О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

_________                     17.06.2010 г.                             гр. Средец

 

 РАЙОНЕН СЪД – СРЕДЕЦ, гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на седемнадесети юни през две хиляди и десета година в състав:

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията Кр. Донева гр. д. № ....... по описа на РС – Средец за 2010 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Постъпила е искова молба от “Апогей-91” ООД – гр. Бургас, представлявано от П.Р.М., с искане да бъде прието за установено по отношение на ЕТ “КЕРАЦИНОВ – ЛГ – ГЕОРГИ МАНОЛОВ” – гр. Плевен, представляван от Георги Манолов Керацинов, че ответникът дължи на ищеца сумата 170 484,44 лева, ведно със законната лихва от 06.10.2009 г. до окончателното й изплащане, за която сума е била издадена по реда на чл. 417 от ГПК Заповед за незабавно изпълнение по ч. гр. дело № 255/2009 г. по описа на Районен съд – Средец.

Съдът, след като се запозна с исковата молба и приложенията, намира, че претенциите на ищеца са с правно основание чл. 422 от ГПК. Същите са депозирани с оглед установяване на вземания на ищеца за сумите 61 129,44 лева и 109 355 лева в рамките на общата искова сума, дължими от ответника по 2 бр. Записи на заповед от 08.05.2009 г. За сумите по заповедите е било подадено заявление по ч. гр. дело № 255/2009 г. по описа на Районен съд – Средец и е била издадена заповед по чл. 417 от ГПК срещу ответника. Последният е възразил срещу заповедта по смисъла на чл. 414 от ГПК, което е обусловило правния интерес от предявяване на установителните претенции.

Съгласно разпоредбата на чл. 104, т. 4 от ГПК, на окръжен съд като първа инстанция са подсъдни искове по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лева, с изключение на исковете за издръжка, за трудови спорове и за вземания по актове за начет. В настоящия случай главните искове са с цени 61 129,44 лева и 109 355 лева.

Предвид родовата подсъдност, за която съдът следи служебно и съобразявайки се с разпоредбата на чл. 118 от ГПК, настоящият състав счита, че производството по делото следва да бъде прекратено пред Районен съд – Средец, а делото следва да се изпрати по подсъдност на Окръжен съд – Бургас.

Така мотивиран и на осн. чл. 118, ал. 2, вр. чл. 119, ал. 1 и чл. 104, т. 4 от ГПК, съдът

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА пред Районен съд – гр. Средец производството по гр. дело №.............../2010 г. по описа на РС – Средец.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Бургас с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :