О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

_________                        10.06.2010 г.                             гр. Средец

 

 РАЙОНЕН СЪД - СРЕДЕЦ, наказателна колегия, в открито съдебно заседание на десети юни през две хиляди и десета година в състав:

                                     

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЕВА

                                                                    Съдебни заседатели: 1. М.М.

                                                                                                          2. С.Б.

Секретар: К.Л.

Прокурор: Росица Дапчева

Като разгледа докладваното от съдия Кр. Донева

ЧНД № 105 по описа за 2010 г.,

За да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 306, ал. 1, т. 1 от НПК.

Образувано е по предложение на Районна прокуратура – Средец за определяне на осн. чл. 25, вр. чл. 23, ал. 1 от НК на общо наказание на осъдения А.Д.Ш. по влезли в сила присъди по НОХД 177/2009 г. и по НОХД № 97/2010 г., двете по описа на РС – Средец.

Участващият по делото прокурор поддържа предложението. Счита, че са налице основанията на закона за определяне на общо наказание на Ш. по посочените в предложението присъди, с приложение на разпоредбата на чл. 25, ал. 2 от НК.

Осъденият Ш. участва лично в съдебно заседание и моли съда за уважаване на предложението и кумулиране на наказанията по влезлите му в сила присъди.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка:

Със Споразумение, одобрено с Определение от 18.12.2009 г. по НОХД № 177/2009 г. по описа на РС – Средец, влязло в сила на 18.12.2009 г., А.Д.Ш. е осъден за извършени от 1984 г. до 11.09.2009 г. и от 2006 г. до 11.08.2009 г. две деяния в условията на продължавано престъпление, на пробация при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и четири месеца с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и четири месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на сто часа годишно за две поредни години.

Със Споразумение, одобрено с Определение № 63/04.05.2010 г. по НОХД № 97/2010 г. по описа на РС – Средец, влязло в сила на 04.05.2010 г., А.Д.Ш. е осъден за извършено през периода от 2008 г. до 11.08.2009 г. престъпление, на пробация при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на сто часа годишно за една година.

Видно от Справка рег. № 1333/19.05.2010 г. на ОС “ИН” – Бургас, от 15.01.2010 г. Ш. изтърпява наказанието по НОХД № 177/2009 г. по описа на РС – Средец, като е изтърпял пробационни мерки, както следва: по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – четири месеца и четири дни, по чл. 42а, ал. 2 от НК са проведени осем планувани срещи и по чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК са положени 100 часа труд за първата година. Установява, се също, че към датата на справката в Пробационната служба не е получен за изпълнение съдебен акт по НОХД № 97/2010 г. по описа на РС – Средец.

От Справка от 26.05.2010 г. на РП – Средец се установява, че на осъдения не е налагана мярка за неотклонение “Задържане под стража”.

Горната фактическа обстановка съдът приема въз основа на бюлетини за съдимост и справка за съдимост на осъденото лице, Справка рег. № 1333/19.05.2010 г. на ОС “ИН” – Бургас и Справка от 26.05.2010 г. на РП – Средец, прочетени по реда на чл. 283 от НПК.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави  следните правни изводи:

Предложението за определяне на общо наказание на осъдения А.Д.Ш. е основателно и следва да бъде уважено. По отношение на същия са налице кумулативните предпоставки на чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК за определяне на общо наказание по осъжданията по НОХД 177/2009 г. и по НОХД № 97/2010 г., двете по описа на РС – Средец, тъй като деянията по всеки един от съдебните актове са осъществени в условията на реална съвкупност, т. е. преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях. Като общо наказание съдът следва да наложи най-тежкото по вид и размер, а именно пробация при следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и четири месеца с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и четири месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на сто часа годишно за две поредни години.

На основание чл. 25, ал. 2 от НК съдът следва да приспадне от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието по НОХД № 177/2009 г. по описа на РС – Средец, а именно по чл. 42а, ал. 2, т. 1 от НК – четири месеца и четири дни, по чл. 42а, ал. 2 от НК – проведените осем планувани срещи и по чл. 42а, ал. 2, т. 6 от НК – положените 100 часа труд за първата година.

            Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл. 25, ал. 1, вр. чл. 23, ал. 1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения А.Д.Ш., с ЕГН **********,***, к-с “Меден рудник”, бл 59, вх. А, ет. 3, ап. 7, ОБЩО НАКАЗАНИЕ по влезлите в сила присъди по НОХД 177/2009 г. и по НОХД № 97/2010 г., двете по описа на РС – Средец, пробация при следните пробационни мерки:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и четири месеца с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично.

2. Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и четири месеца.

3. Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на сто часа годишно за две поредни години.

На основание чл. 25, ал. 2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието пробация по НОХД № 177/2009 г.:

1. Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от четири месеца и четири дни.

2. Осем проведени планувани задължителни срещи с пробационен служител.

3. 100 часа положен безвъзмезден труд в полза на обществото за първата година.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен  съд – Бургас в 15-дневен срок от днес.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Съдебни заседатели: 1.

                                          2.