Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  73                             18.06.2010 ГОДИНА              ГР. СРЕДЕЦ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ГР. СРЕДЕЦ                                    НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 18.05. /осемнадесети май/                           2010 /две хиляди и десета/ година

В публично заседание в следния състав :

СЪДИЯ : Стоян Г.

Секретар – М.М.

като разгледа докладваното от Ст. Г.

наказателно от административен характер дело № 76 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

         Производството по делото е образувано по повод жалбата на Донка Колева Сиврилова, в качеството й на управител на ЕТ “Платина - Донка Сиврилова” – гр. Средец, против Наказателно постановление № 15/16.03.2010 година на началника на Митница Бургас, с което на ЕТ “Платина – Донка Сиврилова”, на основание чл. 123, ал. 2 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението по чл. 123, ал. 2 от ЗАДС.

В жалбата е изложено становище, че наложената санкция е прекалено висока и не отговаря на тежестта на нарушението, поради което е несправедлива, което становище се поддържа от процесуалният представител на жалбоподателя в съдебно заседание. Твърди се, че дори и да има осъществено административно нарушение, то е с много ниска степен на обществена опасност, поради което е малозначително.  Сочи се, че установеното количество бутилки алкохол е малко, а дължимият акциз представлява изключително дребна сума. Твърди се, че алкохола е доставен от склад от “Дипекс” Бургас, няколко дни преди проверката. Претендира се отмяна на атакуваното постановление като неправилно и незаконосъобразно.

Процесуалният представител на административно-наказващият орган счита наказателното постановление за правилно и законосъобразно и като такова моли да бъде потвърдено.

След като обсъди становищата на страните, събраните по делото писмени и гласни доказателства и извърши проверка на обжалваното наказателно постановление, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 11.01.2010 година, служители на “Митница” Бургас извършили проверка на търговски обект стопанисван от ЕТ “Платина – Донка Сиврилова”, находящ се в гр. Средец на ул. “Христо Ботев” № 5. Установили, че в обекта са продават хранителни и нехранителни стоки, безалкохолни и алкохолни напитки, като 13 броя бутилки с алкохолни напитки били облепени с акцизни бандероли с изтекъл срок на валидност. Констатацията е била отразена в съставения Протокол за осъществяване на оперативен контрол /л.8/ и бутилките, облепени с акцизни бандероли с изтекъл срок на валидност са били иззети, като са били описани в приложения опис /л.11./

Във връзка с констатациите от проверката, на 12.01.2010 година е съставен акт за установяване на административно нарушение № 13 на едноличния търговец, в който е посочено, че на 12.01.2010 година, в 12.00 часа, съвместно със служители на ММГ София, е била извършена проверка на магазин с адрес гр. Средец, ул. “Христо Ботев” № 5, стопанисван от “Платина – Донка Сиврилова” и че е било констатирано, че в търговския обект се съхраняват 13 /тринадесет/ броя цит. : “алкохолни напитки в бутилки, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност”. Описано е, че е бил съставен протокол за осъществяване на оперативен контрол, че бутилките са били иззети с опис, който е неразделна част от протокола, че представляващия едноличния търговец е дал обяснения относно алкохола, че иззетите бутилки са предадени на склада на Митница Бургас.

Посочено е, че ЕТ “Платина – Донка Сиврилова” е извършил нарушение по чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, като е държал в стопанисвания магазин, на ул. “Христо Ботев” № 5 в гр. Средец, “13 броя алкохолни напитки в бутилки, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност”. Посочено е също, че цит. : “акциза на гореописаните 13 броя бутилки алкохол е в размер на 32,34 лева”.

В приложената по делото административно-наказателна преписка се съдържат Допълнителни обяснения на актосъставителя /без дата/ към акт № 13/12.01.2010 година, че акцизните стоки по акта са облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, утвърден със Заповед № ЗМФ – 1316 от 23.10.2005 г. /ДВ бр. 90 от 2006 г./, отменена от Министъра на финансите със Заповед № 1786/19.11.2008 г., считано от 01.01.2009 година.

Въз основа на съставения акт е издадено атакуваното Наказателно постановление № 15/16.03.2010 година на началника на Митница Бургас.

В наказателното постановление е пресъздадено съдържанието на акта, като наред с всичко останало  абсолютно подробно е описана цялата фактическа обстановка по установяване на административното нарушение и подробно са описани и индивидуализирани бутилките с алкохолни напитки, облепени с акцизни бандероли с изтекъл срок на валидност и самите бандероли, вкл. серия и номер и посочена дата на валидност.

При така установените факти от значение за спора, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, от надлежно легитимирано лице и е допустима, а разгледана по същество е основателна.

Настоящият състав намира, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които опорочават процедурата и издаденото наказателно постановление, и са основания за отмяната му, като незаконосъобразно.

Актът за установяване на административното нарушение е съставен в нарушение на разпоредбата на чл. 42, т. 4 от ЗАНН, тъй като в него не е посочено по изискуемия  от закона начин описание на нарушението, което е установено.

Посочва се, че в обекта са установени 13 броя бутилки, облепени с акцизен бандерол с изтекъл срок на валидност, като по никакъв начин не са описани и индивидуализирани бутилките, не са посочени и индивидуализирани и самите акцизни бандероли, не е посочен и срока на валидността им и кога е изтекъл. Така посочените фактически обстоятелства не съответстват на императивното изискване за пълно описание на нарушението. Посочено е, че е осъществен състава на административното нарушение по чл. 123, ал. 2 от ЗАДС, като е  възпроизведен само текстът на нарушената разпоредба, без да са посочени изцяло обстоятелствата по нарушението.

Действително в приложения към протокола за оперативен контрол опис са индивидуализирани бутилките с алкохолни напитки и бандеролите, но предвид липсата на тези обстоятелства в съставения акт, съдът не може да приеме, че актът за установяване на административното нарушение отговаря на предвидените в Закона изисквания, за да породи целените с него правни последици.

Както беше посочено по-горе, в Допълнителни обяснения на актосъставителя /без дата/ към акт № 13/12.01.2010 година, е посочено, че акцизните стоки по акта са облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, утвърден със Заповед № ЗМФ – 1316 от 23.10.2005 г. /ДВ бр. 90 от 2006 г./, отменена от Министъра на финансите със Заповед № 1786/19.11.2008 г., считано от 01.01.2009 година, като по никакъв начин не са представени доказателства дали наказаното лице е запознато с тези допълнителни обяснения. В самия акт липсва такава констатация за вида на бандеролите, с които са били облепени бутилките с алкохол, идентификацията на бандеролите и констатация кога е изтекъл срокът им на валидност. Допълнителните обяснения не представляват съдържание на акта за установяване на административно нарушение съгласно изискването на чл. 42, т. 4 от ЗАНН

Едва с обжалваното наказателно постановление е направено подробно, пълно и конкретно описание на нарушението, с индивидуализация на бутилките с алкохолни напитки, облепени с акцизни бандероли с изтекъл срок на валидност, с посочване на серийните номера на бандеролите и срока им на валидност, което не може да поправи допуснатите нарушения в акта за установяване на административното нарушение.

Както в акта, така и в наказателното постановление е посочен размерът на дължимия акциз, без да има данни за начина, по който той е изчислен и на базата на какви стойности. Съдът счита, че това е важно обстоятелство, за което привлеченият към административно-наказателна отговорност няма познания и трябва да научи с оглед реализиране правото си на защита, тъй като размерът на санкцията по чл. 123, ал. 2 от ЗАДС се определя въз основа на размера на дължимия акциз.

Настоящият състав намира, че с допуснатите процесуални нарушения се ограничава възможността на нарушителя да се запознае изцяло с обвинението на по-ранен етап от административно-наказателното производство, когато за него съществува възможността да се защити по реда на чл. 44 от ЗАНН, т.е., че е нарушено правото му на защита, поради което нарушенията са съществени, не могат да бъдат санирани в съдебната фаза на процеса и водят до отмяна на наказателното постановление на това основание, без съдът да се произнася по съществото на спора.

Извън всичко описано до тук, съдът споделя становището на процесуалният представител на жалбоподателя, че се касае за “маловажен случай” по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Изхождайки от незначителното количество на стоките и ниската стойност на дължимия акциз, съдът счита, че извършеното нарушение представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид. Налице е несъответствие между тежестта на конкретното нарушение, количеството на стоките, предмет на нарушението и размера на предвидената в чл. 123, ал. 2 от ЗАДС минимална санкция 2000 лева, каквато е наложената. Наложеното наказание се явява несъразмерно тежко за извършеното нарушение, поради което е несправедливо и необосновано наложено, а от тук и незаконосъобразно.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, Районен съд – гр. Средец

Р  Е  Ш  И  :

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 15/16.03.2010 г. на началника на Митница Бургас, с което на ЕТ “Платина – Донка Сиврилова”, на основание чл. 123, ал. 2 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението по чл. 123, ал. 2 от ЗАДС, за това, че на 11.01.2010 година, в търговски обект стопанисван от ЕТ “Платина – Донка Сиврилова”, находящ се в гр. Средец на ул. “Христо Ботев” № 5, съхранява 13 /тринадесет/ броя бутилки с алкохолни напитки, подробно описани и индивидуализирани в наказателното постановление, облепени с акцизни бандероли с изтекъл срок на валидност, като незаконосъобразно.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ :