Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

67                               03.06.2010 ГОДИНА              ГР. СРЕДЕЦ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ГР. СРЕДЕЦ                                    НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 04.05. /четвърти май/                                  2010 /две хиляди и десета/ година

В публично заседание в следния състав :

 

СЪДИЯ : Стоян Георгиев

 

Секретар – М.М.

Прокурор  

като разгледа докладваното от Ст. Георгиев

наказателно от административен характер дело № 71 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

            Производството е по реда на глава 28-ма от НПК и е образувано по повод постановление на Районна прокуратура – гр. Средец, с което се прави предложение А.Р.Д. *** да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание, за това, че на 21.09.2009 година, в землището на с. Драчево, област Бургаска, отдел 181е на “Държавно горско стопанство” – гр. Средец, без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от държавен горски фонд 2 /два/ пространствени кубични метра широколистна дървесина /дъб и цер/ на стойност 72 /седемдесет и два/ лева, като случая е маловажен – престъпление по чл. 235 ал. 6, във връзка с ал. 1 от НК.

            В съдебно заседание не се явява представител на Районна Прокуратура – гр. Средец. Не е представено и становище от прокуратурата по отношение на наказанието и размер му.

         Обвиняемият се явява в съдебно заседание. Признава се за виновен. Дава обяснения по съществото на делото.

            След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното :

През есента на 2009 година бащата на обвиняемия работил към фирма “Дъбрава”, като режел борови дървета в гората край с. Драчево. Д. ходил да му помага. През месец септември 2009 година видял, че из боровия масив имало и отделни широколистни дървета. Решил да отреже от тях и да ги използва за огрев. На 21.09.2009 година, след приключването на работния ден, обвиняемият, посредством моторен трион, отрязал няколко широколистни дървета. Натоварил ги на каруцата си и потеглил за с. Драчево. Преди селото, около 19.00 часа, е бил спрян за проверка от служители на ДГС Средец. Същите установили, че е отсякъл и превозва дървата за огрев без да има писмено позволително за това, като дървата били без КГМ и ЕГМ. Пред служителите, обвиняемият разказал подробно за извършеното. Съставени са били два акта за установяване на административни нарушения. Въз основа на единия от тях, иззетите дърва и каруцата са били отнети в полза на държавата.

Според назначената експертиза превозваните от Д. дърва са били на стойност 72 лева.

Горната фактическа обстановка се установява от свидетелските показания, писмените доказателства и от обясненията на обвиняемия.

С оглед на горната фактическа обстановка съдът счита, че действително извършеното от Д. деяние осъществява състава на престъпление от НК – чл. 235  ал. 1 от НК – на 21.09.2009 година, в землището на с. Драчево, област Бургаска, отдел 181е на “Държавно горско стопанство” – гр. Средец, без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от държавен горски фонд 2 /два/ пространствени кубични метра широколистна дървесина /дъб и цер/ на стойност 72 /седемдесет и два/ лева.

Предвид стойността на предмета на престъплението, начина на извършване и с оглед обществената опасност на извършеното и извършителя и незначителните вредни последици, съдът приема становището на РП Средец, че извършеното съставлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид, т.е. че случаят е маловажен, поради което извършеното престъпление следва да се квалифицира като такова по чл. 235 ал. 6, във връзка с ал. 1 от НК.

От субективна страна деянието е осъществено при пряк умисъл като форма на вината.

            Според приложеното свидетелство за съдимост Д. е неосъждан. Няма данни да е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Имуществените вреди са възстановени. За престъплението по чл. 235 ал. 6, във връзка с ал. 1 от НК се предвижда наказание “лишаване от свобода” до една година или пробация или глоба. Налице са всички предпоставки на нормата по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание “глоба”, която норма е с императивен характер и е задължителна за съда.

При определяне размера на наказанието, съдът прецени : степента на обществена опасност на дееца, която счита, че е относително ниска, предвид чистото му съдебно минало и липсата на доказателства за наложени административни наказания, също направените самопризнания, семейното и материално състояние, поради което намира за справедливо да бъде определено и наложено наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, а именно глоба в минималния, предвиден в закона размер - 1000 /хиляда/ лева.

            По този начин, с така определеното и наложено наказание, съдът намира, че в максимална степен ще бъдат постигнати целите на наказанието и че обвиняемия ще се поправи и превъзпита.

                        Обвиняемия следва да бъде осъден да заплати и направените разноски по делото, а именно сумата от 50 лева – възнаграждение на вещо лице.

            По изложените съображения съдът

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА  А.Р.Д. – роден на *** ***, български гражданин, безработен, неженен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че на 21.09.2009 година, в землището на с. Драчево, област Бургаска, отдел 181е на “Държавно горско стопанство” – гр. Средец, без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от държавен горски фонд 2 /два/ пространствени кубични метра широколистна дървесина /дъб и цер/ на стойност 72 /седемдесет и два/ лева, като случая е маловажен – престъпление по чл. 235 ал. 6, във връзка с ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.

ОСЪЖДА А.Р.Д. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата от 50 /петдесет/ лева – разноски по делото - възнаграждение на вещо лице.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ :