Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  71                             14.06.2010 ГОДИНА              ГР. СРЕДЕЦ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ГР. СРЕДЕЦ                                    НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 17.05. /седемнадесети май/                       2010 /две хиляди и десета/ година

В публично заседание в следния състав :

СЪДИЯ : С. Георгиев

Секретар – М.М.

като разгледа докладваното от Ст. Георгиев

наказателно от административен характер дело № 56 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

            Производството по делото е образувано по повод жалбата на Г.И.К., с ЕГН – **********,***, против Наказателно постановление № 46/05.03.2010 година на Директора на Държавно горско стопанство – гр. Средец, с което на основание чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча му е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева, на основание чл. 94 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложено наказание “лишаване от право на ловуване” за срок от три години и на основание чл. 95 ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча е определено да заплати паричната равностойност на “липсващите вещи”, послужили за извършване на нарушението – вписано : “ловна пушка, в размер на 200 лева”, за това, че - вписано : “Ловува, като се движи извън населено място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, извън определеното в разрешителното място – ловище I, местност “Айдере”, без да е убил или уловил дивеч. Нарушението е извършено на 28.02.2010 година в III-то ловище, отдел 588 “ж”, землище на с. Проход.” Вписано е, че с това деяние е нарушил чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча.

Жалбоподателят в жалбата и чрез процесуалния си представител в съдебно заседание, моли да бъде отменено изцяло наказателното постановление като незаконосъобразно. Заявява, че не е извършил посоченото нарушение и че на посочената дата не е ловувал, тъй като ловните му пушки били на ремонт. Твърди, че не е бил на мястото на проверката, а е бил в гр. Бургас. Представя доказателства.

Процесуалният представител на Държавно горско стопанство – гр. Средец, счита жалбата за неоснователна, а наказателното постановление за правилно и законосъобразно и моли като такова да бъде потвърдено. Ангажира доказателства.

            След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното :

            На 28.02.2010 година, при обход на поверен за охрана район, служители на ДГС Средец, в непосредствена близост до с. Проход дочули изстрел. Установили, че на около 1 км. от с. Проход, в отдел 588 “ж”, ловище III по картата на ловностопански район Проход има паркиран автомобил – джип “УАЗ”. До автомобила имало група лица. Служителите потеглили към автомобила. Виждайки ги, друга група лица, които според служителите на ДГС Средец са били наредени на “пусия” също се приближили към тях. Извършена е била проверка, при която се е установило, че лицата притежават разрешително за групов лов за ловностопански район Проход, ловище I, местността “Айдере” – за обстрел на чакал. Всички били с редовни ловни билети и членски карти. Според служителите на ДГС лицата, сред които и жалбоподателя, носили ловни оръжия, които били извадени от калъф и сглобени. Св. А. вписал в разрешителното за лов установеното нарушение, а именно, че ловуват в ловище III, отдел 588 “ж”, вместо в ловище I, местността “Айдере”. На 01.03.2010 година жалбоподателят е бил поканен в ДГС Средец за връчване на акт за констатираното нарушение. К. е отказал да подпише акта и да му бъде връчен препис от него, което е удостоверено с подписа на свидетел.

Въз основа на съставения акт е било издадено атакуваното наказателно постановление.

            Горната фактическа обстановка се потвърждава от свидетелските показания, от представените писмени доказателства и се оспорва от вписаното в жалбата.

Разпитани в съдебно заседание актосъставителят и свидетелят твърдят, че жалбоподателят е бил заедно с групата ловуващи, че е бил с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие. Показанията на актосъставителя и свидетеля съдът намира за последователни и непротиворечиви, поради което ги кредитира.

В жалбата се твърди, че К. не е бил на мястото на проверката и не е ловувал, като посочва, че по това време е бил със свой приятел в гр. Бургас. Не представя и не ангажира доказателства относно твърдението, поради което съдът намира твърдението като защитна теза, лансирана с цел оневиняване и избягване реализирането на предвидената административно-наказателна отговорност.

Приема за доказано, че К. е бил на посоченото в акта и наказателното постановление място, в посоченото време и е участвал с останалите лица в проверката.

Представено е удостоверение /л.22/, от което е видно, че притежаваните от К. ловни оръжия са били приети за ремонт на 25.02.2010 година и са върнати на 02.03.2010 година, което най вероятно е причината жалбоподателят и процесуалният му представител да оспорват фактическата обстановка и да твърдят, че К. не е бил на посоченото в акта и наказателното постановление място и че не е извършил ловуване.

Дори и да се приеме, че по това време К. не е разполагал със собствените си оръжия, настоящият състав счита, че на това основание не може да се приеме, че К. не е извършил ловуване, тъй като е могъл да извърши ловуване и с оръжие, което не е негова собственост.

Съгласно чл. 43 от ЗЛОД, за да е налице ловуване кумулативно се изисква ловното оръжие да е било  извадено от калъф и сглобено. Безспорно е установено, че проверяващите не са извършили проверка на оръжието, което е носил К.. Твърдят, че същото е било сглобено, но предвид обстоятелството, че оръжието не е било огледано от тях, съдът приема, че твърдението им, че същото е било сглобено, най-малко буди съмнение.

Настоящият състав счита, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения.

Въпреки, че жалбоподателят е носил ловно оръжие, същото не е било проверено от служителите на ДГС Средец, не е било и иззето като средство за извършване на нарушението, а по непонятни причини в наказателното постановление е определено заплащане на равностойността на липсващите вещи, послужили за извършване на нарушението – ловна пушка, в размер на 200 лева, въпреки че вещта /пушката/ не е липсвала.

Съдът намира, че съществено нарушение е допуснато и с неописването на средството, послужило за извършване на нарушението – ловната пушка. В акта и в наказателното постановление е посочено единствено, че жалбоподателят е бил с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, без описание какво е било това оръжие, с оглед индивидуализацията му.

С посочените процесуални нарушения е нарушено правото на защита на жалбоподателя. Същите не могат да бъдат санирани в съдебната фаза на процеса и водят до отмяна на атакуваното наказателно постановление, без съдът да се произнася по съществото на спора.

Имайки предвид изложената фактическа обстановка, съдът счита, че дори и да има извършено нарушение, извършеното представлява маловажен случаи на административно нарушение по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, което също води до отмяна на наказателното постановление.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, Районен съд – гр. Средец

Р  Е  Ш  И  :

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 46/05.03.2010 година на Директора на Държавно горско стопанство – гр. Средец, с което на основание чл. 84 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча на Г.И.К., с ЕГН – **********,***, е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева, на основание чл. 94 ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча е наложено наказание “лишаване от право на ловуване” за срок от три години и на основание чл. 95 ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча е определено да заплати паричната равностойност на “липсващите вещи”, послужили за извършване на нарушението – вписано : “ловна пушка, в размер на 200 лева”, за това, че - вписано : “Ловува, като се движи извън населено място с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, извън определеното в разрешителното място – ловище I, местност “Айдере”, без да е убил или уловил дивеч. Нарушението е извършено на 28.02.2010 година в III-то ловище, отдел 588 “ж”, землище на с. Проход”, като неправилно и незаконосъобразно.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ :