Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  64                             02.06.2010 ГОДИНА              ГР. СРЕДЕЦ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ГР. СРЕДЕЦ                                    НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 04.05. /четвърти май/                                   2010 /две хиляди и десета/ година

В публично заседание в следния състав :

СЪДИЯ : С. Георгиев

Секретар – М.М.

като разгледа докладваното от Ст. Георгиев

наказателно от административен характер дело № 63 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

            Производството по делото е образувано по повод жалбата на Т.С.Т., с ЕГН - **********,***, против Наказателно постановление № 45/05.03.2010 година на Директора на Държавно горско стопанство – гр. Средец, с което на основание чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева, на основание чл. 94 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложено наказание “лишаване от право на ловуване” за срок от три години и на основание чл. 95 ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча е определено да заплати паричната равностойност на “липсващите вещи”, послужили за извършване на нарушението – вписано : “ловна пушка, в размер на 200 лева”, за това, че - вписано : “Ловува, като се движи извън населено място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, извън определеното в разрешителното място – ловище I, местност “Айдере”, без да е убил или уловил дивеч. Нарушението е извършено на 28.02.2010 година в III-то ловище, отдел 588 “ж”, землище на с. Проход.” Вписано е, че с това деяние е нарушил чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча.

Жалбоподателят в подадената жалба и чрез процесуалния си представител в съдебно заседание, моли да бъде отменено изцяло наказателното постановление като незаконосъобразно. Заявява, че не е извършил посоченото нарушение и че при съставянето на акта са допуснати процесуални нарушения. Ангажира доказателства.

Процесуалният представител на Държавно горско стопанство – гр. Средец, счита жалбата за неоснователна, а наказателното постановление за правилно и законосъобразно и моли като такова да бъде потвърдено. Ангажира доказателства.

            След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното :

            На 28.02.2010 година, при обход на поверен за охрана район, служители на ДГС Средец, в непосредствена близост до с. Проход дочули изстрели. Установили, че на около 1 км. от с. Проход, в отдел 588 “ж”, ловище III по картата на ловностопански район Проход има паркиран автомобил – джип “УАЗ”. До автомобила имало група лица. Служителите потеглили към автомобила. Виждайки ги, друга група лица, които според служителите на ДГС Средец са били наредени на “пусия” също се приближили към тях. Извършена е била проверка, при която се е установило, че лицата притежават разрешително за групов лов за ловностопански район Проход, ловище I, местността “Айдере” – за обстрел на чакал. Всички били с редовни ловни билети и членски карти. Според служителите на ДГС лицата, сред които и жалбоподателя, носили ловни оръжия, които били извадени от калъф и сглобени. Актосъставителят св. А. вписал в разрешителното за лов установеното нарушение, а именно, че ловуват в ловище III, отдел 588 “ж”, вместо в ловище I, местността “Айдере”. На следващия ден групата ловци били поканени в ДГС Средец за връчване на актове за констатираното нарушение.

Спори се дали приложените актове, в частност, акта на жалбоподателя, са били съставени в присъствието на нарушителите или са били поканени за връчването на вече съставени актове. Според актосъставителя и свидетелите – служители на ДГС Средец, актовете са били съставени в присъствието на нарушителите, а според жалбоподателя и свидетеля, не са били съставени в тяхно присъствие, което настоящия състав не намира за особено съществено за изясняване на случая. Действително, ако акта е бил съставен в отсъствието на нарушителя е налице процесуално нарушение, но предвид факта, че нарушителите са били поканени за запознаване със съдържанието на актовете и връчването им, съдът не счита, че процесуалното нарушение е било съществено.

Въз основа на съставения акт е било издадено атакуваното наказателно постановление.

            Горната фактическа обстановка се потвърждава от свидетелските показания, от представените писмени доказателства и от вписаното в жалбата.

Разпитани в съдебно заседание актосъставителят и свидетелят при съставяне на акта твърдят, че жалбоподателят е бил с извадено от калъф ловно оръжие, а св. Д., воден от жалбоподателя – че оръжието е било в калъф. По отношение на това дали същото е било сглобено, като се има предвид, че не е била извършена проверка на оръжието, показанията им най-малко водят до съмнение.

Предвид на това съдът не приема за доказано, че ловното оръжие е било сглобено. Доколкото в чл. 43 от ЗЛОД, за да е налице ловуване кумулативно се изисква ловното оръжие да е било  извадено от калъф и сглобено, настоящият състав не приема, че жалбоподателят е извършил нарушението, за което е наказан.

Настоящият състав счита, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения.

Въпреки, че жалбоподателят е носил ловно оръжие, същото не е било проверено от служителите на ДГС Средец, не е било и иззето като средство за извършване на нарушението, а по непонятни причини в наказателното постановление е определено заплащане на равностойността на липсващите вещи, послужили за извършване на нарушението – ловна пушка, в размер на 200 лева.

Съдът намира, че съществено нарушение е допуснато и с неописването на средството, послужило за извършване на нарушението – ловното оръжие. В акта и в наказателното постановление е посочено единствено, че жалбоподателят е бил с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, без описание какво е било това оръжие, с оглед индивидуализацията му.

Въпреки, че и актосъставителят и свидетелят на акта и водения от жалбоподателя свидетел заявиха, че оръжието на жалбоподателя е било ловен автомат, в наказателното постановление е определено заплащане на равностойността на липсващите вещи, послужили за извършване на нарушението – ловна пушка.

С посочените процесуални нарушения е нарушено правото на защита на жалбоподателя. Същите не могат да бъдат санирани в съдебната фаза на процеса и водят до отмяна на атакуваното наказателно постановление, без съдът да се произнася по съществото на спора.

Имайки предвид изложената фактическа обстановка, съдът счита, че дори и да има извършено нарушение, с оглед незначителността на обществената опасност и липсата на общественоопасни последици, извършеното представлява маловажен случаи на административно нарушение по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, което също води до отмяна на наказателното постановление.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, Районен съд – гр. Средец

Р  Е  Ш  И  :

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 45/05.03.2010 година на Директора на Държавно горско стопанство – гр. Средец, с което на основание чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча на Т.С.Т., с ЕГН - **********,***, е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева, на основание чл. 94 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложено наказание “лишаване от право на ловуване” за срок от три години и на основание чл. 95 ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча е определено да заплати паричната равностойност на “липсващите вещи”, послужили за извършване на нарушението – вписано : “ловна пушка, в размер на 200 лева”, за това, че - вписано : “Ловува, като се движи извън населено място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие оръжие, извън определеното в разрешителното място – ловище I, местност “Айдере”, без да е убил или уловил дивеч. Нарушението е извършено на 28.02.2010 година в III-то ловище, отдел 588 “ж”, землище на с. Проход.”, като неправилно и незаконосъобразно.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ :