Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 66                               02.06.2010 ГОДИНА              ГР. СРЕДЕЦ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ГР. СРЕДЕЦ                                    НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 04.05. /четвърти май/                                 2010 /две хиляди и десета/ година

В публично заседание в следния състав :

СЪДИЯ : С.Г.

                                  

Секретар – М.М.

Прокурор 

като разгледа докладваното от Ст. Г.

наказателно от административен характер дело № 70 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

            Производството по делото е образувано по повод жалба на С.Р.Г. ***, с ЕГН - **********, против Наказателно постановление № 79/05.03.2010 година на началника на РУ на МВР – гр. Средец, с което на основание чл. 183 ал. 3 т. 7 от ЗДвП на Г. е наложено наказание “глоба” в размер на 30 /тридесет/ лева ; на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП - “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС ; на основание чл. 183 ал. 4 т. 7 от ЗДвП - наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева и на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 от ЗДвП - наказание “глоба” в размер на 300 /триста/ лева, за това, че вписано : “на 18.02.2010 година, около 17. 0 часа, в гр. Средец, на кръстовище с. Дюлево – изхода за гр. Ямбол, управлява лек автомобил с рег. № А 3032 ВН, който е технически неизправен – не светят фаровете и пътепоказателите, водачът не представя СУна МПС – справка невалидно свидетелство от 09.12.2008 година, автомобила е без предна регистрационна табела и водачът не е поставил обезопасителен колан.” Посочено е, че виновно е нарушил : чл. 139 ал. 1 т. 1 ; чл. 140 ал. 1 ; чл. 137а ал. 1 и чл. 150 от ЗДП.

Жалбоподателят, в жалбата и в съдебно заседание не оспорва фактическата обстановка. Моли съда да постанови решение, с което да намали наложените наказания, като обосновават искането си с обстоятелството, че е в тежко семейно и материално положение и с обстоятелството, че наказанията не са съобразени с наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства, а са наложени в предвидения максимален размер.

Административно-наказващият орган не се явява в съдебно заседание и не изпраща представител. Липсва становище относно жалбата.

            След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното :

На 18.02.2010 година, около 17.00 часа, в гр. Средец, на кръстовище с. Дюлево – гр. Ямбол, служители на РУ на МВР осъществявали контрол на движението на ППС. Спрели за проверка лек автомобил “Фолксваген” с рег. № А 3032 ВН, управляван от жалбоподателя. При проверката било установено, че не светят фаровете на автомобила, като левия е бил строшен, не светят и пътепоказателите, предната регистрационна табела липсвала, жалбоподателят не е могъл да представи свидетелство за управление на МПС и е бил без поставен обезопасителен колан. След направената справка е било установено, че срока на свидетелството за управление на автомобил на жалбоподателя е бил изтекъл на 09.12.2008 година и същото не е било подновявано.

За установеното е бил съставен акт № 79/18.02.2010 година, със съдържание идентично с посоченото съдържание на наказателното постановление.

Въз основа на съставения акт за установяване на административното нарушение е било издадено атакуваното наказателно постановление.

Горната фактическа обстановка се установява от вписаното в акта, показанията на свидетелите и от вписаното от жалбоподателя в жалбата и не се оспорва от жалбоподателя.

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема :

            При издаването на НП и при съставянето на акта за административно нарушение не са допуснати съществени нарушения на ЗАНН и ЗДвП.

            Актът за административно нарушение е съставен съобразно разпоредбите на ЗДвП и на ЗАНН и съгласно чл. 189, ал. 2 ЗДвП има доказателствена сила до доказване на противното.

Както беше посочено констатациите в акта не се оспорват от Г.. Оспорват се размерите на наложените наказания, като се претендира налагане на наказания в минималния предвиден в Закона размер.

Безспорно е установено, че жалбоподателят е извършил нарушенията описани в акта и в наказателното постановление.

Предвид изложеното съдът намира, че правилно контролиращият орган е установил и описал извършените нарушения и правилно административно-наказващият орган е наложил наказания по посочените членове. При определяне на наказанията по чл. 183 ал. 3 т. 7 от ЗДвП, чл. 183 ал. 4 т. 7 от ЗДвП, наказващият орган е съобразил разпоредбите на Закона, като е наложил предвидените наказания, съответно – глоба в размер на 30 лева и глоба в размер на 50 лева.

При определяне и налагане на наказанията по чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП и по чл. 177 ал. 1 т. 2 от ЗДвП, административно-наказващият орган е наложил наказания в предвидения максимален размер, а именно глоба в размер на 200 лева /при предвидено от 50 до 200 лева/ и шест месеца лишаване от право да управлява МПС /при предвидено от 1 до 6 месеца/ и глоба в размер на 300 лева /при предвидено от 100 до 300 лева/.

Изхождайки от изложеното, настоящият състав счита, че при определяне на тези наказания наказващият орган не е съобразил наличието на отегчаващи или смекчаващи отговорността обстоятелства. Предвид липсата на доказателства за наличието на отегчаващи отговорността обстоятелства, например - други извършени нарушения по ЗДвП и доказателства за наличие на смекчаващи отговорността обстоятелства, съдът намира за справедливо тези наказания да бъдат определени при баланс на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства - към средния размер предвиден в Закона, като счита, че по този начин в максимална степен ще бъдат постигнати целите на наказанието и нарушителят ще се поправи и превъзпита.

Предвид описаното, наказателното постановление в тази му част следва да бъде изменено, като вместо наказание “глоба” в размер на 300 /триста/ лева на жалбоподателят да бъде наложено наказание “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и вместо наказания – “глоба” в размер на 200 /двеста/лева и 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС, да бъдат наложени наказания “глоба” в размер на 100 /сто/ лева и 3 /три/ месеца лишаване от право да управлява МПС.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, Районен съд – гр. Средец

Р  Е  Ш  И  :

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 79/05.03.2010 година на началника на РУ на МВР – гр. Средец, с което на основание чл. 183 ал. 3 т. 7 от ЗДвП на С.Р.Г. ***, с ЕГН - ********** е наложено наказание “глоба” в размер на 30 /тридесет/ лева ; на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП - “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС ; на основание чл. 183 ал. 4 т. 7 от ЗДвП - наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева и на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 от ЗДвП - наказание “глоба” в размер на 300 /триста/ лева, за това, че вписано : “на 18.02.2010 година, около 17. 0 часа, в гр. Средец, на кръстовище с. Дюлево – изхода за гр. Ямбол, управлява лек автомобил с рег. № А 3032 ВН, който е технически неизправен – не светят фаровете и пътепоказателите, водачът не представя СУна МПС – справка невалидно свидетелство от 09.12.2008 година, автомобила е без предна регистрационна табела и водачът не е поставил обезопасителен колан.”, в частта на наложените наказания  на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП - “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС и  на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 от ЗДвП - “глоба” в размер на 300 /триста/ лева, като намаля същите, както следва : на основание чл. 175 ал. 1 т. 1 от ЗДвП – от “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева и 6 /шест/ месеца лишаване от право да управлява МПС на “глоба” в размер на 100 /сто/ лева и 3 /трит/ месеца лишаване от право да управлява МПС и  на основание чл. 177 ал. 1 т. 2 от ЗДвП – от “глоба” в размер на 300 /триста/ лева на “глоба” в размер на 200 /двеста/ лева.

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалите части.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ :