Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 22                               18.06.2010 ГОДИНА                 ГР. СРЕДЕЦ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ГР. СРЕДЕЦ                                      ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 18.05. /осемнадесети май/                           2010 /две хиляди и десета/ година

В публично заседание в следния състав :

 

СЪДИЯ : Стоян Георгиев

 

Секретар – Марина М.

Прокурор – Росица Дапчева

като разгледа докладваното от Ст. Георгиев

гражданско дело № 142 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Производството по делото е образувано по молба от Д.И.П. и Т.Н.П., в качеството им на родители и законни представители на малолетната Ива Димитрова П. и е с правно основание чл. 19 ал. 1 от ЗГР.

Молителите изявяват претенции да бъде допусната промяна на фамилното име на малолетното дете от П. на Иванова. Описват, че имат роден син Станимир, за когото, след раждането е било вписано фамилно име – бащиното име на бащата И.. Изявяват желанието си двете им деца да бъдат с еднакви фамилни имена, а именно бащиното име на бащата – И..

Молбата е допустима и редовна.

            Безспорно е налице правен интерес от предявяване на иска и иска е заведен от лица имащи право на това.

          В съдебно заседание, чрез процесуалният си представител, поддържат искането си, представят и ангажират доказателства.

Не се явява представител на Община Бургас, като липсва и представено становище относно искането.

Представителят на Районна прокуратура - гр. Средец счита, че молбата е основателна и че същата следва да бъде уважена.

Представителят на Дирекция “Социално подпомагане” – Бургас изразява становище, че искането е в интерес на детето.

Районен съд – гр. Средец, след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представеното удостоверение за раждане, издадено от Община Бургас /л.4/, детето Ива е вписана с фамилно име П., което е фамилното име на бащата.

Съгласно чл. 14 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация “Фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола на детето, освен ако семейната, етническата или религиозната традиция на лицето налагат друго”, а според чл. 19 ал. 1 от ЗГР ”Промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това”.

Безспорно фамилното име на детето – П. не е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, което да е основание за промяната му.

Според представените доказателства молителите – родители на детето, за което се иска промяна на фамилното име, имат родено и друго дете – Станимир. Съгласно представеното удостоверение за раждане /л.5/ това дете е вписано с фамилно име И., което е бащиното име на бащата – Д.И.П..

Двамата родители заявяват, че желаят децата им да бъдат с едно и също фамилно име, а именно бащиното име на бащата – И..

Настоящият състав напълно споделя становището, че действително различните фамилни имена на двете деца затруднява тяхното идентифициране като брат и сестра, поради което счита, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на закона, които налагат промяна на фамилното име. Освен това, съгласно чл. 14 ал. 3 от ЗГР “Децата от едни и същи родители се вписват с еднакво фамилно име”.

            Мотивиран от горното и на основание чл.19 ал.1 от ЗГР, Районен съд – гр. Средец

 

Р Е Ш И :

 

            ДОПУСКА промяна на фамилното име на ИВА ДИМИТРОВА П., с ЕГН – **********,*** от П. *** да отбележи промяната на фамилното име в акта за раждане и в регистъра на населението.

            Препис от решението да се изпрати на Община Бургас за изпълнение.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – гр. Бургас.

 

 

СЪДИЯ :