О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

_________                        22.06.2010 г.                             гр. Средец

 

 РАЙОНЕН СЪД - СРЕДЕЦ, наказателна колегия, в открито съдебно заседание на двадесет и втори юни през две хиляди и десета година в състав:

                                     

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: К. ДОНЕВА

                                                                    Съдебни заседатели: 1. З.М.

                                                                                                          2. К.А.

Секретар: К.Л.

Прокурор: Валентина Маджарова

Като разгледа докладваното от съдия Кр. Донева

ЧНД № 109 по описа за 2010 г.,

За да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 306, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК.

Образувано е по предложение на Районна прокуратура – Средец за определяне на осн. чл. 25, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на общо наказание на осъдения Р.А.К. по влезли в сила присъди по НОХД 36/2010 г. и по НОХД № 167/2009 г., двете по описа на РС – Средец, както и за преценка на условията по чл. 69, ал. 2 от НК относно наложеното на осъдения наказание по НОХД № 22/2008 г. по описа на РС – Средец.

Участващият по делото прокурор поддържа предложението. Счита, че са налице основанията на закона за определяне на общо наказание на К. по посочените в предложението присъди, с приложение на разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от НК и за частично привеждане в изпълнение на наказанието, наложено по НОХД № 22/2008 г. по описа на РС – Средец.

Осъденият К. участва лично в съдебно заседание и моли съда за уважаване на предложението и кумулиране на наказанията по влезлите му в сила присъди.

Служебно назначеният защитник на  осъдения изразява становище за основателност на депозираното предложение.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка:

С Присъда по НОХД № 22/2008 г. на РС – Средец, влязла в сила на 12.01.2009 г., Р.А.К. е осъден за извършено от него като непълнолетен на 24/25.01.2008 г. престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 28, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, г. 3 от НК на Лишаване от свобода за шест месеца, като на осн. чл. 69, ал. 1, вр. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от три години. В изпитателния срок на това осъждане, при условията на повторност, през месец август 2009 г. е извършил престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4, 5 и 7, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с чл. 28, ал. 1 от НК, за което с Присъда по НОХД № 167/2009 г. на РС – Средец, влязла в сила на 07.04.2010 г., е осъден на Лишаване от свобода за осем месеца.

Със Споразумение, одобрено с Определение № 33/10.03.2010 г. по НОХД № 36/2010 г. по описа на РС – Средец, влязло в сила на 10.03.2010 г., К. е осъден за извършено през периода 30.10.2009 г. – 01.112009 г., отново при условията на повторност, престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3, 4 и 7, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК, на Лишаване от свобода за срок от три месеца.

Горната фактическа обстановка съдът приема въз основа на бюлетини за съдимост и справка за съдимост на осъденото лице, прочетени по реда на чл. 283 от НПК.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Предложението за определяне на общо наказание на осъдения Р.А.К. е основателно и следва да бъде уважено. По отношение на същия са налице кумулативните предпоставки на чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК за определяне на общо наказание по осъжданията по НОХД 36/2010 г. и по НОХД № 167/2009 г., двете по описа на РС – Средец, тъй като деянията по всеки един от съдебните актове са осъществени в условията на реална съвкупност, т. е. преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях. Като общо наказание съдът следва да наложи най-тежкото по вид и размер, а именно Лишаване от свобода в размер на осем месеца. Съобразно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНС, съдът следва да определи наказанието да бъде изтърпяно в затвор при първоначален “строг” режим, а съгласно чл. 25, ал. 2 от НК да приспадне изтърпяната част от определеното за изтърпяване общо наказание за престъпленията от съвкупността.

Налице са условията на чл. 69, ал. 2 от НК по отношение на Р.А.К.. Същият е осъден с Присъда по НОХД № 22/2008 г. на РС – Средец, влязла в сила на 12.01.2009 г., на Лишаване от свобода за шест месеца за извършено от него като непълнолетен на 24/25.01.2008 г. престъпление, изпълнението на което наказание е отложено за срок от три години. В изпитателния срок на това осъждане, при условията на повторност, е извършил горепосочените деяния, за които е осъден по НОХД 36/2010 г. и по НОХД № 167/2009 г., двете по описа на РС – Средец. Съдът счита, че условното осъждане не е постигнало целите на наказанието, визирани в чл. 36, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НК, поради което намира, че К. следва да бъде освободен само отчасти от изтърпяване на отложеното наказание на основание чл. 69, ал. 2 от НК – в размер на три месеца, като приведе в изпълнение на осн. чл. 68, ал. 1 от НК остатъка от наказанието в размер на три месеца лишаване от свобода, което на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНС да изтърпи в затвор при първоначален “строг” режим.

            Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Р.А.К., с ЕГН **********,***, в момента в Затвора – гр. Бургас, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по влезлите в сила присъди по НОХД 36/2010 г. и по НОХД № 167/2009 г., двете по описа на РС – Средец, в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНС да бъде изтърпяно в затвор при първоначален “строг” режим.

ПРИСПАДА на осн. чл. 25, ал. 2 от НК от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанията по НОХД 36/2010 г. и по НОХД № 167/2009 г., двете по описа на РС – Средец.

ОСВОБОЖДАВА на основание чл. 69, ал. 2 от НК осъдения Р.А.К. отчасти от изтърпяване на наказанието шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е било отложено по НОХД № 22/2008 г. по описа на Районен съд – гр. Средец, а именно от изтърпяване на наказанието три месеца лишаване от свобода, като ПРИВЕЖДА в изпълнение на основание чл. 68, ал. 1 от НК останалата част от наложеното му наказание – ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 от ЗИНС да бъде изтърпяно в затвор при първоначален “строг” режим.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен  съд – Бургас в 15-дневен срок от днес.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Съдебни заседатели: 1.

                                          2.