Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 65                              02.06.2010 ГОДИНА              ГР. СРЕДЕЦ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ГР. СРЕДЕЦ                                    НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 04.05. /четвърти май/                                   2010 /две хиляди и десета/ година

В публично заседание в следния състав :

СЪДИЯ : Стоян Георгиев

Секретар – М.М.

Прокурор 

като разгледа докладваното от Ст. Георгиев

наказателно от административен характер дело № 64 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

            Производството по делото е образувано по повод жалба на М.Т.С., с ЕГН – **********,***, против Наказателно постановление № 103/08.03.2010 година на Началника на РУ на МВР – гр. Средец, с което на основание чл. 315 ал. 1 т. 1 от Кодекса за застраховането /КЗ/ на С. е наложено наказание глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за това, че “на 23.02.2010 година, около 23.10 часа, ф. “Промет”, разклон Раков дол посока Дебелт, управлява лек автомобил с рег. № А 54 93 АМ, за който няма застраховка “Гражданска отговорност” към момента на проверката 23.02.2010 година.” Вписано е, че виновно е нарушил чл. 249 от КЗ.

Жалбоподателят, в жалбата и в съдебно заседание, оспорва наказателното постановление. Заявява, че не е извършил нарушението, за което е наказан. Твърди, че за автомобила е имало сключен договор за застраховка “гражданска отговорност”, но при проверката е го е носил в себе си. Представя доказателства.

Наказващият орган не се явява в съдебно заседание. Липсва и представено становище относно жалбата.

            След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното :

На 23.02.2010 година служители към сектор “Пътна полиция” – гр. Бургас, на разклона с. Дебелт, “Промет” Ад, спрели за проверка лек автомобил “Москвич 412” с ДК№ А 54 93 АМ, управляван от жалбоподателя. Жалбоподателят не представил договор за застраховка “гражданска отговорност” за 2010 година. Контролиращият орган съставил акт за установяване на административно нарушение № 103 /л.4/, в който като нарушение отразил, че жалбоподателят “не представя валидна полица на Г.О. към момента на проверката”. Вписал, че е нарушение по чл. 249 от Кодекса за застраховането.

В последствие, въз основа на съставения акт, е било издадено атакуваното наказателно постановление, в което като нарушение е посочено, че жалбоподателят управлява посоченото по-горе МПС, за което няма застраховка “Гражданска отговорност” към момента на проверката, като отново е вписано, че е нарушен чл. 249 от КЗ.

Горната фактическа обстановка се установява и доказва от показанията на разпитаните свидетели и приложените писмени доказателства.

Предвид доказателствата, настоящият състав намира за установено :

В Кодекса за застраховането – чл. 249 не са предвидени каквито и да са нарушения, както е отразено в акта и в наказателното постановление, а в този текст са посочени видове задължителни застраховки, поради което е посочен текст, който не е нарушение. С това при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление е допуснато процесуално нарушение, с което е нарушено правото на защита на жалбоподателя.

Съществено нарушение на процесуалните правила е и различните описани нарушения в акта и в наказателното постановление – в акта е вписано, че нарушението е че жалбоподателят не представя валидна полица за застраховка “гражданска отговорност”, а в наказателното постановление, че управлява МПС, за което няма сключена застраховка “гражданска отговорност”.

Посочените процесуални нарушения не могат да бъдат санирани в съдебната фаза на процеса и издаденото наказателно постановление следва да бъде отменено само на това основание.

Игнорирайки процесуалните нарушения, настоящият състав счита, че не е извършено посоченото в наказателното постановление нарушение, т.е. че жалбоподателят е управлявал МПС, за което е нямало сключена застраховка “Гражданска отговорност” – чл. 315 от КЗ.

Към жалбата е представена комбинирана застрахователна полица “Гражданска отговорност на автомобилистите № 06510 оо75818 на ДЗИ /л.7/, от която е видно, че С. е сключил договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на 20.02.2010 година, за автомобил рег. № А 54 93 АМ, с покритие от 00.00 часа на 22.02.2010 година до 24.00 часа на 21.02.2011 година, т.е. към момента на проверката, за автомобила е имало сключен договор за застраховка “Гражданска отговорност”, поради което не е налице посоченото в наказателното постановление нарушение.

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема :

            По съществото си жалбата е основателна, а наказателното постановление неправилно и незаконосъобразно, поради което същото следва да бъде отменено.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, Районен съд – гр. Средец

Р  Е  Ш  И  :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 103/08.03.2010 година на Началника на РУ на МВР – гр. Средец, с което на основание чл. 315 ал. 1 т. 1 от Кодекса за застраховането /КЗ/ на М.Т.С., с ЕГН – **********,***, е наложено наказание глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева, за това, че “на 23.02.2010 година, около 23.10 часа, ф. “Промет”, разклон Раков дол посока Дебелт, управлява лек автомобил с рег. № А 54 93 АМ, за който няма застраховка “Гражданска отговорност” към момента на проверката 23.02.2010 година”, като неправилно и незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Бургас по в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ :