Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

  ……                                                        14.06.2010 г.                                                  гр. Средец

 

                                                          В     ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

Районен съд – Средец, гражданска колегия,

в открито съдебно заседание на 10.06.2010 година,

в следния състав:

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЕВА

Секретар К.Л.

Прокурор Росица Дапчева

Като разгледа докладваното от съдия Кр. Донева

гражданско дело № 160 по описа за 2010 г.

За да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Созопол за прекратяване на настаняването на детето СТОЯН ЗЛАТКОВ Х. *** и за настаняването му в семейството на И.С.Х. – вуйчо по майчина линия. Твърди се, че мярката за закрила „настаняване в социална институция” е прекратена със заповед на Директора на Д “СП” – гр. Созопол до произнасяне на съда с решение по чл. 30, ал.  1 от ЗЗДетето. Със същата заповед детето временно е настанено в семейството на И.С.Х.. Сочи се, че бащата на детето е неизвестен, а майката е З.С.Х.. Твърди се, че детето е било настанено в институцията след приложена мярка за полицейска закрила, тъй като е било обект на физическо насилие и поради липса на условия, възможности и желание от страна на близки или роднини да го отглеждат. Поддържа се, че след предприети действия по социално проучване, Г-н Х. е заявил съгласие и желание да полага грижи за детето, за което е подписал декларация. Становището на молителя е, че е в интерес на детето да се отглежда в семейството на вуйчото по майчина линия, където са налице условия за осигуряване на потребностите му.

В съдебно заседание молбата се поддържа.

Ответницата З.С.Х. – майка на детето, редовно призована, не се явява.

Контролиращата страна РП – Средец изразява становище за основателност на молбата.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и вземайки предвид изявленията на страните, РС приема за установено от фактическа страна следното:

От 2 бр. социални доклади, Заповед № РД ЗД21-06/01.04.2010 г. на Директора на Д СП” – Созопол, Удостоверение за раждане от *** г., издадено въз основа на акт за раждане № ІІ 0735/24.06.2003 г. на Община Бургас, Удостоверение за родствени връзки № 78/23.02.2010 г., Декларация по чл. 24, ал. 3 от ЗЗДет., се установяват твърдяните в молбата факти. Вуйчото на детето по майчина линия И.С.Х. е дал съгласие да го отглежда и възпитава. Становището на Д”СП” – Созопол в социалния доклад е, че предприетата мярка за закрила – настаняване в семейството на роднини е с оглед по-благоприятното охраняване на интересите и потребностите на детето.

При така установените факти, съдът приема от правна страна следното:

Производството е по реда на чл. 30а и чл. 28 от Закона за закрила на детето.

Молбата е основателна.

Съгласно чл. 29, т. 6 от ЗЗДет. настаняването на дете извън семейството се прекратява при отпадане на основанията по чл. 25, ал. 1 от ЗЗДет. Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗЗДет. настаняването се прекратява от районния съд по искане на оправомощените субекти, между които и Д “СП”. В случая Директорът на Д “ДП” – Созопол е упражнил правомощието по ал. 2 на чл. 30 от ЗЗДет., като е прекратил временно настаняването на  детето в ДДЛРГ „Щурче” – гр. Средец. Заповедта на директора е влязъл в сила административен акт. Следователно, налице са уредените в закона основания за прекратяване на настаняването в институцията.

Чл. 26, ал. 1, изр. 1 от ЗЗДет. предвижда, че настаняването на дете в семейството на роднини се извършва от съда. Съгласно изр. 2 до произнасянето на съда, Д “СП” по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред. При определяне на мерките за закрила на детето, съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗЗДет., съдът следва поредността по чл. 26, ал. 1 от  ЗЗДет.

В настоящия случай искането е за настаняване на детето в семейството на роднини. От събраните доказателства се установява, че е в интерес на детето да бъде настанено в семейството на И.С.Х. – вуйчо по майчина линия, където за него ще се полагат необходимите грижи.

Предвид изложеното, съдът счита, че уважавайки молбата, ще се приложи принципът, уреден в чл. 3 от ЗЗДет.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето СТОЯН ЗЛАТКОВ Х., с ЕГН **********,***.

НАСТАНЯВА детето СТОЯН ЗЛАТКОВ Х., с ЕГН **********, в семейството на И.С.Х., с ЕГН **********,***, за срок от пет години или до промяна на обстоятелствата.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Бургас в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

След влизането му в сила заверен препис да се изпрати на Д “СП” – Созопол.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: