Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 26.08.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ
01.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА ПО ИЗП.ДЕЛО № 178/2018 г. на ДСИ при РС Средец [ още ... ]

 

   

Обяви за работа

О Б Я В Л Е Н И Е

РАЙОНЕН СЪД - СРЕДЕЦ, на основание Заповед № 77/05.06.2019 година на Административния ръководител - председател на Районен съд - Средец ОБЯВЯВА конкурс за 1 /една/ свободна щатна бройка за длъжността "системен администратор" в Районен съд - Средец.
I. Описание на длъжността: подпомага административния ръководител на съда, съдиите и служителите при въвеждането и поддържането на информационните системи; отговаря за програмното обезпечаване и техническото състояние на компютърната техника; инсталира локални, мрежови принтери и други периферни устройства; конфигурира, настройва и поддържа офис приложения, софтуер за локализация на работната среда, антивирусни пакети и други; участва в събирането и обобщаването на статистическата информация, осигурява електронната обработка на статистическите форми и др.
II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „системен администратор":
1. Да е пълнолетен български гражданин;
2. Да има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър", по специалност в областта на компютърните системи и информационни технологии, с не по-малко от 3 години трудов стаж/професионален опит.
3. Да не е поставен под запрещение;
4. Да не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. Да не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
6. Да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;
7. Да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
8. Да не е общински съветник в Общински съвет - Средец;
9. Да не е народен представител;
10. Да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;
11. Да не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;
12. Да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражняващ друга свободна професия.
III. Специфични изисквания за заемане на длъжността „системен администратор", определени от административния ръководител на съда:
1. Опит при работа с:
- операционни системи: Windows XP, Windows 7, Windows 2008 Server;
- офис приложения: MS Office 2003, MS Office 2010;
- компютърни мрежи: TCP/IP базирани;
- периферни устройства: инсталиране и настройка на принтери, скенери и други.
2. Опит в системната и мрежова администрация.
3. Лични качества - отлични организационни умения, комуникативност, способност за работа в екип, за работа с граждани, оперативност, инициативност, експедитивност и организираност, способност за работа под напрежение, лоялност, дискретност, прецизност.
IV. Начин на провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите:
Конкурсът ще се проведе от комисия, определена със заповед на Административния ръководител - председател на Районен съд - Средец. Комисията заседава в пълен състав и взема решения с обикновено мнозинство. За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.
Конкурсната процедура включва два етапа:
1. Етап 1. Допускане на кандидатите до участие в конкурса.
На този етап се преценява пълнотата и редовността на представените документи - съответствието на кандидатите с минималните и специфичните изисквания за обявената длъжност, спазване на срока, реда и начина за подаване на документи за участие в конкурса. Комисията съставя протокол със списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати (с основанията за недопускането им), който ще се обяви на интернет страницата на съда и на информационното табло в съда не по-късно от 7 дни след изпичане на срока за подаване на заявления за участие в конкурса.
В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, началния час и мястото на провеждане на втория етап от конкурса - събеседване, която дата не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка.
2. Етап 2. Събеседване с кандидатите, преминали първия етап.
До втория етап на конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявлението изисквания.
Целта на този етап е да се оценят познанията на кандидатите за специфичните изисквания за длъжността "системен администратор" чрез задаване на въпроси с практическа насоченост (операционни системи, компютърни мрежи, поддръжка на хардуер, решаване на примерни проблеми).
При провеждане на събеседването кандидатите ще бъдат оценявани по шестобалната система (2-6), като на кандидатите ще бъдат поставяни едни и същи въпроси с оглед установяване професионалните и нравствените им качества, уменията за устно общуване на кандидатите, мотивацията им за работа, специфичните изисквания за длъжността.
V. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за кандидатстване за работа /по образец/;
2. Автобиография, подписана от кандидата /по образец/;
3. Свидетелство за съдимост;
4. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
5. Удостоверение от психиатричен диспансер за липса на психическо заболяване;
6. Декларация от кандидата по чл. 136 от Правилника за администрацията в съдилищата.
7. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от КТ и чл. 340а, ал.2 от ЗСВ;
8. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
При подаване на документите кандидатите следва да представят оригинал на документите за завършено образование и придобита квалификация за извършване на проверка за достоверността на представените копия.
9. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж/професионален опит;
10. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.
VI. Минимален размер на основната заплата за длъжността "системен администратор", съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата: 1186 лева (1161 лв. + 25 лв. ранг).
VII. Място и срок за подаване на документите:
Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в Районен съд - Средец, пл. "България" № 5, етаж 2, стая 203.
Срок за подаване на документи: до 08 юли 2019 година, включително.
Образците на документи (заявление, автобиография и декларации) са достъпни на интернет страницата на Районен съд - Средец - www.rs-sredec.org, както и при административния секретар на Районен съд - Средец, етаж 2, стая 203.
VIII. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса:
Обявлението и всички съобщения за конкурса ще се обявяват на интернет страницата на съда www.rs-sredec.org, в рубриката "Обяви и конкурси", както и на информационното табло в сградата на Районен съд - Средец, пл."България" № 5, етаж 2.
Допълнителна информация относно конкурсната процедура: на телефон 05551/7373 - адм. секретар на Районен съд - Средец.

 Заявление
 Автобиография
 Декларация по чл.107а, ал.1 от КТ
 Декларация по чл.136 от ПАС
 РЕЗУЛТАТИ от първия етап на конкурса и ОБЯВЕНА ДАТА за втория етап на конкурса - СЪБЕСЕДВАНЕ
 РЕЗУЛТАТИ от втория етап и КРАЙНО КЛАСИРАНЕ от проведения конкурс за длъжността "Системен администратор"

ОБЯВИ И КОНКУРСИ
Обяви за работа
Конкурси
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас