Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                   18.06.2010 ГОДИНА              ГР. СРЕДЕЦ

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ГР. СРЕДЕЦ                                     ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 18.05. /осемнадесети май /                           2010 /две хиляди и десета/ година

В публично заседание в следния състав :

 

СЪДИЯ : Стоян Георгиев

Секретар - М.М.

като разгледа докладваното от Ст. Георгиев

гражданско дело № 6 по описа за 2010 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

            Производството е по чл. 49 от СК.

Ищцата Г.И.А. ***, с ЕГН – ********** желае прекратяване на брака си с ответника Д.А. ***, с ЕГН – **********, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство по вина на последния. Твърди, че след сключването на брака си отношенията им са се влошили. Ответникът започнал да употребява алкохол, като нанасял тормоз над нея и децата им. Предизвиквал скандали. Твърди също, че от 2005 година до сега двамата живеят във фактическа раздяла, че от 2008 година съпругът й не се интересува от нея и децата, че не контактува с тях и не дава издръжка. Заявява, че бракът им съществува само формално, че е лишен от всякаква взаимност, доверие и обич и че всеки от тях живее самостоятелен живот. Претендира, след евентуалното прекратяване на брака, да възстанови предбрачното си фамилното име – Тодорова, упражняването на родителските права по отношение на децата да бъде предоставено на нея, като ответника бъде осъден да заплаща месечна издръжка в размер на 150 лева за детето Габриела и 130 лева за детето Ангел и като му се определи режим на лични контакти с децата – всяка първа и трета седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя и двадесет дни през лятото, когато тя не полза платен годишен отпуск. Не изявява претенции относно ползването на семейното им жилище и моли  да бъде предоставено на ответника. Моли ответникът да бъде осъден да заплати издръжка за минало време на децата си – за една година преди завеждането на исковата молба в размер на по 140 лева на месец за детето Габриела или обща сума от 1680 лева и по 120 лева на месец за детето Ангел, или обща сума 1440 лева.

Ответникът не е бил открит на посочения в исковата молба адрес и на постоянния си адрес, поради което на същия е бил назначен особен представител на разноски на ищцата.

В определения от закона срок е получен писмен отговор от назначения особен представител, от съдържанието на който може да се направи извод, че особеният представител е осъществил контакт с ответника и в отговора е изразил неговото становище.

Според отговора ответникът не оспорва факта, че с ищцата живеят във фактическа раздяла, че отношенията им са влошени и доста разстроени, че бракът им е изчерпан от съдържание и нищо не ги свързва, освен децата. Заявява, че за децата се грижат родителите на съпругата му и че той няма възможност да се грижи за тях. Не възразява бракът да бъде прекратен и упражняването на родителските права по отношение на децата да бъде предоставено на съпругата му, стига да може да ги вижда когато е в България и по начина, който определи съда. Счита, че исканата издръжка както за бъдеще време, така и за минало време е твърде завишена, като изразява становище, че издръжка в размер на 80-100 лева е по-приемлива. Твърди, че не е нанасял тормоз над съпругата си.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, ищцата поддържа исковата молба.

Ответникът не се явява в заседанието, но чрез назначения особен представител поддържа отговора.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното :

Страните са съпрузи, сключили граждански брак на 29.03.1997 година, за който е издадено удостоверение за сключен граждански брак № 7 от Община Средец, област Бургаска, който е първи по ред и за двамата. По време на брака си имат родени две деца – Габриела Димитрова А. – родена на *** година, с ЕГН – ********** и Ангел Димитров А. – роден на *** година, с ЕГН - **********.

От показанията на свидетелите Георгиева и Тодорова се установява по безспорен начин, че отношенията между страните не са добри. Непосредствено след сключването на брака ответникът злоупотребявал с алкохол и налагал физически и психически тормоз над семейството си. Дълго време не работил и не осигурявал средства за издръжка на семейството си. Често между двамата съпрузи възниквали скандали, предизвикани от състоянието на ответника. През 2005 година, след пореден скандал, ищцата напуснала семейното жилище, заедно с децата и от тогава до настоящия момент двамата съпрузи живеят във фактическа раздяла. От 2008 година ответникът изцяло се е дезинтересирал от съпругата и децата си - не подържал каквито и да е връзки с тях, не се е интересувал от проблемите им и не е давал издръжка. Посоченото се подкрепя от отразеното в социалния доклад, заявено от малолетното дете Габриела.

Според доклада децата не са виждали отдавна баща си и не контактуват с него. Категорични са в желанието си да живеят при майка си.

Участвалата в производството Дирекция “Социално подпомагане” не изразява конкретно становище по исканията в исковата молба, но предлага на съда да защити правата на децата по най-добрия начин.

ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА БРАЧНАТА ВРЪЗКА :

Съдът намира за доказано от свидетелските показания, заявеното в отговора, заявеното от децата и становището на Д “СП”, че действително е настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака между страните, поради което същия следва да бъде прекратен, като вината за разстройството на брака е изцяло на ответника. Съпрузите нямат намерение да живеят заедно. Отчуждението между двамата е довело до лишаване на брачната връзка от обич, взаимно уважение и доверие. Бракът е останал да съществува формално, без да осъществява социалното си предназначение. Ето защо, с оглед на всичко изложено, съдът намира, че помирение не може да бъде постигнато и бракът между страните следва да бъде прекратен по вина на ответника.

         ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА и ИЗДРЪЖКАТА НА ДЕЦАТА :

Както беше посочено по-горе, претенции за упражняването на родителските права по отношение на родените по време на брака деца Габриела и Ангел е предявила единствено ищцата, с което ответникът е изразил съгласие. Децата също желаят да живеят с майката, поради което упражняването на родителските права спрямо децата следва да бъде предоставено на майката – ищцата Г.И.А., като същите живеят при нея. На бащата следва да бъде определен режим за лични контакти с децата, така както е поискано – всяка първа и трета седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, както и двадесет дни през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск.

Ответникът следва да бъде осъден да заплаща издръжка на децата си, чрез майката и техен законен представител. Не се сочат доказателства дали бащата работи и какво възнаграждение получава, но съдът счита, че след като е в трудоспособна възраст, същият може да си осигури поне минималната за страната работна заплата. Няма доказателства да се грижи за други ненавършили пълнолетие деца, поради което искането е основателно.

Предвид възрастта на децата, социално-икономическите условия, посоченото в писмения отговор, а именно че ответникът счита за приемлив размер на издръжката 80 – 100 лева и всички доказателства по делото, настоящият състав намира за справедливо и че интересите на децата ще бъдат максимално защитени, ако ответникът бъде осъден да заплаща месечна издръжка за децата си, както следва : за детето Габриела – издръжка в размер на 100 лева на месец и за детето Ангел – издръжка в размер на 80 лева на месец, чрез тяхната майка и законен представител Г.И.А., начиная от датата на завеждане на исковата молба – 08.01.2010 година до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като в останалите части исковете бъдат отхвърлени като недоказани.

ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА ЖЕНАТА:

Ищцата желае да възстанови предбрачното си фамилно име – Тодорова, на което ответника не се противопоставя. Съдът намира претенцията за основателна и че следва да бъде уважена, тъй като се явява законна последица от прекратяването на брака.

   ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:.

     Ищцата не предявява претенции за ползването на семейното жилище.

    Предвид на това ползването на семейното жилище, представляващо къща, находяща се в гр. Средец, на ул. “Рила” № 5, следва да се предостави на ответника Д.А.А..

   ОТНОСНО ПРЕТЕНЦИЯТА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЦАТА ЗА МИНАЛО ВРЕМЕ :.

           Безспорно се доказа, че от 2005 година до настоящия момент страните живеят във фактическа раздяла. Децата живеят при ищцата, която е поела изцяло, подпомогната от родителите си, издръжката и отглеждането им, като ответника не е давал каквато и да е издръжка. Съгласно чл. 149 от СК “Издръжка за минало време може да се търси най-много за една година преди предявяването на иска”. Във връзка с това следва да се приеме за доказано, че ответникът дължи издръжка за минало време – за периода от 08.01.2010 година до 08.01.2009 година.

         Претендира се размерът на тази издръжка да е : за детето Габриела по 140 лева месечно или общ размер за периода 1680 лева, а за детето Ангел – по 120 лева месечно или общ размер – 1440 лева.

         Изхождайки от посочените по горе основания, датата на влизане в сила на СК – 01.10.2009 година, с който се отменя Постановление на МС за минималния и максимален размер на дължимата издръжка, съдът намира за справедливо тези искове да бъдат уважени в размер както следва : за детето Габриела в размер по 80 лева на месец или общ размер за периода – 960 лева, а за детето Ангел – по 70 лева на месец или общ размер – 840 лева, като ответникът да бъде осъден да заплати посочените суми и исковете над посочените размер бъдат отхвърлени като недоказани.

            Предвид уважаването на исковете и приемането, че вина за разстройството на брака има единствено ответника, съдът намира за основателно искането на ищцата ответникът да бъде осъден да й заплати направените по делото разноски.

При завеждане на делото е внесена държавна такса в размер на 25 лева. Съобразявайки се с ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), ответникът следва да бъде осъден да заплати допълнителна държавна такса в размер на 50 лева и такса върху уважените искове за издръжка в размер на 331,20 лева.

            Мотивиран от горното и на основание чл. 49 от СК, Районен съд – гр. Средец

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак на 29.03.1997 година между Г.И.А., с ЕГН – **********,*** и Д.А.А., с ЕГН – **********,***, за което е издадено удостоверение за сключен граждански брак № 7/29.03.1997 година от Община гр. Средец, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

ОБЯВЯВА, че вина за настъпилото разстройство на брака носи МЪЖЪТ.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на родените по време на брака деца Габриела Димитрова А. – родена на *** година, с ЕГН – ********** и Ангел Димитров А. – роден на *** година, с ЕГН - ********** на майката Г.И.А., с ЕГН – **********, като децата да живеят при майката.

ОПРЕДЕЛЯ осъществяване на лични контакти на бащата Д.А.А., с ЕГН – ********** с децата Габриела Димитрова А.  и Ангел Димитров А. - всяка първа и трета седмица от месеца – от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя и двадесет дни през лятото, когато майката Г.И.А. не ползва платен годишен отпуск.

ОСЪЖДА Д.А.А., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАЩА на децата си Габриела Димитрова А. – родена на *** година, с ЕГН – ********** и Ангел Димитров А. – роден на *** година, с ЕГН - **********, чрез майката и техен законен представител Г.И.А., месечна издръжка, както следва :

-         за детето Габриела Димитрова А.100 /сто/ лева ;

-     за детето Ангел Димитров А.80 /осемдесет/ лева, начиная от датата на завеждане на исковата молба – 08.01.2010 година до настъпването на законни причини за изменяването или прекратяването на издръжката, ведно със съответната лихва за всяка просрочена вноска, като

ОТХВЪРЛЯ искове за над уважените размери, до предявените такива : за детето Габриела – 150 /сто и петдесет/ лева и за детето Ангел – 130 /сто и тридесет/ лева, като недоказани.

ОСЪЖДА Д.А.А., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на децата си Габриела Димитрова А. – родена на *** година, с ЕГН – ********** и Ангел Димитров А. – роден на *** година, с ЕГН - **********, чрез майката и техен законен представител Г.И.А., издръжка за минало време – за периода от 08.01.2010 година до 08.01.2009 година, както следва :

-    за детето Габриела Димитрова А. – по 80 /осемдесет/ лева на месец или общ размер за периода 960 /деветстотин и шестдесет/ лева ;

    за детето Ангел Димитров А. – по 70 /седемдесет/ лева на месец или общ размер за периода 840 /осемстотин и четиридесет/ лева, като

ОТХВЪРЛЯ искове за над уважените размери, до предявените такива : за детето Габриела – по 140 /сто и четиридесет/ лева на месец  или за общ размер – 1680 /хиляда шестстотин и осемдесет/ лева и за детето Ангел – по 120 /сто и двадесет/ лева на месец или за общ размер – 1440 /хиляда четиристотин и четиридесет/ лева, като недоказани.

      ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище представляващо къща, находяща се в гр. Средец, на ул. “Рила” № 5 на ответника Д.А.А., с ЕГН – **********.

ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на ищцата Г.И.А.ТОДОРОВА.

ОСЪЖДА Д.А.А., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата, по сметка на Районен съд – гр. Средец сумата от по 381,20 лв. /триста осемдесет и един лева и двадесет стотинки/ - държавни такси по делото.

            ОСЪЖДА Д.А.А., с ЕГН – **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.А., с ЕГН – **********,***, сумата от 1025 /хиляда и двадесет и пет/ лева – разноски по делото.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта на издръжката.

 Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд – гр. Бургас.

 

СЪДИЯ :