Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                          08.06.2010 г.                                               гр. Средец

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Районен съд - Средец                                                                                 Наказателен състав

На 13 май                                                                                                                 2010 година

В публично заседание в следния състав:

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЕВА

                                                                                                      

Секретар К.Л.

Като разгледа докладваното от съдия Донева

НАХД № 73 по описа за 2010 година

За да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на “СЪНРАЙС 2007” ЕООД – гр. Средец, представлявано от П.Н.И., против Наказателно постановление № 38/11.03.2010 г. на Началник Митница Бургас, с което на дружеството-жалбоподател на основание чл. 123, ал. 2 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушение по чл. 123, ал. 2 от ЗАДС.

В жалбата са релевирани оплаквания, че дори и формално да има осъществено административно нарушение, то е с много ниска степен на обществена опасност, а наложената санкция е явно несправедлива и много висока.  Сочи се, че установеното количество бутилки алкохол е много малко, а дължимият акциз представлява изключително дребна сума. Твърди се, че доставчиците често слагат в кашоните по някоя бутилка със стар бандерол и така управителката на дружеството-жалбоподател открила седем броя бутилки. Сочи се, че поръчала на съпруга си – магазинер да ги изнесе от търговското помещение, но той забравил. Претендира се отмяна на атакуваното постановление като неправилно и незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата. Изтъква, че нарушението не е извършено по вина на управителката на санкционираното дружество.

Процесуалният представител на въззиваемата страна изразява становище за неоснователност на жалбата. Счита, че не се касае за маловажен случай на административно нарушение, тъй като ЗАДС въздига по-висока обществена опасност на деянията, които са свързани с нарушаване на разпоредбите относно производството и търговията на стоки, за които се дължи акциз. Поддържа, че тази обществена опасност се изразява във възможност да се застраши здравето на гражданите, без да има значение размерът на акциза, с който е ощетен фискът на държавата. Пледира за потвърждаване на наказателното постановление като правилно и законосъобразно.

След като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на страните в съдебно заседание, събраните по делото писмени и гласни доказателства и извърши проверка на обжалваното наказателно постановление, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от Договор за наем от 01.02.2009 г., “СЪНРАЙС 2007” ЕООД – гр. Средец, в качеството на наемател, стопанисва търговски обект – магазин, находящ се в гр. Средец, на ул. “Христо Ботев”.

В Протокол за осъществяване на оперативен контрол на лица, извършващи дейности с акцизни стоки № 6/11.01.2010 г., е посочено, че на 06.01.2010 г. В.Н.Р. *** и Здравко Димитров Костов – ст. експерт в ТМУ – Бургас, са извършили проверка в горепосочения магазин, находящ се в гр. Средец, ул. “Христо Ботев” № 5, в присъствието на управителя на дружеството-жалбоподател П. Николаева И., Иван Мирчев Иванов – магазинер и В. Стаматов Инджов – ст. митнически специалист.  Посочено е, че осъществяваната в търговския обект дейност е продажба на акцизни стоки – алкохол. Проверяващите са открили на рафтове над щанда на магазина седем бутилки алкохол с бандероли, които са били иззети с Опис № 6/11.06.2010 г. Снети били обяснения на управителката на магазина П.Н.И., в които твърди, че намереният алкохол е получен от фирма “Дриф” – гр. Ямбол. На И. било указано да се яви на 21.01.2010 г. в Митница – Бургас за съставяне на АУАН.

Във връзка с фактическите констатации от проверката, на 21.01.2010 г. В.Р. е съставил на дружеството-жалбоподател Акт № 38 за установяване на административно нарушение, в който е посочил, че на 11.01.2010 г. за времето от 11,00 ч. до 12,00 ч., съвместно със служители на ММГ Б2 – В. Стаматов Инджов и Здравко Димитров Костов, в присъствието на П.Н.И. – управител на “СЪНРАЙС 2007” ЕООД, са извършили проверка на магазин с адрес гр. Средец, ул. “Христо Ботев” № 5, стопанисван от “СЪНРАЙС 2007” ЕООД и в хода на проверката са констатирали, че в търговския обект се съхраняват седем броя бутилки, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, както следва: 1 бр. Бренди “Метакса” – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 38%, 1 бр. Ликьор “Какао” – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 25%, 1 бр. Пина Колада – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 15%, 1 бр. Бренди “Слънчев бряг” – стъклена бутилка 0,5 л. с алкохолно съдържание 40%, 1 бр. Бренди “Ахелой” – стъклена бутилка 0,5 л. с алкохолно съдържание 36%, 1 бр. Водка “Руски стандарт” – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 40% и 1 бр. Ракия “Перлова-63” – стъклена бутилка 0,5 л. с алкохолно съдържание 40%. В АУАН е посочено, че дружеството е държало в търговския обект описаното количество бутилки, облепени с бандерол с изтекъл срок, с което е осъществен съставът на чл. 123, ал. 2 от ЗАДС. Посочено е също, че акцизът на посочените спиртни напитки е в размер на 15,46 лева и че стоките са били иззети с опис № 6/11.01.2010 г. и оставени на съхранение в Митница Бургас.

АУАН е съставен в присъствието на свидетелите Димо Георгиев Георгиев – ст. експерт при Митница Бургас и Красимир Драгиев Камбуров – ст. експерт при Митница Бургас и връчен срещу подпис на П.И., с отбелязване, че има възражения.

В приложената по делото административно-наказателна преписка се съдържат Допълнителни обяснения на актосъставителя /без дата/ към акт № 38/21.01.2010 г., че акцизните стоки по акта са облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, утвърден със Заповед № ЗМФ – 1316 от 23.10.2005 г. /ДВ бр. 90 от 2006 г./, отменена от Министъра на финансите със Заповед № 1786/19.11.2008 г., считано от 01.01.2009 г. Липсват данни жалбоподателят да е бил запознат с тези обяснения по надлежния ред с връчването на АУАН.

Въз основа на съставения АУАН е издадено атакуваното Наказателно постановление № 38/11.03.2010 г. на Началник Митница Бургас, с което на дружеството-жалбоподател на основание чл. 123, ал. 2 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000 лева, а на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушение по чл. 123, ал. 2 от ЗАДС, за това, че на 11.01.2010 г. дружеството е държало в търговско помещение акцизни стоки – бутилиран алкохол, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, утвърден със Заповед № ЗМФ – 1316 от 23.10.2005 г. /ДВ бр. 90 от 2006 г./, отменена от Министъра на финансите със Заповед № 1786/19.11.2008 г., считано от 01.01.2009 г., както следва: 1 бр. Бренди “Метакса” – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 38%, с бандерол сер. № МФ АА 00201079, 1 бр. Ликьор “Какао” – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 25%, с бандерол сер. № МФ АА 00034196, 1 бр. Пина Колада – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 15%, с бандерол сер. № МФ АА 08272312, 1 бр. Бренди “Слънчев бряг” – стъклена бутилка 0,5 л. с алкохолно съдържание 40%, с бандерол дер. № МФ АА 080170012, 1 бр. Бренди “Ахелой” – стъклена бутилка 0,5 л. с алкохолно съдържание 36%, с бандерол № МФ АА 038194998, 1 бр. Водка “Руски стандарт” – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 40%, с бандерол сер. № МФ АА 187954556 и 1 бр. Ракия “Перлова-63” – стъклена бутилка 0,5 л. с алкохолно съдържание 40%, с бандерол сер. № МФ АА 02440161. 

Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 29.03.2010 г. с писмо с известие за доставяне.

При така установените факти от значение за спора, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, от надлежно легитимирано лице и е допустима, а разгледана по същество е основателна.

Настоящото производство е от административно-наказателен характер. Същественото в административно-наказателното производство е да се установи: има ли административно нарушение; извършено ли е то от лицето, посочено като нарушител; дали това лице го е извършило виновно (умишлено или по непредпазливост, тъй като съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗАНН, непредпазливите деяния не се наказват само в изрично предвидени случаи). За да бъде едно деяние административно нарушение, са необходими три предпоставки (съгласно чл. 6 от ЗАНН): 1) това деяние да нарушава установения ред на държавно управление; 2) да е извършено виновно; 3) да е обявено за наказуемо с административно наказание. Липсата на която и да било от тези предпоставки означава липса на административно нарушение, което би довело до отмяна на издаденото НП, като неправилно. Същевременно, следва да бъдат спазени и всички изисквания относно процедурата по издаване на акта и на наказателното постановление. Неспазването на съответните процесуални изисквания би довело до отмяна на НП, като незаконосъобразно. Когато в хода на административно-наказателната процедура са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по съставянето на акта, реквизитите на същия и тези на НП или не са спазени сроковете за реализиране на административно-наказателната отговорност, то НП следва да бъде отменено, като незаконосъобразно. Когато обаче не са допуснати такива нарушения и самото НП е издадено при спазване на процесуалните правила, в предвидената форма и срокове, съдържа съответните реквизити и е издадено от надлежен орган, следва да се провери неговата правилност, т. е. дали изложеното в НП отговаря на действителното положение на нещата. Само при наличието на законосъобразно (издадено при спазване на всички правила и срокове и съдържащо всички необходими реквизити) и правилно (т. е. изложеното в него бъде доказано и в съдебното производство) НП, може да бъде коментирана справедливостта на размера на наложеното наказание.

В конкретния казус, съдът намира, че в хода на административно-наказателното производство са допуснати съществени нарушения, които опорочават процедурата и издаденото наказателно постановление, и са основания за отмяната му, като незаконосъобразно.

АУАН е съставен в нарушение на разпоредбата на чл. 42, т. 4 от ЗАНН, тъй като в него не е посочено по изискуемия  от закона начин описание на нарушението, което е установено. Описателната част на установеното нарушение се изчерпва с констатацията,  че нарушителят е държал в търговски обект седем броя бутилки, облепени с  бандерол с изтекъл срок на валидност, както следва: 1 бр. Бренди “Метакса” – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 38%, 1 бр. Ликьор “Какао” – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 25%, 1 бр. Пина Колада – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 15%, 1 бр. Бренди “Слънчев бряг” – стъклена бутилка 0,5 л. с алкохолно съдържание 40%, 1 бр. Бренди “Ахелой” – стъклена бутилка 0,5 л. с алкохолно съдържание 36%, 1 бр. Водка “Руски стандарт” – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 40% и 1 бр. Ракия “Перлова-63” – стъклена бутилка 0,5 л. с алкохолно съдържание 40%. Така посочените фактически обстоятелства не съответстват на императивното изискване за пълно описание на нарушението. Изложени са фактически твърдения за осъществени елементи от състава на административното нарушение по чл. 123, ал. 2 от ЗАДС – юридическо лице, което е държало в търговско помещение акцизни стоки, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, но по този начин е възпроизведен само текстът на нарушената разпоредба, без да са посочени изцяло обстоятелствата по нарушението.  Вярно е, че в акта акцизните стоки са описани по вид и количество, но липсва идентификация на бандеролите и констатация кога е изтекъл срокът им на валидност. Това са съществени обстоятелства, които трябва да се посочат при описание на този вид нарушение. Не е достатъчно и само посочването в АУАН, че бутилките са иззети с Опис на иззети стоки № 6/11.01.2010 г. Съдържащите се в административно-наказателната преписка Допълнителни обяснения на актосъставителя към акт № 38/21.01.2010 г. за обстоятелствата по срока на валидност на бандеролите не представляват съдържание на АУАН съгласно изискването на чл. 42, т. 4 от ЗАНН.  

За пръв път в обжалваното постановление е направено по-конкретно описание на нарушението с посочване на серийните номера на бандеролите и срока им на валидност – утвърден със Заповед № ЗМФ – 1316 от 23.10.2005 г. /ДВ бр. 90 от 2006 г./, отменена от Министъра на финансите със Заповед № 1786/19.11.2008 г., считано от 01.01.2009 г. Доколкото с наказателното постановление се санкционират установени по надлежния ред нарушения, пропуските при установяването им или тяхната недостатъчна конкретизация в АУАН не могат да бъдат отстранени чрез пълно описание на нарушенията за първи път в постановлението. Съдът намира, че по този начин се ограничава възможността на нарушителя да се запознае изцяло с обвинението на по-ранен етап от административно-наказателната процедура, когато за него съществува възможността да се защити по реда на чл. 44 от ЗАНН.

В АУАН и в НП бланкетно е посочен и размерът на дължимия акциз, без да има данни за начина, по който той е изчислен и на базата на какви стойности. Това е важно обстоятелство, за което привлеченият към административно-наказателна отговорност няма познания и трябва да научи с оглед реализиране правото си на защита, тъй като размерът на санкцията по чл. 123, ал. 2 от ЗАДС се определя въз основа на размера на дължимия акциз.

При издаването на акта и наказателното постановление е допуснато и друго съществено процесуално нарушение, изразяващо се в несъответствие между Протокол за осъществяване на оперативен контрол на лица, извършващи дейности с акцизни стоки № 6/11.01.2010 г. и АУАН и НП по отношение на датата на извършване на нарушението, което е довело до нарушаване правото на защита на санкционирания търговец. Съдът констатира, че в Протокола за извършената проверка като дата на установяване на нарушението е посочен денят 06.01.2010 г., а в АУАН и НП – 11.01.2010 г. Това противоречие относно датата на установяване на деянието, която е обявена и като дата на извършването му, е съществено, защото касае елемент от фактическия състав на нарушението – времето на извършването му.

Допуснатите в хода на административно-наказателната процедура нарушения на процесуалните правила по съставянето на акта и издаването на наказателното постановление относно техните реквизити са съществени и обуславят отмяна на атакуваното наказателно постановление като незаконосъобразно. Поради това не следва да се обсъждат доводите на жалбоподателя по същество – за липса на вина, тъй като същите могат да бъдат разгледани само при законосъобразно протекъл процес на административно наказване.

Съдът намира за необходимо да отбележи, че намира за основателен релевирания от жалбоподателя довод, че в настоящия случай са налице условията за приложение на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Налице е несъответствие между тежестта на конкретното нарушение, количеството на стоките, предмет на нарушението и размера на предвидената в чл. 123, ал. 2 от ЗАДС минимална санкция 2 000 лева, каквато е и наложената в процесния случай. По разбиране на настоящия съдебен състав административното наказание е несъразмерно тежко, необосновано наложено и като такова се явява незаконосъобразно. Тази явна несъразмерност между тежестта на едно такова нарушение и размера на предвидената в специалния закон санкция означава, че за постигане превантивната цел на чл. 12 от ЗАНН е достатъчно нарушителят да се предупреди устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение, ще му бъде наложена административна санкция, т. е. без да се издава обжалваното наказателно постановление, а актът за установяване на административно нарушение да се третира за писмено предупреждение по чл. 28, б. “а” от ЗАНН към нарушителя /ТР № 1/12.12.2007 г. на ОСНК на ВКС на РБ/.

Така мотивиран и на основание чл. 63 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е      Ш      И      :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 38/11.03.2010 г. на Началник Митница Бургас, с което на “СЪНРАЙС 2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. Александър Стамболийски” № 42, с Булстат 147181665, представлявано от П.Н.И., на основание чл. 123, ал. 2 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000 лева и на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението: 1 бр. Бренди “Метакса” – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 38%, с бандерол сер. № МФ АА 00201079, 1 бр. Ликьор “Какао” – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 25%, с бандерол сер. № МФ АА 00034196, 1 бр. Пина Колада – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 15%, с бандерол сер. № МФ АА 08272312, 1 бр. Бренди “Слънчев бряг” – стъклена бутилка 0,5 л. с алкохолно съдържание 40%, с бандерол дер. № МФ АА 080170012, 1 бр. Бренди “Ахелой” – стъклена бутилка 0,5 л. с алкохолно съдържание 36%, с бандерол № МФ АА 038194998, 1 бр. Водка “Руски стандарт” – стъклена бутилка 0,7 л. с алкохолно съдържание 40%, с бандерол сер. № МФ АА 187954556 и 1 бр. Ракия “Перлова-63” – стъклена бутилка 0,5 л. с алкохолно съдържание 40%, с бандерол сер. № МФ АА 02440161.  

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

                                                       

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: