Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр. Средец, 01.06.2010 година

 

 Стоян Георгиев – председател на Районен съд – гр. Средец, в закрито съдебно заседание на 01.06.2010 година, като се запознах с материалите по преписка вх. № 694/31.05.2010 година - НАХД №     /2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец,

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Х  :

Производството е образувано по предложение на Районна прокуратура – гр. Средец за освобождаване на Н.П.П. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК.

Видно от доказателствата по делото обвиняемият е военнослужещ в поделение 48940 – гр. Бургас.

Предвид на това, производството не е подсъдно на Районен съд – гр. Средец, а съгласно чл. 396 ал. 1 т. 1 от НПК е подсъдно на военен съд.

Във връзка с изложеното, на основание чл. 249 ал. 1, във връзка с чл. 248 ал. 2 т. 1 от НПК, съдебното производство пред Районен съд – гр. Средец следва да бъде прекратено и делото да бъде изпратено на военен прокурор – гр. Сливен, на основание чл. 42 ал. 2 от НПК,

Мотивиран от горното и на основание посочените членове  от НПК

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НАХД №      /2010 година по описа на Районен съд – гр. Средец.

ИЗПРАЩАМ делото на Военна прокуратура - гр. Сливен по компетентност с оглед подсъдността.

Делото да се изпрати на Военна прокуратура – гр. Сливен!

Препис от разпореждането да се изпрати на Районна прокуратура – гр. Средец и обвиняемия – за сведение!

 

СЪДИЯ :……………………..