Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 76                               18.06.2010 ГОДИНА              ГР. СРЕДЕЦ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ГР. СРЕДЕЦ                                    НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 19.05. /деветнадесети май/                           2010 /две хиляди и десета/ година

В публично заседание в следния състав :

СЪДИЯ : Стоян Георгиев

Секретар - М.М.

Прокурор  

като разгледа докладваното от Ст. Георгиев

наказателно от административен характер дело № 66 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

            Производството е по реда на глава 28-ма от НПК и е образувано по повод постановление на Районна прокуратура – гр. Средец, с което се прави предложение А.Х.А. *** да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание, за това, че през периода месец март 2009 година до 28.09.2009 година, в с. Дебелт, област Бургаска, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас, технически участък Средец, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода – престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК.

            В съдебно заседание не се явява представител на Районна Прокуратура – гр. Средец. Не е представено и становище от прокуратурата по отношение на наказанието и размер му.

         Обвиняемият се явява в съдебно заседание и прави самопризнания. Моли да му бъде наложено минимално наказание. Изразява съжаление за извършеното.

            След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното :

През 2009 година обвиняемият притежавал вилен имот в с. Дебелт, област Бургаска. През летния сезон в имота си отглеждал зеленчуци. Имотът бил водоснабден и обвиняемият е бил абонат на “ВиК”. През месец март 2009 година се спукала тръба от водопроводната инсталация на имота. Обвиняемият ремонтирал сам аварията, като направил отклонение преди измервателния уред – водомера и монтирал 1/2 цолова тръба. От това отклонение захранвал две чешми в двора на вилата си с вода. На 28.09.2009 година служители на “В и К” извършили проверка с мобилна лаборатория в двора на обвиняемия. Установили направеното от същия отклонение, преди измервателния уред.

Според назначената експертиза използваното количество вода от двете свързани към отклонението чешми не е било отчитано от водомера.

С деянието си на практика А. е осъществил неправомерно присъединяване към водопроводната система, с което е създал условия за не отчитане на потребеното количество вода.

Горната фактическа обстановка се установява от обясненията на обвиняемия, свидетелските показания и приложените писмените доказателства.

            С оглед на горната фактическа обстановка съдът счита, че действително извършеното от Иванов деяние осъществява състава на престъпление от НК –чл. 234в ал. 1 от НК – през периода месец март 2009 година до 28.09.2009 година, в с. Дебелт, област Бургаска, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас, технически участък Средец, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода.

От субективна страна деянието е осъществено при пряк умисъл като форма на вината.

            Според приложеното свидетелство за съдимост А. е осъждан, но реабилитиран, поради което следва да се приеме, че не е осъждан. Няма данни да е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. Имуществените вреди са несъставомерни – не са елемент от състава на престъплението. За престъплението по чл. 234в ал. 1 от НК се предвижда наказание “лишаване от свобода” до три години и глоба. Налице са всички предпоставки на нормата по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание “глоба”, която норма е с императивен характер и е задължителна за съда.

При определяне размера на наказанието, съдът прецени : степента на обществена опасност на дееца, която счита, че не и относително висока, предвид съдебно му минало и липсата на доказателства за наложени административни наказания, също направените самопризнания, семейното, материалното и здравословно състояние, напредналата му възраст и периода на неправомерно присъединяване, поради което намира за справедливо да бъде определено и наложено наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, а именно глоба към минималния предвиден в закона размер - 1000 /хиляда/ лева.

            По този начин, с така определеното и наложено наказание, съдът намира, че в максимална степен ще бъдат постигнати целите на наказанието и че обвиняемия ще се поправи и превъзпита.

            Обвиняемия следва да бъде осъден да заплати и направените разноски по делото, а именно сумата от 50 лева – възнаграждение на вещо лице.

            По изложените съображения съдът

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА  А.Х.А. – роден на *** ***, български гражданин, женен, неосъждан, живущ ***, пенсионер, с ЕГН – **********, за ВИНОВЕН в това, че през периода месец март 2009 година до 28.09.2009 година, в с. Дебелт, област Бургаска, осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас, технически участък Средец, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода– престъпление по чл. 234в ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.

            ОСЪЖДА А.Х.А. ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата от 50 /петдесет/ лева – разноски по делото - възнаграждение на вещо лице.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – гр. Бургас в 15-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ :