Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 74                               18.06.2010 ГОДИНА              ГР. СРЕДЕЦ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ГР. СРЕДЕЦ                                    НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 18.05. /осемнадесети май/                                 2010 /две хиляди и десета/ година

В публично заседание в следния състав :

СЪДИЯ : Стоян Георгиев

                                  

Секретар – М.М.

Прокурор 

като разгледа докладваното от Ст. Георгиев

наказателно от административен характер дело № 92 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

            Производството по делото е образувано по повод жалба на Г.И.И. ***, с ЕГН - **********, против Наказателно постановление № 136/26.03.2010 година на началника на РУ на МВР – гр. Средец, с което на основание чл. 183 ал. 3 т. 7 от ЗДвП на И. е наложено наказание “глоба” в размер на 30 /тридесет/ лева ; на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП - “глоба” в размер на 100 /сто/ лева и 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС, за това, че вписано : “на 03.03.2010 година, в 12.00 часа, в с. Дебелт, до КПП “Промет Стийл”, управлява лек автомобил с рег. № В 4604 КР с прикачено ремарке с № 991071214 на рамата, което е технически неизправно – липсват светлини и няма регистрационна табела” Посочено е, че виновно е нарушил : чл. 139 ал. 1 т. 1 ; чл. 140 ал. 1  от ЗДП.

Жалбоподателят, в жалбата и в съдебно заседание не оспорва фактическата обстановка. С жалбата моли да бъде отменено наказателното постановление, като неоснователно и като алтернативно искане моли да бъдат намалени наложените наказания към установения минимум. В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя моли съда да постанови решение, с което да намали наложените наказания, като обосновава искането си с обстоятелството, че не са отчетени смекчаващите отговорността обстоятелства.

Административно-наказващият орган не се явява в съдебно заседание и не изпраща представител. Липсва становище относно жалбата.

            След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното :

На 03.03.2010 година, в 12.00 часа, в с. Дебелт, до КПП “Промет Стийл”, служители на РУ на МВР Средец осъществявали контрол на движението на ППС. Спрели за проверка лек автомобил “Фолксваген” с рег. № В 4604 КР, управляван от жалбоподателя, с прикачено към него ремарке с № на рамата 991071214. При проверката било установено, че ремаркето е без светлини и няма регистрационна табела.

За установеното е бил съставен акт № 136/03.03.2010 година, със съдържание идентично с посоченото съдържание на наказателното постановление.

Въз основа на съставения акт за установяване на административното нарушение е било издадено атакуваното наказателно постановление.

Горната фактическа обстановка се установява от вписаното в акта, показанията на свидетелите и от вписаното от жалбоподателя в жалбата и не се оспорва от жалбоподателя.

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема :

            При издаването на НП и при съставянето на акта за административно нарушение не са допуснати съществени нарушения на ЗАНН и ЗДвП.

            Актът за административно нарушение е съставен съобразно разпоредбите на ЗДвП и на ЗАНН и съгласно чл. 189, ал. 2 ЗДвП има доказателствена сила до доказване на противното.

Както беше посочено констатациите в акта не се оспорват от И.. Оспорват се размерите на наложените наказания, като се претендира налагане на наказания в минималния предвиден в Закона размер. Твърди се, че при движението буксата на светлините най-вероятно се е разместила и затова не е имало светлини, че при тръгването си от с. Крушевец ремаркето е имало регистрационна табела, но са превозвали кон, който през цялото време е ритал и най-вероятно затова е паднала табелата, която на връщане са намерили, твърдения изразени в съдебно заседание от св. И., брат на жалбоподателя.

Въпреки наличието на свидетелски показания в тази насока и липсата на каквито и да са други доказателства за това, съдът изхождайки от роднинските връзки на свидетеля с жалбоподателя, не приема за доказано твърдението, а намира същото за защитна теза, лансирана с цел оневиняване и избягване реализирането на административно-наказателна отговорност.

Безспорно е установено, че жалбоподателят е извършил нарушенията описани в акта и в наказателното постановление – по време на проверката ремаркето е било без светлини и е нямало регистрационна табела.

Предвид изложеното съдът намира, че правилно контролиращият орган е установил и описал извършените нарушения и правилно административно-наказващият орган е наложил наказания по посочените членове. При определяне на наказанието по чл. 183 ал. 3 т. 7 от ЗДвП, наказващият орган е съобразил разпоредбите на Закона, като е наложил предвиденото наказание – глоба в размер на 30 лева.

При определяне и налагане на наказанията по чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП, административно-наказващият орган е наложил наказание “глоба” в средния предвиден в Закона размер и наказание “лишаване от право да управлява МПС” в предвидения максимален размер, а именно глоба в размер на 100 лева /при предвидено от 50 до 200 лева/ и шест месеца лишаване от право да управлява МПС /при предвидено от 1 до 6 месеца/.

Изхождайки от изложеното, настоящият състав счита, че при определяне на тези наказания наказващият орган не е съобразил наличието на отегчаващи или смекчаващи отговорността обстоятелства. Предвид липсата на доказателства за наличието на отегчаващи отговорността обстоятелства, например - други извършени нарушения по ЗДвП и доказателства за наличие на смекчаващи отговорността обстоятелства, съдът намира за справедливо тези наказания да бъдат определени при баланс на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства - към средния размер предвиден в Закона, като счита, че по този начин в максимална степен ще бъдат постигнати целите на наказанието и нарушителят ще се поправи и превъзпита.

Видно от наказанията, наказващият орган е определил наказанието “глоба” по този начин, като е наложил глоба в размер на 100 лева, но наказанието “лишаване от право да управлява МПС” е определил при наличието на отегчаващи отговорността обстоятелства и е наложил максималния размер.

Предвид описаното, наказателното постановление в тази му част е неправилно и следва да бъде изменено, като вместо наказание 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС, да бъде наложено наказание 3 /три/ месеца лишаване от право да управлява МПС.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, Районен съд – гр. Средец

Р  Е  Ш  И  :

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 136/26.03.2010 година на началника на РУ на МВР – гр. Средец, с което на основание чл. 183 ал. 3 т. 7 от ЗДвП на Г.И.И. ***, с ЕГН – **********, е наложено наказание “глоба” в размер на 30 /тридесет/ лева и на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП - “глоба” в размер на 100 /сто/ лева и 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС, за това, че вписано : “на 03.03.2010 година, в 12.00 часа, в с. Дебелт, до КПП “Промет Стийл”, управлява лек автомобил с рег. № В 4604 КР с прикачено ремарке с № 991071214 на рамата, което е технически неизправно – липсват светлини и няма регистрационна табела” за нарушения по чл. 139 ал. 1 т. 1 ; чл. 140 ал. 1  от ЗДП, в частта на наложеното наказание  на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП - 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС, като намаля същото от 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС на 3 /три/ месеца лишаване от право да управлява МПС.

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалите части.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ :