Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                     15.06.2010 ГОДИНА              ГР. СРЕДЕЦ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ГР. СРЕДЕЦ                                          ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 19.05./деветнадесети май/                                2010 /две хиляди и десета/ година

В публично заседание в следния състав :

СЪДИЯ : Стоян Георгиев

Секретар – М.М.

Прокурор 

като разгледа докладваното от Ст. Георгиев

гражданско дело № 46 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

            Производството по делото е образувано по искова молба от "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД - ЕИК 121554961, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 52-54, представлявано от Валентин Ангелов Гълъбов – изпълнителен директор, против Ж.С.С., с ЕГН – **********,***, с претенция да бъде прието за установено, че ответницата, в качеството на кредитополучател по договор за финансиране № 8401310492 от 08.02.2008 година, дължи на ищеца, в качеството му на кредитодател по същия договор, изпълнение на парично задължение в размер на 500,56 лв. (петстотин лева и петдесет и шест стотинки) – главница - неиздължена сума по договора /неизплатени месечни вноски/ ; сумата от 66 /шестдесет и шест/ лева – такса за обслужване ; сумата от 104,18 лв. /сто и четири лева и осемнадесет стотинка/ - договорна лихва за периода от 01.09.2008 година до 26.09.2009 година ; сумата от 18,35 лв. /осемнадесет лева и тридесет и пет стотинки/ - лихва /неустойка за забава/ за периода от 01.09.2008 година до 26.09.2009 година, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 19.11.2009 година до окончателното изплащане на вземането и разноските по делото.

От ищеца е било подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение. Издадена е била заповед за изпълнение, като ответницата е подала възражение, в следствие на което е образувано настоящото производство.

Установена е следната фактическа обстановка :

На 08.02.2008 година длъжникът и кредиторът са сключили договор за потребителски кредит № 8401310492, като кредиторът е предоставил на длъжника кредитна карта с лимит от 500 лева. Длъжникът се е задължил да погасява в срок “задължителната месечна вноска”, която е променлива величина и се формира като сбор от дължимите за месеца договорна лихва, транзакционна такса и такса за обслужване. За използвания финансов ресурс /лимит/ се начислява договорна лихва от дата на теглене на парите до дата на погасяването им. В случай на невнасяне в срок на задължителната месечна вноска, върху нея се начислява неустойка за забава в размер на законната лихва.

Към момента на изготвяне на заявлението длъжникът е ползвал 500,56 лв. от отпуснатия кредитен лимит, като е начислена и сумата от 66 лева – такси за обслужване. Безспорно е, че се дължи и съответната лихва.

В съдебно заседание ответницата направи признание на иска, а процесуалният представител на ищеца направи искане да бъде прекратено съдебното дирене и бъде произнесено решение съобразно признанието.

Настоящият състав след като съобрази, че действително са налице основания за постановяване на решение при признание на иска, а именно : признатото право не противоречи на закона или на добрите нрави и е признато право, с което страната може да се разпорежда, на основание чл. 240 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Ж.С.С., с ЕГН – **********,***, в качеството на кредитополучател по договор за финансиране № 8401310492 от 08.02.2008 година, дължи на ищеца "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД - ЕИК 121554961, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 52-54, представлявано от Валентин Ангелов Гълъбов – изпълнителен директор, в качеството му на кредитодател по същия договор, изпълнение на парично задължение в размер на 500,56 лв. (петстотин лева и петдесет и шест стотинки) – главница - неиздължена сума по договора /неизплатени месечни вноски/ ; сумата от 66 /шестдесет и шест/ лева – такса за обслужване ; сумата от 104,18 лв. /сто и четири лева и осемнадесет стотинка/ - договорна лихва за периода от 01.09.2008 година до 26.09.2009 година и сумата от 18,35 лв. /осемнадесет лева и тридесет и пет стотинки/ - лихва /неустойка за забава/ за периода от 01.09.2008 година до 26.09.2009 година, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 19.11.2009 година до окончателното изплащане на вземането.

ОСЪЖДА Ж.С.С., с ЕГН – **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на "ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД - ЕИК 121554961, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 52-54, представлявано от Валентин Ангелов Гълъбов, сумата от 125 /сто двадесет и пет/ лева – разноски по делото /държавна такса и юрисконсултско възнаграждение/.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Окръжен съд – гр. Бургас.

 

 

СЪДИЯ :