпи наложеното общо наказание в затвор - затворническо общежитие от закрит тип.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 61 т. 2 от ЗИНЗС първоначален "СТРОГ" режим за изтърпяване на наложеното общо наказание.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

Й.Л.Г.
ОБЩО НАКАЗАНИЕ ОСЕМ МЕСЕЦА ЛОС СТРОГ РЕЖИМ
 
6 Гражданско дело No 369/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие Т.Ю.К.,
П.Д.К.
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ МВР - ГР. СРЕДЕЦ,
Г.Й.Г.
Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 22.12.2009г., в законна сила от 07.01.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 528.ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 369/2009 година по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
7 Гражданско дело No 303/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие Д.Д.С. Д.Г.С. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 23.12.2009г., в законна сила от 12.01.2010г.
решение № 59.НАЛАГА мерки за защита на Д.Д.С., с ЕГН - **********,***, срещу осъществяваното по отношение на нея домашно насилие от съпруга й Д.Г.С., с ЕГН - **********, със същия адрес, като:
ЗАДЪЛЖАВА Д.Г.С., с ЕГН - **********, да се въздържа от извършване на домашно насилие!
ОТСТРАНЯВА Д.Г.С., с ЕГН - **********, от съвместно обитаваното жилище - в гр. Средец, област Бургаска, ул. "Дружба" № 25, за срок от шест месеца.
ЗАБРАНЯВА на Д.Г.С., с ЕГН - **********, да посещава жилището, където живее Д.Д.С., с ЕГН - **********, местоработата й и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице, като ЗАБРАНЯВА на същия да се доближава на по-малко от 100 метра до тези места, за срок от шест месеца!
Да се издаде заповед за защита!
Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.
Указва на полицейските органи да следят за изпълнение на заповедта.
Предупреждава Д.Г.С., с ЕГН - **********, за последиците от неизпълнението на заповедта на основание чл.21, ал.2 от ЗЗДН, а именно, че при неизпълнение на съдебната заповед полицейският орган, констатирал нарушението, следва да го задържи и незабавно да уведоми органите на прокуратурата!
НАЛАГА на основание чл. 5 ал. 3 от ЗЗДН на Д.Г.С., с ЕГН - **********,***, ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева.
ОСЪЖДА Д.Г.С., с ЕГН - **********, да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец, държавна такса за делото в размер на 25 /двадесет и пет/ лева.
Заповедта и препис от решението да се връчат на страните /извършителя и пострадалата/ и да се изпратят служебно на РУ на МВР - гр. Средец!
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - гр. Бургас.


 
8 Гражданско дело No 312/2009 Дела по Закона срещу домашното насилие И.С.И. А.С.И. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 23.12.2009г., в законна сила от 13.01.2010г.
РЕШЕНИЕ № 58.
НАЛАГА мерки за защита на И.С.И., с ЕГН - **********,***, срещу осъществяваното по отношение на нея домашно насилие от А.С.И., с ЕГН - **********, със същия адрес, като :
ЗАДЪЛЖАВА А.С.И., с ЕГН - **********, да се въздържа от извършване на домашно насилие!
ОТСТРАНЯВА А.С.И., с ЕГН - ********** от съвместно обитаваното жилище - в гр. Средец, област Бургаска, военен блок № 2 ап. 7, за срок от шест месеца.
ЗАБРАНЯВА на А.С.И., с ЕГН - **********, да посещава жилището, където живее И.С.И., с ЕГН - **********, местоработата й и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице, като ЗАБРАНЯВА на същия да се доближава на по-малко от 100 метра до тези места, за срок от шест месеца!
Да се издаде заповед за защита!
Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.
Указва на полицейските органи да следят за изпълнение на заповедта.
Предупреждава А.С.И., с ЕГН - **********, за последиците от неизпълнението на заповедта на основание чл.21, ал.2 от ЗЗДН, а именно, че при неизпълнение на съдебната заповед полицейският орган, констатирал нарушението, следва да го задържи и незабавно да уведоми органите на прокуратурата!
НАЛАГА на основание чл. 5 ал. 3 от ЗЗДН на А.С.И., с ЕГН - ********** ***, ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева.
ОСЪЖДА А.С.И., с ЕГН - ********** да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец, държавна такса за делото в размер на 25 /двадесет и пет/ лева.
Заповедта и препис от решението да се връчат на страните /извършителя и пострадалата/ и да се изпратят служебно на РУ на МВР - гр. Средец!
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд - гр. Бургас.


 
9 Гражданско дело No 281/2009 Развод и недейств. на брака З.Г.Р. Й.В.Р.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.СРЕДЕЦ
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 14.01.2010г., в законна сила от 14.01.2010г.
Решение № 61.ПРЕКРАТЯВА сключения на 08.05.1999 година граждански брак, за което е съставен акт за граждански брак № 0016/08.05.1999 година на Община Средец, между З.Г.Р., с ЕГН - **********,*** и Й.В.Р., с ЕГН - **********,***, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между двамата за следното:
1. ОТНОСНО РОДЕНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА БРАКА ДЕЦА :
УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на родените по време на брака деца Мария Йорданова Р. с ЕГН - ********** и Василена Йорданова Р. с ЕГН - ********** се предоставя на майката З.Г.Р., с ЕГН - **********.
Бащата Й.В.Р., с ЕГН - **********, ще заплаща на децата, чрез майката и техен законен представител З.Г.Р. месечна издръжка, както следва :
на Мария Йорданова Р. с ЕГН - **********, сумата от 70 /седемдесет/ лева,
на Василена Йорданова Р. с ЕГН - **********, сумата от 60 /шестдесет/ лева,
считано от датата на завеждане на исковата молба в съда 22.10.2009 година до настъпване на законни причини за изменяване или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
Бащата Й.В.Р., с ЕГН - **********, ще осъществява лични контакти с децата Мария Йорданова Р. и Василена Йорданова Р. всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18 часа в неделя /с преспиване/, както и един месец през лятото, когато майката не ползва платения си годишен отпуск.
2. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ :
Ползването на семейното жилище - масивна жилищна сграда, находяща се в гр. Средец, ул. "Андон Николов" № 8, собственост на съпруга, се предоставя на съпруга - Й.В.Р., с ЕГН - **********.
*. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА БРАКА :
След прекратяването на брака съпругата З.Г.Р., с ЕГН - **********, ще възстанови предбрачното си фамилно име - АЛЕКСИЕВА.
4. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ :
Съпрузите взаимно не си дължат издръжка след прекратяване на брака.
5. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ :
По време на брака си страните не са придобивали недвижими имоти, движими вещи и парични влогове - СИО, за които да се прави разпределение.
ОСЪЖДА З.Г.Р., с ЕГН - **********,*** и Й.В.Р., с ЕГН - **********,***, да заплатят в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец, държавна такса във връзка с допускането на развода в размер на по 20 /двадесет/ лева - всеки от тях.
ОСЪЖДА Й.В.Р., с ЕГН - **********,***, да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец, държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 93,60 лв. /деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
10 НОХД No 2/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ В.С.К. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Споразумение от 15.01.2010г., в законна сила от 15.01.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 15.01.2010 г. ОДОБРЯВА постигнатото на 15.01.2010 г. споразумение между ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - ВАЛЕНТИНА МАДЖАРОВА, адвокат АНТОН ДАРАКЧИЕВ от АК - гр.Бургас, като защитник на подсъдимия В.С.К. - роден на *** *** български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, работещ като пастир, живущ ***, с ЕГН - **********, с което подсъдимият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 05.01.2010 г. , около 17.55 часа в с.Зорница, общ.Средец, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "Фолксваген", модел "Пасат" с ДК № А 7111ВН с концентрация на алкохол в кръвта си на 1,2 на хиляда, а именно: 1,61 /едно цяло шестдесет и едно/ на хиляда, установено по надлежния ред с Експертиза № 24/08.01.2010 год. на БНТЛ при ОД на МВР - гр.Бургас - престъпление по чл.343б ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б ал.1 от НК и чл.55 ал.1 т.2б."б" от НК НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес /чл.42а ал.2 т.1 от НК/ - за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА с периодичност - три пъти седмично явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него лице ;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител /чл.42 ал.2 т.2 от НК/- за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 /СТО/ ЧАСА годишно за ЕДНА ГОДИНА.
На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на изземване на свидетелството за управление на МПС.
ОСЪЖДА подсъдимият В.С.К. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд - гр.Средец направените по делото разноски в размер на 30,00 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 2/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

В.С.К.
Пробация - регистрация и срещи 7 месеца и безв.труд 100 часа за една година и ЛУМПС за СЕДЕМ МЕСЕЦА
 
11 Гражданско дело No 368/2009 Развод по взаимно съгласие В.Д.С.,
М.Т.С.
ДИРЕКЦИЯ"СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР. СРЕДЕЦ Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Решение от 18.01.2010г., в законна сила от 18.01.2010г.
РЕШЕНИЕ № 2.ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК брака, сключен на 08.06.2003 г., с акт за граждански брак № ІІ-81/08.06.2003 г. на Община Бургас, между М.Т.С., с ЕГН ********** и В.Д.С., с ЕГН **********, двамата със съдебен адрес ***, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.Т.С. и В.Д.С. споразумение по чл. 51, ал. 1 от СК, както следва:
1. След прекратяване на брака малолетното дете Тодор Милославов С., с ЕГН **********,***, ж. к. "Зорница", бл. 36 А, вх. 2, ет. 8, ап. 24, при майка си В.Д.С., на която е предоставено упражняването на родителските права.
2. Родителските права върху малолетното дете Тодор Милославов С., с ЕГН **********, ще се упражняват след развода от
майката В.Д.С., като на бащата М.Т.С. се определя режим на лични контакти с детето, както следва: всеки четвъртък, петък и събота от седмицата от 09.00 ч. в четвъртък до 12.00 ч. в събота с преспиване, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.
3. Бащата М.Т.С. се задължава да заплаща месечна издръжка за отглеждането на
малолетното дете Тодор Милославов С., с ЕГН **********, в размер на 60 (шестдесет) лева, на В.Д.С., в качеството й на майка и законен представител, до всяко пето число от месеца, по банков път или чрез пощенски запис, считано от 18.01.2010 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпването на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката.
4. Съпрузите не претендират издръжка един от друг.
5. След прекратяване на брака бившата съпруга ще носи ПРЕДБРАЧНОТО си фамилно име ВЪЛЧЕВА.
6. Семейното жилище, находящо се в гр. Бургас, ж. к. "Зорница", бл. 11, вх. Д, ет. 6, ап. 18, собственост на родителите на съпруга М.Т.С., ще се ползва от него.
7. Съпрузите не са придобивали по време на брака си недвижими имоти, а движимите вещи са поделили извънсъдебно и не си дължат уравнение на дяловете.
ОСЪЖДА М.Т.С., с ЕГН **********, да заплати по сметката на Районен съд - Средец държавна такса в размер на 50,70 лева.
ОСЪЖДА В.Д.С., с ЕГН **********, да заплати по сметката на Районен съд - Средец държавна такса в размер на 7,50 лева.

Решението не подлежи на обжалване (чл. 330, ал. 5 от ГПК).

 
12 НОХД No 3/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ Д.Д.Д. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 15.01.2010г., в законна сила от 23.01.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 15.01.2010 г. ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.Д. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, строител на частна практика, живущ ***, с постоянен адрес:***, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 05.01.2010 година, около 00.35 часа , в гр. Средец, област Бургаска, на бензиностанция "Петрол", управлявал МПС - лек автомобил "Опел Омега" с ДК№ А 33 47 ВН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,82 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство "Алкотест Дрегер" 7410+" с № 0170 - престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки :
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес (чл.42а, ал. 2, т. 1 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 3 /три/ пъти седмично ;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ (чл.42а, ал. 2, т. 2 от НК), за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ;
3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО - по 200 (двеста) часа годишно за ДВЕ ПОРЕДНИ ГОДИНИ (чл.42а, ал. 2, т. 6 от НК).
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд - гр. Бургас в 7-дневен срок от днес.

Д.Д.Д.
Пробация- регистрация и зад.срещи за една година и шест месеца и безв.труд по 200 /двеста/ часа за две поредни години.
Мотиви от 15.01.2010г.
 
13 НОХД No 9/2010 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.СРЕДЕЦ С.Р.А. Председател и докладчик: КРАСИМИРА Т. ДОНЕВА  Споразумение от 26.01.2010г., в законна сила от 26.01.2010г.
РАЙОНЕН СЪД - гр.СРЕДЕЦ на 26.01.2010 г. ОДОБРЯВА сключеното на 18.01.2010 г. споразумение между РАЙОНЕН ПРОКУРОР при Районна прокуратура - гр.Средец - РОСИЦА ДАПЧЕВА, адвокат С.С. ***, като защитник на обвиняемия С.Р.А. и обвиняемият С.Р.А. - роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, работи на частно в животновъдството, живущ ***, с ЕГН - **********, с което обвиняемият се признава за ВИНОВЕН за това, че на 12.01.2010 г. на път 53 - кръстовище - с.Драка - с.Малина управлявал МПС - товарен автомобил "Рено Рапид" с рег.№ А 9974 ВН с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,91 промила, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 44/13.01.2010 г. на БНТЛ при ОД на МВР - Бургас - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2 б."б" от НК му НАЛАГА наказание "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от ЕДНА ГОДИНА, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично ;
- Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от ЕДНА ГОДИНА;
- Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100/сто/ часа годишно за ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.343г от НК му НАЛАГА и наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ТРИ МЕСЕЦА, считано от 12.01.2010 г. - датата на изземване на свидетелството му за управление на МПС.

ОСЪЖДА обвиняемият С.Р.А. да заплати в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр.Средец направените по делото разноски в размер на 30,00 /тридесет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 9/2010 година по описа на Районен съд - гр.Средец.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


С.Р.А.
пробация-регистрация и срещи с проб.служ. за 1 година, безв.труд 100 часа за 1 година и ЛУМПС за 3 месеца.
 
14 Гражданско дело No 293/2009 Искове по СК Н.П.М. Д.Г.Д.,
Г.Х.Д.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГР.СРЕДЕЦ
Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 05.01.2010г., в законна сила от 27.01.2010г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 14.ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 293/2009 година по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 
15 НАХД No 123/2009 Административни дела М.П.Г. ОБЩИНА СРЕДЕЦ,
М.А.С.
Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 11.12.2009г., в законна сила от 27.01.2010г.
Решение № 81/11.12.2009 г.-Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 98/17.07.2009 година на Кмета на Община Средец, с което на М.П.Г., с ЕГН - **********,***, е наложено наказание "глоба" в размер на 100 /сто/ лева, вписано : "на основание чл. 53 ал. 1 от ЗАНН и във връзка с чл. 34 ал. 1 от Наредба за опазване на обществения ред и околната среда", за това, че: вписано : "На 08.07.2009 година, около 13.00 часа, в с. Синьо Камене, в двора на дома си, отглежда овце и агнета. Няма изграден обор в дворното място. Намерени са остатъци от трупове на животните - кости, рога, кожи, вълна, разхвърлени из целия двор и на улицата, с което е нарушил чл. 18 т. 9 и чл. 20 ал. 1 от Наредба за опазване на обществения ред и околната среда".
Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
16 НОХД No 170/2009 ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Г.В.К. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Присъда от 12.01.2010г., в законна сила от 28.01.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.В.К. - роден на *** ***, български гражданин, живущ ***, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2009 година, в с. Дебелт област Бургаска, управлявал МПС - трактор "Зетор" с ДК№ А 03885, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 104/23.02.2009 година на Началника на РУ на МВР Средец, в сила от 28.04.2009 година - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК и чл. 55 ал. 1 т. 2 б. "б" от НК го ОСЪЖДА на "ПРОБАЦИЯ", при следните пробационни мерки :
1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес (чл.42а, ал. 2, т. 1 от НК), за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично ;
2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ (чл.42а, ал. 2, т. 2 от НК), за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА ;
3. БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО - 100 (сто) часа за една година (чл.42а, ал. 2, т. 6 от НК)
Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от днес.

Г.В.К.
Пробация осем месеца
Мотиви от 12.01.2010г.
МОТИВИ НОХД № 170/2009 година

Производството по делото е образувано по повод на обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Средец срещу Г.В.К. с обвинение за това, че на 04.08.2009 година, в с. Дебелт област Бургаска, управлявал МПС - трактор "Зетор" с ДК№ А 03885, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 104/23.02.2009 година на Началника на РУ на МВР Средец, в сила от 28.04.2009 година - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.
В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението и предлага съдът да наложи наказание с приложение на чл. 55 от НК, като предвиденото наказание "лишаване от свобода" бъде заменено с "пробация", при следните пробационни мерки : задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично ; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 (сто) часа за една година.
Подсъдимият се признава за виновен. Дава обяснения по съществото на делото. Заявява, че действително е управлявал трактор, без да притежава свидетелство за управление, след като за това деяние е бил наказан по административен ред. Изразява съгласие с предложението на прокурора.
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното :
Подсъдимият К. не притежава свидетелство за управление на МПС. На 03.02.2009 година е бил установен от органи на полицията при РУ на МВР гр. Средец, че управлява МПС - трактор "Владимировец" с ДК№ А 7935 ЕЕ. Съставен е бил акт за установяване на административно нарушение № 104/03.02.2009 година. Въз основа на акта е било издадено наказателно постановление № 104/23.02.2009 година, с което на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 от ЗДвП, за това, че управлява МПС без съответно свидетелство за управление на МПС, му е било наложено наказание. Наказателното постановление е влязло в сила от 28.04.2009 година.
На 04.08.2009 година, в с. Дебелт, област Бургаска, подсъдимият отново е бил установен от органи на полицията при РУ на МВР гр. Средец, че управлява МПС - трактор "Зетор" с рег. № А 03885. При извършената служебна справка от органите на полицията е било установено, че подсъдимия е неправоспособен водач. Съставен е бил акт за установяване на административно нарушение № 540/04.08.2009 година.
От приложената справка от КАТ Бургас /л.19/ е видно, че подсъдимият не притежава свидетелство за управление на МПС.
Горната фактическа обстановка се установява от обясненията на подсъдимия, свидетелските показания и писмените доказателства по делото.
Подсъдимият обяснява извършеното от него с обстоятелството, че трактора е бил пригоден за рязане на дърва за огрев и това е била единствената възможна работа, която е открил, за да осигури препитанието на себе си и семейството си.
С оглед на горната фактическа обстановка съдът счита за доказано по безспорен и категоричен начин от обективна и от субективна страна, че подсъдимият е извършил престъплението, за което е обвинен в обвинителния акт, а именно : на 04.08.2009 година, в с. Дебелт област Бургаска, управлявал МПС - трактор "Зетор" с ДК№ А 03885, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС, без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 104/23.02.2009 година на Началника на РУ на МВР Средец, в сила от 28.04.2009 година - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК
К. много добре е знаел, че към момента на извършване деянието не е бил правоспособен водач на МПС, поради което съдът счита, че деянието е извършено при пряк умисъл като форма на вината - К. е съзнавал общественоопасния характер на същото, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал тяхното настъпване.
Предвид изложеното подсъдимият беше признат за виновен в извършването на посоченото престъпление и му бе наложено съответно наказание.
При определяне на вида и размера на наказанието, съдът взе предвид относително невисоката степен на обществена опасност на деянието, сравнително високата степен на обществената опасност на подсъдимия - осъждан за престъпления от общ характер от НК, самопризнанията по фактическата обстановка, направени от подсъдимия, наличието на критичност и съжаление от страна на подсъдимия за извършеното деяние, причините за извършването на деянието и факта, че предвиденото в Закона наказание за извършеното престъпление би се явило несъразмерно тежко.
Във връзка с описаното, съдът намери за справедливо на подсъдимия да бъде наложено наказание с приложение на чл. 55 ал. 1 т. 2 б. "б" от НК - "пробация", при следните пробационни мерки : задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител или упълномощено от него лице два пъти седмично ; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 (сто) часа за една година, каквото наказание наложи.
Във връзка с това, че подсъдимия не е носител на правото да управлява МПС, не би могло да се наложи наказание "лишаване от право да управлява МПС", поради което съдът не наложи такова наказание.
Като причини за извършване на деянието следва да се приемат ниската правна култура на подсъдимия, незачитането на установения в страната правов ред, а също безработицата и липсата на средства за съществуването на подсъдимия и семейството му.
Мотивиран от горното, съдът постанови присъдата.
СЪДИЯ : ………………..

 
17 Гражданско дело No 353/2009 Развод по взаимно съгласие С.Д.А.,
М.И.А.
  Докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Определение от 11.01.2010г., в законна сила от 29.01.2010г.
Определение № 29. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 353/2009 година по описа на Районен съд - гр. Средец.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - гр. Бургас в едноседмичен срок от връчване на определението.

 
18 НАХД No 166/2009 Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ГР.СРЕДЕЦ Т.С.Д. Председател и докладчик: СТОЯН П. ГЕОРГИЕВ  Решение от 13.01.2010г., в законна сила от 30.01.2010г.
Р Е Ш И :
ПРИЗНАВА Т.С.Д. - роден на *** ***, женен, със средно образование, пенсионер, живущ ***, неосъждан, с ЕГН - **********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата, през месец юли 2009 година, до 05.08.2009 година, в гр. Средец, област Бургаска, ул. "Иван Вазов" № 62, осъществил неправомерно присъединяване посредством Т-образна фасонна част към водоснабдителната система на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас, технически участък Средец, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода.- престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА.
ОСЪЖДА Т.С.Д. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд - гр. Средец сумата от 40 /четиридесет/ лева - разноски по делото - възнаграждение на вещо лице.
Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

Т.С.Д.
глоба 500 лева
Мотиви от 13.01.2010г.